IBPP3/443-618/11/BWo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy transfer praw i obowiązków związanych z opcjami będzie podlegał po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie samonaliczenia przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania określonego art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2011r. (data wpływu 2 marca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla czynności odpłatnego transferu praw i obowiązków związanych z opcjami put i call – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla czynności odpłatnego transferu praw i obowiązków związanych z opcjami put i call.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Spółka) z siedzibą w YY jest podmiotem należącym do światowego koncernu X i działa na rynku polskim od 1992 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja gazów technicznych, specjalnych, spożywczych i medycznych. Oprócz sprzedaży gazów Spółka oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów. Od 2007 r. w oparciu o umowę Spółka rozpoczęła współpracę biznesową z dwoma niemieckimi podmiotami: A GmbH i B GmbH poprzez utworzenie spółki Y Sp. z o.o. z siedzibą w YY. Na mocy wspomnianej umowy A GmbH posiadał opcje typu call oraz typu put, w związku z którymi odpowiednio miał prawo do żądania w okresie 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. nabycia od B Gmbh udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y (opcja call) oraz w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r. obowiązek nabycia do B Gmbh udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y po przedstawieniu takiego żądania (opcja put). W oparciu o trójstronne porozumienie "Put and call option rights and duties assignment agreement" pomiędzy Wnioskodawcą, A GmbH oraz B Gmbh ogół praw i obowiązków wynikających z opcji posiadanych przez A GmbH został przeniesiony odpłatnie na Wnioskodawcę - Spółka za nabyte prawa i obowiązki wypłaci A GmbH ustalone wynagrodzenie odpowiadające rynkowej wartości transferowanych praw i obowiązków. Transfer praw i obowiązków nastąpi w oparciu o regulacje art. 509 i 519 § 2 pkt 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.). A GmbH nie ma w Polsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności oraz rejestracji na potrzeby VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze - czy transfer praw i obowiązków związanych z opcjami będzie podlegał po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie samonaliczenia przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania określonego art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 ust 1 pkt 41 obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384). Do wspomnianych instrumentów finansowych, na podstawie art. 2 wymienionej powyżej ustawy, zalicza się również różnego rodzaju opcje.

Warto nadmienić, iż art. 43 ogranicza stosowanie zwolnienia z opodatkowania jedynie do ściśle określonych przypadków wymienionych w ust. 15 i 16 tego artykułu - wyjątki te nie mają zastosowania do stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania. Poza wspomnianymi sytuacjami zwolnienie dotyczące instrumentów finansowych nie jest limitowane, w szczególności dla zastosowania zwolnienia nie jest istotny status podmiotów biorących udział w transakcji, obejmuje on zatem zarówno profesjonalne instytucje finansowe jak i inne podmioty. Nie ma również znaczenia czy obrót instrumentami finansowymi ma charakter pierwotny czy wtórny, zatem każda transakcja dotycząca instrumentów finansowych wykonywana na jakimkolwiek etapie obrotu gospodarczego podlegać będzie pod zwolnienie.

Mając na względzie argumenty przedstawione powyżej Spółka stoi na stanowisku, że transfer praw i obowiązków związanych z opcjami typu call i put jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT, gdyż w przedmiotowym stanie faktycznym A GmbH przenosząc odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy wspomniane prawa i obowiązki wykonuje usługę, której przedmiotem jest wtórny obrót opcjami będącymi instrumentami finansowymi.

Spółka niniejszym oświadcza, że w zakresie stanu faktycznego objętego wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna w zakresie uznania transakcji opisanej we wniosku za czynność podlegająca opodatkowaniu oraz ustalenia miejsca świadczenia dla tej czynności została zawarta w interpretacji nr IBPP3/443-295/11/BWo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z wniosku wynika, że od 2007 r. w oparciu o umowę Joint Venture Agreement Spółka rozpoczęła współpracę biznesową z dwoma niemieckimi podmiotami: A GmbH i B GmbH poprzez utworzenie spółki Y Sp. z o.o. z siedzibą w YY. Na mocy wspomnianej umowy A GmbH posiadał opcje typu call oraz typu put, w związku z którymi odpowiednio miał prawo do żądania w okresie 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. nabycia od B GMBH udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y (opcja call) oraz w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r. obowiązek nabycia do B GMBH udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y po przedstawieniu takiego żądania (opcja put). W oparciu o trójstronne porozumienie "Put and call option rights and duties assignment agreement" pomiędzy Wnioskodawcą, A GmbH oraz B ogół praw i obowiązków wynikających z opcji posiadanych przez A GmbH został przeniesiony odpłatnie na Wnioskodawcę - Spółka za nabyte prawa i obowiązki wypłaci A GmbH ustalone wynagrodzenie odpowiadające rynkowej wartości transferowanych praw i obowiązków.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym treścią art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Powyższe zwolnienie stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13).

Z art. 43 ust. 14 wynika, że przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Natomiast z art. 43 ust. 15 ustawy wynika, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Z kolei stosownie do zapisu art. 43 ust. 16 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. Nr 211, poz. 1384), instrumentami finansowymi są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
  4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
  5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
  7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
  8. kontrakty na różnicę,
  9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

W art. 3 pkt 1 ww. ustawy wskazano, iż przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Ze złożonego wniosku wynika, iż w ramach transakcji następuje transfer praw i obowiązków na Wnioskodawcę, związanych z prawami żądania niemieckiego podmiotu gospodarczego w okresie 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. nabycia od B Gmbh udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y Sp. z o.o. z siedzibą w YY (opcja call) oraz w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r. obowiązek nabycia do B Gmbh udziałów posiadanych przez ten podmiot w Y. Sp. z o.o. po przedstawieniu takiego żądania (opcja put).

Z powyższego wynika, że przedmiotem transferu na Wnioskodawcę będą prawa do udziałów związane ze Spółką z o.o. Y. Zwolnieniem zaś objęte są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w cyt. ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Z kolei udziały, o których mowa we wniosku nie zostały wymienione jako instrumenty finansowe, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jak wynika bowiem z cytowanego art. 2 ust. 1 ww. ustawy, definicja instrumentów finansowych nie obejmuje udziałów.

W związku z powyższym w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. należy stwierdzić, iż znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie od podatku dla czynności, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w rozumieniu powołanej wcześniej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Skoro zatem definicja instrumentów finansowych zawarta w art. 2 ust. 1 ww. ustawy, nie obejmuje udziałów i tym bardziej praw związanych z tymi udziałami, to transakcja opisana we wniosku nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, czynność opisana we wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedstawionego stanu faktycznego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie uznania transakcji opisanej we wniosku za czynność podlegająca opodatkowaniu oraz miejsca świadczenia dla tej czynności została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.