ITPP3/443-178/11/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sprzedaż oleju zakupionego z zapłaconą akcyzą zużytego zgodnie z przeznaczeniem, do podmiotu zajmującego się jego utylizacją, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju smarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju smarowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka nabywa na własne potrzeby olej smarowy oraz olej turbinowy do maszyn i urządzeń. Oleje są klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Wnioskodawca wskazuje, iż wyroby nie są objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego określonym przepisach w art. 32 ust. 1 pkt 1, czy też w art. 32. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz określonym w § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070). Po zużyciu wymienionych olejów następuje ich sprzedaż. Zainteresowany wskazuje, iż oleje przepracowane posiadają kod CN 2710 99 00.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że oleje smarowy i turbinowy po zużyciu są odpadem niebezpiecznym. Zainteresowany zużyty olej sprzedaje przedsiębiorstwu, które przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej w ramach umów i zezwoleń dostarcza go do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi, po którym staje się olejem bazowym - produktem rafineryjnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż oleju smarowego przepracowanego przez Spółkę podlega opodatkowaniu akcyzą...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, sprzedaż oleju przepracowanego, stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. Ustawodawca nie określił w art. 89 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy dla powyższych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 wymienionego załącznika wskazano, iż wyrobami akcyzowymi zaliczanymi do kodu CN 2710 są m.in.oleje odpadowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 8 ust. 2 ustawy).

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

 1. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
 2. napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający (art. 8 ust. 4 ustawy).

Wskazać przy tym należy, iż jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 8 ust. 6 ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa z akcyzą zapłaconą olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urządzeń. Po zużyciu przedmiotowy olej podlega sprzedaży podmiotowi, który przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej dostarcza go następnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Wątpliwości Spółki dotyczą faktu, czy sprzedaż oleju przepracowanego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii, biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 6 ustawy, stwierdzić należy, iż sprzedaż wyrobu akcyzowego od którego na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona akcyza nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym w stosunku do tej sprzedaży nie powstaje zobowiązanie podatkowe i obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Podkreślić również należy, iż w opisanej sytuacji olej został zużyty, a nie wyprodukowany przez Wnioskodawcę. Nie powstał on także w wyniku celowego przetwarzania, lecz jest on produktem powstałym w wyniku zużycia wyrobu akcyzowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż oleju zakupionego z zapłaconą akcyzą zużytego zgodnie z przeznaczeniem, do podmiotu zajmującego się jego utylizacją, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, należało uznać za prawidłowe.

Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.