Opieka | Interpretacje podatkowe

Opieka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych, rozpoznania importu nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych oraz zastosowania zwolnienia od podatku do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Pomocniczych.
Fragment:
Natomiast niemiecki Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie od Wnioskodawcy za świadczenie usług odrębnych od Usług Opieki. Uwzględniając powyższe rozważania w kontekście przedstawionego opisu sprawy zauważyć należy, że mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami świadczeń realizowanymi przez dwa podmioty i na rzecz innych odbiorców, tj. usługą wsparcia organizacyjnego i monitorowania stanu zdrowia Podopiecznego (Usługi Pomocnicze) świadczoną przez Zleceniobiorcę na rzecz Wnioskodawcy oraz usługą samej opieki (Usługi Opieki) świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Podopiecznego. Zatem jakkolwiek wykonywane czynności przez niemieckiego Zleceniobiorcę będą służyły świadczonym przez Wnioskodawcę Usługom Opieki nad niemieckimi Podopiecznymi, to jednak usługi wykonywane przez niemieckiego Zleceniobiorcę nie będą usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przedmiotowej sprawie także art. 43 ust. 17a ustawy nie znajdzie zastosowania, ponieważ odnosi się on do świadczonych usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (Usługi Opieki) przez podmiot świadczący te usługi podstawowe (Usługi Opieki). W analizowanej sprawie Zleceniobiorca nie będzie świadczył usług podstawowych (Usług Opieki), a zatem nie zostanie spełniony warunek do zastosowania zwolnienia od podatku.
2018
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na ustaleniu indywidualnego planu dietetycznego, badaniu wydolności fizycznej i określeniu ryzyka zdrowotnego, ustaleniu indywidualnego planu treningowego oraz przeprowadzeniu treningu personalnego.
Fragment:
W związku z powyższy należy zauważyć, że definicja opieki medycznej nie została zawarta, ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego. W odniesieniu do powołanych wyżej przepisów Dyrektywy ukształtowała się wspólnotowa linia orzecznicza. I tak, w wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05, pkt 27) Trybunał stwierdził, że pojęcia „ opieki medycznej ” oraz „ świadczeń opieki medycznej ” (...) odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez Trybunał „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”.
2017
13
gru

Istota:
 • w zakresie wyłączenia z opodatkowania oraz sposobu dokumentowania usług:
  • opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • pobytu w domu pomocy społecznej;
  • wydawania posiłku w Kuchni Społecznej;
 • w zakresie wyłączenia z opodatkowania oraz braku dokumentowania usług:
  • pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;
  • wydania karty parkingowej osobom niepełnosprawnym.
 • Fragment:
  Na pytanie w wezwaniu, czy Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki nad dziećmi przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, działające na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), Wnioskodawca odpowiedział, że nie świadczy usług objętych zakresem tego pytania. Na pytanie w wezwaniu, tj.: czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (należy wskazać, które to są usługi), Wnioskodawca odpowiedział, że „ Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią usług w zakresie opieki medycznej. ” Na pytanie, czy usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są świadczone przez podmioty lecznicze czy też są świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), psychologa, Wnioskodawca odpowiedział, że nie świadczy usług w zakresie opieki medycznej.
  2017
  14
  lis

  Istota:
  Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, usług świadczonych przez MOPR i podlegle mu komórki organizacyjne, polegających na:
 • zapewnieniu pobytu w Punkcie Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych,
 • wykonywaniu usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych,
 • zapewnieniu posiłków dla podopiecznych,
 • zapewnieniu pobytu w mieszkaniach chronionych,
 • zapewnieniu pobytu w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy,
 • zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, zapewnieniu pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy
 • Fragment:
  Na pytanie Organu, czy Wnioskodawca świadczy usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą, jeśli tak to czy są one świadczone w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (należy wskazać podstawę prawną ich świadczenia)? Wnioskodawca odpowiedział: „ Nie. ” Na pytanie, czy Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki nad dziećmi przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, działające na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157)? Wnioskodawca odpowiedział: Tak. Na pytanie, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (należy wskazać, które to są usługi) Wnioskodawca odpowiedział: Usługi świadczone przez Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Są to usługi wymienione w pytaniu 12. Na pytanie, czy usługi w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są świadczone przez podmioty lecznicze czy też są świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
  2017
  6
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec.
  Fragment:
  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Zwolnione od podatku usługi opieki mają być świadczone w miejscu zamieszkania osoby poddanej opiece (por. A. Bartosiewicz, komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex 2014/EL). Dodatkowo świadczącymi usługi są podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 uVAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt. I FSK 1695/12, odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia stwierdził, że dla rozpoznania usługi opieki społecznej konieczne jest wzięcie przez przedsiębiorcę świadczącego te usługi odpowiedzialność za efekt tego działania. Jako, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług opiekuńczych, w celu ustalenia znaczenia tego zwrotu należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) znaczenia tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN „ opieka ” definiowana jest jako „ dbanie o kogoś, o coś ”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o powyższe osoby, w tym kontekście usługi opiekuńcze świadczone przez spółkę, na które składa się szereg drobnych czynności, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, tak aby mogły one samodzielnie funkcjonować we własnym domu, polegają na dbaniu o te osoby, co tym samym wypełnia słownikową definicję usług opiekuńczych.
  2017
  4
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec.
  Fragment:
  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Zwolnione od podatku usługi opieki mają być świadczone w miejscu zamieszkania osoby poddanej opiece (por. A. Bartosiewicz, komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex 2014/EL). Dodatkowo, w związku z faktem, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 uVAT, należy przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. akt I FSK 1695/12, w którym stwierdził on, że dla rozpoznania usługi opieki społecznej konieczne jest wzięcie przez przedsiębiorcę świadczącego tego usługi odpowiedzialności za efekt tego działania, jako, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług opiekuńczych, w celu ustalenia znaczenia tego zwrotu należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) znaczenia tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN „ opieka ” definiowana jest jako „ dbanie o kogoś, o coś ”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o powyższe osoby, w tym kontekście usługi opiekuńcze świadczone przez spółkę, na które składa się szereg drobnych czynności, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, tak aby mogły one samodzielnie funkcjonować we własnym domu, polegają na dbaniu o te osoby, co tym samym wypełnia słownikową definicję usług opiekuńczych.
  2017
  27
  wrz

  Istota:
  Opodatkowania majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką.
  Fragment:
  W związku ze sprawowaną opieką nad I.K. Wnioskodawczyni podjęła kroki zmierzające do prawnego uregulowania sprawy sprawowania opieki nad I.K., tj. zawarcia umowy dożywocia. W marcu 2017 r. sporządzony został akt notarialny, w którym I.K. jako spadkodawczyni wyraziła wolę sporządzenia umowy dożywocia. W dniu 8 maja 2017 r. I.K. zmarła. Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawczyni zawartego we wniosku, podkreślić należy, że w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wskazał wprost, że dla celów skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, opieka nad osobą jej wymagającą, sprawowana być powinna na podstawie pisemnej umowy o sprawowanie opieki, z której wynika obowiązek takiej opieki. Umowa ta jest osobną – od umów innego rodzaju – czynnością cywilnoprawną będącą podstawą do sprawowania opieki. Jest to umowa, której przedmiotem jest dwustronne porozumienie stron – osoby wymagającej opieki i osoby mającej sprawować taką opiekę – co do faktu sprawowania opiekę. Taka umowa winna być notarialnie poświadczona. Podane cechy sprawiają, że za umowę o sprawowanie opieki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie można uznać oświadczenia czy stwierdzenia spadkodawcy, zawartego w innym dokumencie notarialnym – czy to w testamencie czy też pełnomocnictwie, z których pośrednio wynika, że opieka jest sprawowana.
  2017
  27
  wrz

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług opieki nad dziećmi świadczonych w formie półkolonii
  Fragment:
  (...) opieki nad dziećmi w formie półkolonii nabywa usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, nie świadczy usług opieki nad dziećmi w formie półkolonii dla dzieci własnych lub dzieci znajomych, o których to usługach mowa jest w art. 92a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku). Czy usługi opieki nad dziećmi świadczone przez Wnioskodawcę w formie półkolonii są usługami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a, tj. usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanymi w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty? Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), świadczone przez niego usługi opieki nad dziećmi w formie półkolonii są usługami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a UPTU, tj. usługami opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanymi w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest placówką objętą systemem oświaty, wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Zwolnienie od podatku VAT usług opieki nad osobami starszymi.
  Fragment:
  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zwolnione od podatku usługi opieki mają być świadczone w miejscu zamieszkania osoby poddanej opiece (por. A. Bartosiewicz, komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, LEX 2014/EL). Dodatkowo, świadczącymi usługi będą podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 uVAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1695/12, odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia stwierdził, że dla rozpoznania usługi opieki społecznej konieczne jest wzięcie przez przedsiębiorcę świadczącego te usługi odpowiedzialności za efekt tego działania. Jako że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług opiekuńczych, w celu ustalenia znaczenia tego zwrotu należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) rozumienia tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN ( www.sjp.pwn.pl ) „ opieka ” definiowana jest jako „ dbanie o kogoś, o coś ”. Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o wymienione powyżej osoby.
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia.
  Fragment:
  (...) opieka medyczna ” i „ świadczenie opieki medycznej ” użytych, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b i art. 132 ust. 1 lit. c tej dyrektywy; ustalenie, czy świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej podlegają zwolnieniu od podatku od wartości dodanej na podstawie art. 132 ust. 1 lit. b i lit. c tej dyrektywy wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich wymagań zawartych w art. 132 ust. 1 lit. b i lit. c, a także innych stosownych przepisów tytułu IX, rozdział 1 i 2 tej dyrektywy, jak – w odniesieniu do zwolnienia ustanowionego w art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy – przepisy jej art. 131, 133 i 134 (pkt 39). Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że pojęcia „ opieki medycznej ” i „ świadczenia opieki medycznej ” użyte, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b i art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/112/WE, mogą obejmować świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej, jeżeli świadczenia te mają na celu leczenie osób, które w związku z chorobą, urazem lub wrodzoną niepełnosprawnością wymagają zabiegów o charakterze estetycznym. Natomiast działania służące wyłącznie celom kosmetycznym nie są objęte zakresem znaczeniowym owych pojęć (pkt 29).
  2017
  10
  maj
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opieka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.