ILPP3/443-110/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek akcyzowy w zakresie obowiązków barwienia i znakowania olejów smarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, SPÓŁKA Z O.O. przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków barwienia i znakowania olejów smarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków barwienia i znakowania olejów smarowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi skład podatkowy w określonej miejscowości, w którym produkuje produkt pod nazwą „olej smarowy do form (...)” dalej zwany „olejami” lub „olej (...)”.

Oleje nie są używane ani przeznaczane do sprzedaży dla celów napędowych lub opałowych, są olejami formowymi służącymi do smarowania form. W oparciu o klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 Z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t.2, str. 382, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy o akcyzie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm., dalej „ustawa o akcyzie”), tj. na dzień 1 marca 2009 r., produkt ten był klasyfikowany do kodu CN 2710 19 91 (Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne).

Z kolei w oparciu o klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. produkt ten jest klasyfikowany do kodu CN 2710 20 31 (Oleje opałowe o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1% masy).

Dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym Spółka stosuje klasyfikację olejów do kodu CN 2710 19 91 wg Nomenklatury Scalonej (CN), obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy o akcyzie i tym samym nie dokonuje barwienia tego produktu, gdyż nie jest on objęty normą art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie.

Spółka kieruje się w tym zakresie przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym „zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie”.

W konsekwencji, Spółka uznaje, że zmiana klasyfikacji oleju (...), jaka jest wynikiem zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN), nie może powodować zmian w opodatkowaniu tego wyrobu, w tym wypełnianiu obowiązku jego barwienia.

Na potrzeby wypełnienia obowiązku barwienia i znakowania nałożonego art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, Spółka pomimo zmiany Nomenklatury Scalonej (CN) od 1 stycznia 2012 r. klasyfikuje „olej smarowy do form L5” nadal do kodu CN 2710 19 91 i nie dokonuje jego barwienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zakresie wypełnienia obowiązku nałożonego art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie dla produktu „olej smarowy do form (...)”, Spółka postępuje prawidłowo i nie dokonuje jego barwienia ani znakowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie wypełnienia obowiązku nałożonego art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie dla produktu olej (...), Spółka prawidłowo stosuje klasyfikację tego produktu według Nomenklatury Scalonej (CN) w brzmieniu obowiązującym w roku 2009 i tym samym prawidłowo nie dokonuje jego barwienia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o akcyzie do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t.2, str. 382, z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o akcyzie, zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie o akcyzie.

Treść ustawy o akcyzie od dnia wejścia jej w życie, tj. 1 marca 2009 r., nie została zmieniona w sposób wskazujący na obowiązek stosowania zmian w Nomenklaturze Scalonej (CN). Dotyczy to także art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie.

Tym samym, dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych ww. przepisem, tj. znakowania i barwienia należy stosować klasyfikację produktów wg Nomenklatury Scalonej (CN) obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy o akcyzie, tj. 1 marca 2009 r.

W konsekwencji, dla uznania, czy dany produkt podlega obowiązkowi znakowania i barwienia zastosowanie znajdzie Nomenklatura Scalona (CN) określona przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 291 z 31.10.2008, str. 1), której zastosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia w życie ustawy o akcyzie określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (Dz. U. z 2009 r. Nr 230 poz. 1541).

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.

Z uwagi na fakt, że „olej smarowy do form (...)” oznaczony kodem CN 2710 19 91 zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) obowiązującą na 1 marca 2009 r. nie jest objęty treścią art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, nie podlega obowiązkowi barwienia.

Dodatkowo, nawet jeżeli uznać, że Spółka dla celów wypełnienia obowiązku nałożonego art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie powinna klasyfikować produkty zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) w brzmieniu aktualnie obowiązującym, z uwagi na fakt, że olej (...) klasyfikowany jest wg treści ww. Nomenklatury Scalonej (CN) do kodu CN 2710 20 31, który również nie mieści się w treści przepisu art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, Spółka również nie ma obowiązku jego barwienia.

W konsekwencji, od dnia wejścia w życie ustawy o akcyzie, tj. od 1 marca 2009 r. Spółka prawidłowo stosuje art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie nie dokonując barwienia produktu „olej smarowy do form (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.