Operat szacunkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to operat szacunkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Koszty wykonania operatów szacunkowych w związku ze sprzedawanymi nieruchomościami stanowią element dostawy i winny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Fragment:

Fakt, że Skarb Państwa umożliwia wgląd do operatu szacunkowego i sporządzenie notatek czy odpisu, wynika z nałożonych obowiązków określonych ustawą. Skarb Państwa w tym przypadku nie działa jako pośrednik, który poniósł koszty zakupu usługi świadczonej na rzecz innego odbiorcy, bowiem to Skarb Państwa pozostaje właścicielem operatu szacunkowego odnoszącego się do danej nieruchomości, a nabywca nieruchomości nie uzyskuje żadnej korzyści z tytułu poniesionych przez Skarb Państwa wydatków na nabycie usług wyceny. Zatem zwrot kosztów poniesionych przez Skarb Państwa za sporządzenie operatu w przypadku dostawy nieruchomości nie może być uznane za odpłatne świadczenie usług, bowiem czynność polegająca na obciążeniu strony transakcji kosztami operatu szacunkowego (wyceny) sporządzonego w celu sprzedaży nieruchomości, nie mieści się w zakresie cywilnoprawnych stosunków łączących właściciela nieruchomości z nabywcą. Skarb Państwa poprzez udostępnienie nabywcy operatu szacunkowego i obciążenie go kosztami jego sporządzenia, nie spełnia tym samym przesłanek wynikających za art. 8 ust. 1 ustawy, pozwalających na zaliczenie tej czynności do kategorii usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, że czynność obciążenia nabywców nieruchomości kosztami wykonania operatów szacunkowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

W oparciu o art. 156 ust. 1 i ust. la ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Kontrahenci za wykonane operaty szacunkowe wystawiają na rzecz Gminy faktury z wykazanymi kwotami podatku VAT według podstawowej stawki podatku VAT. Gmina ponosząc koszty operatów szacunkowych działa we własnym imieniu i na swoją rzecz. Sporządzony operat szacunkowy pozostaje w dokumentach Gminy i jest udostępniany drugiej stronie transakcji do wglądu, względnie do dokonania kopii lub odpisu. Gmina dokonując transakcji: zamiany nieruchomości, sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, sprzedaży nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, obciąża drugą stronę transakcji poniesionymi – w powyższym zakresie – kosztami wykonania operatu szacunkowego. Kwota którą powinna uiścić strona transakcji oraz termin jej zapłaty określone są w Protokole uzgodnień, określających warunki zbycia lub zamiany nieruchomości. Protokół ten stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Kwestia odpłatności za udostępnienie przez Gminę operatów szacunkowych nie została uregulowana w przepisach prawa. Zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego nie jest obowiązkiem osób będących (...)

2018
9
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania usług wykonania operatów szacunkowych oraz geodezyjnego podziału nieruchomości związanych z ustanowieniem użytkowania wieczystego

Fragment:

Przed dokonaniem opisanej transakcji, zainteresowane strony dokonują uzgodnień, w ramach których określają, że nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej (podział nieruchomości) oraz/lub dokumentacji szacunkowej (wykonanie operatu szacunkowego). Wobec powyższego, Miasto nabywa od zewnętrznych kontrahentów usługi podziału geodezyjnego oraz wykonania operatów szacunkowych. Następnie, zgodnie z protokołem uzgodnień, Gmina obciąża podmioty zainteresowane ustanowieniem służebności poniesionymi w powyższym zakresie kosztami. W związku z powyższym, Wnioskodawca uznał za istotne potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie opodatkowania VAT poniesionych przez niego kosztów dotyczących oddawania w użytkowanie wieczyste posiadanych przez niego nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi wykonania operatów szacunkowych oraz geodezyjnego podziału nieruchomości, których kosztami Gmina obciąża następnie użytkowników wieczystych nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT i powinny zostać opodatkowane stawką właściwą dla świadczenia zasadniczego, tj. ustanowienia użytkowania wieczystego? Zdaniem Wnioskodawcy: Usługi wykonania operatów szacunkowych oraz geodezyjnego podziału nieruchomości, których kosztami następnie są obciążani użytkownicy wieczyści podlegają opodatkowaniu VAT i powinny być opodatkowane stawką właściwą dla świadczenia zasadniczego, tj. ustanowienia użytkowania wieczystego.

2018
16
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy kwota, którą nabywca nieruchomości płaci Wnioskodawcy tytułem zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Powiat nie posiada żadnych cenników dotyczących operatów, a koszty sporządzenia operatu są przenoszone na nabywcę w tych samych kwotach, jakie widnieją na rachunku biegłego, który sporządzał operat szacunkowy. Dotychczas Powiat obciążał nabywców poniesionymi kosztami (koszty sporządzanych operatów szacunkowych) wystawiając fakturę VAT i odprowadzając z tego tytułu VAT należny według podstawowej stawki VAT, niezależnie od tego, jaka stawka VAT była stosowana dla potrzeb transakcji sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota, którą nabywca nieruchomości płaci Wnioskodawcy tytułem zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, równa kosztom poniesionym na sporządzenie operatu szacunkowego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, uiszczana przez nabywcę opłata w kwocie odpowiadającej kosztom sporządzonego operatu szacunkowego nie jest odpłatną dostawą towarów, ani odpłatnym świadczeniem usług, więc będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca uważa, że skoro przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzają obowiązek ustalenia wartości nieruchomości, to trudno uznać, że jednostka samorządu terytorialnego zlecając wykonanie operatu szacunkowego działa na czyjąś rzecz, bowiem to ona jest odbiorcą świadczenia - wykonuje nałożony na nią przepisami prawa obowiązek.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ustalenia czy zwrot kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, wykonania podziałów geodezyjnych oraz pozyskania materiałów geodezyjnych, którymi Gmina obciąża podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, gdy:
- sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10, pkt 10a lub pkt 2 ustawy lub podlega opodatkowaniu stawką podatku właściwą dla danego rodzaju nieruchomości,
- nie nastąpi zbycie nieruchomości, ale podmiot zainteresowany nabyciem zostanie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie nieruchomości do zbycia.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 156 ust. la ww. ustawy, jednostka sektora finansów publicznych, która zleci rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązana umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Gmina Miejska nie przekazuje operatu szacunkowego podmiotowi zainteresowanemu nabyciem, lecz - zgodnie z powyższym przepisem - udostępnia. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości Gmina Miejska ponosi we własnym imieniu lub w imieniu Skarbu Państwa, w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Gmina Miejska obciąża podmioty zainteresowane zakupem nieruchomości poniesionymi w powyższym zakresie kosztami, zasadniczo jeszcze przed dokonaniem transakcji sprzedaży nieruchomości. Podmioty zainteresowane zakupem nieruchomości zwracały Gminie Miejskiej poniesione przez nią koszty w postępowaniach, które mogły zakończyć się w następujący sposób: sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych (...)

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sporządzenia operatu szacunkowego.

Fragment:

(...) operatu szacunkowego. Na podstawie operatu ustalona zostaje cena sprzedaży. Koszty operatu Miasto ponosi we własnym imieniu, w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Rzeczoznawca za wykonaną usługę wystawia Miastu fakturę (bądź rachunek jeśli nie jest czynnym podatnikiem) z wykazanymi kwotami podatku VAT, według podstawowej stawki podatku VAT. Kwestia obciążania nabywcy kosztami operatu szacunkowego uregulowana jest w protokole uzgodnień podpisywanym z użytkowaniem wieczystym, zgodnie z którym Miasto obciąża nabywcę oprócz ceny sprzedaży, kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, w tym kosztami operatu szacunkowego. Operat szacunkowy pozostaje w dokumentacji Miasta, może jednak być udostępniony do wglądu przyszłemu nabywcy lub na jego wniosek może zostać sporządzona kopia operatu. Na tle powyższego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy usługa wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, której kosztami Miasto obciąża dotychczasowych użytkowników wieczystych nabywających prawo własności nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2016
17
cze

Istota:

Ustalenie czy zwrot na rzecz Gminy połowy kosztu wykonania operatów szacunkowych określających wartość działek będących przedmiotem zamiany, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Organu „W szczególności, czy Gmina nabywając usługę sporządzenia operatów szacunkowych działa we własnym imieniu ale na rzecz osób będących strona transakcji zamiany..., Wnioskodawca odpowiedział: Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nabywając usługę sporządzenia operatów szacunkowych działa we własnym imieniu, na swoją rzecz. 3) Obowiązek Gminy udostępniania drugiej stronie transakcji zamiany działek operatów szacunkowych wynika z art. 156 ust. 1 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami („ Organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby ”). 4) Ww. przepisy nie regulują kwestii odpłatności za udostępnianie przez Gminę operatów szacunkowych. 5) Zwrot połowy kosztów wykonania operatów szacunkowych nie jest obowiązkiem osób prywatnych będących stroną transakcji zamiany wynikającym z przepisów prawa.

2016
21
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usług wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości, których kosztami Gmina obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki, oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości.

Fragment:

W świetle zaś art. 156 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Natomiast zgodnie z art. 156 ust. la ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. Usługi wyceny nieruchomości Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż Gmina, która zleca wykonanie wyceny danej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie podejmuje działania na rzecz innego podmiotu, lecz wykonuje swój obowiązek nałożony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gmina jest ostatecznym beneficjentem świadczenia polegającego na wycenie danej nieruchomości. Oznacza to, że Gmina nie świadczy na rzecz nabywcy/użytkownika wieczystego nieruchomości jakiejkolwiek usługi związanej z wyceną tej nieruchomości. Fakt, że Gmina umożliwia wgląd do operatu szacunkowego i sporządzenie notatek czy odpisu wynika z nałożonych na nią obowiązków określonych ustawą.

2015
31
mar

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego od wykonania usługi sporządzenia operatu szacunkowego lub projektu budowlanego

Fragment:

Złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył interpretacji chwili wykonania usługi określonej w powołanym art. 19a ustawy o VAT dla usług polegających na sporządzaniu operatów szacunków oraz projektów budowlanych, z którą to chwilą powstaje obowiązek podatkowy. 2.Na pytanie Organu: Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy odnośnie usług polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych oraz projektów budowlanych, że: „ Po wykonaniu usługi przekazać należy wykonany operat szacunkowy lub projekt do Zamawiającego ” – wykonanie zatem jakich czynności strony uznają tu za wykonanie usługi, Wnioskodawca odpowiedział, że zgodnie z przedstawionymi w punkcie 2 warunkami umów, strony za wykonanie usługi, zarówno w przypadku sporządzania operatów szacunkowych, jak również projektów budowlanych, uznają wykonanie opracowań pozbawionych wad i błędów. To czy opracowanie zawiera wady lub błędy oceniane jest przez Zamawiającego (w przypadku operatów szacunkowych) lub Inwestora (w przypadku projektów budowlanych). W celu umożliwienia dokonania sprawdzenia czy opracowanie zawiera wady lub błędy, niezbędne jest dostarczenie wykonanych opracowań do Zamawiającego. Słowa „ wykonanie usługi ” zastąpić należy słowami „ wykonanie operatu szacunkowego/projektu budowlanego ”. Przekazanie dokumentów do sprawdzenia odbywa się na postawie Protokołu Przekazania.

2015
19
mar

Istota:

Uznanie usług wykonania operatów szacunkowych oraz podziału nieruchomości, za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie podatkiem VAT usług geodezyjnych.

Fragment:

W konsekwencji, zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za sporządzenie operatu szacunkowego (koszty rzeczoznawcy) nie może być uznany za odpłatne świadczenie usług. W związku z powyższym, czynność polegająca na obciążeniu strony transakcji kosztami operatu szacunkowego sporządzonego w celu sprzedaży (planowanej sprzedaży) nieruchomości, nie mieści się w zakresie cywilnoprawnych stosunków łączących właściciela nieruchomości z nabywcą. Gmina, udostępniając nabywcy operat szacunkowy i obciążając go kosztami jego sporządzenia, nie spełnia tym samym przesłanek wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy, pozwalających na zaliczenie tej czynności do kategorii usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy uznać, że usługi wykonania operatów szacunkowych, których kosztami Gmina obciąża nabywców (w tym użytkowników wieczystych) nieruchomości nie stanowią/nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zarówno w przypadku, gdy usługodawca wystawi na rzecz Gminy fakturę VAT, jak i rachunek). Ponadto wskazuje się, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.