IBPB-2-2/4511-810/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy? Czy przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 UPDOF, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy?
IBPB-2-2/4511-810/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. moment powstania przychodów
 3. opcja
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data otrzymania 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca należy do kadry zarządzającej spółki z o.o. z siedzibą w K. jako członek zarządu tej spółki.

Oprócz tego Wnioskodawca pełni podobne role związane w jakimś stopniu z zarządzaniem przedsiębiorstwem również w innych spółkach z grupy kapitałowej, tj. w spółce z o.o. sp. k. („Spółka”), w której jest komandytariuszem, jednak w tym przypadku jest zleceniobiorcą (działa na podstawie umowy zlecenia) lub zarządcą (na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem). Spółka z o.o. jest komplementariuszem w Spółce.

Z uwagi na działania konsolidacyjne w grupie kapitałowej oraz ujednolicenie procedur wynagradzania kadry kierowniczej w spółkach wprowadzono częściowo program adresowany do kluczowych osób, oparty na pochodnych instrumentach finansowych („Program”). Ideą Programu jest stworzenie, odrębnie i niezależnie od zawartych umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dodatkowej motywacji dla kadry Spółki poprzez umożliwienie personelowi uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki (a tym samym powiązanie ich interesów z interesem samej Spółki), co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej pozycji na rynku.

Zasady oraz warunki Programu określać będzie Regulamin („Regulamin”) oraz Umowa opcji („Umowa”) zawierana indywidualnie przez Spółkę z uczestnikiem Programu w momencie jego przystąpienia do Programu.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Wnioskodawca nabędzie odpłatnie warunkowe prawo („Opcje”) do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego („Rozliczenie Pieniężne”), którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w Programie wybranych w indywidualnych Umowach Opcji wskaźników finansowych opartych na następujących prognozowanych i bieżących danych finansowych każdej ze Spółek za wybrany okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał/rok).

Planowane jest, że w przypadku Wnioskodawcy Rozliczenie Pieniężne w odniesieniu dla poszczególnych Opcji dokonywane będzie w okresie rocznym, tj. wysokość Rozliczenia Pieniężnego uzależniona będzie od wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych Spółki wynikających ze sprawozdania finansowego za dany rok. W szczególności może odnosić się do wskaźników takich jak: wielkość przychodów ze sprzedaży czy EBITDA.

Cena nabycia poszczególnych Opcji przez Wnioskodawcę ustalana będzie w stosunku do wartości potencjalnej, prognozowanej kwoty potencjonalnego Rozliczenia Pieniężnego i będzie częściowo uzależniona od prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu rozliczenia danego instrumentu pochodnego.

Opcje będą miały charakter osobisty i nie będą mogły stanowić przedmiotu zbycia ani innej formy przeniesienia własności. Opcje nie będą mogły być w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio zastawiane ani obciążane, w szczególności w formie zastawu, zastawu rejestrowego lub innego zabezpieczenia o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. Stosownie do Regulaminu, Opcje, które zostaną w jakikolwiek sposób przeniesione, zastawione lub obciążone niezgodnie z Regulaminem, nie będą mogły być wykonane.

Ewentualne korzyści wynikające z Programu są warunkowe, zaś samo uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Realizacja Opcji jest dokonywana w odniesieniu do okresów rozliczeniowych zdefiniowanych bezpośrednio w Umowach Opcji. Realizacja Opcji opiera się na wypłacie przez każdą ze Spółek określonej kwoty ustalonej na podstawie wskazań Programu na rzecz uczestników Programu, w tym Wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem, że Opcje zostaną zrealizowane, tj. kwoty z tytułu realizacji Opcji staną się należne po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego i po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie.

Kwotę Rozliczenia Pieniężnego stanowi kwota wyliczona na podstawie Wskaźnika KPI (w przypadku paru wskaźników – będącego średnią ważoną wskaźników finansowych wskazanych powyżej) oraz Kwoty Bazowej ustalonej dla konkretnego uczestnika Programu. Wysokość Rozliczenia Pieniężnego, które Wnioskodawca będzie mógł otrzymać w wyniku realizacji Opcji, uzależniona będzie od wysokości Wskaźnika KPI Spółki.

W przypadku, gdy poziom KPI będzie niższy od określonego procentu wartości zakładanej, kwota Rozliczenia Pieniężnego wynosić będzie zero. Później, w zależności od warunków emisji danego instrumentu, kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu KPI, na warunkach w określonych w Programie. Przy czym, przy poziomie osiągniętej KPI równym lub wyższym niż 200% wartości zakładanej, kwota Rozliczenia Pieniężnego stanowić będzie maksymalnie 200% wartości wynikającej z indywidualnej Umowy Opcji zawartej z Uczestnikiem Programu.

Opcje podlegać będą wykonaniu w Dacie Wykonania Opcji pod warunkiem, że:

 • przez cały okres od Daty Zawarcia Transakcji do Daty Wykonania Opcji Uczestnik Programu pozostawał w stosunku prawnym ze Spółką na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (w tym kontraktu menadżerskiego) lub na innej podstawie prawnej (w tym jako prokurent) i umowa ta nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron lub stosunek prawny (w szczególności prokura lub powołanie i zasady reprezentacji Spółki) nie wygasł lub nie zmienił się; oraz
 • w Dacie Wykonania Opcji spełnione są wszelkie pozostałe warunki wykonania Opcji określone w Regulaminie i Umowie Opcji.

W razie niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków Uczestnik Programu, w tym Wnioskodawca, nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wykonaniu Opcji, a Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty na jego rzecz jakichkolwiek kwot z tytułu Opcji. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Opcje, które Wnioskodawca nabędzie w ramach Programu stanowić będą pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy...
 2. Czy przychód ten stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym d osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, przychód po jego stronie powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W wyniku zakupu Opcji, Wnioskodawca nabędzie jedynie roszczenie wobec Spółki do wypłaty na jego rzecz określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu warunków określonych w Regulaminie i Umowie Opcji. Nabycie Opcji nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku Wnioskodawcy, a w momencie nabycia tego prawa nie będzie można nawet stwierdzić, czy przyniesie ono Wnioskodawcy ostatecznie wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Ponadto, Wnioskodawca – na podstawie Umowy – ponosić będzie odpłatność z tytułu nabycia Opcji.

Tym samym, przychód po stronie Wnioskodawcy, jako uczestnika Programu, nie powstanie w momencie nabycia przez Wnioskodawcę Opcji. Na tym etapie Wnioskodawca nie otrzyma żadnych środków pieniężnych ani jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Określenie konkretnej korzyści ekonomicznej (wielkości przysporzenia) po stronie Wnioskodawcy będzie możliwe dopiero w momencie realizacji każdej z Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy, co oznacza, że dopiero wówczas po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe wyjaśnienia na względzie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód po jego stronie powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy (nie zaś na żadnym wcześniejszym etapie).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, przychód jaki uzyska on wskutek realizacji Opcji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c), tj. (a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, (c) prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 cytowanej ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem – za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Uofi”), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 Uofi – instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 • niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 • kontrakty na różnicę,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 23a Uofi – przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy – zdaniem Wnioskodawcy – prawo do Rozliczenia Pieniężnego, które objęte zostanie przez Wnioskodawcę w ramach Programu kwalifikować się będzie jako pochodny instrument finansowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek nabycia przez Wnioskodawcę prawa do Rozliczenia Pieniężnego kalkulowana będzie w oparciu o wskaźniki finansowe. Opcje Wnioskodawca nabędzie odpłatnie, a ich końcowa wartość uzależniona będzie bezpośrednio od wskaźników finansowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego. Realizacja Opcji nastąpi w przyszłości i przyjmie formę pieniężną, pod warunkiem spełnienia określonych warunków (innymi słowy, na moment wyemitowania instrumentu finansowego możliwość jego realizacji i wartość nie jest pewna).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia – w ocenie Wnioskodawcy – przychód, który powstanie po jego stronie w momencie realizacji Opcji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej (zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ww. ustawy).

Tym samym, zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, realizacja Opcji lub też wygaśnięcie tego prawa na moment rozliczenia będzie upoważniać Wnioskodawcę do rozliczenia kosztów związanych z nabyciem Opcji, niezależnie od faktycznej wielkości wypłaty wynikającej z Rozliczenia Pieniężnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy - za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

W myśl art. 5a pkt 13 ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Według art. 3 pkt 28a tej ustawy – przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z kolei zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) instrument pochodny – instrument finansowy, to taki, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z treścią wyżej przywoływanych przepisów jednym z instrumentów pochodnych jest opcja. Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, do których mogą należeć różnego rodzaju wskaźniki w tym wskaźniki finansowe. W doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że opcja jest pochodnym instrumentem finansowym, dającym posiadaczowi prawo do zawarcia transakcji powiązanych z określonym instrumentem bazowym w przyszłym terminie po z góry ustalonej cenie. Posiadacz pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do udzielenia świadczenia zaś jego wystawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczanych w odniesieniu do wartości aktywa (instrumentu bazowego), na którym oparty został pochodny instrument finansowy.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne do sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę Opcji nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego a tym samym nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momencie przyznania Opcji, gdyż na tym etapie nie otrzyma on jeszcze środków pieniężnych ani jakichkolwiek nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń. Przyznanie Opcji stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, po zaistnieniu określonych warunków. Oznacza to, że źródłem przychodu dla Wnioskodawcy nie jest moment przyznania Opcji. Przyznanie tych Opcji nie gwarantuje jeszcze otrzymania środków pieniężnych. To uzależnione jest bowiem od spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie i Umowie Opcji, a więc jest bezpośrednio uzależnione od wartości określonych w Programie, wybranych w indywidulanych Umowach Opcji, wskaźników finansowych opartych na prognozowanych i bieżących danych finansowych każdej ze Spółek za wybrany okres rozliczeniowy. Do momentu realizacji praw z Opcji z posiadania tychże Opcji nie płyną żadne korzyści.

Dopiero w momencie realizacji praw wynikających z Opcji możliwe będzie określenie wysokości uzyskanego przez uczestników Programu, w tym przez Wnioskodawcę, przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Przyjmując bowiem za Wnioskodawcą, że Opcje, które nabędzie w ramach Programu stanowić będą pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi to realizacja prawa poprzez otrzymanie przez Wnioskodawcę wypłaty Rozliczenia Pieniężnego spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu. Zatem Wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie realizacji Opcji, tj. w momencie wypłaty przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy Rozliczenia Pieniężnego.

Przychód taki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Podsumowując, uczestnictwo Wnioskodawcy w Programie spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Opcji czyli w momencie wypłaty na rzecz Wnioskodawcy Rozliczenia Pieniężnego. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19 % stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.