Opieka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 usług prowadzenia Punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Fragment:

W związku z powyższy należy zauważyć, że definicja opieki medycznej nie została zawarta, ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego. W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów Dyrektywy ukształtowała się wspólnotowa linia orzecznicza. I tak, w wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „ opieki medycznej ” oraz „ świadczeń opieki medycznej ” (...) odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez Trybunał „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”.

2018
7
gru

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT usług opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Fragment:

W ramach świadczonej usługi Wnioskodawca zapewnia: całodobowy pobyt pensjonariuszy w domu opieki, łącznie z ich z zakwaterowaniem oraz całodobowym wyżywieniem, opieka ogólna, doraźnie (w miarę potrzeb) pielęgniarska i medyczna; wypełnienie czasu wolnego - terapia zajęciowa, warsztaty tematyczne, zajęcia w plenerze, celebracja uroczystości i świąt. Dom opieki klasyfikowany jest w dziale w PKOB 1130 jako budynek zbiorowego zamieszkania. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że dom opieki, sklasyfikowany w PKOB 1130, jest obiektem budownictwa mieszkaniowego w myśl art. 2 pkt 12 ustawy, pensjonariusze zamieszkują w nim całodobowo, z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką ogólną, pielęgniarską i medyczną, zatem usługi opieki na rzecz osób przebywających w takim domu należy uznać za usługi opieki świadczone w miejscu ich zamieszkania. Tym samym, usługi opieki na rzecz osób w podeszłym wieku świadczone w miejscu ich zamieszkania, tj. w prywatnym domu opieki wypełniają dyspozycje art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W rezultacie, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że usługi będące przedmiotem wniosku korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

2018
23
lis

Istota:

Świadcząc poprzez swoje jednostki usługi w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych, jak i opieki nad dziećmi ponad podstawę programową, Gmina występuje w charakterze podatnika, a czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 2203), ilekroć w ustawie jest mowa o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w placówce wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe; publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Według ust. 2 powołanego artykułu, rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć – ust. 3.

2018
20
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec, zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 23% dla prowizji przy imporcie usług pośrednictwa w znalezieniu rodziny z osobą starszą lub niepełnosprawną do opieki oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usługi, zwolnienia od podatku VAT importu usług od kontrahenta niemieckiego z tytułu świadczenia przez niego usług z obszaru nr 2 współpracy

Fragment:

Z jednej strony Spółka wysyła ze swojej strony opiekunkę z Polski do bezpośredniej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania, a z drugiej strony kontrahent niemiecki także ze swojej strony ma zatrudnione osoby, które uzupełniają proces opieki. Do zadań opieki ze strony kontrahenta niemieckiego należą w szczególności: praktyczne przeszkolenie opiekunki z Polski w zakresie samej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania z uwzględnieniem zakresu i specyfiki opieki, pomoc w zamawianiu towarów (produktów żywnościowych) i innych usług niezbędnych w procesie opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną, nadzór i weryfikowanie poziomu opieki ze strony opiekunki z Polski, załatwianie wszelkich spraw związanych z opieką nad osobą starszą lub niepełnosprawną, itp. (dla celów interpretacji jest to obszar nr 2 współpracy). Spółka posiada dwa rodzaje umów z kontrahentem niemieckim. Na obszar współpracy nr 1 jest umowa pośrednictwa z tytułu znalezienia rodziny, która poszukuje opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną. Z tego tytułu kontrahent niemiecki wystawia Spółce fakturę z tytułu prowizji za znalezienie rodziny do podpisania umowy opieki. Na obszar współpracy nr 2 jest podpisana z kontrahentem niemieckim odrębna umowa w zakresie usług świadczonych przez kontrahenta niemieckiego, w związku z podpisaną przez Spółkę umową opieki z rodziną nad osobą starszą lub niepełnosprawną.

2018
7
wrz

Istota:

Czy umowa, na podstawie której nastąpiło przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniej opieki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pomiędzy Wnioskodawcą a ciocią Wnioskodawcy została podpisana w formie aktu notarialnego umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za dożywotnią opiekę. Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło na podstawie umowy nienazwanej (umowa podobna do umowy dożywocia). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy umowa, na podstawie której nastąpiło przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniej opieki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 908 § 1 ustawy Kodeks cywilny elementem umowy dożywocia jest przeniesienie własności nieruchomości. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym. Umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za opiekę (również dożywotnie utrzymanie) jest umową nienazwaną i nie jest wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegająca temu podatkowi. W związku z powyższym przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za dożywotnią opiekę nie może być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który został pobrany. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc samodzielnie usługi opieki na zasadach opisanych w „Modelu 1”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc usługi opieki, jako podwykonawca, na zasadach opisanych w „Modelu 2”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
1
maj

Istota:

Czy Spółka świadcząc usługi opieki, zlecając ich wykonanie podwykonawcom, na zasadach opisanych w „Modelu 3”, których celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania w kraju Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Fragment:

Przy udziale Zleceniodawcy świadczenie usług opieki przez Spółkę będzie miało następujący schemat: Zleceniodawca wyszukuje podopiecznych we własnym zakresie a następnie we własnym imieniu zawiera z podopiecznym (członkami jego rodziny) umowę w przedmiocie usług opieki. Zleceniodawca zleca realizację usług opieki Spółce, która przy pomocy własnego personelu będzie świadczyła usługę opieki na rzecz Zleceniodawcy, wykonując opiekę nad podopiecznym (klientem Zleceniodawcy) w miejscu jego zamieszkania (np. na terytorium Niemiec). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka wystawi na rzecz Zleceniodawcy fakturę za świadczenie usług opieki, zaś Zleceniodawca wystawi fakturę za świadczenie usług opieki na rzecz podopiecznego (członków rodziny), najprawdopodobniej doliczając własną marżę. W opisanej sytuacji Spółka będzie sprzedawać usługę opieki nad podopiecznym w miejscu jego zamieszkania, a Zleceniodawca będzie odsprzedawać tożsamą usługę swojemu klientowi (podopiecznemu lub członkowi rodziny podopiecznego). Spółka, jak i Zleceniodawca będą świadczyli usługę podstawową, tj. usługę opieki, gdzie w żadnym przypadku nie dochodzi do sprzedaży dodatkowych czynności pomocniczych ani przez Spółkę, ani przez jej Zleceniodawcę.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług opieki w części dotyczącej usług świadczonych na terenie zamieszkania Podopiecznego oraz w części dotyczącej usług świadczonych w dziennym domu Seniora i poza nim.

Fragment:

W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane czynności wykonywane na rzecz Podopiecznych stanowią usługi opieki nad ww. osobami świadczone przez podmiot inny niż podmioty zdefiniowane w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Niemniej nie została spełniona inna z istotnych przesłanek skutkujących możliwością zastosowania zwolnienia od podatku VAT, tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców. Wnioskodawca sam bowiem wskazał, że usługi opieki będą świadczone w miejscu ich dziennego przebywania (w dziennym domu Seniora). Natomiast ustawa w powołanym przepisie wymaga, aby usługi opieki realizowane były w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, co powinno być rozumiane jako miejsce stałego, całodobowego zamieszkania. W konsekwencji powyższego świadczenie usług opieki w dziennym domu Seniora nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Zatem, fakt, że Podopieczni będą mieszkali w (Y) i dzienny dom Seniora również będzie zarejestrowany w (Y) nie ma w przedmiotowej sprawie znaczenia. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi (...)

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z budową i wyposażeniem budynku usługowego, który będzie pełnił tylko funkcję żłobka oraz usług opieki.

Fragment:

Żłobek będzie pracował w godzinach od 7.30 do 15.30. część opieki nad dzieckiem 3-6 lat. Będzie to placówka pracująca popołudniami od godz. l5-stej do l8-stej – opieka na godziny. PKD działalności to: 88.91.Z – opieka nad dziećmi. W związku o aplikowanie o dotację z RPO konieczne jest dołączenie interpretacji indywidualnej o braku możliwości odzyskania podatku VAT przy budowie i wyposażaniu budynku usługowego, który będzie pełnił funkcję żłobka oraz usług opieki. Wnioskodawca jest od 2012 r. czynnym podatnikiem podatku VAT. W uzupełnieniu z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.) Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy o dodatkowe informacje: faktury dokumentujące zakup towarów i usług będą wystawione na Wnioskodawcę, towary i usługi nabyte na budowę i wyposażenie żłobka nie będą wykorzystywane do celów opodatkowanych, będą wyłącznie wykorzystywane do celów zwolnionych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT przy budowie i wyposażaniu budynku usługowego, który będzie pełnił tylko funkcję żłobka oraz usług opieki (88.91.Z – opieka nad dziećmi)? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać podatku VAT. Wynika to bezpośrednio z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.