Opieka społeczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka społeczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
maj

Istota:

Brak opodatkowania usług opieki społecznej.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług opieki społecznej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług opieki społecznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Powiat (...) prowadzi skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) obejmujące czynności (transakcje) przeprowadzane przez jednostki organizacyjne Powiatu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dom Pomocy Społecznej w (...) jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania własne Powiatu, wynikające z przepisów prawa. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy wydaje Starosta Powiatu. W myśl postanowień ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych Powiatu, należy prowadzenie Domu Pomocy. Zarówno umieszczenie danej osoby w Domu Pomocy, jak i opłata za pobyt lub zwolnienie z niej, wynika z decyzji administracyjnej, przy czym wysokość tej opłaty ustalana jest w sposób określony w ustawie o pomocy społecznej (art. 60 i następne).

2012
18
paź

Istota:

Zwolnienia od podatku usług opieki nad dziećmi i młodzieżą niemiecką.

Fragment:

Prowadzi Pan gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług pozostałej opieki społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z). Z obu działalności rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. W ramach współpracy, przy projekcie świadczy Pan usługi pozostałej opieki społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci i młodzieży pochodzenia niemieckiego, skierowanych na resocjalizację. Od momentu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r.), za świadczone usługi wystawia Pan kontrahentowi niemieckiemu, fakturę naliczając 23% stawkę podatku. Wcześniej stosował Pan zwolnienie zgodnie z katalogiem działalności zwolnionych z opodatkowania. Działalność Pana ośrodka pomocy społecznej nie wymaga specjalnych zezwoleń, m. in. rejestracji w rejestrze wojewody. Prowadzona firma jest ośrodkiem wsparcia dzieci i młodzieży. Kontrahent niemiecki, na rzecz którego świadczone są usługi, nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi świadczone są dla siedziby kontrahenta znajdującej się w Niemczech. Przedmiotowe usługi obejmują opiekę wraz z zakwaterowaniem dzieci i młodzieży trudnej skierowanej przez władze Niemiec do resocjalizacji poza miejscem zamieszkania.

2012
23
lut

Istota:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

Nr 138 poz. 930) usługi w zakresie opieki społecznej tracą zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 30 kwietnia 2011 r. gdyż dział 87 PKWiU nie jest wymieniony w załączniku. Natomiast w poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia, zwalnia się sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności tj. świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wpływy z tytułu odpłatności wnoszone przez mieszkańców za pośrednictwem ZUS-u, KRUS-u i ośrodki pomocy społecznej na rachunek bankowy należy ewidencjonować przy użyciu kas rejestrujących... Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje podstawa do zastosowania zapisu dotyczącego szczególnych czynności wymienionych w poz. 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Wpłaty dotyczące wpływów za usługi z zakresu pomocy społecznej dokonywane są za pośrednictwem banku, poczty a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

2011
1
wrz

Istota:

Uznanie czy usługi pośrednictwa związane z usługami opieki społecznej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2009r. (data wpływu 30 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania czy usługi pośrednictwa związane z usługami opieki społecznej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania czy usługi pośrednictwa związane z usługami opieki społecznej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) prowadzi działalność między innymi w zakresie usług pośrednictwa związanych z usługami opieki społecznej. Usługi pośrednictwa związane z usługami opieki społecznej Wnioskodawca wykonuje na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (RFN), które nie są podatnikami niemieckiego podatku od wartości dodanej na terytorium tego Państwa (zwanymi dalej Klientami). Zgodnie z przedmiotem zawieranych umów z osobami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium RFN, Spółka wspomaga klientem w wyszukaniu opiekunów do opieki całodobowej. Zakres oraz szczegóły wykonywania świadczeń opieki reguluje osobna umowa, zawierana między Klientem a opiekunem.

2011
1
lip

Istota:

Miejsce świadczenia usług doradztwa w zakresie opieki społecznej

Fragment:

(...) opieki społecznej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 stycznia 2009r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2009r. (data wpływu 26 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca świadczenia usług doradztwa w zakresie opieki społecznej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług pomocy społecznej oraz usług doradztwa w zakresie pomocy społecznej. Usługi doradcze w zakresie pomocy społecznej Wnioskodawca wykonuje na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, które nie są podatnikami niemieckiego podatku od wartości dodanej na terytorium tego Państwa. Zgodnie z przedmiotem zawieranych umów z osobami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, Wnioskodawca „ wspomaga partnera umowy (zwanego dalej klientem) w wyszukaniu opiekunów do opieki całodobowej. Zakres oraz szczegóły wykonywania świadczeń opieki reguluje osobna umowa, zawierana między klientem a opiekunem. Zawarcie takiej umowy między klientem a opiekunem nie podlega pod zakres działania Wnioskodawcy ”.

2011
1
cze

Istota:

Czy pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania o nr PKWiU 85.32.16-00.00 jest usługą zakwalifikowaną do usług zwolnionych od podatku wg załącznika nr 4 do ustawy?

Fragment:

W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, w pozycji 9 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 85 „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) ”. Użycie przez ustawodawcę oznaczenia „ ex ” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Z przywołanych przepisów oraz przedłożonego wniosku wynika, że działalność – „ pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania ” o symbolu PKWiU 85.32.16-00.00 mieści się w grupowaniu PKWiU 85 „ Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) ”. Zatem przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy. Tut. Organ podkreśla, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest Podatnik. W związku z powyższym w wydanej interpretacji tut.

2011
1
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług : opieka społeczna pozostała, bez zakwaterowania

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług : opieka społeczna pozostała, bez zakwaterowania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: opieka społeczna pozostała, bez zakwaterowania. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka świadczyć będzie usługi polegające na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, chorymi, dziećmi, w ramach których możliwe będzie również prowadzenie domu ( typu gosposia) tj. sprzątanie, gotowanie, karmienie dzieci i osób starszych, robienie zakupów, bez zakwaterowania. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zakwalifikował ww. usługi do PKD 85.32.C „ Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania ”. Spółka nie wystawiła dotychczas żadnej faktury sprzedaży w ww. zakresie, obecnie trwają prace organizacyjne dla podjęcia tej działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe będzie kwalifikowanie przez Spółkę ww. usług , które Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaliczył do podklasy PKD 85.32.C – jako usług zwolnionych z podatku VAT ...

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi opieki nad osobami starszymi świadczone przez Spółkę są zwolnione z podatku VAT, czy też opodatkowane są stawką 7 %?Świadczymy usługi opieki nad osobami starszymi, jako prywatna firma nie korzystająca z żadnych dotacji, za opiekę nasi pensjonariusze płacą z własnych środków lub ich najbliższych. Zarówno GUS, III US, Izba Skarbowa jak i NSA potraktowali naszą działalność jako grupowanie 85 PKWiU „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej” Konsekwencją tego było nasze zwolnienie z VAT. W ustawie o VAT obowiązującej od 01-05-2004 r. grupowanie 85 PKWiU pojawia się zarówno w załączniku nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %”, pod poz. 152 jak i w załączniku nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od podatku” pod poz. 9Własne stanowisko w sprawie:W poz. 152 załącznika nr 3 widnieje zapis: „ usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej-wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku” . Naszym zdaniem z tego zapisu wynika, że ustawodawca uzależnia opodatkowanie podatkiem VAT od rodzaju podmiotu, który świadczy te usługi. Wydaje mi się, że ze zwolnienia korzystać mogą zakłady publiczne, natomiast firmy prywatne muszą opodatkowywać swoje przychody stawką podatku 7%

Fragment:

U. nr 54,poz. 535) - zwalnia się od podatku usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 85 wg mieszczą się usługi opieki społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku, a więc usługi świadczone przez Sp. z o.o. Usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85) są zwolnione z VAT – załącznik nr 4 do ustawy, natomiast usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85) – wyłącznie świadczone przez instytucje, w których usługi te nie są zwolnione od podatku – są opodatkowane stawką 7%- załącznik nr 3 do ustawy. Wynika z tego, że usługi świadczone przez instytucje i osoby, które zostały powołane i uprawnione zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do świadczenia usług ochrony zdrowia, są uprawnione do stosowania zwolnienia z VAT. Natomiast, jeżeli usługi takie wykonują instytucje, które w zakresie swojej działalności nie mają świadczenia usług ochrony zdrowia lub też nie są uprawnione do świadczenia takich usług, powinny zastosować stawkę VAT w wysokości 7%. Jeżeli zatem usługi świadczone przez Spółkę zostały zakwalifikowane do ochrony zdrowia o symbolu PKWiU 85, to w świetle powyższego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Tutejszy organ informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 14 b Ordynacji podatkowej,niniejsza informacja zostanie przekazana do wiadomości Izby Skarbowej w Lublinie w celu sprawdzenia jej poprawności

2011
1
lut

Istota:

Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadcząc usługi nieobjęte zwolnieniem z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz czynności zwolnione z ewidencjonowania na podstawie załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy?

Fragment:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje czynności określone symbolem PKWiU 85 wymienione w poz. 37 wyżej wymienionego załącznika Nr 1, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz czynności, które nie są wymienione w załączniku, a zatem nie są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, tj. usługi transportowe przewozu osób. Podatnik nie określił natomiast jaki procent, w stosunku do ogółu obrotu, w 2003 r. oraz w pierwszym półroczu 2004 r. stanowił obrót uzyskany z usług wymienionych w poz. 1-46 załącznika do rozporządzenia. W swoim zapytaniu podatnik określił jedynie przewidywany obrót uzyskany w 2004 r. z poszczególnych wykonywanych czynności, na podstawie których nie można określić czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Zatem należy stwierdzić, przy założeniu, że obowiązek ewidencjonowania za pośrednictwem kasy nie ciążył na podatniku w 2003 r., to termin rozpoczęcia ewidencjonowania w 2004 r. uzależniony będzie od udziału, w pierwszym półroczu 2004 r., obrotów ze sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w poz. 1-46 załącznika do rozporządzenia w obrotach ogółem, z tytułu działalności wykonywanej w art. 111 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, i w przypadku gdy ten udział będzie równy lub wyższy niż 70 %, wówczas podatnik będzie zwolniony z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do 31 grudnia 2004 r.

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie opodatkowana wymiana stolarki okiennej w domu pomocy społecznej?

Fragment:

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem do remontu domu pomocy społecznej zaklasyfikowanego do PKOB 113 nie ma zastosowania art. 146 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Roboty związane z remontem takiego budynku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu wg 22-procentowej stawki podatku od towarów i usług.