Opieka | Interpretacje podatkowe

Opieka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych i na terenie ich przedsiębiorstw (art. 43 ust. 1 pkt 18a).
Fragment:
Należy również wskazać, że jak stwierdził Trybunał w wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-45/01 Dornier, prawo wspólnotowe nie zawiera definicji świadczeń „ ściśle związanych ” z opieką szpitalną i medyczną, jednak z postanowień przepisów wspólnotowych wynika, że nie obejmuje ona świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami usług, ani z opieką medyczną, jaką mogliby uzyskać. Świadczenia wchodzą w zakres pojęcia „ działalności ściśle (...) związanej ” z opieką szpitalną i medyczną tylko wówczas, gdy są dostarczane jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad ich odbiorcami lub świadczonej na ich rzecz opieki medycznej. Jednocześnie usługą pomocniczą jest taka usługa, która nie stanowi dla odbiorcy celu samego w sobie, ale jest środkiem dla lepszego wykorzystania usługi zasadniczej (tak TSUE m.in. w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie C-76/99 Komisja przeciw Francji). Z kolei w wyroku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych C-394/04 i C-395/04 Diagnostiko Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE przeciwko Ypourgos Oikonomikon TSUE wskazał, że jedynie świadczenie usług, które logicznie wpisują się w ramy dostarczania usług opieki szpitalnej i medycznej, które w procesie świadczenia tych usług stanowią etap niezbędny, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym te ostatnie służą, mogą stanowić „ działalność ściśle (...) związaną ” w rozumieniu tego przepisu.
2016
19
cze

Istota:
Zwolnienie dla usług polegających na prowadzeniu niekonwencjonalnej terapii antynowotworowej
Fragment:
(...) opieki medycznej, które zostały zawarte w ust. 1 lit. b) tego artykułu, a nie do opieki, która została zwolniona z opodatkowania na mocy ust. 1 lit. c) tego artykułu. Ponadto ten ostatni przepis nie uzależnia przyznania zwolnienia z opodatkowania ww. opieki od tego, czy podmiot lub instytucja zapewniająca taką opiekę ma status publicznoprawny albo też są oficjalnie uznane przez dane państwo członkowskie, lecz od tego, czy świadczy ona taką opiekę w ramach wykonywania zawodów medycznych i paramedycznych określonych przez ustawodawstwo krajowe (ww. wyrok w sprawie Solleveld i van den Hout-van Eijnsbergen, pkt 23). ” Analizując powołane regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
2016
5
kwi

Istota:
Świadczenie usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania - art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Fragment:
Opisana usługa opieki nad osobami starszymi w podeszłym wieku, przewlekle chorymi będzie prowadzona kompleksowo, a więc składać się będzie na nią pobyt w domu opieki dziennej w czasie jego funkcjonowania, wyżywienie, opieka ogólna, pielęgniarska i medyczna w ramach domu opieki dziennej, wypełnienie czasu wolnego - spacery, telewizja, biblioteka. Firma nie posiada zezwolenia wojewody tj. wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 usługi te też korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. W tym roku w Spółdzielni może nastąpić przekroczenie kwoty 150 tys. obrotu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z planowanym wynajęciem pokoi dla podopiecznych usługi opieki korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy jako usługi opiekuńcze świadczone w miejscu ich zamieszkania... Czy w związku z przewidywanym przekroczeniem obrotu 150 tys. zł Spółdzielnia ma dalej prawo korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie wymienionego artykułu ustawy o VAT czyli art. 43 ust.1 pkt 23 oraz art. 132 ust. 1 lit. g Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ( Dz.U.
2016
20
lut

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług pobrania krwi, oraz odwirowania i preparowania surowicy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy.
Fragment:
GmbH (C-106/05, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „ opieki medycznej ” oraz „ świadczeń opieki medycznej ” (...) odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez Trybunał „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212, pkt 40). Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy ustawy o VAT, ani orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
2016
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi zakwaterowania lub zakwaterowania z wyżywieniem matki karmiącej, rodzica lub opiekuna chorego dziecka na oddziale, opiekuna chorej osoby dorosłej na oddziale, bez formalnego zalecenia lekarza o konieczności obecności osoby bliskiej przy pacjencie (o jej niezbędnej obecności do leczenia pacjenta).
Fragment:
Dodatkowo Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 zauważył, że: „ usługi są ściśle związane z opieką medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku ”. Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych (...)
2015
13
gru

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów, przychód uzyskany z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi może być opodatkowany stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Czy w świetle obowiązujących przepisów, przychód uzyskany z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi może być opodatkowany stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne... Zdaniem Wnioskodawcy działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, powinna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%, bowiem ta stawka ma zastosowanie do usług, których świadczenie nie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem, a działalność nie mieści się w katalogu usług opodatkowanych ryczałtem wg stawki 17%, gdyż stawka ta dotyczy podmiotów o charakterze instytucji. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż opodatkowaniu stawką 17% podlegają usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonej osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, które sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 88.10.11.0, a także usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonej osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 88.10.12.0).
2015
14
paź

Istota:
Zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania na zlecenie Kontrahenta.
Fragment:
Skoro zaś usługa świadczona przez Spółkę nie jest w żaden sposób zmieniana przez Kontrahenta, Kontrahent nie dodaje nic do tej usługi etc. – to aby Kontrahent mógł sprzedać usługę opieki to musi najpierw nabyć tę usługę opieki, a nie żadną usługę pomocniczą do usługi opieki. Zarówno więc Spółka jako podwykonawca, jak i również Kontrahent sprzedają usługę podstawową, czyli usługę opiekuńczą. Z tych też powodów art. 43 ust. 17 i 17a nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy Spółka świadczy usługi opieki na rzecz innego podmiotu, który odsprzedaje tę usługę swojemu klientowi. Z usługą pomocniczą mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby jeden podmiot świadczył usługę opiekuńczą na rzecz podopiecznego i dodatkowo na rzecz tej osoby (on sam lub inny podmiot) realizowałby dostawę towarów lub usługę związaną z usługą opiekuńczą – przykładowo dostarczałby posiłki na rzecz osoby leżącej, etc. W takiej sytuacji czynnością pomocniczą w stosunku do usług opiekuńczych byłaby przykładowo właśnie dostawa posiłków na rzecz podopiecznego. W analizowanym przypadku nie dochodzi do takiej sytuacji. Podsumowanie Reasumując, skoro: Spółka jako podwykonawca świadczy usługę opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku, przy czym świadczy tę usługę na rzecz podmiotu (Kontrahenta), (...)
2015
16
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy
Fragment:
Z przedmiotowego zwolnienia korzystać mogą bowiem między innymi usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku świadczone w miejscu zamieszkania tych osób. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca świadczy usługi takie jak opieka pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków. Niewątpliwie wskazane wyżej usługi są usługami związanymi z opieką nad osobami w podeszłym wieku. Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu zamieszkania tych osób będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług związanych z opieką nad tymi osobami, na podstawie zawartych z nimi umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
21
lip

Istota:
Czy całodobową gotowość do wykonywania badań diagnostycznych i opieki w oddziałach szpitalnych należy traktować jako usługi służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia i na mocy art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy będzie ona zwolniona od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne ”. Dodatkowo Rzecznik zauważa, iż „ usługi są ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są one rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem takiej opieki świadczonej pacjentom jako świadczenie główne, tylko wówczas jeżeli wpisują się one w logiczny sposób w ramy świadczenia tejże opieki i stanowią w procesie świadczenia tejże opieki niezbędny etap, aby osiągnąć cele terapeutyczne, którym służą, gdyż jedynie takie usługi mogą mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej, która staje się dostępna w drodze zwolnienia od podatku ”. Jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie są diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (tj. świadczeniu nie przyświeca cel terapeutyczny), świadczenie takie nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie stanowisko było prezentowane przez TSUE w licznych orzeczeniach (wyrok TSUE z 20 listopada 2003 r. w sprawie Peter d’Ambrumenil, C-307/01; wyrok TSUE z 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01; wyrok TSUE z 10 września 2002 r. w sprawie Kügle, C-141/00).
2015
26
cze

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Fragment:
Art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457), określa: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; warunki świadczonych usług; kwalifikacje osób sprawujących opiekę; zasady finansowania opieki; nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Jak wynika z treści ust. 2 cytowanego przepisu, w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. W myśl art. 2 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. Z kolei na podstawie art. 26 powołanej ustawy, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „ rejestrem ”. Rejestr ten prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego (art. 27 ustawy).
2015
22
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opieka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.