IPPB2/415-596/14-3/MG | Interpretacja indywidualna

Przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.
IPPB2/415-596/14-3/MGinterpretacja indywidualna
 1. nieodpłatne nabycie
 2. obowiązek płatnika
 3. opcja na akcje
 4. plan
 5. pracodawca
 6. pracownik
 7. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w ogólnoświatowym planie opcji na akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibą na wyspie Jersey – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w ogólnoświatowym planie opcji na akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibą na wyspie Jersey.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy W.. Spółka W. plc z siedzibą na wyspie Jersey, będąca publiczną spółką akcyjną, oferuje pracownikom swoich spółek zależnych w Polsce możliwość otrzymania opcji nabycia akcji w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W. (dalej „Plan”) zgodnie z Memorandum Informacyjnym W. plc. Możliwość uczestniczenia w Planie ma zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy W.. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. W momencie przyznania takich opcji pracownik nie musi podejmować żadnych decyzji, nawet nie wie, czy kiedykolwiek będzie je realizował, gdyż nie wie jaka będzie ewentualna cena akcji po upływie okresu, który umożliwi mu ich sprzedaż. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Przychodem pracownika jest kwota będącą różnicą pomiędzy wartością opcji z dnia sprzedaży a ich wartością z dnia przyznania, tj. w praktyce różnica pomiędzy wartością akcji z tych okresów. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek wnioskodawcy, który przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia.

Wnioskodawca uczestniczy w obsłudze programu. Wyznacza Zarządzającego Planem, który administruje Planem, prowadzi rejestr uprawnionych pracowników i jest odpowiedzialny za informowanie pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje W. plc oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu.

Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W. Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód pracownika Wnioskodawcy z realizacji opcji na nabycie akcji W. plc stanowi przychód ze stosunku pracy i w związku z tym Wnioskodawca - pracodawca jest zobowiązany jako płatnik do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika...
 2. Czy ww. przychód pracownika stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który nie łączy się z innymi przychodami i który pracownik jako podatnik powinien wykazać w odrębnym zeznaniu (PIT-38) oraz uiścić należny podatek w terminie do dnia 10 kwietnia następnego roku...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Wnioskodawcy o przychodzie ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej „ustawa”) można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy określone świadczenia pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z wypełnieniem obowiązków w ramach stosunku pracy. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka (pracodawca) nie ma wpływu ani na wybór pracowników, których objęto Planem, ani na wysokość przyznanych im świadczeń. Jej rola ogranicza się w tym zakresie jedynie do ponoszenia kosztów uczestnictwa pracowników w działaniach organizowanych przez spółkę zagraniczną.
 2. W rezultacie przychód z realizacji opcji na akcje nie stanowi dla pracowników Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy, a więc w odniesieniu do tego przychodu Wnioskodawca nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy (art. 31 ustawy) ani składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  Spółka jako spółka zależna uczestniczy w programie spółki W. plc (skierowanym do wszystkich pracowników spółek zależnych) i ponosi w związku z tym koszty obsługi (administrowania) Planem. W ocenie Wnioskodawcy usługi te są świadczone na rzecz spółki W. plc, a zatem nie stanowią nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy.
 1. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi między innymi opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Z powyższego wynika zatem, że przychód ze sprzedaży opcji na akcje spółki W. plc przez pracowników wnioskodawcy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy). Dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 i art. 30c ustawy (art. 30b ust. 5 ustawy).

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy, dochodem z realizacji praw jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z z realizacji tych praw, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, osiągnięta w roku podatkowym.

Na podstawie art. 45 ust. 1a ustawy podatnicy, osiągający dochody z kapitałów pieniężnych, w tym realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). Dochody te powinni wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT-38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. (sygn. IPPB1/415-443/08 -4/AG) oraz 14 września 2011 r. (sygn. IPPB2/415-517/11-4/MK), a także orzeczenia sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2009 r. (sygn. III SA/Wa 570/09).

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy przychód jego pracownika z realizacji opcji na akcje przyznane bezpłatnie przez spółkę zagraniczną w ramach ogólnoświatowego programu, skierowanego do pracowników jej spółek zależnych, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy bez względu na udział Wnioskodawcy w obsłudze tego programu. Przychód ten jest przychodem z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zryczałtowaną 19% stawką. Pracownik wykazuje ten przychód w zeznaniu PIT-38.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl przepisów art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o dochodach sporządzone według ustalonego wzoru.

W myśl art. 41 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy). Jednocześnie podatnik osiągający przedmiotowe dochody obowiązany jest wykazać je w zeznaniu rocznym, wraz z innymi dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (informację PIT-8C).

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści powyższych przepisów wynika, że warunkiem istnienia obowiązków informacyjnych dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz tych osób.

Z przedstawionego we wniosku stanu fatycznego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy. Spółka z siedzibą na wyspie Jersey (W.), będąca publiczną spółką akcyjną, oferuje pracownikom swoich spółek zależnych w Polsce możliwość otrzymania opcji nabycia akcji w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje spółki z siedzibą na wyspie Jersey, zgodnie z Memorandum Informacyjnym. Wnioskodawca uczestniczy w obsłudze programu. Wyznacza Zarządzającego Planem, który administruje Planem, prowadzi rejestr uprawnionych pracowników i jest odpowiedzialny za informowanie pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu.

Plan Przyznania Opcji ma na celu zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek Spółki, która przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia. Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje, Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku zrealizowania przez pracowników Spółki praw wynikających z opcji stanowiących pochodne instrumenty finansowe w drodze rozliczenia pieniężnego, pracownicy osiągną przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód ten nie będzie stanowił dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy (Spółce) nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika.

Stosownie do art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, że do rozliczenia przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w postaci opcji uprawniających do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, w tym złożenia zeznania i zapłaty podatku zobowiązani będą wyłącznie pracownicy, których prawa zostaną zrealizowane. W tym zakresie na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika.

Reasumując, przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje W. organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.