Operator | Interpretacje podatkowe

Operator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to operator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej;
Fragment:
Wnioskodawca przy tym podkreśla, że wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej/innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawę art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. W związku z tym, ewentualne uznanie działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej (których efektem będzie zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w loterii oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii) za odrębne świadczenie stanowiące dla potrzeb VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora, wiązałoby się z podwójnym opodatkowaniem VAT tych samych czynności (raz w ramach usługi generowania ruchu SMS-owego na numerze podanym przez Organizatora świadczonej na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, a drugi raz w ramach usługi świadczonej na rzecz Organizatora), co jest niedopuszczalne z perspektywy zasad systemu opodatkowania VAT.
2015
29
paź

Istota:
Spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług zarówno wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. jak i z art. 43 ust. 1 pkt 15 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Fragment:
Stosownie do zapisu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo pocztowe przez operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, natomiast za operatora publicznego rozumie się operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych - pkt 12 art. 2 ustawy. Jednocześnie w art. 3 pkt 25 ustawy zdefiniowano co należy rozumieć przez powszechne usługi pocztowe. Usługi te polegają między innymi na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek listowych, przesyłek poleconych, paczek pocztowych, doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych, realizowaniu przekazów pocztowych świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego powierza się Poczcie Polskiej S.A. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi m.in. działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako „ pozostała działalność pocztowa ” pod numerem 53.20.Z. Obejmuje w szczególności zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, kopert, paczek i palet. Strona prowadzi działalność pocztową, która nie wymaga zezwolenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka jest wpisana do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie tej działalności.
2012
9
lis

Istota:
Opodatkowanie organizowanych i przeprowadzanych loterii audioteksowych
Fragment:
(...) operatora sieci komórkowej (innego podmiotu kooperującego z operatorem), a Organizator będzie odpowiedzialny za jej zorganizowanie. Tym samym, działania Spółki podejmowana przez nią w ramach współpracy z Organizatorem nie będą stanowiły odrębnego świadczenia realizowanego na jego rzecz, które mogłoby być uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. 3. Wnioskodawca przy tym podkreśla, iż wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych (co dodatkowo zostało potwierdzone we wspomnianej interpretacji). W związku z powyższym, (...)
2012
11
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze za usługi nabywane od P.
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zaznaczyć należy, iż wyżej przywołany przepis stanowi implementację regulacji unijnej w tym zakresie, wyrażoną w art. 132 ust. 1 pkt a Dyrektywy 112/WE. Zwolnienia uregulowane ww. przepisami mają charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że obejmują określony rodzaj czynności wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem od Operatora publicznego usługi Przesyłka ..., które szczegółowo są opisane w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W myśl art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.), powierza się P S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 ww. ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na P do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
2012
27
wrz

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi generowania ruchu SMS-owego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych - jego usługi będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
Fragment:
Spółka uzyskiwać bowiem będzie przychód (od wspomnianych podmiotów, tj. operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem) zapewniający osiągnięcie dochodu z tytułu generowania ruchu SMS-owego (w wysokości uwzględniającej całość funkcji pełnionych przez Spółkę w ramach umowy o współpracy). Transakcja ta będzie dokumentowana fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem.Dodatkowo współpraca z Organizatorem loterii (obejmujących przykładowo loterie, w których uczestniczy się poprzez wysłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS, gdzie wygraną są nagrody pieniężne lub rzeczowe) pozwoli m.in. na uatrakcyjnienie zawartości wydawanych przez Spółkę czasopism i zwiększenie ich sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w ramach przedstawionej współpracy z Organizatorem usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym będą podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 23% przez co w konsekwencji Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością...
2012
17
kwi

Istota:
Czy przychód Spółki w postaci wartości nominalnej akcji E. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątku będzie zwolniony przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 32I ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą o pomocy publicznej)?
Fragment:
W myśl art. 32l ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy w dniu przejęcia przez Operatora składników majątku i zobowiązań przedsiębiorcy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale (rozdział 5a tejże ustawy) oraz w dniu zbycia tego majątku i spłaty tych zobowiązań przez Operatora, a także ich umorzenia w trybie art. 32i ust. 4, nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z art. 32j ust. 3 Operator jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego majątku. W dniu 27 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroenergetycznego E. Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu, zgodnie z którą Wnioskodawca objął 13 276 (trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny. Wszystkie Składniki Majątku będące przedmiotem wkładu niepieniężnego zostały zakwalifikowane jako ruchomości. Własność Składników Majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego Spółka nabyła od Huty C. w trybie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy na podstawie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, zawartej w formie aktu notarialnego.
2012
14
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług pocztowych świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
Fragment:
W myśl ustawy, powierza się Wnioskodawcy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 w/w ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na Wnioskodawcę do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Z kolei usługę pocztową w myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy o prawie pocztowym stanowi wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem, zwanych dalej "drukami bezadresowymi", prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz realizowanie przekazów pocztowych. Analizując treść art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy należy zauważyć, iż kreuje on zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, jak zresztą zaznaczył to także Wnioskodawca. Zwolnienie to obejmuje nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, ale tylko te które posiadają status operatora publicznego zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie kwot otrzymywanych przez operatora od abonentów z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty zaległych opłat
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwot otrzymywanych przez operatora od abonentów z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty zaległych opłat. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Sp. z o.o. (zwany dalej: Spółką lub Operatorem), jest operatorem platformy cyfrowej, a także nadawcą kanałów telewizyjnych dystrybuowanych w sieciach telewizji kablowej. W ramach prowadzonej działalności, Spółka zawiera z klientami (zwanymi dalej: Abonentami) umowy o abonament (zwane dalej: Umowami), na mocy których udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach tzw. pakietów i opcji. Za powyższą usługę Abonent uiszcza co miesiąc stosowną opłatę na rzecz Operatora. Abonent zawierając ze Spółką umowę o abonament, podpisuje wraz z umową „ regulamin umowy o abonamenty ” oraz „ cennik ”, które stanowią integralną część umowy. Abonent wyraża przez to zgodę m. in. na ponoszenie ciężaru finansowego wezwań do zapłaty, do których wysłania jest uprawniony Operator w sytuacji, gdy Abonent nie uiszcza w terminie należności wynikających z umowy. Na podstawie wspomnianego „ regulaminu umowy o abonament ” Abonent jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwań do zapłaty, których wysokość, zgodnie z „ cennikiem ”, wynosi każdorazowo 10 PLN od jednego wezwania.
2011
1
sie

Istota:
Działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej, mające na celu generowanie ruchu SMS-owego (w szczególności obejmujące m.in. umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w loterii audioteksowej, zapewnienie integracji połączeń z różnymi operatorami, obsługę systemów teleinformatycznych, prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych loterii wśród potencjalnych uczestników w wydawanych przez Spółkę czasopismach, itd.) powinny być opodatkowane VAT jedynie w ramach współpracy Spółki z danym operatorem sieci komórkowej / innym podmiotem kooperującym z operatorem i jednocześnie nie powinny być uznane dla potrzeb VAT za odrębne świadczenie realizowane przez Spółkę na rzecz Organizatora podlegające opodatkowaniu VAT.
Fragment:
Należy przy tym podkreślić, iż wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej / innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego będą odpowiednio dokumentowane fakturą VAT wystawianą przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem. W związku z powyższym, ewentualne uznanie działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej (których efektem jest zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w loterii oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii) za odrębne świadczenie stanowiące dla potrzeb VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora, wiązałoby się z podwójnym, opodatkowaniem VAT tych samych czynności (raz w ramach usługi generowania ruchu SMS-owego na numerze podanym przez Organizatora świadczonej na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, a drugi raz w ramach usługi świadczonej na rzecz Organizatora), co jest niedopuszczalne z perspektywy zasad systemu opodatkowania VAT. W świetle powyższych uwag Spółka stoi na stanowisku, że działania (...)
2011
1
sie

Istota:
W którym momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz województwa?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Operator (dalej: Spółka lub Operator) jest operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce. Do celów Spółki należy dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, poprzez realizację funkcji niezależnego operatora systemu przesyłowego (OSP), zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne oraz Dyrektywy WE 2003/54/EC. Jednym z zadań Operator jest dbałość o infrastrukturę przesyłową w tym ponoszenie kosztów jej bieżącego utrzymania i rozwoju. W związku ze zwiększającym się w długim okresie zapotrzebowaniem na energię elektryczną Spółka inwestuje w tę infrastrukturę poprzez jej rozbudowę i modernizację. Inwestycje są realizowane na podstawie długoterminowych planów inwestycyjnych przyjętych przez Spółkę. Do sporządzania takich planów Operator jest ponadto zobligowany na podstawie art. 16 ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.). W związku z długofalowymi prognozami rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, Spółka podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla rozbudowy sieci przesyłowej w przyszłości. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o możliwości realizacji każdej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci przesyłowej jest jej lokalizacja.
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Operator
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.