Opcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sie

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w planie RSU.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że ponieważ przyznane Wnioskodawcy prawo w postaci opcji na akcje w momencie przyznania nie jest zbywalne, ani nie może zostać przeniesione na osobę trzecią, jak również przy udostępnianiu ww. prawa, niemożliwa jest aktualna wycena wartości uzyskanych po okresie restrykcji opcji, uniemożliwia traktowanie przyznania opcji w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Uwzględniając powyższe dochód podlegający opodatkowaniu w momencie otrzymania prawa w postaci opcji do dokonywania w przyszłości zakupu akcji fińskiej spółki akcyjnej lub sprzedaży przyznanych opcji przez Wnioskodawcę nie powstanie. ” W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w uzasadnieniu do wyroku z 16 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1572/13. Czytamy w nim, że: „ Otrzymanie opcji w ramach planu motywacyjnego nie stanowi również nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej opcję. Beneficjent na tym etapie nie otrzymuje żadnego realnego przysporzenia. Przyznanie opcji na akcje stanowi bowiem jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Nie jest możliwe zatem rozpoznanie przychodu podatkowego w momencie ich otrzymania. W przypadku nabycia opcji na akcje, w dniu ich nabycia nie można stwierdzić, że ich realizacja przyniesie wymierne skutki ekonomiczne. ” Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po jego stronie nie powstanie również w momencie upływu okresu restrykcyjnego w przypadku Ograniczonych jednostek akcyjnych.

2017
23
gru

Istota:

W zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Premii zapłaconej przez spółkę na rzecz banku z tytułu nabycia Opcji CAP.

Fragment:

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy należy zauważyć, iż ramach Opcji bank zobowiązał się do zwrócenia nabywcy opcji (Spółce) różnicy wynikającej ze wzrostu rynkowych stóp procentowych ponad poziom ustalony w opcji. Jednocześnie, rozliczenie Opcji CAP następuje każdorazowo po upływie określonego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdyby oprocentowanie kredytu wzrosło ponad ustalony poziom bank zwróci Spółce nadwyżkę zapłaconych odsetek w każdym okresie rozliczeniowym. Mając na uwadze powyższe, należy zaznaczyć, iż ze specyfiki Opcji CAP wynika, iż nabywca takiej opcji realizuje prawa wynikające z takiej opcji już w trakcie jej funkcjonowania (prawo do żądania zwrotu odsetek w przypadku przekroczenia określonego poziomu stopy oprocentowania). W konsekwencji, w odniesieniu do tego typu opcji można twierdzić, iż przesłanki uniemożliwiające zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z takimi opcjami (wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT) zostają wyłączone już od pierwszego okresu, w którym nabywca opcji może żądać świadczenia ze strony wystawcy opcji tj. banku. W konsekwencji, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy minie pierwszy okres rozliczeniowy wskazany w Opcji CAP, w którym Spółka może skorzystać z tego instrumentu finansowego, niezależnie od tego czy dojdzie do rozliczenia z bankiem, czy też nie, Spółka będzie miało prawo do zaliczenia kosztów uzyskania przychodów wydatku na nabycie opcji w postaci Premii.

2017
6
gru

Istota:

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy, z tytułu nabycia i realizacji Opcji Finansowych stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i czy powstanie on dopiero w momencie realizacji Opcji Finansowej (tj. zapłaty przez Spółkę ceny nabycia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty)?

Fragment:

Opcja przyznawana jest Uprawnionym odpłatnie. Cena nabycia Opcji przez Uprawnionych wynosić będzie 1 zł. Realizacja Opcji może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Prawo to jest zatem warunkowe. Realizacja Opcji Finansowej jest uzależniona od wartości wskaźników finansowych za dany okres rozliczeniowy, w tym w szczególności za dany rok (rozliczenie roczne). Wskaźniki finansowe będące podstawą wyliczenia liczby certyfikatów inwestycyjnych należnych Uprawnionym, wynikających z realizacji Opcji ustalane będą przez Spółkę, która na tej podstawie zawiera z Uprawnionymi wspomniane wcześniej Umowy. Następnie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka przekazywać będzie Uprawnionym informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na tej podstawie ilości certyfikatów inwestycyjnych wynikających z tytułu realizacji Opcji przysługującej poszczególnym Uprawnionym. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego realizacja Opcji Finansowej oraz wartość świadczenia z Opcji będzie oparta na poniższych wskaźnikach, przy czym w odniesieniu (...)

2017
27
paź

Istota:

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy, z tytułu nabycia i realizacji Opcji Finansowych stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i czy powstanie on dopiero w momencie realizacji Opcji Finansowej (tj. zapłaty przez Spółkę ceny nabycia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty)?

Fragment:

Opcja przyznawana jest Uprawnionym odpłatnie. Cena nabycia Opcji przez Uprawnionych wynosić będzie 1 zł. Realizacja Opcji może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Prawo to jest zatem warunkowe. Realizacja Opcji Finansowej jest uzależniona od wartości wskaźników finansowych za dany okres rozliczeniowy, w tym w szczególności za dany rok (rozliczenie roczne). Wskaźniki finansowe będące podstawą wyliczenia liczby certyfikatów inwestycyjnych należnych Uprawnionym, wynikających z realizacji Opcji ustalane będą przez Spółkę, która na tej podstawie zawiera z Uprawnionymi wspomniane wcześniej Umowy. Następnie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka przekazywać będzie Uprawnionym informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na tej podstawie ilości certyfikatów inwestycyjnych wynikających z tytułu realizacji Opcji przysługującej poszczególnym Uprawnionym. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego realizacja Opcji Finansowej oraz wartość świadczenia z Opcji będzie oparta na poniższych wskaźnikach, przy czym w odniesieniu (...)

2017
14
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

Fragment:

Opcja przyznawana jest Uprawnionym odpłatnie. Cena nabycia Opcji przez Uprawnionych wynosi 1 zł. Realizacja Opcji może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Prawo to jest zatem warunkowe. Realizacja Opcji Finansowej jest uzależniona od wartości wskaźników finansowych za dany okres rozliczeniowy, w tym w szczególności za dany rok (rozliczenie roczne). Wskaźniki finansowe będące podstawą wyliczenia ilości certyfikatów inwestycyjnych należnych Uprawnionym, wynikających z realizacji Opcji ustalane są przez Spółkę, która na tej podstawie zawiera z Uprawnionymi wspomniane wcześniej Umowy. Następnie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka przekazywać będzie Uprawnionym informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na tej podstawie ilości certyfikatów inwestycyjnych wynikających z tytułu realizacji Opcji przysługującej poszczególnym Uprawnionym. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego realizacja Opcji Finansowej oraz wartość świadczenia z Opcji będzie oparta na poniższych wskaźnikach, przy czym w odniesieniu do (...)

2017
10
maj

Istota:

- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu udzielania Opcji Call,
- zwolnienie od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, usług udzielenia Opcji Call

Fragment:

Pozostałe, opisane powyżej, obowiązki T (w tym zapewnienie zwolnienia ewentualnych obciążeń na Obligacjach Zamiennych, które mogłyby uniemożliwić lub ubezskutecznić realizację Opcji Call) służą natomiast jedynie realizacji tej opcji i nie stanowią odrębnego świadczenia. Pojęcie opcji, czy też opcji call (opcji kupna) nie posiada swojej definicji legalnej. Posłużyć należy się zatem znaczeniem nadanym temu pojęciu w języku prawniczym. W doktrynie prawa rynków kapitałowych. Wskazuje się tam, że opcja jest umową losową, nienazwaną (por. A. Chłopecki, w: A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, 2012, s. 247-248) oraz, że opcje polegają na tym, że nabywca opcji nabywa w zamian za zapłatę premii prawo zakupu (opcja zakupu, call option) lub sprzedaży (opcja sprzedaży, put option) określonej ilości aktywów po umówionej wcześniej cenie od wystawcy opcji (por. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.). Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi [w:] M. Wierzbowski, L Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014). Opcję kupna (opcja call) określa się zatem jako transakcję, w której jedna ze stron kupiła od drugiej strony prawo kupna instrumentu bazowego w ustalonym dniu w przyszłości, po ustalonej w dniu zawarcia transakcji cenie. Strona, która wystawiła prawo kupna zobowiązuje się do sprzedania instrumentu bazowego po ustalonej cenie.

2016
16
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wyceny bilansowej opcji CAP

Fragment:

Z uwagi na fakt, że zadłużenie z tytułu kredytu oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej, Spółka zawarła z bankiem dodatkową umowę opcji na stopę procentową w formule tzw. CAP (dalej: Umowa CAP). Mechanizm działania opcji CAP pozwala ograniczyć ryzyko wzrostu stop procentowych. Wystawca opcji CAP (Bank) gwarantuje, że zwróci nabywcy opcje (Spółce) różnice wynikające ze wzrostu rynkowych stop procentowych ponad poziom ustalony w opcji. Spółka jako nabywca opcji CAP zabezpiecza się w ten sposób przed wzrostem stóp, zachowując jednocześnie możliwość skorzystania z ewentualnego spadku ich poziomu. Warunkiem nabycia opcji zabezpieczających w ramach Umowy CAP była zapłata przez Spółkę wystawcy opcji (Bankowi) wynagrodzenia w postaci premii (dalej: Premia). Premia jest płatna jednorazowo i nie podlega dalszemu rozliczeniu. Niemniej jednak, Wnioskodawca co miesiąc otrzymuje od Banku bieżącą wycenę opcji, której skutki na dzień bilansowy księgowane są w księgach rachunkowych w wartość inwestycji (od strony ekonomicznej jest to uaktualnienie wartości zapłaconej Premii). W momencie zakończenia Umowy (upływu okresu umownego lub wcześniejszej spłaty kapitału) wartość opcji wyniesie 0. Na kształtowanie się ceny opcji wpływają różnorodne czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim wysokość kapitału będącego przedmiotem umowy, a także przewidywana wysokość zmienności rynkowych stóp procentowych, obecny poziom stóp procentowych oraz czas trwania umowy.

2016
16
gru

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu prawa opcji.

Fragment:

To w Umowie na format dochodzi do udzielenia licencji przez Kontrahenta - za wynagrodzeniem (jest to odrębne wynagrodzenie od opłaty za udzielenie prawa opcji na podstawie Umowy opcji). Alternatywnie Spółka może nie wykonać prawa opcji - wówczas nie dochodzi do zawarcia Umowy na format. W praktyce biznesowej Spółki Umowy opcji występują w dwóch wariantach: w pierwszym, w umowie opcji strony określają najważniejsze postanowienia Umowy na format (np. zakres czasowy licencji, wynagrodzenie licencyjne) na wypadek wykonania prawa opcji wynikającego z Umowy opcji, a po wykonaniu opcji dochodzi do podpisania umowy zgodnej z takimi zapisami, ale zawierającej też dodatkowe postanowienia wynegocjowane przez strony; w drugim, zamiast określać tylko najważniejsze zapisy Umowy na format, w jednym dokumencie określa się prawo opcji (analogicznie jako w Umowie opcji) oraz wszystkie postanowienia Umowy na format, jeśli dojdzie do wykonania opcji. W tym wariancie w chwili wykonania opcji Umowa na format wchodzi w życie mocą samego oświadczenia Spółki o takim wykonaniu, bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień między stronami. W przypadku takiego rozwiązania nadal rozdzielona jest odpłatność za opcję i za udzielenie licencji, odmienne pozostają też świadczenia stron na każdym z etapów. Często zdarza się, że Kontrahenci nie przedkładają Spółce certyfikatu rezydencji podatkowej.

2016
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z Opcji Menedżerskich

Fragment:

(...) Opcję. Zaznaczyć należy, że samo nabycie Opcji nie wiąże się z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym Uczestnika Programu. Przyznanie Opcji stanowi jedynie możliwość - a nie pewność - uzyskania korzyści w przyszłości tj. właśnie w związku z realizacją praw wynikających z Opcji. Realizacja Prawa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (prawo warunkowe). W chwili obecnej nie jest przesądzone czy warunki te zostaną spełnione i czy Wnioskodawca będzie uprawniony do realizacji prawa z Opcji. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy ustaloną cena za Opcję w kwocie 1,00 zł można uznać za cenę rynkową. Opcje menedżerskie są niezbywalne na rzecz osób trzecich. Zgodnie z Umową Uprawniony będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującej mu warunkowo Opcji, aż do momentu jej realizacji (prawo niezbywalne). Realizacja Opcji polegać będzie na żądaniu od Spółki wypłaty wynikającej z Opcji kwoty pieniężnej. Realizacja Prawa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (prawo warunkowe).

2016
22
lip

Istota:

W zakresie określenia źródła przychodu z transakcji opcji binarnych, dowodu dokumentującego zawieranie transakcji na rynku opcji binarnych oraz źródła przychodu w przypadku otrzymania premii (bonusu) od Brokera (pytanie nr 1, 2, 5)

Fragment:

(...) opcję „ put ” (spadek) Ten dany przedział czasu to inaczej czas trwania opcji, waha się on zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Moment rozpoczęcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment otwarcia pozycji. Moment zamknięcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment zamknięcia pozycji. Przykładowo, Inwestor interesuje się rynkiem złota i decyduje się zainwestować w opcję binarną złota. Inwestor zakłada, że wartość złota w ciągu najbliższej godziny spadnie, więc wybiera opcję put (spadek) i inwestuje w transakcję 100 USD. Czeka ona do zakończenia opcji i sprawdza, czy wartość wybranego aktywu jest wyższa czy niższa od ceny wykonania. Nieważnym jest, co działo się podczas czasu trwania opcji (tj. czy wartość złota spadała czy wzrastała), jedyne co się jej liczy, to jej końcowy wynik – tj. czy wartość złota jest wyższa czy też niższa od tej, która miała miejsce na początku trwania opcji. Stąd nazwa – opcje binarne, ponieważ inwestor ma do wyboru tylko dwie opcje – spadek (put) i wzrost (call). I teraz jeśli inwestor wybrał opcję put (spadek): jeżeli wartość złota pod koniec, trwania opcji (czyli w momencie (...)