Opakowania zwrotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opakowania zwrotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
sty

Istota:

Czy działania Wnioskodawcy polegające na rozliczaniu ilości opakowań zwrotnych na koniec Okresu rozliczeniowego i ewentualnym przenoszeniu nadwyżki opakowań zwróconych nad pobranymi na poczet przyszłych Okresów rozliczeniowych są prawidłowe z punktu widzenia podatkowego w zakresie współpracy handlowej z Nowymi klientami, dysponujących na koniec Okresu rozliczeniowego nadwyżkami opakowań Wnioskodawcy pozyskanymi na rynku?

Fragment:

(...) niż pobrał w tym Okresie rozliczeniowym. Przepis Rozporządzenia wymaga, bowiem jedynie wystawienia faktury, gdy dany podmiot na koniec Okresu rozliczeniowego pobrał więcej opakowań niż zwrócił. Stwierdzona na koniec Okresu rozliczeniowego nadwyżka opakowań zwrotnych pozostająca u Nowego klienta zostanie rozliczona w przyszłym Okresie rozliczeniowym (Okresach rozliczeniowych . Jedynie, gdy na koniec Okresu rozliczeniowego stwierdzone zostanie, że Nowy klient posiada niezwrócone opakowania zwrotne Wnioskodawcy, ponieważ zwrócił mniej opakowań zwrotnych niż pobrał - będzie musiała być wystawiona przez Wnioskodawcę faktura na takiego Nowego klienta dotycząca ilości opakowań, które nie zostały w tym Okresie rozliczeniowym zwrócone. Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że dla zaprezentowanego powyżej sposobu rozliczania opakowań zwrotnych nie ma znaczenia okoliczność, że Nowy klient w ramach danego Okresu rozliczeniowego przy konkretnych dostawach (...)

2012
26
sty

Istota:

Czy proponowany przez Wnioskodawcę Nowy system polegający na fakturowaniu na zakończenie Okresu rozliczeniowego z tytułu nie zwrócenia opakowań przez klienta, a także na wystawianiu not opakowaniowych do każdego wydania i zwrotu opakowań zwrotnych dla klienta, jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów podatkowych - ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)?

Fragment:

(...) 2 Rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, zaprezentowany we wniosku sposób rozliczeń opakowań zwrotnych (Nowy System) należy więc uznać za zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jeśli chodzi o wystawianie not opakowaniowych na kaucjonowane opakowania zwrotne należy wskazać, że brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania kaucji, niemniej należy zauważyć, iż nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tej ustawy. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż proponowany we wniosku sposób rozliczania opakowań zwrotnych w pełni spełnia wymogi ustawy o podatku (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo traktuje otrzymane kaucje opakowaniowe jako kaucje za opakowania zwrotne w rozumieniu rozporządzenia?

Fragment:

(...) opakowania. Jednakże z uwagi na uproszczenia organizacyjne, Spółka fakturuje kaucje opakowaniowe w momencie sprzedaży, czyli 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego wykazując tę sprzedaż w rejestrach VAT zgodnie z datą wystawienia przedwcześnie wystawionej faktury. Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do opisu sprawy należy stwierdzić, iż pobierane przez Spółkę kaucje za opakowania sprzedanych wyrobów chemicznych (środków niebezpiecznych), stanowią kaucję za opakowania zwrotne, o której mowa w § 16 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem nie (...)

2011
1
sie

Istota:

„Czy firma dostarczająca towary w opakowaniach zwrotnych może odmówić wystawienia faktury VAT na opakowania zwrotne, mimo wyraźnego żądania odbiorcy domagającego się wystawienia takiej faktury?
Czy na fakturze VAT lub umowie można dowolnie określać termin zwrotu opakowań 1 rok, 10 lat czy 100 lat – który z tych terminów jest niezgodny z obowiązującymi przepisami”

Fragment:

(...) również sprzedaje towary w opakowaniach zwrotnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą i wystawia im faktury VAT (na ich żądanie) na opakowania. Brak faktury zakupu opakowań powoduje, że Wnioskodawca nie może innym swoim odbiorcom wystawić faktury sprzedaży. Termin 365 dni na zdanie opakowań nie był uzgadniany z Wnioskodawcą. Wnioskodawca obawia się, iż na następnej fakturze od dostawcy powyższy termin może być jeszcze dłuższy. Wnioskodawca podnosi, iż opakowania zwrotne ulegają naturalnemu zużyciu i ich ilość na rynku musi być stale uzupełniana, natomiast brak udokumentowanego zakupu i sprzedaży tych opakowań zaniża obroty i podatki wszystkich biorącym w nim udział. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, iż przyjęcie faktury wystawionej przez dostawcę uznać należy za jej akceptację. Przedmiotowa faktura została wprowadzona do obrotu prawnego. Należy zauważyć, iż faktury są (...)

2011
1
lip

Istota:

Jak traktować kaucje z punktu widzenia podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Ze złożonego wniosku wynika, że spółka jest zobowiązana do naliczania i pobierania kaucji za opakowania zwrotne. Opakowania zwrotne nie są własnością odbiorcy, lecz stawiane są do jego dyspozycji. Nabywcy towarów płacą za nie kaucję, która z chwilą dostarczenia opakowania zwrotnego do przedsiębiorcy podlega zwrotowi. Dostawca (właściciel opakowania) nie wyzbywa się ich własności, lecz jedynie przekazuje na czas dokonania obrotu kontrahentowi. Kaucja nie jest jednak własnością u otrzymującego, gdyż w przypadku przekazania opakowań producentowi, importerowi podlega zwrotowi. Zatem należy stwierdzić, że otrzymane pieniądze, jeżeli nie stanowią zapłaty za wykonane świadczenie nie są przychodami w rozumieniu ustawy podatkowej. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy za datę powstania dla Wnioskodawcy przychodu w związku z powstaniem należności z tytułu niezwrócenia pobranych przez dystrybutorów opakowań zwrotnych należy uznać datę upływu terminu przewidzianego na zwrot opakowań, a tym samym datę naliczenia należności czy może datę w której wnioskodawca otrzyma zapłatę?

Fragment:

(...) choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Równocześnie art. 12 ust. 3a ustawy określa moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w przypadku wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi. Art. 12 ust. 3c ustala moment powstania przychodu w przypadku gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych. Przywołane regulacje art. 12 ust. 3a i 3c ustawy nie odnoszą się więc do należności za niezwrócone opakowania zwrotne, gdyż nie są one wynagrodzeniem za dostawę rzeczy, zbycie prawa majątkowego, czy wykonanie usługi. W takiej sytuacji przychód powinien być ustalony na zasadach określonych w art. 12 ust. 3e ustawy, który wskazuje, że w przypadku otrzymania przychodów związanych z działalnością gospodarczą, które nie są przychodami z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, czy świadczenia usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka ma prawo zgodnie z art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzować opakowania zwrotne pomimo braku możliwości przypisania konkretnego opakowania do odpowiedniego środka trwałego, czy też powinna te opakowania umarzać jednorazowo w miesiącu przyjęcia do ewidencji bądź w miesiącu następnym ?

Fragment:

(...) Z uwagi jednak na treść przedstawionego przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej „własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej” Organ podatkowy uznaje ww. okoliczność za oczywistą pomyłkę pisarską, i że pytanie Wnioskodawcy dotyczy art. 16a powołanej ustawy. Reasumując, w świetle przedstawionego stany faktycznego i powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż Spółka (z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego) ma prawo amortyzować opakowania zwrotne pomimo braku możliwości przypisania konkretnego opakowania do odpowiedniego środka trwałego. W przypadku nowo przyjmowanych do ewidencji środków trwałych (gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł), Spółka może alternatywnie dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. W przypadku środków trwałych wprowadzonych do ewidencji, (...)

2011
1
lip

Istota:

Zasady dokumentowania obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Fragment:

(...) opakowania. Problem opakowań pod względem ich opodatkowania należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako dodatkowe koszty podatnika w związku z dostawą towarów, które powiększają wartość dokonywanej czynności i tym samym podstawy opodatkowania, albo jako dostawę odrębnego towaru. W pierwszym przypadku opakowania są związane z zasadniczą dostawą towarów i zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Wówczas odpowiednią część kosztu związanego z nabyciem opakowania zwrotnego należy uwzględnić w cenie towaru i razem z towarem opodatkować oraz wykazać na fakturze jako jedną pozycję. W drugim przypadku, jeżeli strony umowy sprzedaży przewidują zwrot opakowań możliwe jest traktowanie ich jako odrębnego elementu świadczenia zasadniczego (dostawy towarów). Opakowania te podlegają wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. tak jak dostawa innych towarów, a ich wydanie udokumentowane jest fakturą VAT. Jednakże w tym przypadku (...)

2011
1
cze

Istota:

Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić od 2009 r. zgodne są z regulacją zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. W świetle tej regulacji nie ma żadnych ograniczeń odnośnie terminów zwrotu opakowań, wprowadzanych do umów zawieranych z odbiorcami. Jednakże, gdy opakowania za które pobrano kaucję nie zostaną zwrócone przez nabywców, należy uznać, iż nastąpiła dostawa tychże opakowań zwrotnych, przez którą zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pobrana kaucja stanowi kwotę należną z tytułu dostawy towaru (opakowania), które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Niezwrócenie opakowań w terminie określonym umową, nałoży na Wnioskodawcę obowiązek wystawienia faktury VAT, dokumentującej ustaloną bądź pobraną kaucję w terminie 7 dni od dnia, w którym umowa przewidywała ich zwrot.W przypadku późniejszego (po terminie określonym umową) zwrotu opakowań przez nabywcę, przepisy podatkowe dopuszczają możliwość wystawienia faktury korygującej według ogólnych zasad dotyczących zwrotu towaru.

Fragment:

(...) do umów zawieranych z odbiorcami. Jednakże, gdy opakowania za które pobrano kaucję nie zostaną zwrócone przez nabywców, należy uznać, iż nastąpiła dostawa tychże opakowań zwrotnych, przez którą zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pobrana kaucja stanowi kwotę należną z tytułu dostawy towaru (opakowania), które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Kaucja za opakowania zwrotne niezwrócone w ustawowym terminie jest wartością brutto, zawierającą w sobie kwotę podatku VAT. Niezwrócenie opakowań w terminie określonym umową, nałoży na Wnioskodawcę obowiązek wystawienia faktury VAT, dokumentującej kwotę należności z tytułu niezwróconych opakowań, w terminie 7 dni od dnia, w którym umowa przewidywała ich zwrot. W przypadku późniejszego (po terminie określonym umową) zwrotu opakowań przez nabywcę, przepisy podatkowe dopuszczają (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzi działalność handlową. Przy sprzedaży niektórych towarów występują opakowania wliczone w cenę towaru, które stanowią opakowanie zwrotne. Jak należy traktować sprzedaż towarów w opakowaniach zwrotnych oraz ich zwrot przy transakcjach ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dla klientów indywidualnychw świetle obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kaucja nie jest formą odpłatności choć pieniądze wpłynęły do kasy. Kaucja nie jest jednak własnością u podatnika otrzymującego, gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania (zwrotu opakowania, za które jest pobrana kaucja) podlega ona zwrotowi. Skoro opakowanie zwrotne wydane w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli opakowania zwrotne wydane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów, nie są sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art.111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy (...)