Opieka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc samodzielnie usługi opieki na zasadach opisanych w „Modelu 1”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc usługi opieki, jako podwykonawca, na zasadach opisanych w „Modelu 2”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc usługi opieki, zlecając ich wykonanie podwykonawcom, na zasadach opisanych w „Modelu 3”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług opieki w części dotyczącej usług świadczonych na terenie zamieszkania Podopiecznego oraz w części dotyczącej usług świadczonych w dziennym domu Seniora i poza nim.

Fragment:

W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane czynności wykonywane na rzecz Podopiecznych stanowią usługi opieki nad ww. osobami świadczone przez podmiot inny niż podmioty zdefiniowane w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Niemniej nie została spełniona inna z istotnych przesłanek skutkujących możliwością zastosowania zwolnienia od podatku VAT, tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców. Wnioskodawca sam bowiem wskazał, że usługi opieki będą świadczone w miejscu ich dziennego przebywania (w dziennym domu Seniora). Natomiast ustawa w powołanym przepisie wymaga, aby usługi opieki realizowane były w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, co powinno być rozumiane jako miejsce stałego, całodobowego zamieszkania. W konsekwencji powyższego świadczenie usług opieki w dziennym domu Seniora nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Zatem, fakt, że Podopieczni będą mieszkali w (Y) i dzienny dom Seniora również będzie zarejestrowany w (Y) nie ma w przedmiotowej sprawie znaczenia. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi (...)

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z budową i wyposażeniem budynku usługowego, który będzie pełnił tylko funkcję żłobka oraz usług opieki.

Fragment:

Żłobek będzie pracował w godzinach od 7.30 do 15.30. część opieki nad dzieckiem 3-6 lat. Będzie to placówka pracująca popołudniami od godz. l5-stej do l8-stej – opieka na godziny. PKD działalności to: 88.91.Z – opieka nad dziećmi. W związku o aplikowanie o dotację z RPO konieczne jest dołączenie interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania podatku VAT przy budowie i wyposażaniu budynku usługowego, który będzie pełnił funkcję żłobka oraz usług opieki. Wnioskodawca jest od 2012 r. czynnym podatnikiem podatku VAT. W uzupełnieniu z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.) Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy o dodatkowe informacje: faktury dokumentujące zakup towarów i usług będą wystawione na Wnioskodawcę, towary i usługi nabyte na budowę i wyposażenie żłobka nie będą wykorzystywane do celów opodatkowanych, będą wyłącznie wykorzystywane do celów zwolnionych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT przy budowie i wyposażaniu budynku usługowego, który będzie pełnił tylko funkcję żłobka oraz usług opieki (88.91.Z – opieka nad dziećmi)? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać podatku VAT. Wynika to bezpośrednio z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

2018
19
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych, rozpoznania importu nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych oraz zastosowania zwolnienia od podatku do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych.

Fragment:

Natomiast niemiecki Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie od Wnioskodawcy za świadczenie usług odrębnych od Usług Opieki. Uwzględniając powyższe rozważania w kontekście przedstawionego opisu sprawy zauważyć należy, że mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami świadczeń realizowanymi przez dwa podmioty i na rzecz innych odbiorców, tj. usługą wsparcia organizacyjnego i monitorowania stanu zdrowia Podopiecznego (Usługi Pomocnicze) świadczoną przez Zleceniobiorcę na rzecz Wnioskodawcy oraz usługą samej opieki (Usługi Opieki) świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Podopiecznego. Zatem jakkolwiek wykonywane czynności przez niemieckiego Zleceniobiorcę będą służyły świadczonym przez Wnioskodawcę Usługom Opieki nad niemieckimi Podopiecznymi, to jednak usługi wykonywane przez niemieckiego Zleceniobiorcę nie będą usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przedmiotowej sprawie także art. 43 ust. 17a ustawy nie znajdzie zastosowania, ponieważ odnosi się on do świadczonych usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (Usługi Opieki) przez podmiot świadczący te usługi podstawowe (Usługi Opieki). W analizowanej sprawie Zleceniobiorca nie będzie świadczył usług podstawowych (Usług Opieki), a zatem nie zostanie spełniony warunek do zastosowania zwolnienia od podatku.

2017
13
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na ustaleniu indywidualnego planu dietetycznego, badaniu wydolności fizycznej i określeniu ryzyka zdrowotnego, ustaleniu indywidualnego planu treningowego oraz przeprowadzeniu treningu personalnego.

Fragment:

W związku z powyższy należy zauważyć, że definicja opieki medycznej nie została zawarta, ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego. W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów Dyrektywy ukształtowała się wspólnotowa linia orzecznicza. I tak, w wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „ opieki medycznej ” oraz „ świadczeń opieki medycznej ” (...) odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez Trybunał „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”.

2017
14
lis

Istota:

 • w zakresie wyłączenia z opodatkowania oraz sposobu dokumentowania usług:
  • opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • pobytu w domu pomocy społecznej;
  • wydawania posiłku w Kuchni Społecznej;
 • w zakresie wyłączenia z opodatkowania oraz braku dokumentowania usług:
  • pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;
  • wydania karty parkingowej osobom niepełnosprawnym.
 • Fragment:

  Na pytanie w wezwaniu, czy Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki nad dziećmi przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, działające na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), Wnioskodawca odpowiedział, że nie świadczy usług objętych zakresem tego pytania. Na pytanie w wezwaniu, tj.: czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (należy wskazać, które to są usługi), Wnioskodawca odpowiedział, że „ Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej. ” Na pytanie, czy usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są świadczone przez podmioty lecznicze czy też są świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), psychologa, Wnioskodawca odpowiedział, że nie świadczy usług w zakresie opieki medycznej.

  2017
  6
  paź

  Istota:

  Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, usług świadczonych przez MOPR i podlegle mu komórki organizacyjne, polegających na:
 • zapewnieniu pobytu w Punkcie Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych,
 • wykonywaniu usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych,
 • zapewnieniu posiłków dla podopiecznych,
 • zapewnieniu pobytu w mieszkaniach chronionych,
 • zapewnieniu pobytu w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy,
 • zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, zapewnieniu pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy
 • Fragment:

  Na pytanie Organu, czy Wnioskodawca świadczy usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą, jeśli tak to czy są one świadczone w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (należy wskazać podstawę prawną ich świadczenia)? Wnioskodawca odpowiedział: „ Nie. ” Na pytanie, czy Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki nad dziećmi przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, działające na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157)? Wnioskodawca odpowiedział: Tak. Na pytanie, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (należy wskazać, które to są usługi) Wnioskodawca odpowiedział: Usługi świadczone przez Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Są to usługi wymienione w pytaniu 12. Na pytanie, czy usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są świadczone przez podmioty lecznicze czy też są świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

  2017
  4
  paź

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec.

  Fragment:

  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Zwolnione od podatku usługi opieki mają być świadczone w miejscu zamieszkania osoby poddanej opiece (por. A. Bartosiewicz, komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex 2014/EL). Dodatkowo świadczącymi usługi są podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 uVAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt. I FSK 1695/12, odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia stwierdził, że dla rozpoznania usługi opieki społecznej konieczne jest wzięcie przez przedsiębiorcę świadczącego te usługi odpowiedzialność za efekt tego działania. Jako, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług opiekuńczych, w celu ustalenia znaczenia tego zwrotu należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) znaczenia tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN „ opieka ” definiowana jest jako „ dbanie o kogoś, o coś ”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o powyższe osoby, w tym kontekście usługi opiekuńcze świadczone przez spółkę, na które składa się szereg drobnych czynności, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, tak aby mogły one samodzielnie funkcjonować we własnym domu, polegają na dbaniu o te osoby, co tym samym wypełnia słownikową definicję usług opiekuńczych.