Opcja walutowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja walutowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
25
maj

Istota:

W przypadku, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczają ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy uznać, iż nabycie to służy „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop

Fragment:

Oceniając skutki, jakie na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) - dalej „ updop ”, wiążą się dla podatników w następstwie przedterminowego rozwiązania (zamknięcia) umów dotyczących wystawionych przez tych podatników opcji walutowych, wskazać należy, iż stosownie do treści art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W przypadkach zatem, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą należy uznać, iż nabycie to służyło „ zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów ”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop.

2011
1
wrz

Istota:

Sposobu rozliczenia transakcji zamknięcia opcji walutowych.

Fragment:

Ze złożonego wniosku wynika również, że Wnioskodawca dokonał rozliczenia zawartej z bankiem umowy opcji walutowych. Kwota rozliczenia z tytułu zamknięcia transakcji została ustalona przez bank zgodnie z umową. Jednocześnie, na mocy podpisanej ugody bank zobowiązał się do zaniecha wymagalności części należnych mu wierzytelności z chwilą wywiązania się Wnioskodawcy ze zobowiązań. Analiza ww. okoliczności wskazuje, iż w istocie działania banku utożsamić należy z częściową rezygnacją z realizacji praw wynikających z instrumentów finansowych (opcji walutowych), co implikuje skutek w postaci realnego przysporzenia dla Wnioskodawcy. W następstwie powyższego, rezygnacja banku z realizacji części praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, w kontekście zdarzenia przedstawionego we wniosku, powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w cytowanym na wstępie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy wykazać w PIT-38. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z zamknięciem transakcji opcji walutowych - jest nieprawidłowe, konieczności wykazania w PIT-38 przychodu w wysokości umorzonego przez bank zobowiązania – jest prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z zamknięciem transakcji opcji walutowych.

Fragment:

Umowy Ramowej i Umowy Dodatkowej zostały zawarte transakcje strategii opcyjnych rynku OTC w następujących terminach: 22 lipca 2008r. na 52 operacji Opcji Walutowych w ramach strategii, 01 października 2008r. na 2 operacje Opcji Walutowych w ramach strategii, 15 października 2008r. na 2 operacje Opcji Walutowych w ramach strategii. Tryb realizacji w ramach tych transakcji, strategii Opcji Walutowych, odbywał się w formie rozliczenia różnic kursowych pomiędzy kursem określonym w zawartej transakcji a kursem Fixing wartości dewizowych w dacie realizacji. Przychody z tytułu różnic kursowych wynikających z rozliczenia operacji Opcji Walutowych w ramach strategii, księgowane były w przychody finansowe a straty (ujemne różnice kursowe) w koszty finansowe. Na początku 2009r. skoncentrowały się terminy rozliczenia operacji Opcji Walutowych, co przy wysokim i ciągle wzrastającym kursie euro było dla Spółki bardzo niekorzystne. Przy rozliczaniu poszczególnych transakcji powstawały wysokie straty (ujemne różnice kursowe pomiędzy kursem umownym wynikającym z zawartych transakcji a kursem rzeczywistym). Spółka uznała, że pozostawienie tej sytuacji bez zmian spowoduje upadłość Spółki, dlatego 27 lutego 2009r. Spółka zwróciła się do banku o przedterminowe rozliczenie transakcji, a Bank rozliczył przedmiotowe transakcje, zgodnie z łączącą strony Umową Ramową i Umową Dodatkową z dnia 15 lutego 2007r.

2011
1
sie

Istota:

Czy koszty i przychody finansowe dotyczące wyceny opcji walutowych na dzień bilansowy są:
- kosztami nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodów,
- przychodami nie zaliczanymi do przychodów podatkowych, (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 wg wersji wynikającej z ostatniego uzupełnienia wniosku – wpływ 27 sierpnia 2009 r.).

Fragment:

Tym samym księgowa wartość aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z tytułu zawartej opcji walutowej może podlegać zmianom w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dniem rozliczenia takiego instrumentu. Zatem skutki księgowej wyceny opcji walutowych przed dniem ich realizacji są istotne jedynie dla ustalenia wartości księgowej danego składnika aktywów finansowych lub zobowiązań. Biorąc pod uwagę powyższe Spółka nie jest zobowiązania do rozpoznania przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu wyceny niezreazlizowanych kontraktów opcyjnych. Zatem Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania powołane w stanowisku Spółki (poz. 56 Wniosku) art. 16 ust. 1 pkt 27 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdop. Wskazane przepisy mają zastosowanie w przypadku tworzenia rezerw a nie wyceny pochodnych instrumentów fiansowych. Okoliczność ta pozostaje jednak bez wpływu na ocenę stanowiska Spółki. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem oznaczonego we wniosku pytania 1 i 2 wydano odrębne interpretacje.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku transakcji rozliczanych w sposób nierzeczywisty, momentem uzyskania przychodu z tytułu kwoty rozliczenia transakcji forward lub opcji walutowej jest moment faktycznego otrzymania płatności, natomiast wydatek na nabycie opcji będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie rozliczenia opcji?

Fragment:

Kwota rozliczenia kontraktów forward oraz opcji walutowych nie stanowi również wynagrodzenia z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych ani usług wymienionych w art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym, momentem właściwym dla rozpoznania przychodu z tytułu rozliczenia kontraktów forward i opcji walutowych, będzie zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, moment otrzymania zapłaty. Natomiast wydatki na nabycie od klienta opcji walutowych będą, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia. Kontrakty forward oraz opcje walutowe należy bowiem uznać za instrumenty pochodne, o których mowa w art. 16 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż zostały wprost wymienione w tym przepisie. W przedstawionym stanie faktycznym, momentem właściwym dla rozpoznania kosztu uzyskania przychodów będzie moment rozliczenia transakcji, a więc zapadalności instrumentu, w tym bowiem momencie Bank realizuje swoje prawa wynikające z zawartych transakcji dotyczących instrumentów pochodnych lub z nich rezygnuje.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy uznania przychodów/kosztów wynikających z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty (forward i opcje) jako przychody/koszty z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w swojej odpowiedzi powołał się również na tożsame stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 września 2004 r. (znak: PB4/KGK-060-11485-221/04). Zdaniem Spółki odsetki od depozytów typu "over night" i depozytów terminowych powinny zostać zaliczone do przychodów osiągniętych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, tj. działalności strefowej, nieopodatkowanej pop oraz przychody/koszty wynikające z rozliczenia kontraktów terminowych na waluty również powinny zostać zaliczone do przychodów/kosztów osiągniętych/poniesionych w ramach działalności objętej Zezwoleniem, tj. działalności strefowej nieopodatkowanej pdop. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, że zastosowanie znajdują następujące przepisy: 1) art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego z zastrzeżeniem ust. 4-6 tego przepisu, są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.