IPPP3/443-482/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak opodatkowania nabycia i posiadania silników zalanych olejem smarowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2014 r. (data wpływu 26 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania silników zalanych olejem smarowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania silników zalanych olejem smarowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

E. Sarl (dalej: Wnioskodawca lub E.) jest podmiotem z siedzibą w Szwajcarii i członkiem grupy kapitałowej I., do której należy m.in. polski podmiot P. (dalej: P.). Wnioskodawca zamierza zlecać P. produkcję pojazdów mechanicznych. P. zamierza prowadzić tę działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE). W dniu 21 marca 2013 r. P. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE w zakresie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej dotyczącej maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa, pojazdów samochodowych, motocykli oraz pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli. W związku z powyższym, E. będzie dostarczał do P. silniki do produkcji maszyn i pojazdów terenowych (w tym guadów). W tym celu E. będzie dokonywać zakupu silników od producentów z USA, Meksyku oraz krajów UE innych niż Polska, a następnie sprowadzać je z terytoriów tych krajów na terytorium Polski.

Z informacji uzyskanych od producentów silników wynika, że dostarczane silniki będą zalane olejem antykorozyjnym (smarowym) o kodach CN 2710 19 99 lub CN 2710 19 81 (dalej: olej smarowy) w ilości ok. 2 litrów. Jest to odpowiednia ilość wlewana przez producenta do silnika niezbędna w celu zapewnienia jego sprawności. Na fakturach zakupu jako przedmiot transakcji będą wskazywane silniki. Oleje smarowe nie będą wyszczególniane na fakturze, ani żadnych innych dokumentach towarzyszących tej transakcji. Olej ten jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania silnika i nie może być z niego odzyskany w niezmienionym stanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy import zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...
  2. Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym...
  3. Czy posiadanie zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy ani import, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie, ani też posiadanie zalanych olejem silników nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym. Poniżej E. przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626), dalej: „ustawa o podatku akcyzowym” przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych. Wyrobami akcyzowymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy określone w załączniku nr 1 do ustawy. Silniki nie stanowią zatem wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym załączniku jako wyroby akcyzowe zostały wymienione w poz. 27 wyroby objęte kodem CN 2710. Klasyfikacją CN 2710 objęte są oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe. Oleje smarowe zużywane przez producenta silników przy ich produkcji stanowią zatem wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Należy zwrócić uwagę, że w analizowanej sytuacji przedmiotem nabycia nie będą wskazane oleje, tylko silniki. Oleje smarowe, którymi zalane będą nabywane przez Wnioskodawcę silniki zostały zużyte przez producenta w toku ich produkcji. Wnioskodawca nie sprowadza zatem olejów smarowych, lecz silniki, do których produkcji zostały zużyte oleje. Powyższe również będzie odzwierciedlone na dokumentach handlowych towarzyszących transakcji nabycia silników (faktury zakupu, dokumenty transportowe). Wnioskodawca nawet nie będzie miał wiedzy odnośnie do dokładnej ilości oleju smarowego, który został zużyty przez producenta. Oleje te zostały zużyte w procesie wyprodukowania silników poza terytorium Polski. Oleje te są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania silnika. Co więcej, oleje te nie mogą zostać odzyskane z silników i ponownie wykorzystane przez Wnioskodawcę. Należy zatem uznać, że Wnioskodawca będzie dokonywał importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia silników, a nie olejów smarowych. Przedmiotem transakcji będą bowiem silniki. Silniki natomiast nie stanowią wyrobów akcyzowych. W przedmiotowej sytuacji E. nie dokona więc ani importu, ani też wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Tak jednak wskazano powyżej, w związku z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem silników Wnioskodawca nie będzie nabywał olejów smarowych, ani nie stanie się ich posiadaczem. Oleje te będą znajdowały się w nabytych silnikach jako środek zużyty przy okazji ich produkcji, i w rezultacie, powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w sytuacji E.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że jedną z podstawowych zasad podatku akcyzowego jest opodatkowanie w kraju konsumpcji. Należy podkreślić, że podmiotem który dokonał zużycia (konsumpcji) olejów smarowych wlanych do nabywanych przez E. silników był producent tych silników. Zużycie to nastąpiło zatem poza terytorium kraju.

Na terytorium Polski natomiast nie dochodzi do „nabywania lub posiadania” wyrobów akcyzowych. Wyroby akcyzowe zostały bowiem zużyte w procesie produkcji silników, a Wnioskodawca będzie nabywcą i posiadaczem silników, które nie stanowią wyrobów akcyzowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Podsumowując należy uznać, że w związku z importem, wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub posiadaniem silników zalanych olejem antykorozyjnym Wnioskodawca nie dokona czynności opodatkowanej akcyzą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W Dzienniku Ustaw z 2014 r., pod poz. 752 opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, który obowiązuje od dnia 5 czerwca 2014 r. Powyższe nie ma jednak wpływu na podjęte rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.