Opcja | Interpretacje podatkowe

Opcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z Opcji Menedżerskich
Fragment:
(...) Opcję. Zaznaczyć należy, że samo nabycie Opcji nie wiąże się z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym Uczestnika Programu. Przyznanie Opcji stanowi jedynie możliwość - a nie pewność - uzyskania korzyści w przyszłości tj. właśnie w związku z realizacją praw wynikających z Opcji. Realizacja Prawa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (prawo warunkowe). W chwili obecnej nie jest przesądzone czy warunki te zostaną spełnione i czy Wnioskodawca będzie uprawniony do realizacji prawa z Opcji. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy ustaloną cena za Opcję w kwocie 1,00 zł można uznać za cenę rynkową. Opcje menedżerskie są niezbywalne na rzecz osób trzecich. Zgodnie z Umową Uprawniony będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującej mu warunkowo Opcji, aż do momentu jej realizacji (prawo niezbywalne). Realizacja Opcji polegać będzie na żądaniu od Spółki wypłaty wynikającej z Opcji kwoty pieniężnej. Realizacja Prawa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (prawo warunkowe).
2016
28
lis

Istota:
W zakresie określenia źródła przychodu z transakcji opcji binarnych, dowodu dokumentującego zawieranie transakcji na rynku opcji binarnych oraz źródła przychodu w przypadku otrzymania premii (bonusu) od Brokera (pytanie nr 1, 2, 5)
Fragment:
(...) opcję „ put ” (spadek) Ten dany przedział czasu to inaczej czas trwania opcji, waha się on zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Moment rozpoczęcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment otwarcia pozycji. Moment zamknięcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment zamknięcia pozycji. Przykładowo, Inwestor interesuje się rynkiem złota i decyduje się zainwestować w opcję binarną złota. Inwestor zakłada, że wartość złota w ciągu najbliższej godziny spadnie, więc wybiera opcję put (spadek) i inwestuje w transakcję 100 USD. Czeka ona do zakończenia opcji i sprawdza, czy wartość wybranego aktywu jest wyższa czy niższa od ceny wykonania. Nieważnym jest, co działo się podczas czasu trwania opcji (tj. czy wartość złota spadała czy wzrastała), jedyne co się jej liczy, to jej końcowy wynik – tj. czy wartość złota jest wyższa czy też niższa od tej, która miała miejsce na początku trwania opcji. Stąd nazwa – opcje binarne, ponieważ inwestor ma do wyboru tylko dwie opcje – spadek (put) i wzrost (call). I teraz jeśli inwestor wybrał opcję put (spadek): jeżeli wartość złota pod koniec, trwania opcji (czyli w momencie (...)
2016
22
lip

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodów w wyniku realizacji praw wynikających z opcji binarnych (pytanie nr 3)
Fragment:
Zasada działania tzw. opcji binarnych Inwestowanie w opcje binarne polega na wykonywaniu trzech kroków: Inwestowanie w opcje binarne polega na wykonywaniu trzech kroków: inwestor musi zadecydować, w jaki aktyw chce zainwestować (aktyw bazowy); po drugie musi wybrać kwotę inwestycji; po trzecie, zadecydować o kierunku ruchu opcji i tak: jeśli uważa on, że wartość aktywu wzrośnie w danym przedziale czasu (to jest w czasie trwania opcji), wybiera on opcję „ call ” (wzrost); jeśli uważa on, że wartość danego aktywu spadnie w danym przedziale czasu (to jest w czasie trwania opcji), wybiera on opcję „ put ” (spadek) Ten dany przedział czasu to inaczej czas trwania opcji, waha się on zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Moment rozpoczęcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment otwarcia pozycji. Moment zamknięcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment zamknięcia pozycji. Przykładowo, Inwestor interesuje się rynkiem złota i decyduje się zainwestować w opcję binarną złota. Inwestor zakłada, że wartość złota w ciągu najbliższej godziny spadnie, więc wybiera opcję put (spadek) i inwestuje w transakcję 100 USD. Czeka ona do zakończenia opcji i sprawdza, czy wartość wybranego aktywu jest wyższa czy niższa od ceny wykonania.
2016
22
lip

Istota:
W zakresie momentu odliczenia straty ze źródeł przychodów, jakimi są inwestycje w opcje binarne (pytanie nr 4)
Fragment:
(...) opcję „ put ” (spadek) Ten dany przedział czasu to inaczej czas trwania opcji, waha się on zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Moment rozpoczęcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment otwarcia pozycji. Moment zamknięcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment zamknięcia pozycji. Przykładowo, Inwestor interesuje się rynkiem złota i decyduje się zainwestować w opcję binarną złota. Inwestor zakłada, że wartość złota w ciągu najbliższej godziny spadnie, więc wybiera opcję put (spadek) i inwestuje w transakcję 100 USD. Czeka ona do zakończenia opcji i sprawdza, czy wartość wybranego aktywu jest wyższa czy niższa od ceny wykonania. Nieważnym jest, co działo się podczas czasu trwania opcji (tj. czy wartość złota spadała czy wzrastała), jedyne co się jej liczy, to jej końcowy wynik – tj. czy wartość złota jest wyższa czy też niższa od tej, która miała miejsce na początku trwania opcji. Stąd nazwa – opcje binarne, ponieważ inwestor ma do wyboru tylko dwie opcje – spadek (put) i wzrost (call). I teraz jeśli inwestor wybrał opcję put (spadek): jeżeli wartość złota pod koniec, trwania opcji (czyli w momencie (...)
2016
22
lip

Istota:
W zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowej PIT-ZG (pytanie nr 7)
Fragment:
(...) opcję „ put ” (spadek) Ten dany przedział czasu to inaczej czas trwania opcji, waha się on zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Moment rozpoczęcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment otwarcia pozycji. Moment zamknięcia czasu trwania opcji binarnej jest to tzw. moment zamknięcia pozycji. Przykładowo, Inwestor interesuje się rynkiem złota i decyduje się zainwestować w opcję binarną złota. Inwestor zakłada, że wartość złota w ciągu najbliższej godziny spadnie, więc wybiera opcję put (spadek) i inwestuje w transakcję 100 USD. Czeka ona do zakończenia opcji i sprawdza, czy wartość wybranego aktywu jest wyższa czy niższa od ceny wykonania. Nieważnym jest, co działo się podczas czasu trwania opcji (tj. czy wartość złota spadała czy wzrastała), jedyne co się jej liczy, to jej końcowy wynik – tj. czy wartość złota jest wyższa czy też niższa od tej, która miała miejsce na początku trwania opcji. Stąd nazwa – opcje binarne, ponieważ inwestor ma do wyboru tylko dwie opcje – spadek (put) i wzrost (call). I teraz jeśli inwestor wybrał opcję put (spadek): jeżeli wartość złota pod koniec, trwania opcji (czyli w momencie (...)
2016
21
lip

Istota:
Skutki podatkowe nabycia i realizacji opcji finansowej oraz związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
Zgodnie z Umową Uprawniony będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującej mu warunkowo Opcji, aż do momentu jej realizacji (prawo niezbywalne). Realizacja Opcji polegać będzie na żądaniu od Spółki wypłaty wynikającej z Opcji kwoty pieniężnej. Realizacja Prawa będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego przyjętego dla Opcji i po spełnieniu określonych w Umowie warunków (Wskaźniki), opisanych poniżej (Prawo to jest zatem warunkowe). Wskaźniki będące podstawą wyliczenia kwoty pieniężnej należnej z tytułu realizacji Opcji Finansowej ustalane są przez Spóikę, która na tej podstawie zawierać będzie z Uprawnionymi wspomniane wcześniej Umowy. Następnie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka przekazywać będzie Uprawnionym informację o wartości osiągniętych Wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na tej podstawie kwoty pieniężnej wynikającej z realizacji Opcji Finansowej przysługującej poszczególnym Uprawnionym. Wysokość kwoty wyjściowej (dalej Kwoty Wyjściowej) służącej do określenia Wypłaty Kwartalnej określonej jako realizacja celów indywidualnych w przedziałach rozpoczynających się od 90 - 99,9% do poziomu przewyższającego 110%. Przyznanie i wysokość Opcji Finansowej ma (...)
2016
26
maj

Istota:
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?
Fragment:
Oznacza to, że poprzez przyznanie Opcji Wnioskodawca otrzymuje jedynie możliwość uzyskania korzyści w przyszłości w związku z ewentualną realizacją praw wynikających z Opcji. Uzyskanie tych korzyści jest więc niepewne. Rok obrotowy będzie okresem rozliczeniowym dla Opcji a realizacja Opcji będzie mogła nastąpić po jego zakończeniu. Wypłata pieniężna z tytułu realizacji Opcji będzie obliczona jako określony procent kwoty zysku Spółki za dany rok obrotowy. Opcje mają naturę fantomową i nie ustanawiają prawa Wnioskodawcy do otrzymania jakichkolwiek udziałów w Spółce lub udziałów lub akcji w jakiejkolwiek jej spółce zależnej, ani do wykonywania prawa głosu w Spółce. W przypadku śmierci Wnioskodawcy Opcje nie wygasną, a spadkobiercy zmarłego Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty pieniężnej jaka przysługiwałaby z tytułu wykonania Opcji lub jej stosownej części od Spółki. Ponadto, w określonych w Umowie sytuacjach, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy, będzie przysługiwała wypłata pieniężna z tytułu Opcji. Warunkowe prawo w postaci opcji uprawniających do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2016
11
maj

Istota:
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, a w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika oraz możliwe obowiązki informacyjne w rozumieniu Ustawy o PIT?
Fragment:
Oznacza to, że poprzez przyznanie Opcji Wnioskodawca otrzymuje jedynie możliwość uzyskania korzyści w przyszłości w związku z ewentualną realizacją praw wynikających z Opcji. Uzyskanie tych korzyści jest więc niepewne. Rok obrotowy będzie okresem rozliczeniowym dla Opcji a ich realizacja Opcji będzie mogła nastąpić po jego zakończeniu. Wypłata pieniężna z tytułu realizacji Opcji będzie obliczona jako, określony procent kwoty zysku Spółki za dany rok obrotowy. Opcje mają naturę fantomową i nie ustanawiają prawa Uczestników do otrzymania jakichkolwiek udziałów w Spółce lub udziałów lub akcji w jakiejkolwiek jej spółce zależnej, ani do wykonywania prawa głosu w Spółce. W przypadku śmierci Uczestnika Opcje nie wygasną, a spadkobiercy zmarłego Uczestnika będą uprawnieni do otrzymania wypłaty pieniężnej jaka przysługiwałaby z tytułu wykonania Opcji lub jej stosownej części od Spółki. Ponadto, w określonych w Umowie sytuacjach, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu menedżerskiego, Uczestnikom będzie przysługiwała wypłata pieniężna z tytułu Opcji. Warunkowe prawo w postaci opcji uprawniających do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2016
11
maj

Istota:
Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie dopiero w momencie realizacji Opcji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?
Fragment:
Oznacza to, że poprzez przyznanie Opcji Wnioskodawca otrzymuje jedynie możliwość uzyskania korzyści w przyszłości w związku z ewentualną realizacją praw wynikających z Opcji. Uzyskanie tych korzyści jest więc niepewne. Rok obrotowy będzie okresem rozliczeniowym dla Opcji a realizacja Opcji będzie mogła nastąpić po jego zakończeniu. Wypłata pieniężna z tytułu realizacji Opcji będzie obliczona jako określony procent kwoty zysku Spółki za dany rok obrotowy. Opcje mają naturę fantomową i nie ustanawiają prawa Wnioskodawcy do otrzymania jakichkolwiek udziałów w Spółce lub udziałów lub akcji w jakiejkolwiek jej spółce zależnej, ani do wykonywania prawa głosu w Spółce. W przypadku śmierci Wnioskodawcy Opcje nie wygasną, a spadkobiercy zmarłego Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania wypłaty pieniężnej jaka przysługiwałaby z tytułu wykonania Opcji lub jej stosownej części od Spółki. Ponadto, w określonych w Umowie sytuacjach, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawcy, będzie przysługiwała wypłata pieniężna z tytułu Opcji. Warunkowe prawo w postaci opcji uprawniających do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2016
11
maj

Istota:
1. W stanie faktycznym nr 1 i nr 2 - w którym momencie Spółka była uprawniona do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów niekorzystnego wyniku transakcji zabezpieczających - czyli zobowiązania powstającego wobec banku, ujętego jako koszt w księgach?2. W stanie faktycznym nr 3 - czy ujemne różnice kursowe powstające pomiędzy wartością waluty obcej otrzymanej od banku w wykonaniu opcji walutowej rzeczywistej (wyliczonej według kursu wykonania opcji), a wartością waluty z dnia uregulowania płatności na rzecz dostawcy stanowią koszt podatkowy dla Spółki w dacie wydatkowanie waluty w celu uregulowania płatność?
Fragment:
Transakcje zabezpieczające zawierane z bankami były oparte na kombinacji kilku (co najmniej dwóch) opcji walutowych - dzięki czemu w większości uzyskiwano tzw. instrument zerokosztowy; poza tym Spółka zawierała również prostsze transakcje gdzie Spółka była wystawcą opcji walutowych. Opcja to instrument pochodny dający prawo jego posiadaczowi (nabywcy) do zakupu lub sprzedaży waluty po określonym kursie w określonym momencie w przyszłości, kreujący po stronie sprzedającego (wystawcy) zobowiązanie odpowiednio do sprzedaży lub zakupu tej samej ilości waluty. W przypadku opcji nierzeczywistych rozliczenie opcji w dacie realizacji nie polega na dostawie waluty, ale na rozliczeniu najczęściej w walucie polskiej różnicy pomiędzy kursem bieżącym, a kursem wykonania określonym przy wystawieniu opcji. W celu osiągnięcia efektu zerokosztowego Spółka nabywała co najmniej jedną opcję walutową od banku (za co zobowiązana była do zapłacenia tzw. premii opcyjnej) oraz jednocześnie sprzedawała (wystawiała) co najmniej jedną opcję walutową (za co należna była Spółce premia opcyjna). Opcje nabywane i wystawiane przez Spółkę były co do zasady innego typu (jedne typu put - opcje sprzedaży, a drugie typu call - opcje kupna), zaś po ich zestawieniu w instrument zerokosztowy osiągane było zabezpieczenie kursowe dla Spółki. Kwoty premii jakie Spółka miała z tytułu nabycia pojedynczej opcji uiścić na rzecz banku, były równe kwotom premii jakie Spółka miała otrzymać z tytułu wystawienia opcji na rzecz banku.
2016
3
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.