Opieka | Interpretacje podatkowe

Opieka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług opieki nad dziećmi świadczonych w formie półkolonii
Fragment:
(...) opieki nad dziećmi w formie półkolonii nabywa usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, nie świadczy usług opieki nad dziećmi w formie półkolonii dla dzieci własnych lub dzieci znajomych, o których to usługach mowa jest w art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku). Czy usługi opieki nad dziećmi świadczone przez Wnioskodawcę w formie półkolonii są usługami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a, tj. usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanymi w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty? Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), świadczone przez niego usługi opieki nad dziećmi w formie półkolonii są usługami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a UPTU, tj. usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanymi w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest placówką objętą systemem oświaty, wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad osobami starszymi.
Fragment:
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zwolnione od podatku usługi opieki mają być świadczone w miejscu zamieszkania osoby poddanej opiece (por. A. Bartosiewicz, komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, LEX 2014/EL). Dodatkowo, świadczącymi usługi będą podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 uVAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1695/12, odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia stwierdził, że dla rozpoznania usługi opieki społecznej konieczne jest wzięcie przez przedsiębiorcę świadczącego te usługi odpowiedzialności za efekt tego działania. Jako że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług opiekuńczych, w celu ustalenia znaczenia tego zwrotu należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) rozumienia tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN ( www.sjp.pwn.pl ) „ opieka ” definiowana jest jako „ dbanie o kogoś, o coś ”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o wymienione powyżej osoby.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia.
Fragment:
(...) opieka medyczna ” i „ świadczenie opieki medycznej ” użytych, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b i art. 132 ust. 1 lit. c tej dyrektywy; ustalenie, czy świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej podlegają zwolnieniu od podatku od wartości dodanej na podstawie art. 132 ust. 1 lit. b i lit. c tej dyrektywy wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich wymagań zawartych w art. 132 ust. 1 lit. b i lit. c, a także innych stosownych przepisów tytułu IX, rozdział 1 i 2 tej dyrektywy, jak – w odniesieniu do zwolnienia ustanowionego w art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy – przepisy jej art. 131, 133 i 134 (pkt 39). Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że pojęcia „ opieki medycznej ” i „ świadczenia opieki medycznej ” użyte, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b i art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/112/WE, mogą obejmować świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej, jeżeli świadczenia te mają na celu leczenie osób, które w związku z chorobą, urazem lub wrodzoną niepełnosprawnością wymagają zabiegów o charakterze estetycznym. Natomiast działania służące wyłącznie celom kosmetycznym nie są objęte zakresem znaczeniowym owych pojęć (pkt 29).
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT czynności całodziennej opieki nad dziećmi do lat 3.
Fragment:
Zainteresowany dokonał właściwego wpisu w CEIDG rozszerzając wykonywaną działalność określoną kodem 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi. Działalność określona kodem 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi polegać będzie na całodziennym zajmowaniu się dziećmi w wieku do lat 3 przez personel posiadający wykształcenie w wymienionym zakresie działalności Wnioskodawcy. Wyżywienie dzieci przebywających w żłobku wykonywane będzie na podstawie umowy cateringowej z wybraną firmą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy działalność określona kodem 88.91.Z (opieka dzienna nad dziećmi) podlega zwolnieniu od podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, działalność określona kodem 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi podlega zwolnieniu od podatku VAT. Wnioskodawca sprawował będzie całodzienną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane wykonywane: w formach i na zasadach określonych w przepisach pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Odliczenie podatku od zakupów dotyczących inwestycji związanej z przebudową budynku przeznaczonego na dom opieki.
Fragment:
(...) opieki (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących inwestycji związanej z przebudową budynku przeznaczonego na dom opieki (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1). Wniosek uzupełniono w dniu 9 grudnia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o podpis na wniosku osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem działalności jest prowadzenie domu opieki nad osobami w podeszłym wieku PKD 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Usługi opieki składają się z następujących elementów: całodobowy pobyt pensjonariuszy w domu opieki, łącznie z czasowym zameldowaniem; całodobowe wyżywienie; opieka ogólna, pielęgniarska i medyczna; wypełnianie czasu wolnego – spacery, telewizja, biblioteka.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług przedszkola
Fragment:
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6. Z uregulowań zawartych w ww. przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca m.in. będzie prowadzić przedszkole publiczne (opieka nad dziećmi także w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie). Wnioskodawca jest jednostką prowadzącą przedszkole objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Ze względu na powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że usługi polegające na prowadzeniu przedszkola, przez jednostkę prowadzącą objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług organizacji półkolonii dla dzieci oraz usług żłobka
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 157), ustawa ta określa: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; warunki świadczonych usług; kwalifikacje osób sprawujących opiekę; zasady finansowania opieki; nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. W myśl art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Przepis art. 8 ust. 1 tej ustawy stanowi, że żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: gminy; osoby fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W ust. 3 powołanego artykułu wskazano, że żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10. Z kolei art. 10 stanowi, że do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
2016
29
lis

Istota:
Odzyskanie VAT-u zapłaconego podczas budowy, wyposażenia oraz później w czasie eksploatacji infrastruktury domu opieki całodobowej, w sytuacji gdy świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione z VAT.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od wydatków na budowę, wyposażenie oraz późniejszą eksploatację infrastruktury domu opieki społecznej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 sierpnia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu „ Budowa Domu Opieki Całodobowej (...) ” z RPO 2014-2020/(...). Powstała infrastruktura będzie służyła osobom w podeszłym wieku (PKD 87.30.Z). W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług związane z budową, wyposażeniem oraz późniejszą eksploatacją infrastruktury domu opieki całodobowej będą wykorzystywane do usług zwolnionych z podatku VAT. Budynek, wyposażenie oraz późniejsza eksploatacja infrastruktury domu opieki całodobowej nie będzie wykorzystywana do czynności mieszanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będzie mógł odzyskać VAT zapłacony podczas budowy, wyposażenia oraz później w czasie eksploatacji infrastruktury domu opieki całodobowej, jeżeli świadczone przez Wnioskodawce usługi są zwolnione z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych i na terenie ich przedsiębiorstw (art. 43 ust. 1 pkt 18a).
Fragment:
Należy również wskazać, że jak stwierdził Trybunał w wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-45/01 Dornier, prawo wspólnotowe nie zawiera definicji świadczeń „ ściśle związanych ” z opieką szpitalną i medyczną, jednak z postanowień przepisów wspólnotowych wynika, że nie obejmuje ona świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami usług, ani z opieką medyczną, jaką mogliby uzyskać. Świadczenia wchodzą w zakres pojęcia „ działalności ściśle (...) związanej ” z opieką szpitalną i medyczną tylko wówczas, gdy są dostarczane jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad ich odbiorcami lub świadczonej na ich rzecz opieki medycznej. Jednocześnie usługą pomocniczą jest taka usługa, która nie stanowi dla odbiorcy celu samego w sobie, ale jest środkiem dla lepszego wykorzystania usługi zasadniczej (tak TSUE m.in. w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie C-76/99 Komisja przeciw Francji). Z kolei w wyroku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych C-394/04 i C-395/04 Diagnostiko Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE przeciwko Ypourgos Oikonomikon TSUE wskazał, że jedynie świadczenie usług, które logicznie wpisują się w ramy dostarczania usług opieki szpitalnej i medycznej, które w procesie świadczenia tych usług stanowią etap niezbędny, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym te ostatnie służą, mogą stanowić „ działalność ściśle (...) związaną ” w rozumieniu tego przepisu.
2016
19
cze

Istota:
Zwolnienie dla usług polegających na prowadzeniu niekonwencjonalnej terapii antynowotworowej
Fragment:
(...) opieki medycznej, które zostały zawarte w ust. 1 lit. b) tego artykułu, a nie do opieki, która została zwolniona z opodatkowania na mocy ust. 1 lit. c) tego artykułu. Ponadto ten ostatni przepis nie uzależnia przyznania zwolnienia z opodatkowania ww. opieki od tego, czy podmiot lub instytucja zapewniająca taką opiekę ma status publicznoprawny albo też są oficjalnie uznane przez dane państwo członkowskie, lecz od tego, czy świadczy ona taką opiekę w ramach wykonywania zawodów medycznych i paramedycznych określonych przez ustawodawstwo krajowe (ww. wyrok w sprawie Solleveld i van den Hout-van Eijnsbergen, pkt 23). ” Analizując powołane regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
2016
5
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opieka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.