IPPP2/4512-344/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej;
IPPP2/4512-344/15-2/MJinterpretacja indywidualna
  1. gra losowa
  2. loterie
  3. operator
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego opodatkowania podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odrębnego opodatkowania podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) powstała w 2015 r. W tym też roku nabędzie ona od polskiego podmiotu przedsiębiorstwo tego podmiotu, którego przedmiotem działalności jest m.in. druk czasopism (dalej: Zbywca). Spółka będzie kontynuować działalność tego podmiotu.

Spółka pragnie wyjaśnić, że Zbywca, od którego Spółka nabędzie przedsiębiorstwo, otrzymał w 2012 r. interpretację indywidualną Ministra Finansów odnoszącą się do kwestii będącej przedmiotem niniejszego zapytania (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 18 września 2012 r. sygn. IPPP2/443-613/12-2/MM). Przy czym z uwagi na fakt, że Spółka po nabyciu przedsiębiorstwa kontynuować będzie działalność Zbywcy w tym w zakresie, którego dotyczyła wspomniana interpretacja, Spółka zainteresowana jest uzyskaniem analogicznej interpretacji potwierdzającej potencjalne obowiązki wynikające dla niej z przepisów ustawy o VAT.

Jak wspomniano powyżej, przedmiotem działalności Spółki po nabyciu przedsiębiorstwa będzie m.in. działalność wydawnicza w zakresie czasopism podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza podjąć (lub kontynuować - po nabyciu przedsiębiorstwa od Zbywcy) współpracę z podmiotem organizującym loterie audioteksowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm., dalej: Ustawa o grach). W tym celu Spółka zamierza zawrzeć umowę (lub wstąpić w prawa i obowiązki Zbywcy w ramach analogicznej umowy zawartej przez niego przed zbyciem przedsiębiorstwa na rzecz Spółki) z organizatorem loterii audioteksowych (dalej: Organizator), na mocy której Spółka będzie pełniła funkcję tzw. agregatora, tj. podmiotu współpracującego z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych, podejmującego działania umożliwiające osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenie w loterii audioteksowej poprzez wysyłanie SMS-ów na numer podany przez Organizatora. Czynności podejmowane przez Spółkę w ramach współpracy z Organizatorem będą miały przy tym charakter techniczny/organizacyjny. Zadaniem agregatora będzie m.in. integrowanie oraz koordynowanie ruchu telekomunikacyjnego obsługiwanego przez różnych operatorów sieci komórkowych, tj. m.in. przyjęcie masowego ruchu telekomunikacyjnego i skierowanie go do Organizatora (na urządzenia Organizatora) oraz przesłanie informacji przygotowanych przez Organizatora dla uczestników loterii o udziale w konkursie na urządzenia operatorów telekomunikacyjnych. Tym samym, Spółka jako agregator będzie pełnić rolę „przekaźnika”, zaś wszelkie zasadnicze funkcje związane z realizacją loterii, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu, na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania nagród, należą do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Organizator, jako podmiot posiadający stosowne zezwolenia, będzie podmiotem prowadzącym działalność w zakresie gier losowych i opodatkowanym podatkiem od gier na podstawie odrębnych przepisów.

Na mocy wspomnianej umowy o współpracy Organizator, zapewniając organizację loterii audioteksowych, uzyskiwać będzie przychód z działalności w zakresie gier losowych w postaci świadczenia usług na rzecz Spółki związanych z generowaniem ruchu SMS-owego przez Organizatora (dalej określanych jako „usługi audioteksowe”). Transakcja ta będzie dokumentowana fakturą wystawioną Spółce przez Organizatora. Nabywane od Organizatora usługi (z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Spółkę, o których mowa poniżej), będą przekładać się na wysokość obrotu (przychodu Spółki) związanego z generowaniem ruchu SMS-owego w ramach usług świadczonych przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej (lub innego podmiotu kooperującego z operatorem).

W ramach omawianej współpracy z Organizatorem Spółka (będąca po nabyciu przedsiębiorstwa Zbywcy - wydawcą czasopism) odpowiadać będzie przy tym również za reklamowanie loterii organizowanych przez Organizatora na łamach wydawanych przez Spółkę czasopism. Istotą reklamy będzie poinformowanie o loterii oraz zachęcenie do udziału w niej jak największej liczby potencjalnych uczestników, co wpłynie na rentowność całego przedsięwzięcia oraz przełoży się na zwiększenie zysków zarówno Spółki, jak i pozostałych podmiotów zaangażowanych we współpracę.

Jednocześnie, zaangażowanie Spółki w opisaną transakcję pozwoli jej, jako stronie umowy z operatorem sieci komórkowej lub innym podmiotem kooperującym z operatorem, na zintensyfikowanie współpracy z tymi podmiotami (polegającej na zwiększeniu generowanego ruchu SMS-owego), co przełoży się na kwotę wynagrodzenia uzyskiwanego przez Spółkę od tych podmiotów. Spółka uzyskiwać będzie przychód (od wspomnianych podmiotów, tj. operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem) zapewniający osiągnięcie dochodu z tytułu generowania ruchu SMS-owego (w wysokości uwzględniającej całość funkcji pełnionych przez Spółkę w ramach umowy o współpracy). Transakcja ta będzie dokumentowana fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem.

Dodatkowo współpraca z Organizatorem loterii (obejmujących przykładowo loterie, w których uczestniczy się poprzez wysłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS, gdzie wygraną są nagrody pieniężne lub rzeczowe) pozwoli m.in. na uatrakcyjnienie zawartości wydawanych przez Spółkę czasopism i zwiększenie ich sprzedaży.

Jak wskazano powyżej, omawiana kwestia była już przedmiotem rozstrzygnięcia w ramach interpretacji indywidualnej uzyskanej wcześniej przez Zbywcę, którego przedsiębiorstwo będzie wkrótce zbyte na rzecz Spółki - interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 18 września 2012 r. sygn. IPPP2/443-613/12-2/MM. W interpretacji tej Organ uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Zbywcę we wniosku o interpretację (które to stanowisko podtrzymuje również Wnioskodawca w niniejszym wniosku), stwierdzając, że „(...) działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej, mające na celu generowanie ruchu SMS-owego (w szczególności obejmujące m.in. umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, zapewnienie integracji połączeń z różnymi operatorami, obsługę systemów teleinformatycznych, prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych loterii wśród potencjalnych uczestników w wydawanych przez Spółkę czasopismach, itd.) powinny być opodatkowane VAT jedynie w ramach współpracy Spółki z danym operatorem sieci komórkowej/innym podmiotem kooperującym z operatorem i jednocześnie nie powinny być uznane dla potrzeb VAT za odrębne świadczenie realizowane przez Spółkę na rzecz Organizatora podlegające opodatkowaniu VAT.

Tym samym, mając na uwadze fakt, że opisane w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe nie uległo zmianie w porównaniu do stanu faktycznego zaprezentowanego w przywołanej interpretacji uzyskanej przez Zbywcę, a także działając w zaufaniu do instytucji indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w opinii Spółki, wnioski wynikające z uzyskanej przez Zbywcę interpretacji powinny mieć analogiczne zastosowanie również w odniesieniu do działalności Spółki, która będzie kontynuacją działalności Zbywcy. W związku z tym, Spółka wnosi o potwierdzenie wniosków wynikających z interpretacji również w odniesieniu do jej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy działania jakie będą podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej, mające na celu generowanie ruchu SMS-owego na numerze (w szczególności obejmujące umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, zapewnienie integracji połączeń z różnymi operatorami, obsługę systemów teleinformatycznych, prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych loterii wśród potencjalnych uczestników w wydawanych przez Spółkę czasopismach, itd.) powinny być opodatkowane VAT jedynie w ramach współpracy Spółki z danym operatorem sieci komórkowej/innym podmiotem kooperującym z operatorem, i jednocześnie nie powinny być uznane dla potrzeb VAT za odrębne świadczenie realizowane przez Spółkę na rzecz Organizatora podlegające opodatkowaniu VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art . 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art . 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się generalnie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z realizowanym przez Organizatora przedsięwzięciem związanym z przeprowadzeniem loterii audioteksowej Spółka będzie nabywała od Organizatora usługi audioteksowe. Współpraca z Organizatorem w zakresie loterii (która pozwala m.in. na uatrakcyjnienie zawartości wydawanych przez Spółkę czasopism i zwiększenie nakładu sprzedawanych czasopism), będzie wiązała się również z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności, których celem będzie z jednej strony umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej (w ramach pełnienia przez Spółkę roli agregatora), z drugiej zaś zapewnienie odpowiedniej reklamy i promocji loterii.

W szczególności, Spółka podejmować będzie działania mające na celu generowanie ruchu SMS-owego, obejmujące głównie umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, zapewnienie integracji połączeń z różnymi operatorami, obsługę systemów teleinformatycznych, prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych loterii wśród potencjalnych uczestników w wydawanych przez Spółkę czasopismach, itd. Istotą reklamy będzie poinformowanie o loterii oraz zachęcenie do udziału w niej jak największej liczby potencjalnych uczestników, co wpływać będzie na rentowność całego przedsięwzięcia oraz przełoży się na zwiększenie zysków zarówno Spółki, jak i pozostałych podmiotów zaangażowanych we współpracę.

W każdym przypadku działania podejmowane przez Spółkę w ramach współpracy z Organizatorem będą miały ma na celu z jednej strony uatrakcyjnienie zawartości wydawanych przez Spółkę czasopism i zwiększenie nakładu sprzedawanych czasopism poprzez zachęcenie czytelników do ich zakupu (np. dzięki zamieszczaniu informacji o loteriach), z drugiej zaś maksymalizację obrotów (zysku) związanych z generowaniem ruchu SMS-owego będącego realnym przychodem Spółki od operatora sieci komórkowej (innego podmiotu kooperującego z operatorem).

Analizując przytoczone zdarzenie przyszłe należy zwrócić uwagę, że Spółka podejmować będzie działania mające na celu m.in. umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, reklamę i promocję loterii audioteksowych w ramach swojej działalności gospodarczej, a czynności te będą ściśle powiązane z przychodami (obrotem podlegającym opodatkowaniu VAT), jakie Spółka spodziewa się uzyskać w wyniku współpracy z Organizatorem i operatorami sieci komórkowych. Niewątpliwie umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej oraz późniejsze dążenie do zwiększenia liczby uczestników loterii będzie miało wpływ na zwiększenie obrotu Spółki. Działania reklamowe nie będą przy tym realizowane przez Spółkę na zlecenie Organizatora, ani też na jego rzecz. Z tytułu podejmowanych działań Spółka nie będzie otrzymywać odrębnego wynagrodzenia od Organizatora - efektywnym wynagrodzeniem Spółki w ramach omawianego przedsięwzięcia będzie przychód od operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, z tytułu generowania ruchu SMS-owego, pomniejszony o koszt związany z usługami audioteksowymi świadczonymi przez Organizatora na rzecz Spółki.

Mając na uwadze to, że w związku z podejmowanymi w ramach niniejszego przedsięwzięcia działaniami Spółka nie uzyska wynagrodzenia od Organizatora, działania te nie będą spełniały definicji odpłatnego świadczenia usług na rzecz tego Organizatora (wyrażonej w art. 8 ust 1 ustawy o VAT).

Spółka pragnie podkreślić, że kwestią „odpłatności” wielokrotnie zajmował się w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Spółka pragnie wskazać m.in. wyrok TSUE z 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, wyrok ETS z 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 w sprawie Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperative Aadappelenbewaarplaats GA czy wyrok TSUE z 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 (Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of C ustom s and Excise). Podsumowując wnioski płynące z orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że o dokonaniu danej czynności za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

  • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
  • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,
  • związek, o którym mowa powyżej musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę to, że z tytułu działań podejmowanych przez Spółkę (mających na celu generowanie ruchu SMS-owego) Spółka nie będzie otrzymywać odrębnego wynagrodzenia od Organizatora, zdaniem Spółki, działania te nie powinny być uznane dla potrzeb VAT za odrębne świadczenie realizowane przez Spółkę na rzecz Organizatora podlegające opodatkowaniu VAT.

Dodatkowo, w ocenie Spółki, na prawidłowość powyższego wniosku wskazuje to, że przedmiotem umowy zawartej z Organizatorem będzie współpraca Spółki i Organizatora w celu osiągnięcia wspólnego dla nich celu ekonomicznego, z którego uzyskają należne im wynagrodzenie (w stosownych proporcjach, z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez te podmioty). Celem współpracy będzie uzyskanie poprzez oddzielne, lecz skoordynowane działania partnerów, określonego rezultatu, o korzystnym dla nich wymiarze ekonomicznym (maksymalizacja przychodów z tytułu świadczenia usług generowania ruchu SMS-owego - w przypadku Spółki, a także maksymalizacja przychodów z tytułu świadczenia usług audioteksowych - w przypadku Organizatora).

W konsekwencji, działań podejmowanych przez Spółkę w ramach omawianej współpracy nie można zdaniem Spółki oceniać jednostkowo, lecz z uwzględnieniem ich charakteru jako działania złożonego, tworzącego w aspekcie gospodarczym jedną całość, którego końcowym efektem jest zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w tej loterii audioteksowej oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii, pozwalające na osiągnięcie przez Spółkę i Organizatora satysfakcjonującej korzyści finansowej.

Takie podejście potwierdzają m.in. wnioski płynące z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2008 r. (znak: I FSK 291/08) oraz z dnia 23 kwietnia 2008 r. (znak I FSK1788/07).

W rezultacie, Spółka będzie odpowiedzialna za współpracę z operatorami sieci komórkowych oraz innymi podmiotami kooperującymi z operatorami sieci komórkowych oraz reklamę loterii w celu z jednej strony zwiększenia nakładu sprzedawanych czasopism poprzez zachęcenie czytelników do ich zakupu, z drugiej zaś maksymalizacji obrotów (zysku) związanego z generowaniem ruchu SMS-owego będącego realnym przychodem Spółki od operatora sieci komórkowej (innego podmiotu kooperującego z operatorem), a Organizator będzie odpowiedzialny za jej zorganizowanie.

Tym samym, działania Spółki podejmowane przez nią w ramach współpracy z Organizatorem nie będą stanowiły odrębnego świadczenia realizowanego na jego rzecz, które mogłoby być uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Wnioskodawca przy tym podkreśla, że wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej/innego podmiotu kooperującego z operatorem.

Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawę art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

W związku z tym, ewentualne uznanie działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej (których efektem będzie zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w loterii oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii) za odrębne świadczenie stanowiące dla potrzeb VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora, wiązałoby się z podwójnym opodatkowaniem VAT tych samych czynności (raz w ramach usługi generowania ruchu SMS-owego na numerze podanym przez Organizatora świadczonej na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, a drugi raz w ramach usługi świadczonej na rzecz Organizatora), co jest niedopuszczalne z perspektywy zasad systemu opodatkowania VAT.

W świetle powyższych uwag Spółka stoi na stanowisku, że działania jakie będą podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej, mające na celu generowanie ruchu SMS-owego (w szczególności obejmujące m.in. umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, zapewnienie integracji połączeń z różnymi operatorami, obsługę systemów teleinformatycznych, prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych loterii wśród potencjalnych uczestników w wydawanych przez Spółkę czasopismach, itd.) powinny być opodatkowane VAT jedynie w ramach współpracy Spółki z danym operatorem sieci komórkowej/innym podmiotem kooperującym z operatorem i jednocześnie nie powinny być uznane dla potrzeb VAT za odrębne świadczenie realizowane przez Spółkę na rzecz Organizatora podlegające opodatkowaniu VAT.

Ponadto Spółka podkreśla, że omawiana kwestia była już przedmiotem rozstrzygnięcia w ramach interpretacji indywidualnej. W szczególności analogiczne podejście na gruncie VAT zaprezentowane zostało w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 września 2012 r. (nr IPPP2/443-613/12-2/MM) wydanej na rzecz przedsiębiorstwa, które Spółka nabędzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.