Opcja zakupu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja zakupu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
12
mar

Istota:

Czy Premia Opcyjna związana z przyznaną Spółce Opcją Zakupu, wymagalna po dniu rezygnacji po dniu rezygnacji z realizacji Opcji Zakupu, tj. po Dniu Wykonania Opcji, stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”), który winien być rozpoznany dla celów podatkowych na podstawie i w trybie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. na zasadzie memoriałowej (w dacie poniesienia)? W związku z powyższym, czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając jednorazowo Premię Opcyjną do kosztów uzyskania przychodów w dniu, na który koszt ten został ujęty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, następujący po dniu 5 grudnia 2011 r., tj. po dniu rezygnacji z realizacji Opcji Zakupu?

Fragment:

Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Y Premię Opcyjną za przyznaną jej przez Y Opcję Zakupu niezależnie, czy Opcja Zakupu zostanie przez Spółkę wykonana czy nie. Premia Opcyjna miała być płatna w terminie zapłaty za akcje spółki X, a jeżeli Opcja Zakupu nie byłaby wykonana w terminie 4 dni roboczych od Dnia Wykonania Opcji. Y miała wystawić w ciągu jednego dnia od Dnia Wykonania Opcji Spółce fakturę obejmującą wysokość Premii Opcyjnej. Premia Opcyjna wynosiła 50% wartości wynikającej z różnicy pomiędzy Ceną Akcji (Z) za jedną akcję spółki X a ceną jednej akcji spółki X na zamknięciu sesji notowań na NewConnect w dniu 5 grudnia 2011 r., wyrażoną w wartościach bezwzględnych, pomnożoną przez liczbę akcji spółki X będącej przedmiotem Opcji Zakupu. Za niewykonanie przez Spółkę Opcji Zakupu przyjęto: niezłożenie w dniu 5 grudnia 2011 r. przez Spółkę Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji, złożenie w dniu 5 grudnia 2011 r. oświadczenia o odmowie wykonania Opcji Zakupu, złożenie przez Spółkę Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji dla liczby akcji spółki X niższej niż Q, odmowa nabycia akcji spółki X. W przypadku wykonania Opcji Zakupu, wciągu 4 dni roboczych od Dnia Wykonania Opcji Strony miały podpisać umowę sprzedaży akcji spółki X („ Umowa sprzedaży Akcji ”).