ITPP2/443-315/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku obowiązująca do dostawy oleju rybnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2011 r. (data wpływu 3 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej do dostawy oleju rybnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej do dostawy oleju rybnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan producentem oleju rybnego (PKWiU 2004: 15.41.22-50.00, 2008: 10.41.12.0), otrzymywanego z odpadów rybnych kat. III (PKWiU 2004: 15.20.18-00.00, 2008: 10.20.42.0). Przedmiotowy produkt jest komponentem do otrzymywania mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, drób), których finalnym konsumentem jest człowiek. Do 2010 r. stosował Pan stawki podatku w wysokości: olej rybny - 3%, odpady rybne (surowiec) i pasze - 3%. Od 2011 r. olej rybny, sklasyfikowany wg ww. PKWiU, objęty jest stawką 23%, odpady rybne - 5%, pasze – 8%. Jest Pan również producentem mączki rybnej (PKWiU 2004: 15.20.17-00.00, 2008:10.20.41.0) otrzymywanej z tych samych odpadów rybnych, co olej rybny, będący w istocie produktem ubocznym produkcji mączki. Z danej partii odpadów uzyskuje się jednocześnie mączkę i połowę mniej oleju rybnego. Mączka służy do takich samych celów, jak olej rybny i do 2010 r. opodatkowana była 3% stawką, a obecnie 8%. Stosując stawkę 23% do dostawy oleju rybnego, zakwalifikował go Pan jako niejadalny, tj. nienadający się do spożycia przez ludzi. Jest on natomiast „jadalny przez zwierzęta”, których konsumentem jest człowiek, zatem jest on pośrednio spożywany przez ludzi. Nie jest olejem technicznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo stosuje Pan do dostawy oleju rybnego stawkę 23%, a nie 8% - jak w odniesieniu do mączki rybnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, olej rybny jest pośrednio jadany przez ludzi i jako komponent pasz, tak jak mączka rybna, powinien być objęty obniżoną 8%, a nie podstawową 23% stawką podatku. Uważa Pan, że olej rybny jest takim samym produktem, uzyskiwanym w tym samym procesie produkcyjnym, służącym do tych samych celów co mączka i powinien być opodatkowany stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień ust. 5a tego artykułu, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W świetle zapisów art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W ust. 2 tego artykułu podano, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym, w zakresie zdania wstępnego, art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Punkt 2 powołanego artykułu wskazuje, że ww. okresie stawka, której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy również zauważyć, iż od 1 stycznia 2011 r. w załączniku nr 3 do ustawy – tytuł drugiej kolumny otrzymał brzmienie „Symbol PKWiU 2008”. Tym samym obowiązująca dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r., została zastąpiona PKWiU z 2008 r., stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W załączniku nr 3 do ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. – w pozycji 27 wymieniono Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne PKWiU ex 10.4.

Zgodnie z pkt1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że regulacja zawarta w art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 27 załącznika nr 3 do tej ustawy, odnosi się wyłącznie do jadalnych (spożywanych przez ludzi) olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan producentem oleju rybnego, sklasyfikowanego wg PKWiU z 2008 r. w grupowaniu statystycznym 10.41.12.0, otrzymywanego z odpadów rybnych. Olej ten zakwalifikował Pan jako niejadalny, tj. nienadający się do spożycia przez ludzi, jest on bowiem komponentem do otrzymywania mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, drób).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro – jak podano we wniosku – produkowany olej zakwalifikował Pan jako niejadalny, tj. nienadający się spożycia przez ludzi, jego dostawa nie jest objęta preferencyjną stawką w wysokości 8%. Możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku nie przewidują również przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym dostawa ta podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku. Na powyższe rozstrzygnięcie nie może mieć wpływu argumentacja, że olej ten jest spożywany przez zwierzęta, których konsumentem jest człowiek, jak również fakt, iż dla produktu uzyskiwanego w tym samym procesie produkcyjnym i służącego do tych samych celów, stosuje Pan stawkę 8%.

Jednocześnie informuje się, że analiza prawidłowości dokonanej przez Pana klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.