IPPB2/4511-503/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy przychód pracownika wnioskodawcy z realizacji opcji na nabycie akcji W. stanowi przychód ze stosunku pracy i w związku z tym wnioskodawca - pracodawca jest zobowiązany jako jako płatnik do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika?2. Czy ww. przychód pracownika stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który nie łączy się z innymi przychodami i który pracownik jako podatnik powinien wykazać w odrębnym zeznaniu (PIT-38) oraz uiścić należny podatek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w ogólnoświatowym planie opcji na akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibą na wyspie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w ogólnoświatowym planie opcji na akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibą na wyspie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - M. Spółka z o.o. jest spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy W.. Spółka W. plc z siedzibą na wyspie Jersey, będąca publiczną spółką akcyjną, oferuje pracownikom swoich spółek zależnych w Polsce możliwość otrzymania opcji nabycia akcji w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W. (dalej „Plan”) zgodnie Memorandum Informacyjnym W. Możliwość uczestniczenia w Planie ma zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy W. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. W momencie przyznania takich opcji pracownik nie musi podejmować żadnych decyzji, nawet nie wie czy kiedykolwiek będzie je realizował, gdyż nie wie jaka będzie ewentualna cena akcji po upływie okresu, który umożliwi mu ich sprzedaż. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Przychodem pracownika jest kwota będącą różnicą pomiędzy wartością opcji z dnia sprzedaży a ich wartością z dnia przyznania, tj. w praktyce różnica pomiędzy wartością akcji z tych okresów. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek wnioskodawcy, który przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia.

Wnioskodawca M. Spółka z o.o. uczestniczy w obsłudze programu. Wyznacza Zarządzającego Planem, który administruje Planem, prowadzi rejestr uprawnionych pracowników i jest odpowiedzialny za informowanie pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje W. plc oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu.

Przyznawane nieodpłatnie pracownikom spółki M. Spółka z o.o. w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W. Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przychód pracownika wnioskodawcy z realizacji opcji na nabycie akcji W. stanowi przychód ze stosunku pracy i w związku z tym wnioskodawca - pracodawca jest zobowiązany jako jako płatnik do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika...
 2. Czy ww. przychód pracownika stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który nie łączy się z innymi przychodami i który pracownik jako podatnik powinien wykazać w odrębnym zeznaniu (PIT-38) oraz uiścić należny podatek w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, o przychodzie ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej „ustawa”) można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy określone świadczenia pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z wypełnieniem obowiązków w ramach stosunku pracy. W przedstawionym stanie faktycznym T. Spółka z o. o. (pracodawca) nie ma wpływu ani na wybór pracowników, których objęto Planem, ani na wysokość przyznanych im świadczeń. Jej rola ogranicza się w tym zakresie jedynie do ponoszenia kosztów uczestnictwa pracowników w działaniach organizowanych przez spółkę zagraniczną.

W rezultacie przychód z realizacji opcji na akcje nie stanowi dla pracowników wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy, a więc w odniesieniu do tego przychodu wnioskodawca nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy (art. 31 ustawy) ani składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

M. spółka z o.o. jako spółka zależna uczestniczy w programie spółki W. plc (skierowanym do wszystkich pracowników spółek zależnych) i ponosi w związku z tym koszty obsługi (administrowania) Planem. W ocenie wnioskodawcy usługi te są świadczone na rzecz spółki W. a zatem nie stanowią nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi między innymi opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Z powyższego wynika zatem, że przychód ze sprzedaży opcji na akcje spółki W. plc przez pracowników wnioskodawcy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów wynosi 19 % uzyskanego dochodu ( art. 30b ust. 1 ustawy). Dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 i art. 30c ustawy ( art. 30b ust. 5 ustawy).

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy, dochodem z realizacji praw jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji tych praw, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

Na podstawie art. 45 ust. 1a ustawy podatnicy, osiągający dochody z kapitałów pieniężnych, w tym realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). Dochody te powinni wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT-38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Powyższe stanowisko wnioskodawcy potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. (sygn. IPPB1/415-443/08-4/AG) oraz 14 września 2011 r. (sygn. IPPB2/415-517/11-4/ MK), a także orzeczenia sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 570/09).

Reasumując, w opinii wnioskodawcy przychód jego pracownika z realizacji opcji na akcje przyznane bezpłatnie przez spółkę zagraniczną w ramach ogólnoświatowego programu, skierowanego do pracowników jej spółek zależnych, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy bez względu na udział wnioskodawcy w obsłudze tego programu. Przychód ten jest przychodem z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zryczałtowaną 19 % stawką. Pracownik wykazuje ten przychód w zeznaniu PIT-38.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 ww. ustawy kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc każda forma przysporzenia majątkowego (tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, a zatem, wszystko co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy – o ile nie stanowi wymienionego w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu zwolnionego od podatku lub dochodu, od którego został zaniechany pobór podatku na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa - podlega opodatkowaniu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl przepisów art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o dochodach sporządzone według ustalonego wzoru.

W myśl art. 41 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Jednocześnie podatnik osiągający przedmiotowe dochody obowiązany jest wykazać je w zeznaniu rocznym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (informację PIT-8C).

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści powyższych przepisów wynika, że warunkiem istnienia obowiązków informacyjnych dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz tych osób.

Z przedstawionego we wniosku stanu fatycznego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy kapitałowej. Spółka W. plc z siedzibą na wyspie Jersey, będąca publiczną spółką akcyjną, oferuje pracownikom swoich spółek zależnych w Polsce możliwość otrzymania opcji nabycia akcji w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W. spółki z siedzibą na wyspie Jersey, zgodnie z Memorandum Informacyjnym. Wnioskodawca uczestniczy w obsłudze programu. Wyznacza Zarządzającego Planem, który administruje Planem, prowadzi rejestr uprawnionych pracowników i jest odpowiedzialny za informowanie pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu.

Plan Przyznania Opcji ma na celu zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek Spółki, która przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia. Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje, Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne wskazać należy, że samo przyznanie pracownikom Spółki w sposób nieodpłatny pochodnych instrumentów finansowych w postaci imiennych niezbywalnych opcji umożliwiających nabycie akcji spółki W. plc z siedzibą na wyspie Jersey nie skutkuje po stronie pracowników powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, bowiem jak wynika z wniosku na przyznane pochodne instrumenty finansowe nałożony jest okres restrykcji, uczestnicy nie mogą dysponować przyznanymi im instrumentami, tj. nie jest możliwa ich realizacja przed upływem trzech lat od daty ich otrzymania, jak również uczestnicy nie posiadają prawa do ich zbycia.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego opcji na akcje W. stanowiących pochodne instrumenty finansowe w momencie ich przyznawania osobom uprawnionym, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. art. 11 ww. ustawy.

Powyższe wynika również z faktu, że uczestnik w momencie otrzymania niezbywalnego warunkowego prawa w postaci opcji na akcje stanowiących pochodne instrumenty finansowe do nabycia akcji nie ma jeszcze gwarancji, że akcje te uzyska w przyszłości. Ponadto prawo to zostanie przyznane przez podmiot zagraniczny a nie przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji w momencie przyznania pracownikom Spółki w ramach Programu niezbywalnych warunkowych praw w postaci opcji uprawniających w przyszłości do wypłaty równowartości akcji spółki W., będących pochodnymi instrumentami finansowymi nie będzie ciążyć na Spółce obowiązek płatnika czy też obowiązek informacyjny.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci opcji na akcje inkorporujących prawo do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust 1b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

W myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, iż ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego itp.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku zrealizowania przez pracowników Spółki praw wynikających z opcji stanowiących pochodne instrumenty finansowe w drodze rozliczenia pieniężnego, pracownicy osiągną przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód ten nie będzie stanowił dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy (Spółce) nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne.

Jak już wyżej wskazano przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako „stosunek pracy” jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej (w przedmiotowej sprawie od spółki z siedzibą na wyspie Jersey) - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania został określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem (spółką z grupy kapitałowej) nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy pomimo, że Spółka uczestniczy w obsłudze Planu. W niniejszej sprawie Spółka nie jest organizatorem Ogolnoświatowego Planu Opcji na Akcje. Plan wprowadzany jest przez podmiot będący publiczna Spółkę akcyjną z siedzibą na wyspie Jersey. Jak wskazano we wniosku dane osobowe pracowników Spółka udostępnia administratorowi Planu.

Zatem w związku z nieodpłatnym otrzymaniem przez pracowników Spółki imiennych pochodnych instrumentów finansowych w postaci niezbywalnych opcji na akcje a następnie w wyniku ich realizacji, pracownicy Spółki nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy. Ponadto mając na uwadze, że otrzymanie przedmiotowych opcji na akcje i wypłata równowartości akcji pracownikom Spółki następuje przez podmiot zagraniczny, a nie przez Spółkę, Spółka nie ma także obowiązku sporządzania imiennych informacji PIT-8C.

Stosownie do art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, że do rozliczenia przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w postaci opcji uprawniających do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, w tym złożenia zeznania i zapłaty podatku zobowiązani będą wyłącznie pracownicy, których prawa zostaną zrealizowane. W tym zakresie na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne.

Reasumując, przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje W. organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne.

Jednocześnie nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna), została wydana wyłącznie dla Spółki jako Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w Ogólnoświatowym Planie opcji na akcje W. pracowników Spółki. Interpretacja zapewnia zatem ochronę o jakiej mowa w art. 14k i nast. Ordynacji wyłącznie Wnioskodawcy (Spółce) a nie Uczestnikom Planu.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.