ILPP3/443-80/11-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Nabycie oleju hydraulicznego z firmy z Belgi na terytorium kraju z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2011 r. (data wpływu 26 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku olejów smarowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku olejów smarowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Spółka) nabywał do końca lipca 2011 r. olej hydrauliczny (zużywany bezpośrednio w procesie produkcyjnym w Spółce) z firmy A. Firma ta działała jako skład podatkowy i dostarczała do Zainteresowanego ten olej w procedurze zwolnienia z akcyzy.

W sierpniu 2011 r. zlikwidowano oddział firmy A i skład podatkowy przestał istnieć. W związku z tym Wnioskodawca zmuszony jest do składania zamówień bezpośrednio w firmie B (produkt ten jest unikalny, ze specyfikacją potwierdzoną przez T. w Japonii).

Dostawy tego oleju do Spółki będą realizowane bezpośrednio z firmy B jako wewnątrzwspólnotowe nabycia. Towar ten nie jest towarem akcyzowym w kraju nadawcy. Jest on sklasyfikowany pod kodem CN 2710 19 83.

Zużycie roczne wynosi około 70 tyś. litrów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dostawy oleju hydraulicznego z firmy B do Spółki mogą odbywać się w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, biorąc pod uwagę fakt, iż towar ten nie jest towarem akcyzowym w Belgii...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 24 lutego 2009 r., rozdział 3 § 10 ust. 2 - towar ten podlega zwolnieniu ze względu na przeznaczenie.

Spółka jest w stanie spełnić wszystkie warunki wymagane do zwolnienia towaru zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 1-11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy, wymagane jest dołączanie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy. Spółka jest świadoma, że ten dokument nie będzie dołączany do przemieszczanych wyrobów ze względu na fakt, iż wyroby te nie są wyrobami akcyzowymi w kraju nadawcy. Pomimo tego art. 32 ust. 5 pkt 10 ustawy umożliwia zastąpienie ww. dokumentu innym dokumentem zawierającym takie same dane.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju hydraulicznego przez Spółkę z firmy B może podlegać zwolnieniu z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe, to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1 wskazano, na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2710. Do wyrobów energetycznych, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Stawki akcyzy dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy – z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynoszą 1.180,00 zł/1.000 litrów.

Z powyższego wynika, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne, w tym oleje smarowe, należy uznać za wyroby akcyzowe.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nabywał olej ze składu podatkowego w kraju. W sierpniu 2011 r. zlikwidowano skład podatkowy w związku z tym Spółka zmuszona jest do składania zamówień bezpośrednio w firmie w Belgii (produkt ten jest unikalny, ze specyfikacją potwierdzoną przez T. w Japonii).

Dostawy tego oleju do Spółki będą realizowane bezpośrednio z tej firmy jako wewnątrzwspólnotowe nabycia. Towar ten nie jest towarem akcyzowym w kraju dostawcy. Jest on sklasyfikowany pod kodem CN 2710 19 83.

Prawodawca przewidział jednak, iż w określonych okolicznościach ww. wyroby podlegają zwolnieniu od akcyzy. Zgodnie bowiem z przepisem § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228 ze zm.), oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

  1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
  2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
  3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
  4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
  5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
  6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
  7. importu przez podmiot zużywający, lub
  8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
  9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Powyższe przepisy warunkują zatem zwolnienie od akcyzy olejów smarowych (oleju hydraulicznego) od spełnienia wymogów co do formy organizacyjno prawnej podmiotu dokonującego nabyć wewnątrzwspólnotowych.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku Wnioskodawca będzie zobowiązany uzyskać bowiem odpowiednie zezwolenie – np. zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (podmiot uprawniony do dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych wskazany w art. 57 ustawy).

Zauważyć należy przy tym, iż trafnie wskazała Spółka, że spełnione muszą być również warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.