Opcja na akcje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja na akcje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji i opcji na akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych

Fragment:

(...) opcji na akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych – jest : prawidłowe - w części dotyczącej łącznego opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży akcji i opcji na akcje firmy z USA oraz przychodu z tytułu transakcji na GPW na jednym formularzu PIT-38. nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji i opcji na akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Złożony wniosek o udzielenie interpretacji podatkowej dotyczy sprzedaży przez Wnioskodawcę opcji na akcje i akcji firmy za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. W latach 2013-2016 Wnioskodawca pracował w firmie X Inc. zarejestrowanej w stanie Delaware (USA) w ramach oddziału firmy zarejestrowanego w Polsce. W ramach programu akcjonariatu pracowniczego, którym objęci są wszyscy pracownicy firmy Wnioskodawca otrzymał opcje na akcje i akcje firmy. Papiery te były zdeponowane na koncie maklerskim założonym przez firmę X wyłącznie na nazwisko Wnioskodawcy w USA.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Nonqualified Stock Option przyznania opcji na akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Fragment:

(...) opcji na akcje, o których mowa w stanie faktycznym w sekcji „ Przyznanie opcji (Nonqualified Stock Option) ” powoduje po stronie Podatnika powstanie przychodu do opodatkowania. Jeśli tak, jakie jest źródło tego przychodu, w jakim czasie przedmiotowy przychód powstaje oraz jaka jest stawka PIT? Czy w momencie zrealizowania opcji na akcje, o których mowa w stanie faktycznym w sekcji „ Przyznanie opcji (Nonqualified Stock Option) ” po stronie Podatnika powstaje dochód do opodatkowania? Jeśli tak, jakie jest źródło tego dochodu, w jakim czasie przedmiotowy dochód powstaje, jak go określić (co jest podstawą opodatkowania) oraz jaka jest stawka PIT? Czy sprzedaż akcji nabytych w drodze realizacji opcji powoduje po stronie Podatnika powstanie dochodu do opodatkowania? Jeśli tak, jakie jest źródło tego dochodu, w jakim czasie przedmiotowy dochód powstaje, jak go określić (co jest podstawą opodatkowania) oraz jaka jest stawka PIT? Przedmiotowa interpretacja została wydana w zakresie pytania Nr 3, 4 i 5. W zakresie pytania Nr 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 3 otrzymanie opcji na akcje nie powoduje powstania po jego stronie przychodu do opodatkowania.

2015
28
lip

Istota:

Uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przyznanych pochodnych instrumentów przysporzenie majątkowe wynikające z udziału w planie akcyjnym stanowi przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany jedynie w momencie realizacji instrumentu. Dochodem do opodatkowania jest kwota dokonanego rozliczenia gotówkowego, pomniejszona w przypadku realizacji opcji o zapłaconą przez Wnioskodawcę cenę wykonania opcji.

Fragment:

W ramach planu akcyjnego Wnioskodawcy zostały i w przyszłości mogą zostać przyznane nieodpłatnie instrumenty w postaci opcji na akcje lub zastrzeżone certyfikaty akcji RSU. Zarówno opcje na akcje jak i RSU stanowią instrument oparty na papierach wartościowych (akcjach) i wskaźniku finansowym - ilości akcji bazowych (1 opcja/RSU = 1 akcja bazowa). Przyznane opcje na akcje, jak i RSU nie są przedmiotem obrotu, a w związku z tym ich wartość jest niemierzalna (trudno mierzalna). Na przyznane Wnioskodawcy instrumenty nałożony jest okres restrykcji tzn. nie można dokonać ich realizacji przed upływem określonych w umowie o ich przyznaniu okresów. Przed dokonaniem realizacji instrumentów Wnioskodawca nie posiada żadnych praw akcjonariusza, w tym w szczególności prawa do dywidendy. Przyznane instrumenty mogą się realizować poprzez dokonanie rozliczenia gotówkowego, tzn. w wyniku rozliczenia instrumentu wypłacana jest Wnioskodawcy kwota pieniężna oparta o wartość rynkową akcji bazowych w dniu realizacji; w przypadku realizacji opcji, Wnioskodawca uiści tzw. cenę wykonania nie wyższą niż cena rynkowa akcji w dniu realizacji praw wynikających z instrumentu. Nie dokonanie realizacji opcji w ciągu dziesięciu lat od dnia przyznania instrumentu, powoduje jej wygaśnięcie. Przyznanych instrumentów co do zasady Wnioskodawca nie może zbywać, przenosić, sprzedawać.

2015
26
lut

Istota:

Przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje W. organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Fragment:

Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu. Plan Przyznania Opcji ma na celu zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek Spółki, która przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia. Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje, Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
7
gru

Istota:

Przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Fragment:

Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu. Plan Przyznania Opcji ma na celu zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek Spółki, która przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia. Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje, Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika do wypłaty równowartości akcji w gotówce, tj. różnicy pomiędzy wartością akcji z dnia przyznania opcji a wartością z dnia ich realizacji stanowią inny instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a tym samym stanowią pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
21
lis

Istota:

Przychód uzyskiwany przez pracowników Spółki związany z ich uczestnictwem w Ogólnoświatowym Planie Opcji na Akcje WPP organizowanym przez spółkę mającą siedzibę na wyspie Jersey w związku z realizacją praw wynikających z Opcji należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Fragment:

Każdy uprawniony pracownik otrzymuje list elektroniczny od Zarządzającego Planem zawiadamiający go o przyznaniu opcji na akcje W. oraz unikalnego loginu hasła, umożliwiających dostęp do strony internetowej Planu. Plan Przyznania Opcji ma na celu zachęcić pracowników do nabycia akcji i wynagrodzić ich wsparcie i zaangażowanie w działalność Grupy W.. Pracownicy otrzymują opcje na akcje po 2 latach pracy. Liczba opcji i wartość przyznania zależy od W.. Każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska otrzymuje taką samą liczbę opcji. Opcje nabycia akcji są imienne, przyznawane bezpłatnie i co do zasady niezbywalne. Pracownik może po trzech latach od daty otrzymania opcji podjąć decyzję o ich realizacji. W przypadku podjęcia realizacji opcji upoważniony przez pracownika makler dokonuje ich sprzedaży. Kwota przychodu, pomniejszona o prowizję maklerską, przekazywana jest na rachunek Spółki, która przelewa ją następnie na rachunek uprawnionego pracownika. Pracownik może wybrać inny wariant realizacji opcji - może nabyć akcje za własne środki. Czas realizacji opcji wynosi 7 lat od daty ich nabycia. Przyznawane nieodpłatnie pracownikom Spółki w ramach Ogólnoświatowego Planu Opcji na Akcje W., Opcje na Akcje jako warunkowe prawo uprawniające pracownika (...)

2014
12
cze

Istota:

Na Wnioskodawcy, nie będą ciążyć obowiązki płatnika, czy też obowiązki informacyjne na żadnym z etapów przedmiotowego programu.

Fragment:

Zgodnie z postanowieniami Planu Opcji na Akcje, uczestnik uzyskuje prawo do realizacji 25% opcji na akcje po upływie roku od daty ich przyznania, zaś prawo do realizacji pozostałych 25% w każdą kolejną rocznicę przyznania opcji, aż do pełnego nabycia uprawnień do realizacji opcji. W określonych w „ Planie Opcji na Akcje ” przypadkach, np. na skutek rozwiązania umowy ze Spółką Polską przed upływem okresu, w którym prawa wynikające z przyznanych opcji na akcje mogą być zrealizowane, uczestnicy, co do zasady, tracą powyższe prawa do nabycia akcji Spółki Amerykańskiej na warunkach oraz w terminach określonych w Planie. Opcje na akcje, co do zasady, nie mogą być zbyte ani scedowane (jedynie w przypadku śmierci Uczestnika, prawo do realizacji opcji może być przedmiotem dziedziczenia). Opcje te nie są również notowane na giełdzie - nie jest zatem możliwe ustalenie ich wartości rynkowej. Opcje na akcje stanowią jedynie warunkowe prawo do otrzymania akcji w przyszłości. Samo przyznanie prawa do opcji nie skutkuje automatycznym objęciem akcji w przyszłości, gdyż zgodnie z zapisami Planu Opcji na Akcje, opcje te nie muszą podlegać realizacji. W momencie realizacji opcji na akcje Uczestnik zasadniczo nabywa akcje po cenie nie niższej niż wartość rynkowa akcji w dniu przyznania opcji na akcje.

2014
23
kwi

Istota:

W momencie zamiany opcji na akcje, tj. nieodpłatnego nabycia akcji spółki prawa amerykańskiego po stronie Wnioskodawcy powstaje przysporzenie majątkowe, które z uwagi na to, że przyznane opcje na akcje stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do kapitałów pieniężnych. W momencie otrzymania akcji, tj. w lipcu i sierpniu 2012 r. Wnioskodawca osiągnął przychód, jednakże przychodu tego Wnioskodawca nie opodatkowuje w momencie uzyskania. Osiągnięty dochód w wysokości wartości rynkowej przedmiotowych akcji z dnia ich otrzymania Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-38) składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, tj. do końca kwietnia 2013 r. i obliczyć należny podatek dochodowy.

Fragment:

Kosztem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wydatki poniesione na nabycie pochodnego instrumentu finansowego, którego w przypadku opcji na akcje Wnioskodawca nie poniósł, bowiem opcje na akcje nabył nieodpłatnie, jest to zatem koszt zerowy. W związku z powyższym, podstawą opodatkowania z tytułu realizacji przyznanych w ramach programu motywacyjnego opcji na akcje jest wartość rynkowa akcji spółki prawa amerykańskiego otrzymanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w dniu zamiany opcji na akcje. Zatem nieodpłatne nabycie akcji w wyniku zamiany opcji na akcje skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, który powstaje w momencie zamiany opcji na akcje, tj. nabycia nieodpłatnie akcji spółki amerykańskiej, w wysokości wartości rynkowej przedmiotowych akcji z dnia ich otrzymania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

2014
29
sty

Istota:

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz przywołanych uregulowań prawnych kluczowi pracownicy Spółki otrzymają w ramach motywacyjnego programu opcyjnego organizowanego przez spółkę macierzysta mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ograniczone prawo do Opcji na akcje, tj. od podmiotu, z którym nie wiąże ich stosunek pracy. Podmiotem udostępniającym akcje będzie spółka amerykańska, a nie Spółka polska, która jest pracodawcą. W związku z powyższym ponieważ nieodpłatne świadczenia na rzez pracowników polskiej spółki zostaną wykonane przez podmiot mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych na Wnioskodawcy, nie będą ciążyć obowiązki płatnika, czy też obowiązki informacyjne.

Fragment:

Również sprzedaż akcji nabytych w wyniku w wyniku realizacji Opcji na akcje nie będzie rodzić żadnych obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy. W momencie odpłatnego zbycia przez beneficjentów Programu akcji spółki prawa amerykańskiego powstanie przychód stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy zauważyć, iż w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka nie będzie wykonywać wobec swoich pracowników praw i obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych jakie powstaną po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym. Zatem jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz przywołanych uregulowań prawnych kluczowi pracownicy Spółki otrzymają w ramach motywacyjnego programu opcyjnego organizowanego przez spółkę macierzysta mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ograniczone prawo do Opcji na akcje, tj. od podmiotu, z którym nie wiąże ich stosunek pracy. Podmiotem udostępniającym akcje będzie spółka amerykańska, a nie Spółka polska, która jest pracodawcą. W związku z powyższym ponieważ nieodpłatne świadczenia na rzez pracowników polskiej spółki zostaną wykonane przez podmiot mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych na Wnioskodawcy, nie będą ciążyć obowiązki płatnika, czy też obowiązki informacyjne.

2014
24
sty

Istota:

PIT – opcja na akcje

Fragment:

W pierwszej kolejności wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia związana ze skutkami podatkowymi otrzymania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego w ramach programu Nonqualified Stock Option, w formie zawiadomienia o przyznaniu przedmiotowych opcji. Zauważyć należy, że samo otrzymanie przez Wnioskodawcę zawiadomienia o przyznaniu opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego objętych szeregiem restrykcji nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego. Jest to bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, fakt otrzymania zawiadomienia nie uprawnia Wnioskodawcy do nabycia akcji. Otrzymane opcje są niezbywane, wygasają jeśli nie zostaną zrealizowane w ciągu 10 lat od daty ich przyznania. W konsekwencji otrzymanie opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej opcję. Zatem w momencie otrzymania opcji nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejną wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt, czy w momencie realizacji opcji na akcje w ramach programu Nonqualified Stock Option po stronie Wnioskodawcy powstaje dochód do opodatkowania.