Operator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to operator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu dokonania płatności przez Bank za kawy i herbaty nabywane przez klienta od Operatora.

Fragment:

Dodatkowo, Bank zamierza ustalić z Operatorem ceny, po których dostępne będą dla Klientów pozostałe produkty z oferty Operatora, które mogą być waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy. Klient będzie miał możliwość zamówienia bezpośrednio od Operatora wybranej przez siebie kawy lub herbaty. Płatność z tytułu wszystkich kaw i herbat wydanych przez Operatora w kawiarni w danym okresie rozliczeniowym będzie pokrywana przez Bank po zakończeniu tego okresu na podstawie rozliczenia liczby wydanych kaw i herbat przekazanego przez Operatora. W przypadku pozostałych towarów z oferty objętych cenami ustalonymi z Operatorem, płatność dokonywana będzie bezpośrednio przez Klienta i Operatorowi nie będzie z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie od Banku. Bank ani Operator nie będą identyfikować osób, którym wydawana jest kawa. Innymi słowy, nie będzie możliwa weryfikacja, czy dany konsument jest pracownikiem banku, czy gościem Operator będzie ewidencjonował ilość i wartość wydanych nieodpłatnie gorących napojów. Płatnością za wydane Klientom nieodpłatnie napoje obciążony zostanie Bank. Bank będzie realizował płatności za okresy miesięczne, na podstawie zbiorczego zestawienia. Operator nie ma możliwości ewidencjonowania spożycia napojów przez poszczególnych Klientów.

2018
13
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania operatora za odbiorcę usługi najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz w zakresie opodatkowania powyższej usługi wg stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

Kwota należna właścicielowi od operatora płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez właściciela w oparciu o udostępnione mu przez operatora dokumenty. Wnioskodawca wskazał, że według PKWiU usługę zakwaterowania, polegającą na oddaniu lokalu mieszkalnego na cele krótkotrwałego pobytu sklasyfikowano pod symbolem 55.20, jako „ usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania ”. Ponadto, operator zobowiązuje się do dalszego podnajmu lokalu w celu świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania, z zastrzeżeniem braku możliwości podnajmu tego lokalu przez operatora na inne cele oraz, że operator działa każdorazowo z upoważnienia Wnioskodawcy i na jego rzecz. W analizowanej sprawie w pierwszej kolejności wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy właściwe będzie uznanie operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania. Mając powyższe na uwadze, w świetle przywołanych przepisów, odnosząc się do ww. kwestii, tj. uznania operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania, która jest świadczona w oparciu o umowę zawartą na zasadzie umowy operatorskiej, wskazać należy, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nawiązał współpracę z operatorem, który został upoważniony do wynajmowania (...)

2018
3
mar

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca opodatkowania nabywanej usługi magazynowej

Fragment:

W Umowie o Świadczenie Usług wskazano również, jakie maszyny i urządzenia będą wymagane dla magazynowania, przeładunku i przetwarzania Towarów, zaś Operator Magazynowy jest zobowiązany do poniesienia stosownych kosztów inwestycyjnych w celu ich zapewnienia (w zależności od czasu trwania współpracy Spółka może być zobowiązana do zwrotu tych kosztów na rzecz Operatora Magazynowego). Wynagrodzenie należne Operatorowi Magazynowemu za świadczenie Usług Magazynowych nie jest ograniczone do opłaty ustalonej proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej przez Operatora Magazynowego dla potrzeb magazynowania Towarów, ale będzie obliczane łącznie jako suma różnych elementów, reprezentujących zakres i złożoność wsparcia zapewnianego przez Operatora Magazynowego. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usług łączne wynagrodzenie Operatora Magazynowego będzie obliczane jako łączna kwota opłat z tytułu załadunku (np. od statku, ciężarówki lub frachtu), mieszania, przesiewu, opłat za ważenie ciężarówek i ważenie wagonów towarowych oraz opłaty za składowanie (ta ostatnia obliczana będzie według określonej stawki za metr kwadratowy powierzchni efektywnie wykorzystywanej przez Operatora Magazynowego do składowania Towarów). Możliwe jest, że w praktyce, w celu ułatwienia identyfikacji i śledzenia towarów oraz zapewnienia szybkiej realizacji instrukcji Spółki, Towary będą przechowywane przez Operatora Magazynowego na pewnym obszarze lub obszarach Terminalu, o ile tak postanowi Operator Magazynowy, a nie w rozproszonych lokalizacjach przydzielanych losowo w miarę przybywania ładunków.

2015
29
paź

Istota:

Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej;

Fragment:

Wnioskodawca przy tym podkreśla, że wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej/innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawę art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. W związku z tym, ewentualne uznanie działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej (których efektem będzie zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w loterii oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii) za odrębne świadczenie stanowiące dla potrzeb VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora, wiązałoby się z podwójnym opodatkowaniem VAT tych samych czynności (raz w ramach usługi generowania ruchu SMS-owego na numerze podanym przez Organizatora świadczonej na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, a drugi raz w ramach usługi świadczonej na rzecz Organizatora), co jest niedopuszczalne z perspektywy zasad systemu opodatkowania VAT.

2012
9
lis

Istota:

Spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług zarówno wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. jak i z art. 43 ust. 1 pkt 15 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo pocztowe przez operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, natomiast za operatora publicznego rozumie się operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych - pkt 12 art. 2 ustawy. Jednocześnie w art. 3 pkt 25 ustawy zdefiniowano co należy rozumieć przez powszechne usługi pocztowe. Usługi te polegają między innymi na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek listowych, przesyłek poleconych, paczek pocztowych, doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych, realizowaniu przekazów pocztowych świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego powierza się Poczcie Polskiej S.A. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi m.in. działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako „ pozostała działalność pocztowa ” pod numerem 53.20.Z. Obejmuje w szczególności zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, kopert, paczek i palet. Strona prowadzi działalność pocztową, która nie wymaga zezwolenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka jest wpisana do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie tej działalności.

2012
11
paź

Istota:

Opodatkowanie organizowanych i przeprowadzanych loterii audioteksowych

Fragment:

(...) operatora sieci komórkowej (innego podmiotu kooperującego z operatorem), a Organizator będzie odpowiedzialny za jej zorganizowanie. Tym samym, działania Spółki podejmowana przez nią w ramach współpracy z Organizatorem nie będą stanowiły odrębnego świadczenia realizowanego na jego rzecz, które mogłoby być uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. 3. Wnioskodawca przy tym podkreśla, iż wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych (co dodatkowo zostało potwierdzone we wspomnianej interpretacji). W związku z powyższym, (...)

2012
27
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze za usługi nabywane od P.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zaznaczyć należy, iż wyżej przywołany przepis stanowi implementację regulacji unijnej w tym zakresie, wyrażoną w art. 132 ust. 1 pkt a Dyrektywy 112/WE. Zwolnienia uregulowane ww. przepisami mają charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że obejmują określony rodzaj czynności wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem od Operatora publicznego usługi Przesyłka ..., które szczegółowo są opisane w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W myśl art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.), powierza się P S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 ww. ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na P do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

2012
17
kwi

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi generowania ruchu SMS-owego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych - jego usługi będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Fragment:

Spółka uzyskiwać bowiem będzie przychód (od wspomnianych podmiotów, tj. operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem) zapewniający osiągnięcie dochodu z tytułu generowania ruchu SMS-owego (w wysokości uwzględniającej całość funkcji pełnionych przez Spółkę w ramach umowy o współpracy). Transakcja ta będzie dokumentowana fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem.Dodatkowo współpraca z Organizatorem loterii (obejmujących przykładowo loterie, w których uczestniczy się poprzez wysłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS, gdzie wygraną są nagrody pieniężne lub rzeczowe) pozwoli m.in. na uatrakcyjnienie zawartości wydawanych przez Spółkę czasopism i zwiększenie ich sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w ramach przedstawionej współpracy z Organizatorem usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym będą podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 23% przez co w konsekwencji Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością...

2012
14
kwi

Istota:

Czy przychód Spółki w postaci wartości nominalnej akcji E. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątku będzie zwolniony przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 32I ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą o pomocy publicznej)?

Fragment:

W myśl art. 32l ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy w dniu przejęcia przez Operatora składników majątku i zobowiązań przedsiębiorcy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale (rozdział 5a tejże ustawy) oraz w dniu zbycia tego majątku i spłaty tych zobowiązań przez Operatora, a także ich umorzenia w trybie art. 32i ust. 4, nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z art. 32j ust. 3 Operator jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego majątku. W dniu 27 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroenergetycznego E. Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu, zgodnie z którą Wnioskodawca objął 13 276 (trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny. Wszystkie Składniki Majątku będące przedmiotem wkładu niepieniężnego zostały zakwalifikowane jako ruchomości. Własność Składników Majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego Spółka nabyła od Huty C. w trybie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy na podstawie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, zawartej w formie aktu notarialnego.

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług pocztowych świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Fragment:

W myśl ustawy, powierza się Wnioskodawcy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 w/w ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na Wnioskodawcę do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Z kolei usługę pocztową w myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy o prawie pocztowym stanowi wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem, zwanych dalej "drukami bezadresowymi", prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz realizowanie przekazów pocztowych. Analizując treść art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy należy zauważyć, iż kreuje on zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, jak zresztą zaznaczył to także Wnioskodawca. Zwolnienie to obejmuje nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, ale tylko te które posiadają status operatora publicznego zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.