Opakowania | Interpretacje podatkowe

Opakowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opakowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie Gadżetów o jednostkowej wartości 10 zł także w przypadku jednorazowego przekazania większej liczby Gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto
Fragment:
Przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują jako prezentów o małej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy Wnioskodawcą a wybranymi kontrahentami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego – nie ma znaczenia konkretna ilość pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą stanowić też rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego zgodnie z przedstawioną argumentacją i przepisami ustawy, w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania jako prezentu o małej wartości.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania piwa o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia nieprzekraczającym 10 zł netto
Fragment:
Przekazywanie piwa w opakowaniach zbiorczych uzasadnione jest aspektami logistycznymi (np. ułatwienie magazynowania, a także transportu towaru do odbiorcy, czy zabezpieczenie go przed uszkodzeniem) oraz przyczynia się do zmniejszenia kosztów z tym związanych. Zdarza się także, że Spółka przekazuje piwo w beczkach, czyli opakowaniach typu KEG, które z reguły mają pojemność 30 lub 50 litrów. Piwo w beczkach przekazywane jest najczęściej w tych przypadkach, w których wydawane jest ono w związku z imprezami organizowanymi przez Spółkę i/lub Podmioty otrzymujące piwo, a także na rzecz lokali gastronomicznych, które dysponują urządzeniami do nalewania piwa (tzw. nalewakami). Koszt wytworzenia 1 beczki piwa przekracza 10 zł netto, natomiast cena jednostkowa, a więc dotycząca jednego kufla/kubka piwa przekazywanego nieodpłatnie konsumentowi nie przekracza 10 zł netto. Podstawą nieodpłatnego przekazania piwa są ustne lub pisemne porozumienia, które obejmują najczęściej, ale nie wyłącznie, następujące przypadki: nieodpłatne przekazanie piwa Podmiotom, w związku ze sprzedażą produktów Wnioskodawcy po obniżonej cenie, w ramach akcji promocyjnych przygotowanych przez (...)
2014
7
mar

Istota:
Nieodpłatne wydanie Towarów przez Spółkę, w sytuacji gdy łączna cena nabycia wydanych jednorazowo danej Osobie towarów może przekraczać 100 zł, lecz jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia Towarów składających się na dane wydanie, określona w momencie przekazania towaru, nie będzie przekraczać 10zł, przy braku ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT.
Fragment:
W większości przypadków wydawane są opakowania zbiorcze, w których znajdują się: Wyroby, których jednostkowy koszt wytworzenia za opakowanie lub w razie braku opakowania za 1 kg nie przekracza 10 zł, Towary Handlowe, których jednostkowa cena nabycia za opakowanie lub w razie braku opakowania za 1 kg nie przekracza 10 zł. Nieodpłatne przekazania towarów będą dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, głównie do realizacji działań promocyjnych i marketingowych. Spółka pragnie zaznaczyć, iż odbiorcami towarów będą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: Osoba). Nieodpłatne wydania towarów przez Spółkę mogą mieć różnorodny charakter, obejmując, ale nie ograniczając się, do następujących przypadków: nieodpłatne przekazania Towarów na cele promocyjne do sieci handlowych oraz hurtowni. Przekazane Towary służą następnie jako element akcji promocyjnej w sklepach i sieciach handlowych, nieodpłatne przekazania Towarów w celach serwisowych, służące do zastąpienia u kontrahentów towarów przeterminowanych (...)
2013
25
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania przez Spółkę Towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto nie będą stanowiły dostawy w rozumieniu ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. i tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na status odbiorcy (Osoby) oraz bez względu na ilość przekazywanych Towarów handlowych jednemu podmiotowi (również w opakowaniach zbiorczych) oraz fakt, że Spółka nie będzie ewidencjonować nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Osób?
Fragment:
Przykładowo, cena nabycia jednego opakowania kawy (np. 1 słoika, paczki, których w opakowaniu zbiorczym może być wiele) będzie ustalana w opisany poniżej sposób. Spółka nabywać (kupować) będzie opakowania zbiorcze (kartony) zawierające określoną ilość opakowań kawy jednego rodzaju o jednej pojemności. Spółka ustali cenę nabycia pojedynczego opakowania kawy poprzez podzielenie łącznej wartości opakowania zbiorczego przez ilość sztuk (opakowań jednostkowych) w kartonie. Jednocześnie, Spółka zaznacza, iż będzie nieodpłatnie przekazywać w szczególności następujące rodzaje opakowań kawy: kawa w zwykłych opakowaniach foliowych (zawierających 100g i 500g produktu) - cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno), kawa w opakowaniach foliowych próżniowych (zawierających 250g i 500g produktu) - cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno), kawa w słoikach (o pojemności 50g, 100g oraz 500g) - cena nabycia ustalana jest dla jednostkowego opakowania (słoika) kawy (dla każdego rodzaju kawy oraz każdej gramatury osobno), kawa w kapsułkach (zawierających 1 porcję kawy) - cena nabycia ustalana jest dla każdej pojedynczej kapsułki.
2013
24
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami palet podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Strefy?
Czy dochody uzyskane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami klisz i wykrojników podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4, jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Strefy?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 16 września 2008 r. m.in. w zakresie produkcji i handlu papierem i tekturą, papierem falistym, tekturą falistą, opakowaniami z papieru i tektury oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych. W prowadzonej działalności przy pakowaniu produktów wytworzonych na terenie Strefy, Spółka wykorzystuje palety, stanowiące sztywne podłoże niezbędne przy ich magazynowaniu i transporcie. Do produkcji używa klisz i wykrojników. Palety, klisze i wykrojniki nabywa od podmiotów zewnętrznych. Kosztami ich nabycia obciąża kontrahentów. Koszty te mogą być wliczone w cenę produktu, mogą być też wyodrębnione na oddzielnej fakturze dokumentującej te koszty lub wyodrębnione na fakturze dokumentującej dostawę produktu, jako osobna pozycja. Jednostka podkreśla, iż mimo, że ceny nabycia palet oraz klisz i wykrojników nie są takie same jak ceny ich zbycia nie dokonuje obrotu paletami, kliszami wykrojnikami w celach zarobkowych. Wartość wydawanych z magazynu palet ustalana jest na podstawie średniej ceny zakupu palet z danego okresu. Ceny palet wykorzystywanych w dostawach dla danego klienta są ustalane przez Spółkę indywidualnie z każdym klientem dla określonego typu palet. Wnioskodawca podkreśla, iż nie ustala marży na sprzedaży palet – cena ustalona z klientem dla danego typu palety może być zarówno wyższa, jak i niższa niż jej cena nabycia.
2011
1
paź

Istota:
Czy dochody uzyskane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami palet podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Strefy?
Czy dochody uzyskane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami klisz i wykrojników podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4, jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Strefy?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 16 września 2008 r. m.in. w zakresie produkcji i handlu papierem i tekturą, papierem falistym, tekturą falistą, opakowaniami z papieru i tektury oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych. W prowadzonej działalności przy pakowaniu produktów wytworzonych na terenie Strefy, Spółka wykorzystuje palety, stanowiące sztywne podłoże niezbędne przy ich magazynowaniu i transporcie. Do produkcji używa klisz i wykrojników. Palety, klisze i wykrojniki nabywa od podmiotów zewnętrznych. Kosztami ich nabycia obciąża kontrahentów. Koszty te mogą być wliczone w cenę produktu, mogą być też wyodrębnione na oddzielnej fakturze dokumentującej te koszty lub wyodrębnione na fakturze dokumentującej dostawę produktu, jako osobna pozycja. Jednostka podkreśla, iż mimo, że ceny nabycia palet oraz klisz i wykrojników nie są takie same jak ceny ich zbycia nie dokonuje obrotu paletami, kliszami wykrojnikami w celach zarobkowych. Wartość wydawanych z magazynu palet ustalana jest na podstawie średniej ceny zakupu palet z danego okresu. Ceny palet wykorzystywanych w dostawach dla danego klienta są ustalane przez Spółkę indywidualnie z każdym klientem dla określonego typu palet. Wnioskodawca podkreśla, iż nie ustala marży na sprzedaży palet – cena ustalona z klientem dla danego typu palety może być zarówno wyższa, jak i niższa niż jej cena nabycia.
2011
1
paź

Istota:
Czy poniesione koszty związane z przygotowaniem produkcji opakowania Spółdzielnia może zaliczyć jednorazowo w koszty w miesiącu ich poniesienia?
Fragment:
Spółdzielnia nie jest w stanie określić czasu stosowania danego rodzaju opakowania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy poniesione koszty związane z przygotowaniem produkcji opakowania Spółdzielnia może zaliczyć jednorazowo w koszty w miesiącu ich poniesienia... Zdaniem Wnioskodawcy, są to koszty związane z przygotowaniem nowego opakowania. Koszty te nie można przyporządkować do danej dostawy opakowań. W cenie opakowania nie są wkalkulowane koszty przygotowalni. Zdaniem Spółdzielni, jest to koszt usługi poniesiony w momencie jej wykonania. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.
2011
1
wrz

Istota:
Zapłata za opakowanie zniszczone w trakcie rozpakowywania towarów nieodpowiadających zamówieniu nie może stanowić zapłaty za dostawę towaru jak również zapłaty za świadczenie usług i dlatego nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług (art. 5 ust. 1 ustawy).
Fragment:
Zgodnie z zawartymi umowami handlowymi w przypadku rozpakowania towarów nieodpowiadających zamówieniu (co może zostać ustalone dopiero po rozpakowaniu) Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić dostawcy za zniszczone opakowanie. Zryczałtowany koszt opakowania ustalany jest na podstawie wartości rynkowej. Obciążenie Wnioskodawcy za zniszczenie opakowania przewidziane jest w umowach handlowych, narzuconych przez dostawców urządzeń i jest jednym z warunków współpracy. Analizując powyższy stan faktyczny należy uznać, iż zapłata za opakowanie zniszczone w trakcie rozpakowywania towarów nieodpowiadających zamówieniu, nie może zostać uznana za zapłatę za dostawę towaru zgodnie z definicją podaną w art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie dochodzi fizycznie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz Wnioskodawcy, a samo opakowanie zniszczone w trakcie rozpakowywania nie spełnia definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy. Należy zatem rozważyć możliwość wystąpienia świadczenia usługi. Wobec powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż każde świadczenie nie będące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak muszą zostać spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona będzie bezpośrednim odbiorcą świadczenia; świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).
2011
1
wrz

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów mięsnych określonych w grupowaniu PKWiU 15.1 wytworzonych przez Spółkę na terenie SSE, ale pozbawionych opakowania, stanowi dla Spółki dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) opakowanie, czy też zostaną sprzedane bez takiego opakowania. Uzasadnienie. Mając na uwadze przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Spółka dokonując sprzedaży niezapakowanych produktów gotowych, wytworzonych w ramach działalności produkcyjnej prowadzonej na terenie SSE wchodzących w zakres Zezwolenia, jest uprawniona do zaliczenia dochodów z tytułu powyższej sprzedaży, do dochodów podlegających zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na zasadach określonych w powyższym przepisie. Jak już to zostało wskazane w pytaniu nr 1, przedmiotem Zezwolenia Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach mięsa i produktów mięsnych określonych w PKWiU 15.1. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż dla zakwalifikowania wyrobu do danego grupowania PKWiU bez znaczenia pozostaje jego opakowanie. Zgodnie bowiem z zasadami metodycznymi PKWiU, opakowanie zalicza się do grupowań obejmujących zawarte w nich wyroby (nie dotyczy to jedynie pojemników nadających całości charakter szczególny, co w tym wypadku nie ma miejsca). W konsekwencji, niezależnie od tego czy mięso i produkty mięsne wytworzone przez Spółkę na terenie SSE będą miały opakowanie, czy też nie, wyroby takie powinny być cały czas kwalifikowane do grupowania PKWiU 15.1.
2011
1
sie

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu sprzedaży produktów mięsnych zaliczonych do grupowania PKWiU 15.1, które zostały przez Spółkę wyłącznie zapakowane bądź na które Spółka wyłącznie naniosła etykiety na terenie SSE, stanowi dla Spółki dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Spółka przekazywać będzie bowiem do Usługodawcy pełnowartościowy wyrób gotowy, który jedynie pozbawiony będzie opakowania. Rola usługodawcy zostanie ograniczona więc wyłącznie do dokonywania czynności pakowania produktów mięsnych. Tak zapakowane produkty mięsne zostaną następnie przetransportowane z powrotem do Spółki, gdzie będą magazynowane na terenie SSE do czasu ich ostatecznej sprzedaży. Sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie z terenu SSE. W przypadku części produktów mięsnych Spółka dokona sprzedaży niezapakowanych produktów mięsnych do podmiotów zewnętrznych. Takie produkty mięsne zaliczone do PKWiU 15.1 zostaną w całości wyprodukowane na terenie SSE. Spółka nie będzie jednak pakować takich produktów, tylko dokona ich sprzedaży w stanie pozbawionym opakowania (takie wyroby należy jednak traktować jako pełnowartościowe produkty mięsne). Spółka zamierza również nabywać mięso i produkty mięsne zaliczone do grupowania PKWiU 15.1 od podmiotów zewnętrznych. Następnie Spółka zamierza pakować takie produkty na terenie SSE. W tym wypadku Spółka nie będzie zmieniać właściwości takich produktów. Jedynym zaangażowaniem Spółki będzie umieszczenie produktów w odpowiednim opakowaniu lub zamieszczenie odpowiednich etykiet na nabytych uprzednio produktach.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opakowania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.