PD/423-63/05/47336 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy uznania przychodów/kosztów wynikających z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) jako przychody/koszty z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.

PD/423-63/05/47336

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontrakt terminowy
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. opcja walutowa
  4. przychód
  5. specjalna strefa ekonomiczna
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego --w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowiska - podatnika Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2005 r., (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 18 maja 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania przychodów/kosztów wynikających z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) jako przychody/koszty z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2005 r. do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:
Spółka prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej "KSSE") na podstawie Zezwolenia nr ... udzielonego Spółce .... Sp. z o.o. przez Ministra Przemysłu i Handlu w dniu 27 września 1996 roku (dalej "Zezwolenie"). Obecny zakres działalności objętej Zezwoleniem ustalony został Decyzją nr .... i obecnie zezwoleniu podlega: "działalność gospodarcza na terenie strefy, rozumiana jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D podsekcji DM dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego". Dodatkowo przedmiotowa decyzja stanowi również, że do działalności objętej Zezwoleniem zalicza się czynności wykonywane przez osoby zatrudnione przez .... Sp. z o.o. poza terenem KSSE - jeżeli czynności te są związane z prowadzoną przez ..... Sp. z o.o. działalnością strefową.
Spółka deponuje posiadane nadwyżki środków pieniężnych na bankowych lokatach terminowych. Są to głównie lokaty krótkoterminowe typu "over night" oraz depozyty 7-dniowe. Posiadane przez ...... środki pieniężne pochodzą - co do zasady - bezpośrednio z prowadzenia przez Spółkę działalności objętej Zezwoleniem. Depozyty typu "over night" są zawierane na podstawie negocjacji z bankiem lub automatycznie na koniec dnia rozliczeniowego, tj. wolne środki, które Spółka posiada na rachunku a vista na koniec dnia są blokowane aż do następnego dnia roboczego. ..... zakłada również depozyty (zarówno "overnight" jak i 7-dniowe) o oprocentowaniu negocjowanym z bankiem indywidualnie dla każdej odrębnej transakcji. Odsetki uzyskane przez Spółkę z tytułu wskazanych depozytów są traktowane jako przychody finansowe z działalności opodatkowanej (tj. z tzw. działalności pozastrefowej) podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej "pdop"). W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje rozliczeń z kontrahentami w walutach obcych. Spółka zawiera kontrakty terminowe typu forward i opcje na waluty. Transakcje te mają na celu zabezpieczenie (tzw. hedging) pozycji walutowej Spółki i ograniczenie ryzyka kursowego. Innymi słowy kontrakty terminowe ...mają na celu wyłącznie zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu. Spółka nie prowadzi odrębnej działalności finansowej polegającej na spekulacyjnym obrocie kontraktami terminowymi. Realizowane przez Spółkę transakcje - w zależności od relacji ceny wykonania i rzeczywistego kursu walutowego w dniu wykonania transakcji - prowadzą do powstania przychodów albo kosztów finansowych Spółki. Przedmiotowe przychody/koszty traktowane są przez Spółkę jako przychody/koszty opodatkowane pdop.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym wątpliwości Spółki dotyczą:
określenia czy przychody/koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) powinne zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, czy też działalności pozastrefowej.

Stanowisko podatnika:
Zgodnie z art. 17 ust. l pkt 34 ustawy pdop "wolne od podatku są dochody (..) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (..)". Jednocześnie według art. 17 ust. 4 ustawy pdop przedmiotowe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
Należy podkreślić, że środki pieniężne posiadane przez Spółkę na rachunkach bankowych są rezultatem prowadzenia działalności na terenie KSSE. Kontrakty terminowe na waluty są zawierane w celu zabezpieczenia dochodów realizowanych z tytułu działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie KSSE przed niekorzystnymi wahaniami kursów walutowych.
Zdaniem, Spółki przychody/koszty powstające w wyniku posiadania depozytów oraz rozliczenia kontraktów terminowych powinny - jako ściśle związane z działalnością strefową - zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, tj. działalności zwolnionej z opodatkowania pdop.
Przedmiotowe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w odpowiedzi na indywidualne zapytanie podatnika z dnia 24 maja 2004 r. (znak: PD/423-057/04/6489) wydanej przez Naczelnika tutejszego Urzędu, z której wynika, że: "dochody uzyskane z oprocentowania lokat na rachunku bankowym są konsekwencją wypracowania najpierw dochodu z działalności podstawowej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i tym samym podlegają zwolnieniu z uwagi na sam fakt prowadzenia działalności w strefie, którego skutkiem jest uzyskanie bezpośrednich lub pośrednich dochodów ". Podobne stanowisko przedstawione zostało również przez Izbę Skarbową w Rzeszowie (znak: IS.I/3Ź423/65/04). Zgodnie ze stanowiskiem Izby Skarbowej zezwoleniu strefowemu podlegają również przychody operacyjne i finansowe związane z działalnością strefową m.in. przychody z tytułu różnic kursowych oraz odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych.
Również w zakresie rozliczenia kontraktów terminowych zabezpieczających przed zmianami kursów walut Naczelnik tutejszego Urzędu w odpowiedzi z 26 marca 2004 r. (znak: PD/423-046/2004) stwierdził, że w przypadku kontraktów terminowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością w strefie, koszty z tym związane powinny być oceniane, jako łączące się z działalnością prowadzoną w strefie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w swojej odpowiedzi powołał się również na tożsame stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 września 2004 r. (znak: PB4/KGK-060-11485-221/04).
Zdaniem Spółki odsetki od depozytów typu "over night" i depozytów terminowych powinny zostać zaliczone do przychodów osiągniętych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, tj. działalności strefowej, nieopodatkowanej pop oraz przychody/koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty również powinny zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych/poniesionych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, tj. działalności strefowej nieopodatkowanej pdop.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, że zastosowanie znajdują następujące przepisy:
1) art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego z zastrzeżeniem ust. 4-6 tego przepisu, są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczanej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy największej wysokości, zgodnie odrębnymi przepisami.

2) art. 17 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.3) art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) stanowiący, iż dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne (...) są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (...).4) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz 1840 z późn. zm.), w myśl którego dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, tj. innego niż mały i średni w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.), z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, z tym że (...) , Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy z dnia 2 października 2003 r., o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed dniem 1.01.2001 r. i w dniu 1 maja 2004 r. nie był przedsiębiorcy małym lub średnim w rozumieniu w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12.01.2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 wskazanej wyżej ustawy z dnia 20 października 1994 r., w jej brzmieniu obowiązującym po dniu 1.01.2001 r.
W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 31.05.2004 r., wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi, że powyższe zwolnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 34, tegoż artykułu przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej stosownie do zapisu art. 16 ust. 2 (w brzmieniu obecnie obowiązującym) wskazanej wyżej ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, określa zezwolenie. Z powyższych uregulowań wynika, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego. Zwolnienie strefowe dotyczy więc dochodów z działalności gospodarczej, rozumianej - w przypadku Spółki zgodnie z ww. zezwoleniami - jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie określonych wyrobów.
Aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż transakcja dokonywana przez przedsiębiorcę strefowego, na instrumentach pochodnych, związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie, należy dokonać oceny indywidualnego przypadku, w konkretnym stanie faktycznym. Transakcje takie mogą bowiem mieć na celu zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, ale mogą stanowić również odrębną działalność finansową, nie związaną z działalnością korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy zatem stwierdzić, że jeśli zawarcie tego typu umów związane jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością w strefie, koszty z tym związane mogą być oceniane, jako łączące się z działalnością prowadzoną w strefie. Ciężar dowodu tego faktu, zgodnie z przyjętymi w prawie podatkowym zasadami, ciąży na podatniku.Zawarcie kontraktu, nie stanowiącego zabezpieczenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, będzie czynnością podjętą w ramach działalności finansowej, która jeśli nie jest objęta zezwoleniem na prowadzenie działalności w sse, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Tożsame stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w piśmie z 16.09.2004 r., znak: PB4/KGK-060-11485-221/04.W świetle powyższych przepisów, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przychody/koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych, które mają na celu wyłącznie zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu mogą zostać zaliczone do tej działalności.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.