IPPB2/4511-36/16-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zawarcia ze spółką francuską umowy opcji na udziały
IPPB2/4511-36/16-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. kapitały pieniężne
 3. opcja
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. program motywacyjny
 6. przychód
 7. przychód z kapitału pieniężnego
 8. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 8 marca 2015 r. (data nadania 8 marca 2016 r., data doręczenia 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia ze spółką francuską umowy opcji na udziały - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia ze spółką francuską umowy opcji na udziały.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Z uwagi na duże doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze produktów medycznych, francuska spółka L. (dalej: „Spółką Matką”) zobowiązała się do utworzenia i utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami prawa polskiego, o nazwie T. Sp. z o.o. (dalej: „Spółką Córką”).

Spółka Córka” jest aktualnie bezpośrednim pracodawcą Wnioskodawcy. W „Spółce Córce” Wnioskodawca jest zatrudniony jako Prezes Zarządu i jest odpowiedzialny za ogólne wyniki Spółki. Z początku, tj. w momencie utworzenia „Spółki Córki”, udziały w kapitale spółki córki stanowiły wyłącznie własność francuskiej „Spółki Matki”. Przed utworzeniem „Spółki Córki”, Wnioskodawca i „Spółka Matka” w dniu 26 marca 2010 roku zawarli umowę opcji na udziały, na podstawie której Wnioskodawcy przyznane zostały „Pracownicza Opcja Kupna” i „Opcja Sprzedaży” udziałów. Zgodnie z zawartą umową opcji na udziały „Pracownicza Opcja Kupna” oznacza prawo Wnioskodawcy (pracownika) do żądania od „Spółki Matki” sprzedania Wnioskodawcy do 4,6% Udziałów w kapitale zakładowym „Spółki Córki”, po „Terminie Zakończenia Nabywania Uprawnień” na warunkach określonych w umowie opcji na udziały, gdzie „Terminem Zakończenia Nabywania Uprawnień” jest dzień 1 lipca 2014 roku, tzn. dzień od którego Pracownik jest uprawniony do wykonywania „Opcji Sprzedaży” na warunkach określonych w umowie opcji na udziały. Z kolei „Opcją sprzedaży” zgodnie z zawartą umową opcji na udziały jest prawo Wnioskodawcy (pracownika) do żądania od „Spółki Matki” zakupu 3,3% udziałów w „Spółce Córce” na warunkach określonych w umowie opcji na udziały. Prawa z „Opcji na Udziały”, tj. uprawniającej do ww. „Pracowniczej Opcji Kupna” lub „Opcji Sprzedaży” mają charakter niezbywalny (za wyjątkiem dziedziczenia po pracowniku, kiedy to „Spółka Matka” zgodnie z zawartą umową opcji na udziały, odkupi „Opcję Sprzedaży” od jego następców prawnych, tj. wyłącznie jego żony i dzieci, po cenie ustalonej zgodnie z postanowieniami umowy, jednak nie niższej niż 30.000 EUR).

Zgodnie z umową opcji na udziały, wykonywanie uprawnień z niezbywalnych „Opcji na Udziały” możliwe jest na zasadach i warunkach określonych w umowie i zależy od wyłącznego uznania Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nadmienił, że w terminie 30 dni od zawarcia „umowy opcji na udziały” z 26 marca 2010 roku zapłacił „Spółce Matce” kwotę 30.000 EUR jako wynagrodzenie z tytułu przyznania „Opcji Sprzedaży”. Zgodnie z treścią zawartej „umowy opcji na udziały” Wnioskodawcy (pracownikowi) w okresie 4 lat od jej zawarcia, tj. od 26 marca 2010 r. do „Terminu Zakończenia Nabywania Uprawnień” (tj. do dnia 1 lipca 2014 roku), przydzielane były dodatkowo Opcje Sprzedaży Udziałów w wysokości 0,825% całkowitej kwoty Udziałów przydzielonych w ramach Opcji Sprzedaży, w każdym z czterech kolejnych lat (w sumie 4 x 0,825% które są równe wskazanym wcześniej 3,3%). Zgodnie z umową, to stopniowe nabycie „Opcji Sprzedaży”, stało się ostateczne 1 lipca każdego z kolejnych powyższych lat. Wobec tego Wnioskodawca stopniowo nabywał „Opcję Sprzedaży”, czyli prawo do żądania zakupu udziałów przez Spółkę Matkę. Jednak prawo do nabycia udziałów na podstawie „Pracowniczej Opcji Kupna”, Wnioskodawca nabył dopiero po 1 lipca 2014 roku, tj. po „Terminie Zakończenia Nabywania” uprawnień. Cena nabycia powyższych dodatkowych „Opcji Sprzedaży” została uwzględniona w cenie określonej w umowie opcji na udziały jako cena za nabycie udziałów w ramach „Pracowniczej Opcji Kupna”.

Zgodnie z zawartą umową opcji na udziały wykonanie „Opcji na udziały” stało się możliwe w „Terminie Zakończenia Nabywania Uprawnień”, tj. 1 lipca 2014 roku, zaś ostateczny termin na wykonanie uprawnień przewidziany został na dzień 1 lipca 2016 roku. W tym czasie Wnioskodawca jest uprawniony do wykonania „Pracowniczej Opcji Kupna” lub „Opcji Sprzedaży”, za pisemnym powiadomieniem „Spółki Matki” o wyborze opcji. Zgodnie z zawartą umową opcji na udziały Wnioskodawca i „Spółka Matka”, na wypadek wykonania „Opcji sprzedaży”, zobowiązały się do współpracy w celu ustalenia ceny wykonania „Opcji Sprzedaży” oraz terminu zapłaty, przy czym Cena wykonania „Opcji na Udziały” w oparciu o „Pracowniczą Opcję Kupna”, ustalona została w umowie opcji na udziały według następujących zasad.

W przypadku realizacji tego uprawnienia Wnioskodawca (pracownik) zapłaci cenę wynoszącą 291.290 EUR. W przypadku, gdy Wnioskodawca wykona „Opcję na Udziały” cena sprzedaży udziałów na rzecz „Spółki Matki” liczona będzie według następującego wzoru: C = (5 x XX% x EBIT E2E) - W, gdzie:

 1. C = cena wykonania,
 2. XX% = procent udziałów do których pracownik nabył prawo w okresie obowiązywania umowy,
 3. EBIT E2E (EBIT END TO END lub Skonsolidowany Wkład EBIT) uzyskany przez Grupę w jej ostatnim roku finansowym poprzedzającym rok finansowy, w którym została wykonana Opcja na Udziały.
  Zgodnie z umową jest to wskaźnik EBIT wyliczony na podstawie rzeczywistego kosztu własnego sprzedaży na poziomie Grupy, a nie ceny transferowej pomiędzy L. a T.. Przykład: Jeżeli L. dokonuje zakupu produktu za cenę 1 EUR, sprzedaje go T. za 2 EUR, która następnie sprzedaje go polskiemu hurtownikowi za równowartość 4 EUR, EBIT E2E to wskaźnik wyliczany jest na podstawie marży brutto w wysokości 3 EUR (grupy), a nie 2 EUR, która stanowi lokalną Marżę Brutto. Wskaźnik EBIT E2E zostanie wyliczony jako Zysk Przed Odsetkami i Podatkami pomniejszony o podstawę nabycia. Zgodnie z „umowa opcji na udziały” przez podstawę nabycia należy rozumieć zysk generowany w drodze sprzedaży danego produktu na rynku polskim w dniu jego integracji z portfelem produktów sprzedawanych przez Spółkę.
 4. W = Wartość Udziałów odpowiadająca 3,3% wartości spółki na dzień jej zawiązania, tj. 291.250 EUR (3,3%*7.5614.848 EUR).

Na koniec Wnioskodawca nadmienił, iż na podstawie umowy opcji na udziały z dnia 26 marca 2010 roku, „Spółce Matce” przyznane zostało uprawnienie do nabycia od Pracownika uprawnień wynikających z „Pracowniczej Opcji Kupna” na warunkach określonych w tej umowie (dalej: „Opcja Kupna”). Zgodnie z umową „Spółka Matka” jest uprawniona do tego, aby po otrzymaniu powiadomienia o wykonaniu przez Wnioskodawcę (pracownika) „Pracowniczej Opcji Kupna”, wykonać „Opcję Kupna”. W takim przypadku „Pracowniczą Opcję Kupna” uznaję się za nieważną, a pracownik bezwarunkowo przyjmie „Opcję Kupna” i złoży wszelkie oświadczenia do realizacji odkupu udziałów, do których Pracownik miałby prawo na podstawie „Pracowniczej Opcji Kupna”. Skorzystanie przez „Spółkę Matkę” z uprawnienia „Opcji Kupna” rodzi po jej stronie obowiązek zapłaty ceny. W takim przypadku do zapłaty ceny odpowiednie zastosowanie ma opisany powyżej wzór przewidziany dla „Opcji na Udziały”.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z „Umowy opcji na udziały”, tj. „Opcji Sprzedaży” lub „Pracowniczej Opcji Kupna”, a w związku z tym dopuszcza także możliwość skorzystania z uprawnienia „Opcji Kupna” przez „Spółkę Matkę”.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data doręczenia 14 marca 2016 r.) organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

 1. Czy przyznane Wnioskodawcy na podstawie zawartej ze spółką francuską umowy Opcji na udziały, niezbywalne, warunkowe prawa w postaci „Pracowniczej Opcji Kupna” oraz „Opcji Sprzedaży” stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (co zostało przestawione w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie sformułowanego pytania nr 1, natomiast winno być zawarte w opisie zdarzenia przyszłego)...
 2. Czy w momencie zawarcia ze spółką francuską umowy Opcji na udziały Wnioskodawcę ze spółką francuską łączyła ewentualnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub inna umowa o podobnym charakterze, z uwagi na to, że w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca odwołał się do art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też nie...
 3. Czy zawarta ze spółką francuską Umowa Opcji na udziały była odrębną od ewentualnie wiążącej Wnioskodawcę ze spółką francuską umowy, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zawarcie przedmiotowej umowy Opcji na udziały i jej realizacja były elementem wynagrodzenia za wykonywaną na rzecz spółki francuskiej pracy...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że:

 1. Przyznane Wnioskodawcy, na podstawie zawartej ze spółką francuską umowy Opcji na udziały, warunkowego niezbywalnego prawa w postaci „Pracowniczej Opcji Kupna” oraz „Opcji Sprzedaży” stanowi pochodny instrument finansowy, uprawniający do otrzymania, w przyszłości, określonej kwoty wynikającej z jego realizacji przez Wnioskodawcę Opcji Sprzedaży lub nabycia dodatkowych udziałów w Spółce Córce, przy realizacji przez Wnioskodawcę „Pracowniczej Opcji Kupna”. Opisane w zdarzeniu przyszłym „opcje” są instrumentami finansowymi w rozumieniu powołanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, bowiem zgodnie z umową Opcji na udziały (obie opcje - Pracownicza Opcja Kupna i Opcja Sprzedaży), Wnioskodawcy przyznane zostało warunkowe i niezbywalne prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego (nabycia udziałów w spółce polskiej) od spółki francuskiej, przy czym wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia (wartość udziałów spółki polskiej) uzależniona będzie od współczynnika finansowego EBIT E2E. Należy stwierdzić, iż przedmiotowe „opcje” są pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT i w związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów na rzecz „Spółki Matki”;
 2. Wnioskodawcę, w momencie zawarcia ze spółką francuską umowy Opcji na udziały, nie wiązała i nie wiąże umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub inna umowa o podobnym charakterze z tą spółką. Wnioskodawca miał zawartą, ze „Spółką Córką”, umowę o pracę, na podstawie której pełnił on funkcję prezesa zarządu w tej spółce. Natomiast ze „Spółką Matką” Wnioskodawca miał jedynie zawartą Umowę Opcji Na Udziały;
 3. Wnioskodawca nie miał i nie ma zawartej innej, niż Umowa Opcji na udziały, umowy ze spółką francuską. Wnioskodawca nie miał też zawartej umowy o pracę ze spółką francuską. Umowa Opcji na udziały i jej realizacja nie były elementem wynagrodzenia za wykonywaną na rzecz spółki francuskiej pracy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonywał żadnej pracy na rzecz tej spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy powstanie tylko w momencie realizacji uprawnienia przez Wnioskodawcę „Opcji Sprzedaży” lub przez „Spółkę Matkę” opcji kupna i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy)...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu płatnikiem podatku jest Wnioskodawca...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie zrealizowania prawa (tj. w momencie kiedy Wnioskodawca zażąda wykupu udziałów przez „Spółkę Matkę” i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, będzie on sam zobowiązany do wykonywania obowiązków płatnika.

Ad. 1

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że „Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. Analizując powyższy art. 11 należy stwierdzić, że w momencie nabycia przez Wnioskodawcę opcji udziałów lub realizacji „pracowniczej opcji kupna”, nie powstanie po jego stronie przychód. Wynika to przede wszystkich z faktu, że na tym etapie nie otrzyma on środków pieniężnych, zaś opcje na udziały, zgodnie z zawartą umową, są niezbywalne. Wobec tego Wnioskodawca otrzyma jedynie odroczone w czasie uprawnienie do żądania wykupu udziałów w przyszłości i to w dodatku po spełnieniu określonych warunków, które wiążą się z niedającym się z góry określić współczynnikiem EBIT E2E. Trzeba podkreślić, iż nie ma pewności co do tego, że Wnioskodawca w ogóle otrzyma jakiekolwiek przysporzenie, gdyż uprawnienie wynikające z udziałów fantomowych jest uwarunkowane wystąpieniem swoistego przyrostu w wartości spółki. Dlatego też, nie sposób ustalić konkretnej wartości pieniężnej nabytego prawa, zanim dojdzie do realizacji „Opcji Sprzedaży” lub „Opcji Kupna” wynikającej z zawartej umowy.

Nie możemy również mówić o nieodpłatnym nabyciu udziałów, gdyż ich nabycie nastąpi w zamian za zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej. Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przychód nie powstanie w momencie nabycia przez niego przedmiotowych uprawnień czy już udziałów na podstawie skorzystania z „Pracowniczej Opcji Kupna”. Istotnym jest ponadto, że dopiero w momencie zrealizowania uprawnień „Opcji Sprzedaży”, „Opcji Kupna”, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Aprobata Ministra Finansów dla powyższego stanowiska została wyrażona w innych interpretacjach wydanych w odpowiedzi na wnioski przedstawiające zbliżony stan faktyczny. Dla przykładu można tu przytoczyć interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku IPPB2/415-181/13-4/MK, w której organ stwierdził, że w momencie nabycia Prawa przez uczestników programu nie powstaje dla nich przychód. W interpretacji tej, organ stwierdził, że „nabycie przez członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów warunkowego niezbywalnego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy uprawniający do otrzymania w przyszłości kwoty wynikającej z jego realizacji nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to będzie miało jedynie charakter warunkowy”. Organ wskazał także, że „uczestnik w momencie nabycia niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie będzie miał gwarancji uzyskania natychmiastowych korzyści ani gwarancji uzyskania ich później, gdyż potencjalna wypłata jest uzależniona od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy”. Zbieżna z powyższą interpretacją jest również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/415-715/13-4/KR z 17 lutego 2014 roku. Wobec tego należy uznać, że interpretacja przedstawiona przez Wnioskodawcę ma zastosowanie do stanu faktycznego będącego podstawą zdarzenia przyszłego w niniejszej sprawie.

Jak wspomniano powyżej możliwość ustalenia wielkości przysporzenia, powstanie dopiero w momencie realizacji opcji. Mając to na uwadze należy powołać treść art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT (do którego to przepisu odsyła również omawiany wcześniej art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT stanowi, iż do źródeł przychodu zalicza się kapitały pieniężne. Przychodami z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT są przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Aby zdefiniować pojęcie pochodnych instrumentów finansowych należy sięgnąć do definicji zawartej w art. 5a pkt 13 omawianej ustawy, z której wynika, że pochodne instrumenty finansowe to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje, iż instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że przedmiotowe opcje, są w rozumieniu powyższego przepisu, niebędącymi papierami wartościowymi opcjami, których instrumentem bazowym jest indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. Opisane w zdarzeniu przyszłym „opcje” są instrumentami finansowymi w rozumieniu powołanego powyżej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, bowiem zgodnie z umową, Wnioskodawcy przyznane zostało warunkowe i niezbywalne prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od spółki, przy czym wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia uzależniona będzie od współczynnika finansowego EBIT E2E. W konsekwencji należy stwierdzić, iż przedmiotowe „opcje” są pochodnym instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT i w związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów na rzecz „Spółki Matki”. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Wobec powyższego podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika powstanie tylko w momencie zrealizowania przez niego „Opcji kupna” (tj. w momencie kiedy Wnioskodawca zażąda wykupu udziałów przez „Spółkę Matkę”) lub w momencie skorzystania przez „Spółkę Matkę” z „Opcji Kupna”. Zdaniem Wnioskodawcy przychód ten będzie przychodem z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Ad. 2

Generalna definicja płatnika została zawarta w art. 8 Ordynacji podatkowej z którego wynika, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma zawartą ze „Spółką Córką” umowę o pracę, na podstawie której pełni funkcję prezesa zarządu w spółce. Natomiast umowa opcji na udziały została zawarta pomiędzy „Spółką Matką” a Wnioskodawcą. Według art. 13 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o PIT oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie samodzielnie musiał pełnić obowiązki płatnika.

Ponadto, w piśmie z dnia 17 marca 2016 r., w którym Wnioskodawca doprecyzował przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe Wnioskodawca przedstawił także własne stanowisko w sprawie wyjaśniając, że:

Przychód w formie rozliczenia pieniężnego, uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji instrumentów pochodnych stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej „ustawa pdof”), tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym podlega on opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy pdof.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku o interpretację podatkową stanem faktycznym, Wnioskodawca jest objęty programem opcji na udziały i na podstawie Umowy Opcji na udziały otrzyma określoną ilość instrumentów pochodnych (dwa warianty - Pracownicza Opcja Kupna i Opcja Sprzedaży). Realizacja instrumentu pochodnego będzie mogła nastąpić pod warunkiem zaistnienia określonych przesłanek (tj. spełnienia kryteriów wskazanych w przedstawionym we wniosku o interpretację podatkową opisie stanu faktycznego). W przypadku zaistnienia tych przesłanek, warunkujących realizację instrumentu pochodnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do uzyskania od „Spółki Matki” udziałów w „Spółce Córce” (realizacja Opcji Kupna) lub uprawniony będzie do żądania zakupu od niego, posiadanych przez niego udziałów w „Spółce Córce” (realizacja Opcji Sprzedaży). Realizacja praw - Opcji Kupna i Opcji Sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o instrument bazowy inkorporowany w instrumencie pochodnym, tj. poziom wskaźników Spółki Córki (wzór wskazany we wniosku o interpretację podatkową). Instrumenty pochodne są tak skonstruowane, aby ich pełne rozliczenie miało charakter odroczony i następowało w określonych terminach, w których staną się wymagalne poszczególne kwoty składające się na kwotę rozliczenia. Rozliczenie może mieć charakter pieniężny - Opcja Sprzedaży lub niepieniężny - Opcja Kupna.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy pdof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 tejże ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ustawy pdof ustawodawca określił osiem źródeł przychodów. Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pdof, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy pdof. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających. Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ustawy pdof, ilekroć w ustawie pdof jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.; dalej „ustawa o oif)”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o oif, instrumentami finansowymi są nie będące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową i inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Jednocześnie, art. 3 pkt 28a ustawy o oif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, zauważyć należy, iż zgodnie z powołanym art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o oif, instrumentem bazowym mogą być zarówno papiery wartościowe, jak też i określone wartości (wskaźniki rentowności, indeksy finansowe i wskaźniki finansowe), takie jak wartość indeksu giełdowego, bądź też wysokość stopy procentowej.

W przypadku instrumentu pochodnego przyznawanego przez spółkę francuską (tzn. „Spółkę Matkę”) Wnioskodawcy instrumentem bazowym będą wskaźniki finansowe, których wartość będzie uzależniona od osiągniętych wyników „Spółki Córki” w danym roku obrotowym. Jednocześnie, instrument pochodny zostanie wykonany poprzez rozliczenie pieniężne (Opcja Sprzedaży) lub rozliczenie „w naturze”, poprzez wydanie udziałów w „Spółce Córce”, gdy zostanie wybrana Pracownicza Opcja Kupna. Tym samym instrument pochodny stanowi instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż stanowił on będzie pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy.

W tym miejscu dodać należy, iż instrument pochodny przyznany Wnioskodawcy przez „Spółkę Matkę”, wypełnia również definicję instrumentu pochodnego zdefiniowaną przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.; dalej „Rozporządzenie”). Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny - to instrument finansowy, którego: wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z powyższym, cechą instrumentu pochodnego stanowiącego instrument finansowy jest uzależnienie wartości instrumentu pochodnego od instrumentu bazowego - w rozpatrywanym stanie faktycznym wartość instrumentu pochodnego zależna jest od zmiany wartości instrumentu bazowego inkorporowanego w instrumencie pochodnym, tj. zmiany poziomu wskaźników. W konsekwencji, kwota rozliczenia jest zależna od osiągnięcia przez Spółkę Córkę co najmniej, minimalnego poziomu wskaźników, lub też poziomu wyższego; nabycie instrumentu pochodnego bez poniesienia wydatków, bądź z poniesieniem wydatków, niemniej o nieznacznej wartości - w analizowanym stanie faktycznym instrument pochodny został przyznawany Wnioskodawcy za minimalną odpłatnością; rozliczenie instrumentu pochodnego w przyszłości - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym realizacja instrumentu pochodnego może nastąpić dopiero po roku, w którym przyznano instrument pochodny Wnioskodawcy.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, instrument pochodny przyznany Wnioskodawcy na podstawie umowy Opcji na Udziały, wypełnia definicję instrumentu pochodnego określoną w Rozporządzeniu. Jednocześnie - jak zostało wskazane - stanowi instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż Opcja na Udziały stanowi pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof. Oznacza to, że kwota rozliczenia pieniężnego lub też rozliczenie w postaci wydania udziałów w Spółce Córce, które zostanie uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji instrumentu pochodnego, powinna stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

W ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowością wskazanej kwalifikacji przemawia również fakt, iż instrumenty pochodne przyznawane Wnioskodawcy, zostaną zrealizowane jedynie w przypadku spełnienia określonych kryteriów, w tym uzyskania przez Spółkę Córkę zysku. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma żadnej pewności uzyskania przychodu (zysku), ponieważ, jeśli nie zostaną spełnione określone kryteria, instrumenty pochodne nie będą mogły zostać zrealizowane. W efekcie, ryzyko utraty potencjalnego zysku występujące po stronie Wnioskodawcy, charakterystyczne dla źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, powyższą kwalifikację przychodu uzyskiwanego z tytułu realizacji instrumentu pochodnego.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcy z realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

Jak już wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, przychodami z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zasady opodatkowania przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych zostały określone w art. 30b ust. 1 ustawy pdof. Zgodnie z niniejszym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, dochodem Wnioskodawcy z realizacji instrumentów pochodnych wykonanych poprzez rozliczenie pieniężne lub wydanie udziałów, podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów kapitały pieniężne nad kosztami ich uzyskania, które Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazać na podstawie art. 30b ust. 5 i 6 ww. ustawy, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym uzyskania dochodu, w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy pdof.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymania kwoty rozliczenia (wartości udziałów przy realizacji Opcji Kupna) na skutek realizacji instrumentu pochodnego, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, który jest rozliczany samodzielnie przez podatnika na zasadach określonych w art. 30b ustawy pdof.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie Wnioskodawcy instrumentu pochodnego, dzięki którym uzyskuje on potencjalną możliwość otrzymania pieniężnej kwoty rozliczenia lub otrzymania dodatkowych udziałów w Spółce Córce nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy na dzień zawarcia Umowy Opcji na udziały.

Zauważyć bowiem należy, iż przyznanie instrumentu pochodnego stanowi dla Wnioskodawcy jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści majątkowej w przyszłości. Trudno zatem mówić w takim przypadku o powstaniu przychodu podatkowego na dzień przyznania tego prawa, w szczególności, że prawo to jest niezbywalne. Realizacja instrumentów pochodnych jest natomiast uzależniona od spełnienia szeregu kryteriów, które zaistnieją w przyszłości. Wnioskodawca nie posiada zatem pewności uzyskania przychodu (zysku) na moment przyznania mu instrumentów pochodnych, co wynika z faktu, iż w przypadku gdy nie ziszczą się kryteria przewidziane w założeniach zapisanych w Umowie Opcji na udziały (np. Spółka Córka nie osiągnie zysku netto za dany rok obrotowy), instrumenty pochodne nie zostaną zrealizowane.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż natura instrumentu pochodnego nie pozwala na określenie jego wartości rynkowej. Co istotne, wartość ta nie może zostać określona w szczególności w oparciu o kwotę rozliczenia, która zostanie uzyskana przez Wnioskodawcy, gdyż - jak już zostało wskazane - jej uzyskanie jest warunkowe, uzależnione od spełnienia się kilku czynników ekonomicznych, a nadto odroczone w czasie. Realizacja praw z instrumentów pochodnych może nastąpić jedynie w przypadku, gdy w przyszłości dojedzie do spełnienia określonych kryteriów.

Ze wskazanych powyżej względów wartość instrumentów pochodnych, na moment ich przyznania nie zostanie określona. Zasady zawarte w Umowie Opcji na udziały wskazywać będą bowiem jedynie metodę dla określenia wartości rozliczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w przypadku realizacji instrumentu pochodnego. Zdaniem Wnioskodawcy również to wskazuje, że momentem podatkowym jest moment wypłaty kwoty rozliczenia składającej się na kwotę rozliczenia Opcji Sprzedaży lub wydania dodatkowych udziałów w Spółce Córce - w przypadku realizacji Opcji Kupna, a nie moment przyznania instrumentu pochodnego Wnioskodawcy.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie dodać, iż jak wskazano, przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy będą środki pieniężne lub udziały w Spółce Córce, uzyskane w wyniku realizacji instrumentów pochodnych. Stanowić one będą przychód podatkowy ze źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pdof oraz art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Mając na względzie powyższe, zauważyć należy, iż samo przyznanie pochodnego instrumentu finansowego nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Ustawodawca wskazał bowiem, iż przychód w przypadku pochodnego instrumentu finansowego powstaje w momencie ewentualnej sprzedaży tego instrumentu, bądź jego realizacji. A zatem, sam fakt nabycia przez podatnika pochodnego instrumentu finansowego nie oznacza uzyskania przez niego przychodu podatkowego.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy przyznanie Wnioskodawcy instrumentów pochodnych - odpowiednio Opcji Kupna oraz Opcji Sprzedaży, dzięki którym Wnioskodawca uzyska potencjalną możliwość otrzymania pieniężnej kwoty rozliczenia lub udziałów w Spółce Córce, nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy na dzień przyznania tych Opcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw, o czym stanowi wprost art. 17 ust. 1b ww. ustawy.

Przez pochodne instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ww. ustawy rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Wnioskodawca wskazał, że przyznane Wnioskodawcy, na podstawie zawartej ze spółką francuską umowy Opcji na udziały, warunkowe niezbywalne prawa w postaci „Pracowniczej Opcji Kupna” oraz „Opcji Sprzedaży” stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że przyznane przez spółkę francuską pochodne instrumenty finansowe są warunkowe i niezbywalne, co w konsekwencji skutkuje tym, że z tytułu samego ich posiadania po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotowe niezbywalne prawa stanowiące pochodny instrument finansowy przyznane zostały Wnioskodawcy przez Spółkę Matkę z siedzibą we Francji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a tą spółką, oraz że w momencie zawarcia tej umowy Wnioskodawcy nie wiązała i nie wiąże umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub inna umowa o podobnym charakterze z tą spółką, natomiast Wnioskodawca miał zawartą ze spółką jedynie umowę opcji na udziały, należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że uzyskany przez Wnioskodawcę przychód należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych. O powyższym przesądza także fakt, że Wnioskodawca nie miał zawartej umowy o pracę ze spółką francuską oraz umowa opcji na udziały i jej realizacja nie były elementem wynagrodzenia za wykonywaną na rzecz spółki francuskiej pracy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonywał żadnej pracy na rzecz tej spółki.

Zatem stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia, należy stwierdzić, że z tytułu realizacji warunkowych, niezbywalnych praw w postaci Opcji Kupna oraz Opcji Sprzedaży stanowiących pochodny instrument finansowy, Wnioskodawca w momencie realizacji tych praw, osiągnie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został regulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania - stosownie do z art. 30b ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 art. 30b stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Ponieważ Wnioskodawcy przyznane zostały przedmiotowe prawa na podstawie umowy zawartej ze spółką francuską należy odwołać się do postanowień umowy zawartej między Polską a Francją.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5), dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ww. umowy, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy osoba, która pobiera dywidendy jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek ten nie może przekroczyć:

 1. 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest spółką (z wyłączeniem spółek osobowych), rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendy,
 2. 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy, użyty w tym artykule wyraz „dywidendy” oznacza wpływy z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak również wpływy pochodzące z innych udziałów w spółce, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności dyspozycję powołanego art. 10 ust. 3 cytowanej umowy przychód Wnioskodawcy z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ww. umowy.

Dochód z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych nabytych przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce nie został wymieniony w artykułach umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi on dochód objęty art. 22 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państwie, bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

W konsekwencji należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że będzie zobowiązany samodzielnie opodatkować uzyskany dochód, tj. obliczyć i odprowadzić należny podatek dochodowy.

Reasumując, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy powstanie w momencie realizacji Opcji Sprzedaży lub Opcji Kupna i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Uzyskany dochód Wnioskodawca będzie zobowiązany samodzielnie opodatkować w stosownym zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyska przedmiotowy przychód.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.