Operator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to operator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy

Fragment:

Wnioskodawca, na zasadach określonych w Umowie o Współpracy, przelewa na konto bankowe Operatora, w imieniu Pożyczkobiorców, spłaty kwot należnych Inwestorom. A zatem, Wnioskodawca nie realizuje bezpośrednio jakichkolwiek płatności na rzecz Inwestorów (nie ma takiej możliwości prawnej ani faktycznej). Wnioskodawca ani Operator nie są uprawnieni do odsetek spłacanych przez Pożyczkobiorców Inwestorom. Wnioskodawca pośredniczy w przekazywaniu kwot należnych od Pożyczkobiorcy do Inwestora za pośrednictwem Operatora. Operator na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy, za pośrednictwem Platformy, oddaje do dyspozycji Inwestorowi środki przelane przez Pożyczkobiorcę lub na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy wypłaca Inwestorom pieniądze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy)? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonywaniem rozliczeń z Operatorem (w tym przelewaniem pieniędzy na konto bankowe Operatora) i przekazywaniem Operatorowi spłat należnych Inwestorom spłaconych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego od osób prawnych.

2018
31
sie

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.

Fragment:

Wnioskodawca, na zasadach określonych w Umowie o Współpracy, przelewa na konto bankowe Operatora, w imieniu Pożyczkobiorców, spłaty kwot należnych Inwestorom. A zatem, Wnioskodawca nie realizuje bezpośrednio jakichkolwiek płatności na rzecz Inwestorów (nie ma takiej możliwości prawnej ani faktycznej). Wnioskodawca ani Operator nie są uprawnieni do odsetek spłacanych przez Pożyczkobiorców Inwestorom. Wnioskodawca pośredniczy w przekazywaniu kwot należnych od Pożyczkobiorcy do Inwestora za pośrednictwem Operatora. Operator na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy, za pośrednictwem Platformy, oddaje do dyspozycji Inwestorowi środki przelane przez Pożyczkobiorcę lub na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy wypłaca Inwestorom pieniądze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy)? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonywaniem rozliczeń z Operatorem (w tym przelewaniem pieniędzy na konto bankowe Operatora) i przekazywaniem Operatorowi spłat należnych Inwestorom spłaconych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego od osób prawnych.

2018
15
sie

Istota:

Opodatkowanie usług polegających na wynajmie, montażu/demontażu, transporcie i zapewnieniu obsługi operatorskiej żurawi budowlanych.

Fragment:

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że Polska Klasyfikacja Towarów i Usług (którą należy stosować przy opodatkowaniu niektórych usług budowlanych na zasadzie odwróconego obciążenia) w ramach świadczenia usług wynajmu sprzętu budowlanego rozróżnia usługi wynajmu tego sprzętu wykonywane bez operatora i z operatorem, jednocześnie podając, że: Sekcja F: „ Obiekty budowlane i roboty budowlane ” nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32 (tj. w Sekcji N). Natomiast w „ Uwagach dodatkowych ” do Sekcji F wskazano, że wynajem sprzętu z operatorem należy sklasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem, Sekcja N: „ Usługi administrowania i usługi wspierające ” obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi, ale nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H). Z powyższego więc wynika, że na gruncie PKWiU zasadnicze znaczenie w przypadku usług wynajmu sprzętu budowlanego ma kwestia, czy usługi te są świadczone z operatorem czy bez operatora, a jeśli z operatorem, to do jakich czynności wynajmowany sprzęt jest wykorzystywany. Jeżeli będą to czynności, o których mowa w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, to usługa najmu tego sprzętu z operatorem jako usługa budowlana będzie objęta odwrotnym obciążeniem (przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy).

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu dokonania płatności przez Bank za kawy i herbaty nabywane przez klienta od Operatora.

Fragment:

Dodatkowo, Bank zamierza ustalić z Operatorem ceny, po których dostępne będą dla Klientów pozostałe produkty z oferty Operatora, które mogą być waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy. Klient będzie miał możliwość zamówienia bezpośrednio od Operatora wybranej przez siebie kawy lub herbaty. Płatność z tytułu wszystkich kaw i herbat wydanych przez Operatora w kawiarni w danym okresie rozliczeniowym będzie pokrywana przez Bank po zakończeniu tego okresu na podstawie rozliczenia liczby wydanych kaw i herbat przekazanego przez Operatora. W przypadku pozostałych towarów z oferty objętych cenami ustalonymi z Operatorem, płatność dokonywana będzie bezpośrednio przez Klienta i Operatorowi nie będzie z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie od Banku. Bank ani Operator nie będą identyfikować osób, którym wydawana jest kawa. Innymi słowy, nie będzie możliwa weryfikacja, czy dany konsument jest pracownikiem banku, czy gościem Operator będzie ewidencjonował ilość i wartość wydanych nieodpłatnie gorących napojów. Płatnością za wydane Klientom nieodpłatnie napoje obciążony zostanie Bank. Bank będzie realizował płatności za okresy miesięczne, na podstawie zbiorczego zestawienia. Operator nie ma możliwości ewidencjonowania spożycia napojów przez poszczególnych Klientów.

2018
13
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania operatora za odbiorcę usługi najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz w zakresie opodatkowania powyższej usługi wg stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

Kwota należna właścicielowi od operatora płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez właściciela w oparciu o udostępnione mu przez operatora dokumenty. Wnioskodawca wskazał, że według PKWiU usługę zakwaterowania, polegającą na oddaniu lokalu mieszkalnego na cele krótkotrwałego pobytu sklasyfikowano pod symbolem 55.20, jako „ usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania ”. Ponadto, operator zobowiązuje się do dalszego podnajmu lokalu w celu świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania, z zastrzeżeniem braku możliwości podnajmu tego lokalu przez operatora na inne cele oraz, że operator działa każdorazowo z upoważnienia Wnioskodawcy i na jego rzecz. W analizowanej sprawie w pierwszej kolejności wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy właściwe będzie uznanie operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania. Mając powyższe na uwadze, w świetle przywołanych przepisów, odnosząc się do ww. kwestii, tj. uznania operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania, która jest świadczona w oparciu o umowę zawartą na zasadzie umowy operatorskiej, wskazać należy, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nawiązał współpracę z operatorem, który został upoważniony do wynajmowania (...)

2018
3
mar

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca opodatkowania nabywanej usługi magazynowej

Fragment:

W Umowie o Świadczenie Usług wskazano również, jakie maszyny i urządzenia będą wymagane dla magazynowania, przeładunku i przetwarzania Towarów, zaś Operator Magazynowy jest zobowiązany do poniesienia stosownych kosztów inwestycyjnych w celu ich zapewnienia (w zależności od czasu trwania współpracy Spółka może być zobowiązana do zwrotu tych kosztów na rzecz Operatora Magazynowego). Wynagrodzenie należne Operatorowi Magazynowemu za świadczenie Usług Magazynowych nie jest ograniczone do opłaty ustalonej proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej przez Operatora Magazynowego dla potrzeb magazynowania Towarów, ale będzie obliczane łącznie jako suma różnych elementów, reprezentujących zakres i złożoność wsparcia zapewnianego przez Operatora Magazynowego. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usług łączne wynagrodzenie Operatora Magazynowego będzie obliczane jako łączna kwota opłat z tytułu załadunku (np. od statku, ciężarówki lub frachtu), mieszania, przesiewu, opłat za ważenie ciężarówek i ważenie wagonów towarowych oraz opłaty za składowanie (ta ostatnia obliczana będzie według określonej stawki za metr kwadratowy powierzchni efektywnie wykorzystywanej przez Operatora Magazynowego do składowania Towarów). Możliwe jest, że w praktyce, w celu ułatwienia identyfikacji i śledzenia towarów oraz zapewnienia szybkiej realizacji instrukcji Spółki, Towary będą przechowywane przez Operatora Magazynowego na pewnym obszarze lub obszarach Terminalu, o ile tak postanowi Operator Magazynowy, a nie w rozproszonych lokalizacjach przydzielanych losowo w miarę przybywania ładunków.

2015
29
paź

Istota:

Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej;

Fragment:

Wnioskodawca przy tym podkreśla, że wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej/innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawę art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. W związku z tym, ewentualne uznanie działań podejmowanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej (których efektem będzie zachęcenie potencjalnych uczestników do udziału w loterii oraz umożliwienie osobom korzystającym z telefonów komórkowych uczestniczenia w tej loterii) za odrębne świadczenie stanowiące dla potrzeb VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora, wiązałoby się z podwójnym opodatkowaniem VAT tych samych czynności (raz w ramach usługi generowania ruchu SMS-owego na numerze podanym przez Organizatora świadczonej na rzecz operatora sieci komórkowej lub innego podmiotu kooperującego z operatorem, a drugi raz w ramach usługi świadczonej na rzecz Organizatora), co jest niedopuszczalne z perspektywy zasad systemu opodatkowania VAT.

2012
9
lis

Istota:

Spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług zarówno wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. jak i z art. 43 ust. 1 pkt 15 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo pocztowe przez operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, natomiast za operatora publicznego rozumie się operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych - pkt 12 art. 2 ustawy. Jednocześnie w art. 3 pkt 25 ustawy zdefiniowano co należy rozumieć przez powszechne usługi pocztowe. Usługi te polegają między innymi na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek listowych, przesyłek poleconych, paczek pocztowych, doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych, realizowaniu przekazów pocztowych świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego powierza się Poczcie Polskiej S.A. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi m.in. działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako „ pozostała działalność pocztowa ” pod numerem 53.20.Z. Obejmuje w szczególności zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, kopert, paczek i palet. Strona prowadzi działalność pocztową, która nie wymaga zezwolenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka jest wpisana do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie tej działalności.

2012
11
paź

Istota:

Opodatkowanie organizowanych i przeprowadzanych loterii audioteksowych

Fragment:

(...) operatora sieci komórkowej (innego podmiotu kooperującego z operatorem), a Organizator będzie odpowiedzialny za jej zorganizowanie. Tym samym, działania Spółki podejmowana przez nią w ramach współpracy z Organizatorem nie będą stanowiły odrębnego świadczenia realizowanego na jego rzecz, które mogłoby być uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. 3. Wnioskodawca przy tym podkreśla, iż wspomniane działania podejmowane przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem loterii audioteksowej będą podlegały opodatkowaniu VAT w ramach świadczenia przez Spółkę usług generowania ruchu SMS-owego na rzecz operatora sieci komórkowej innego podmiotu kooperującego z operatorem. Jak wspomniał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, usługi generowania ruchu SMS-owego świadczone przez Spółkę na rzecz operatora sieci komórkowej lub innych podmiotów kooperujących z tym operatorem nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych (co dodatkowo zostało potwierdzone we wspomnianej interpretacji). W związku z powyższym, (...)

2012
27
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze za usługi nabywane od P.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zaznaczyć należy, iż wyżej przywołany przepis stanowi implementację regulacji unijnej w tym zakresie, wyrażoną w art. 132 ust. 1 pkt a Dyrektywy 112/WE. Zwolnienia uregulowane ww. przepisami mają charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że obejmują określony rodzaj czynności wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem od Operatora publicznego usługi Przesyłka ..., które szczegółowo są opisane w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W myśl art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.), powierza się P S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 ww. ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na P do świadczenia powszechnych usług pocztowych.