ITPP1/443-927/14/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy sprzedaż przedmiotowego oleju podlega na terenie kraju opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług - pozycja nr 20?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku przy sprzedaży oleju sojowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku przy sprzedaży oleju sojowego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, zamierza sprowadzać (importować) z Ukrainy surowy olej sojowy. Olej ten nie jest olejem technicznym, nie służy też do produkcji farb. Olej jest przeznaczony do konsumpcji przez zwierzęta oraz (po wcześniejszej rafinacji) przez ludzi – jest olejem jadalnym. Proces produkcji odbywa się w tej samej technologii i z tego samego surowca, co olej jadalny. Olej przeznaczony do spożycia przez zwierzęta i olej przeznaczony do spożycia przez ludzi są produktami tożsamymi pod kątem jakości, parametrów i technologii produkcji. Na podstawie opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie grupowania wyrobu wymieniony olej sojowy surowy odgumowany/nieodgumowany mieści się w grupowaniu PKWiU 10.41.21.0 Olej sojowy surowy (CN 1507 10 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: Olej surowy, nawet odgumowany Polska klasyfikacja wyrobów i usług grupuje go w sekcji C - Artykuły przetwórstwa przemysłowego Dział 10 Artykuły spożywcze).

Spółka zamierza sprzedawać przedmiotowy olej, jako produkt przeznaczony do spożycia przez zwierzęta – jako dodatek do pasz.

W uzupełnieniu wniosku, odpowiadając na wezwanie organu w sprawie jednoznacznego wskazania, czy na dzień zbycia olej nadaje się do konsumpcji (spożycia przez ludzi), wskazano, że w związku z przedstawionymi argumentami, tj. scharakteryzowaniem procesu produkcji oleju, jego przeznaczenia oraz grupowania w klasyfikacjach PKWiU oraz CN – zdaniem Spółki, przedmiotowy olej sojowy surowy spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej w zakresie swoich cech i właściwości oraz nadaje się do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przedmiotowego oleju podlega na terenie kraju opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług - pozycja nr 20...

Zdaniem Wnioskodawcy, do sprzedaży omawianego oleju sojowego surowego jadalnego –uwzględniając jego proces produkcyjny, właściwości oraz przeznaczenie – należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% na podstawie załącznika nr 10, poz. 20 do ustawy o podatku od towarów i usług. W wymienionym załączniku nr 10 – w poz. 20 znajdują się „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne”. Charakterystyka omawianego oleju, który Spółka zamierza importować świadczy o tym, że jest to olej jadalny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ogólnie jadalny charakter tego oleju. Zdaniem Spółki przeznaczenie oleju (faktyczne zużycie) do spożycia przez zwierzęta nie pozbawia go charakteru jadalności – tym bardziej, że w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest definicji jadalności oleju.

Spółka wskazała, że posiada interpretacje Urzędu Statystycznego w Łodzi – opinie klasyfikacyjne wydane wcześniej dla firm współpracujących, z których wynika, że omawiany olej był wcześniej – w momencie obowiązywania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2004 - klasyfikowany w grupowaniu 15.41.12-10.10 „Olej sojowy surowy jadalny i jego frakcje, niemodyfikowany chemicznie” co odpowiada wprost grupowaniu 10.41.21.0 wynikającemu z obecnie obowiązującej PKWiU 2008.

Zatem w zasadzie zawsze – do momentu wprowadzenia PKWiU 2008 – olej ten był określany jako jadalny. W ocenie Spółki również fakt, że nazwa grupowania w PKWiU 2008 nie zawiera określenia „jadalny” nie zmienia charakteru oraz cech tego produktu.

Spółka uważa, że omawiany produkt bez względu na przeznaczenie zachowuje nadal swoje swoiste cechy i przy sprzedaży tego produktu należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 27 wskazano na „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne” (PKWiU ex 10.4).

Z kolei załącznik nr 10 do ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 20 tego załącznika znajdują się (PKWiU ex 10.4) „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”. Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której załącznik dotyczy. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza sprzedawać surowy olej sojowy. Olej ten nie jest olejem technicznym, nie służy też do produkcji farb. Olej przeznaczony jest do konsumpcji przez zwierzęta oraz „nadaje się do spożycia przez ludzi”. Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 10.41.21.0 Olej sojowy surowy. Spółka zamierza sprzedawać przedmiotowy olej, jako produkt przeznaczony do spożycia przez zwierzęta – jako dodatek do pasz.

Z treści powołanych przepisów wynika, że z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 10.4.

W PKWiU nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Olej sojowy jadalny nie utraci tego charakteru z tego tylko powodu, że zostanie wykorzystany do celów innych niż spożycie przez ludzi. Prawodawca wyraźnie zaznaczył, że chodzi o „jadalność” jako cechę oleju (produktu), nie zaś sposób jego spożytkowania. Podobnie olej przemysłowy, spożyty przez człowieka, nie stanie się olejem jadanym. Innymi słowy faktyczny sposób wykorzystania oleju ani nie przydaje mu charakteru jadalnego, ani też charakteru tego nie pozbawia. W rezultacie nie ma zatem wpływu na stawkę podatku od towarów i usług.

Spółka powołała się na klasyfikację oleju sojowego dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w świetle której olej mieści się w grupowaniu PKWiU 10.41.21.0. A zatem skoro – jak Spółka wskazała – przedmiotem sprzedaży będzie jadalny olej sojowy surowy, bowiem jak wskazano we wniosku „charakterystyka omawianego oleju, który Spółka zamierza importować świadczy o tym, że jest to olej jadalny”, bez znaczenia będzie w tym przypadku fakt, że olej ten Spółka będzie sprzedawała jako materiał paszowy.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż oleju sojowego surowego będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy, o ile faktycznie na dzień zbycia produkt ten nadawać się będzie do spożycia przez ludzi.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionego we wniosku wyrobu czy też uznania, że przedmiotowy olej sojowy nie nadaje się do spożycia przez ludzi) interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Końcowo zauważa się, że analiza i weryfikacja wskazanej we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.