Operat szacunkowy | Interpretacje podatkowe

Operat szacunkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to operat szacunkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie czy zwrot na rzecz Gminy połowy kosztu wykonania operatów szacunkowych określających wartość działek będących przedmiotem zamiany, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Organu „W szczególności, czy Gmina nabywając usługę sporządzenia operatów szacunkowych działa we własnym imieniu ale na rzecz osób będących strona transakcji zamiany..., Wnioskodawca odpowiedział: Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nabywając usługę sporządzenia operatów szacunkowych działa we własnym imieniu, na swoją rzecz. 3) Obowiązek Gminy udostępniania drugiej stronie transakcji zamiany działek operatów szacunkowych wynika z art. 156 ust. 1 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami („ Organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby ”). 4) Ww. przepisy nie regulują kwestii odpłatności za udostępnianie przez Gminę operatów szacunkowych. 5) Zwrot połowy kosztów wykonania operatów szacunkowych nie jest obowiązkiem osób prywatnych będących stroną transakcji zamiany wynikającym z przepisów prawa.
2016
17
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usług wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości, których kosztami Gmina obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki, oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości.
Fragment:
W świetle zaś art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Natomiast zgodnie z art. 156 ust. la ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Usługi wyceny nieruchomości Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Gmina, która zleca wykonanie wyceny danej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie podejmuje działania na rzecz innego podmiotu, lecz wykonuje swój obowiązek nałożony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gmina jest ostatecznym beneficjentem świadczenia polegającego na wycenie danej nieruchomości. Oznacza to, że Gmina nie świadczy na rzecz nabywcy/użytkownika wieczystego nieruchomości jakiejkolwiek usługi związanej z wyceną tej nieruchomości. Fakt, że Gmina umożliwia wgląd do operatu szacunkowego i sporządzenie notatek czy odpisu wynika z nałożonych na nią obowiązków określonych ustawą.
2016
21
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego od wykonania usługi sporządzenia operatu szacunkowego lub projektu budowlanego
Fragment:
Złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył interpretacji chwili wykonania usługi określonej w powołanym art. 19a ustawy o VAT dla usług polegających na sporządzaniu operatów szacunków oraz projektów budowlanych, z którą to chwilą powstaje obowiązek podatkowy. 2.Na pytanie Organu: Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy odnośnie usług polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych oraz projektów budowlanych, że: „ Po wykonaniu usługi przekazać należy wykonany operat szacunkowy lub projekt do Zamawiającego ” – wykonanie zatem jakich czynności strony uznają tu za wykonanie usługi, Wnioskodawca odpowiedział, że zgodnie z przedstawionymi w punkcie 2 warunkami umów, strony za wykonanie usługi, zarówno w przypadku sporządzania operatów szacunkowych, jak również projektów budowlanych, uznają wykonanie opracowań pozbawionych wad i błędów. To czy opracowanie zawiera wady lub błędy oceniane jest przez Zamawiającego (w przypadku operatów szacunkowych) lub Inwestora (w przypadku projektów budowlanych). W celu umożliwienia dokonania sprawdzenia czy opracowanie zawiera wady lub błędy, niezbędne jest dostarczenie wykonanych opracowań do Zamawiającego. Słowa „ wykonanie usługi ” zastąpić należy słowami „ wykonanie operatu szacunkowego/projektu budowlanego ”. Przekazanie dokumentów do sprawdzenia odbywa się na postawie Protokołu Przekazania.
2015
31
mar

Istota:
Uznanie usług wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości, za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie podatkiem VAT usług geodezyjnych.
Fragment:
W konsekwencji, zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za sporządzenie operatu szacunkowego (koszty rzeczoznawcy) nie może być uznany za odpłatne świadczenie usług. W związku z powyższym, czynność polegająca na obciążeniu strony transakcji kosztami operatu szacunkowego sporządzonego w celu sprzedaży (planowanej sprzedaży) nieruchomości, nie mieści się w zakresie cywilnoprawnych stosunków łączących właściciela nieruchomości z nabywcą. Gmina, udostępniając nabywcy operat szacunkowy i obciążając go kosztami jego sporządzenia, nie spełnia tym samym przesłanek wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy, pozwalających na zaliczenie tej czynności do kategorii usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy uznać, że usługi wykonania operatów szacunkowych, których kosztami Gmina obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości nie stanowią/nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zarówno w przypadku, gdy usługodawca wystawi na rzecz Gminy fakturę VAT, jak i rachunek). Ponadto wskazuje się, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
2015
19
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania wnoszonej przez nabywców i potencjalnych nabywców nieruchomości kwoty równej kosztom poniesionym na sporządzenie dokumentów dotyczących podziału i wyceny nieruchomości oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków
Fragment:
W oparciu o art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. W myśl art. 156 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Z powyższego wynika, że nie tylko strona umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, ale każdy kogo interesu prawnego dotyczy treść opinii ma prawo się z nią zapoznać. Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest właścicielem nieruchomości zarówno gruntowych (w tym gruntów rolnych, działek zabudowanych i niezabudowanych, a przeznaczonych pod zabudowę) jak i budynków, lokali mieszkalnych oraz użytkowych, które na rynku są przedmiotem obrotu. Gmina działając w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o gospodarce nieruchomościami dokonuje zbycia nieruchomości (oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości - nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych), a nabywcę nieruchomości, który nabył nieruchomość od Gminy, obciąża dodatkowymi kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia.
2014
5
sty

Istota:
Czy zwrot kosztów za wykonanie operatu szacunkowego podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Zgodnie z treścią § 2b Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wprowadzono opłatę warunkującą udzielenie bonifikaty, która jest równowartością kosztów poniesionych przez Gminę na sporządzenie operatu szacunkowego. W treści wydanej decyzji znajduje się zapis, że wpłacona przez wnioskującego kwota w całości pokryła koszty operatu szacunkowego i uprawnia do otrzymania bonifikaty. Miasto nie przekazuje operatu szacunkowego stronie wnioskującej o przekształcenie, ale udostępnia na żądanie strony. Czynności związane z przekształceniem Gmina wykonuje we własnym zakresie i na własny rachunek. Wykonanie operatu szacunkowego jest zlecane rzeczoznawcy za wynagrodzeniem, dokumentowane fakturą VAT. Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej regulacje prawne stwierdzić należy, że skoro przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają obowiązek ustalenia wartości nieruchomości, to trudno uznać, że jednostka samorządu terytorialnego zlecając wykonanie operatu szacunkowego działa na czyjąś rzecz bowiem to ona jest odbiorcą świadczenia – wykonuje nałożony na nią przepisami prawa obowiązek. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego nie świadczy w tym zakresie usługi udostępnienia operatu stronie. To, że jednostka samorządu terytorialnego umożliwia przeglądanie operatów i sporządzanie z nich kopii lub odpisów, wynika z obowiązku ustawowego i nie może być uznane za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
2012
24
lut

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy przedstawionego opisu prawidłowo ustalono podstawę amortyzacji nabytej nieruchomości?
Fragment:
Łączna wartość z operatu szacunkowego przewyższała kwotę nabycia. Należy zaznaczyć, iż operat szacunkowy został wykonany w momencie rozpoczęcia wykonywania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, tj. 1,5 roku po nabyciu nieruchomości. Zainteresowany ustalił wartość początkową nieruchomości w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych w następujący sposób: z ceny nabycia wyłączono wartość gruntu w takiej proporcji jak kształtowała się jego wartość do ogólnej kwoty z operatu szacunkowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w świetle przepisów ustawy i przedstawionego opisu prawidłowo ustalono podstawę amortyzacji nabytej nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawcy, za wartość początkową środków trwałych w przypadku ich nabycia uważa się cenę nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). W dokumencie potwierdzającym nabycie nie ma wyszczególnionych odrębnych wartości budynku, od którego można dokonywać odpisów amortyzacyjnych i gruntu, który nie podlega amortyzacji. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma innej podstawy prawnej wskazującej sposób postępowania w wyżej opisanej sytuacji.
2012
21
sty

Istota:
Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W dniu 21 maja 2009 roku rzeczoznawca majątkowy wykonał operat szacunkowy dotyczący określenia wartości sprzedanej nieruchomości. Zainteresowana wskazuje, że przedmiotową nieruchomość nabyła w dniu 21 maja 2008 roku, a jej sprzedaż nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy operat szacunkowy może być podstawą do rozliczenia podatku dochodowego, tj. czy ww. operat będzie występował po stronie kosztów uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy do opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawczyni, operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest podstawą do rozliczenia w zakresie podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2011
1
wrz

Istota:
Czy obciążenie wnioskującego o sprzedaż mieszkania kosztami wyceny winno być opodatkowane i udokumentowane fakturą oraz czy możliwe jest odliczenie podatku od jego zakupu.
Fragment:
Uwzględniając powyższe, czynność odpłatnego zbycia operatu szacunkowego jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Odnosząc się do kwestii stawki właściwej dla czynności obciążenia nabywców mieszkania kosztami sporządzenia operatu szacunkowego, wskazać należy na regulację art. 41 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Biorąc pod uwagę, iż czynność obciążenia nabywców mieszkań kosztami sporządzenia operatu szacunkowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług, a nie została wymieniona w żadnym z przepisów uzasadniających opodatkowanie stawką podatku inną niż podstawową, co potwierdził również Podatnik, wskazując iż nabywając operat jest on opodatkowany również stawką podstawową, to takie świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22 %. Stosownie do art. 106 ust. 1 przywoływanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
2011
1
maj

Istota:
Czy obciążenie kwotą 25 % kosztów wyceny w przypadku rezygnacji z zakupu mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno być dokumentowane fakturą VAT?
Fragment:
Jak wskazał Podatnik, w przypadku rezygnacji z nabycia mieszkania, wnioskujący o jego nabycie obciążany jest kwotą w wysokości 25 % wartości operatu szacunkowego, przy czym operat ten pozostaje w dyspozycji Podatnika. Zatem ze strony Urzędu nie występuje element świadczenia na rzecz innego podmiotu. Zasada swobody umów uprawnia podmioty obrotu cywilnoprawnego do dowolnego kształtowania stosunków, jeżeli nie jest to sprzeczne z istotą danego stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego (art. 3531 k. c.). Prawo cywilne przewiduje wiele instytucji na wypadek niedojścia umowy do skutku bądź odstąpienia od jej zawarcia przez jedną ze stron (zadatek, kara umowna, odstępne, umowne prawo odstąpienia). Stosunki łączące Urząd z wnioskodawcami o nabycie mieszkania mają charakter stosunków cywilnoprawnych. Wnioskujący był zatem uprawniony do takiego ukształtowania stosunków łączących go z wnioskodawcą o nabycie mieszkania, które gwarantują zwrot określonej kwoty poniesionej w związku z operatem szacunkowym mieszkania na wypadek niedojścia umowy sprzedaży do skutku. Wnioskująca wskazała, iż charakter taki ma obciążenie w wysokości 25 % kosztów sporządzenia operatu szacunkowego. Charakter powyższej opłaty nie wskazuje, iż stanowi ona wynagrodzenie za świadczenie ze strony Podatnika, a ponadto, element taki nie występuje po jego stronie.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.