IBPB-2-1/4511-34/15/BD | Interpretacja indywidualna

Jak należy traktować opisane stypendium – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy, a więc jako zwolnione z podatku dochodowego w całości, czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, a więc wolne od podatku do kwoty 3.800 zł?
IBPB-2-1/4511-34/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. olimpiada
  3. stypendia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 12 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania stypendium przez laureata olimpiady – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania stypendium przez laureata olimpiady.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 3 czerwca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-34/15/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 12 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest to olimpiada interdyscyplinarna dla uczniów szkół średnich organizowana w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jedną z nagród w Olimpiadzie było stypendium, w wysokości 5.000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych transzach po 500 zł, fundowane przez Partnera Olimpiady – Bank X, a wypłacane przelewami bankowymi z konta Fundacji Banku X. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Banku X, jest to organizacja pożytku publicznego.

W 2014 r. Wnioskodawca otrzymywał stypendium w okresie styczeń – czerwiec, w związku z czym w 2014 r. wypłacono mu łącznie 3.000 zł. Pozostała kwota stypendium wypłacona została w okresie IX-XII 2013 r.

Wszelkie formalności, jakie wiązały się z wypłatą stypendium w okresie IX 2013 – VI 2014, sprowadzały się do wypełnienia dokumentu zatytułowanego „Informacje o laureacie Olimpiady Przedsiębiorczości 2013 – stypendyście Fundacji Banku X”. Należało w nim wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane stypendium oraz podać dane identyfikujące podatnika (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres właściwego Urzędu Skarbowego).

Na początku marca 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z Fundacji Banku X druk PIT-8C. Kwota wypłaconego stypendium została wpisana w części E dokumentu – „Informacja o wysokości wypłaconego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy”. Na tej podstawie, stypendium jest wolne od podatku dochodowego do kwoty 3.800 zł.

W dalszej części stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że przyjmując terminologię występującą w tytułach przelewów z Fundacji Banku X („stypendium dla laureata Olimpiady Przedsiębiorczości”), należy zapewne stwierdzić, że otrzymał on stypendium. Jednakże zwrócić należy uwagę na bezpośredni związek między uzyskaniem tytułu laureata Olimpiady, a otrzymywaniem stypendium – jest ono, jak zostało napisane w materiałach promocyjnych Olimpiady, formą uhonorowania laureatów Olimpiady przez Bank X i Fundację Banku X. Ponadto, na stronie internetowej i w publikacjach organizatora Olimpiady stypendium wymieniane jest wśród „nagród i uprawnień”. Na podstawie tych przesłanek, Wnioskodawca uważa, że jest to nagroda (wygrana) w Olimpiadzie, zgodnie z powszechnie przyjmowanym znaczeniem tych słów.

Wnioskodawca nie zawierał umowy z żadną ze stron ani też nie otrzymał żadnego oficjalnego dokumentu informującego go o przyznaniu stypendium. W dostępnych materiałach promocyjnych Olimpiady pojawiają się słowa o „mecenacie” Banku X i Fundacji Banku X, gdzie Bank ten nazywany jest też fundatorem przedmiotowego stypendium. Brak jest jednak informacji w dokumentach, gdzie Bank X zostałby nazwany stroną przyznającego stypendium. Bank X i Fundacja Banku X nie prowadzą osobnego postępowania mającego na celu wyłonienie stypendystów. Stypendium przyznawane było dziesięciu najlepszym laureatom Olimpiady i jest to jedyne znane Wnioskodawcy kryterium. Przyznawanie przedmiotowego stypendium polega na wyłanianiu stypendystów spośród osób, które się o nie ubiegają, a w opisywanej sytuacji wyłanianie stypendystów było tożsame z zajmowaniem przez nich odpowiednich miejsc w finale Olimpiady.

Regulamin Olimpiady, będący jej podstawowym dokumentem organizacyjnym, powołuje się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie to odwołuje się do art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. O olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mowa jest w artykułach 7-9, 11-16 wymienionego rozporządzenia.

W artykule 14 wspomnianego wcześniej rozporządzenia stwierdzono, że: „Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów określają odrębne przepisy”, jednak nie sprecyzowano, o jakich przepisach mowa. We wspomnianych wyżej dokumentach nie widnieją żadne wzmianki o jakichkolwiek nagrodach bądź przywilejach dla laureatów olimpiad. Sam regulamin Olimpiady stwierdza jedynie, że: „Komitet Główny przyznaje nagrody laureatom i w miarę możliwości innym zawodnikom Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest przez Fundację ( F.), zaś jej współorganizatorami są Szkoła w W., Uniwersytet w X., Uniwersytet w Y., Uniwersytet w P. oraz Uniwersytet we W.

F. została założona przez wymienione wyżej 5 ekonomicznych uczelni wyższych. Opierając się na informacjach o F. dostępnych w portalu internetowym Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce zatytułowanej „...” można znaleźć między innymi następujące sformułowania: „...”, „...”, „...”, „...”, „...”. Pozwala to zatem domniemywać, że F. prowadzi statutową działalność oświatową lub naukową.

W Olimpiadzie przyznawane są również inne nagrody. Wszyscy laureaci Olimpiady otrzymują sprzęt elektroniczny, którego klasa i rodzaj zróżnicowane są ze względu na zajęte miejsce.

W związku z otrzymanymi nagrodami laureaci zobowiązani byli do podpisania Protokołu przekazania nagrody, w którym wymieniony był rodzaj nagrody i jej wartość, zaś jako przekazującego nagrodę wymieniono Fundację . Wnioskodawca nie otrzymał od Organizatora Olimpiady żadnych informacji do celów podatkowych w związku z otrzymanymi nagrodami.

Wybrani laureaci Olimpiady otrzymują również ułatwienia w procesie rekrutacyjnym między innymi do szkół wyższych, które współorganizują Olimpiadę. Rodzaj uprawnień zależy od zajętego miejsca, a sprecyzowany jest w uchwale Senatu odpowiedniej szkoły.

Dodatkowymi nagrodami są publikacje książkowe. Przyznawane są wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych (eliminacje okręgowe to zawody stopnia drugiego, natomiast Olimpiada jest trójstopniowa). Zestawami książek nagradzane są także szkoły, z których wywodzą się laureaci Olimpiady.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy traktować opisane stypendium – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy, a więc jako zwolnione z podatku dochodowego w całości, czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, a więc wolne od podatku do kwoty 3.800 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium stanowiło nagrodę w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Potwierdzają to tytuły przelewów – pojawia się w nich fraza „Stypendium dla laureata Olimpiady Przedsiębiorczości”, a także informacje na stronie internetowej Olimpiady. Jednocześnie, jest to olimpiada organizowana w oparciu o przepisy o systemie oświaty. W związku z tym, stypendium jako nagroda podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w całości, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma znaczenia fakt, że stypendium było przelewane z rachunku bankowego Fundacji Banku X, a nie organizatora Olimpiady, ponieważ taki wymóg nie figuruje w ustawie. W związku z tym, zakwalifikowanie przez Fundację Banku X stypendium jako spełniającego warunki art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy było niewłaściwe.

Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska powołał interpretacje indywidualną wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w X..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest to olimpiada interdyscyplinarna dla uczniów szkół średnich organizowana w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jedną z nagród w Olimpiadzie jest stypendium, w wysokości 5.000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych transzach po 500 zł, fundowane przez Partnera Olimpiady – Bank X, a wypłacane przelewami bankowymi z konta Fundacji Banku X. Wnioskodawca zaznaczył, iż przyjmując terminologię występującą w tytułach przelewów z Fundacji Banku X („stypendium dla laureata Olimpiady Przedsiębiorczości”), należy stwierdzić, że Wnioskodawca otrzymał stypendium. Jednakże zwrócić należy uwagę na bezpośredni związek między uzyskaniem tytułu laureata Olimpiady, a otrzymywaniem stypendium – jest ono, jak zostało napisane w materiałach promocyjnych Olimpiady, formą uhonorowania laureatów Olimpiady przez Bank X i Fundację Banku X. Ponadto, na stronie internetowej i w publikacjach organizatora Olimpiady stypendium wymieniane jest wśród „nagród i uprawnień”. Na podstawie tych przesłanek, Wnioskodawca podał w opisie stanu faktycznego, że jest to nagroda (wygrana) w Olimpiadzie, zgodnie z powszechnie przyjmowanym znaczeniem tych słów.

Wnioskodawca nie zawierał umowy z żadną ze stron ani też nie otrzymał żadnego oficjalnego dokumentu informującego go o przyznaniu stypendium. W dostępnych materiałach promocyjnych Olimpiady pojawiają się słowa o „mecenacie” Banku X i Fundacji Banku X, gdzie Bank ten nazywany jest też fundatorem przedmiotowego stypendium. Stypendium przyznawane było dziesięciu najlepszym laureatom Olimpiady. Przyznawanie przedmiotowego stypendium polega na wyłanianiu stypendystów spośród osób, które się o nie ubiegają, a w opisywanej sytuacji wyłanianie stypendystów było tożsame z zajmowaniem przez nich odpowiednich miejsc w finale Olimpiady. Regulamin Olimpiady, będący jej podstawowym dokumentem organizacyjnym, powołuje się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie to odwołuje się do art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. O olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mowa jest w artykułach 7-9, 11-16 wymienionego rozporządzenia.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest przez Fundację ( F.). F. została założona przez 5 ekonomicznych uczelni wyższych. Opierając się na informacjach o F. dostępnych w portalu internetowym Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce zatytułowanej „...” można znaleźć między innymi następujące sformułowania: „...”, „...”, „...”, „...”, „...”. Pozwala to zatem domniemywać, że F. prowadzi statutową działalność oświatową lub naukową.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.), minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.

Zgodnie z powyższym upoważnieniem, należy zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, ze zm.).

O olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mowa jest w § 7-9, 11-16 wymienionego rozporządzenia.

W § 9 rozporządzenia zawarto postanowienia, według których olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe, placówki naukowe, stowarzyszenia naukowe, zawodowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, zwane dalej „organizatorami”. W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.

Biorąc pod uwagę wskazane uregulowania oraz przedstawiony stan faktyczny, a zwłaszcza postanowienia regulaminu Olimpiady, który – jak wskazał Wnioskodawca – jest jej podstawowym dokumentem organizacyjnym, przedmiotowe stypendium należy zakwalifikować jako nagrodę pieniężną otrzymaną przez uczestnika Olimpiady Przedsiębiorczości zorganizowanej na podstawie przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca wskazał bowiem, że regulamin oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, wydanym z upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gdzie w jednym ze swoich paragrafów stwierdza on jedynie, że: „Komitet Główny przyznaje nagrody laureatom i w miarę możliwości innym zawodnikom Olimpiady Przedsiębiorczości”.

Zatem stypendium otrzymane przez Wnioskodawcę jako laureata Olimpiady Przedsiębiorczości, jeżeli istotnie – jak Wnioskodawca opisał w stanie faktycznym – stanowi ono w rzeczywistości nagrodę (wygraną) w olimpiadzie i olimpiada ta organizowana jest na podstawie przepisów o systemie oświaty, będzie korzystało w całości ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zatem przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny stanowi jedyną i wyłączną podstawę wydanej interpretacji, a tym samym wyznacza granice, w jakich wydana interpretacja będzie wywołać określone w ustawie skutki prawne. Postępowanie w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej opiera się więc wyłącznie na stanie faktycznym wyczerpująco przedstawionym przez wnioskodawcę, czyli na takim stanie, którego wszelkie elementy istotne podatnik przedstawił we wniosku bądź w jego uzupełnieniu. W stosunku do tak opisanego stanu faktycznego wyrażane jest przez podatnika stanowisko. Z kolei Organ interpretacyjny dokonuje oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Organ ten nie jest uprawniony do ingerowania w stan faktyczny przedstawiony we wniosku o udzielenie interpretacji. Nie może go więc weryfikować, podważać, ani zmieniać w jakimkolwiek zakresie. Wobec powyższego wydana interpretacja indywidualna będzie wywoływać określone prawem skutki, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będzie pokrywał się ze stanem faktycznym podanym przez podatnika w złożonym przez niego wniosku. Weryfikacja zaś rzeczywistego stanu faktycznego sprawy, jak również ocena dowodów z nim związanych będzie mogła mieć miejsce dopiero, gdy dojdzie do stosowania prawa podatkowego w konkretnym postępowaniu podatkowym przeprowadzanym przez właściwy urząd skarbowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Y., ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.