IBPP3/443-583/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Odzysk olejów smarowych z przepracowanych(odpadowych) olejów smarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2011r. (data wpływu 19 maja 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 sierpnia 2011r. (data wpływu 11 sierpnia 2011r. )o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania oleju smarowego uzyskiwanego z odzysku zużytych olejów maszynowych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2011r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania oleju smarowego uzyskiwanego z odzysku zużytych olejów maszynowych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych.

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymagań formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym pismem dnia 29 lipca 2011r. znak IBPP3/443-583/11/DG, na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych.

Odpowiedź na powyższe wezwanie została udzielona za pismem z 9 sierpnia 2011r. (data wpływu 11 sierpnia 2011r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem instalacji służącej do odzysku odpadów niebezpiecznych. Spółka zamierza rozpocząć działalność, której przedmiotem jest zbieranie, transport, magazynowanie oraz odzysk przepracowanych olejów maszynowych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych. Odzysk przepracowanych olejów odbywać się będzie wyłącznie z zastosowaniem fizycznych metod oczyszczania (mających na celu usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych, wody) określonych w załączniku nr 5 o odpadach jako R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju.

W wyniku opisanego procesu Wnioskodawca uzyskuje zregenerowany olej smarowy, który nadaje się do ponownego zużycia.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2011r. Wnioskodawca wskazał również, iż:

 • kody CN zbieranych olejów to:
  1. oleje maszynowe 2710 19 99
  2. oleje hydrauliczne 2710 19 83
  3. oleje przekładniowe 2710 19 87
  4. oleje transformatorowe 2710 19 93
  5. oleje silnikowe 2710 19 81
 • Wnioskodawca nie posiada w chwili obecnej dowodu w postaci faktury wystawionej przez podatnika podatku akcyzowego z której będzie wyniakło, że od ww. zbieranych olejów została zapłacona akcyzy na rzecz Skarbu Państwa, gdyz jak wykazano wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, jednakże w chwili rozpoczęcia działalności na etapie zbierania przepracowanych olejów w przypadku istnienia takich dokumentów Wnioskodawca będzie je wymagać,
 • Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż zbierane oleje odpadowe pochodzące z przemysłu będą mogły być następstwem zużycia jako zwolnione z akcyzy,
 • Kod CN olejów powstałych w wyniku zastosowania metod oczyszczania metodą R9 pozostaje bez zmian, tj. dla:
  1. oleju maszynowego CN 2710 19 99
  2. oleju hydraulicznego 2710 19 83
  3. oleju przekładniowego 2710 19 87
  4. oleju transformatorowego 2710 19 93
  5. oleju silnikowego 2710 19 81,
 • w wyniku procesów technologicznych prowadzonych na zbieranych wyrobach nie następuje zmiana ich klasyfikacji (kodu CN), nie następuje również zmiana w zakresie własności fizyko-chemicznych, zbierany olej jest zanieczyszczony, natomiast proces odzysku ma na celu jedynie jego oczyszczenie,
 • w wyniku prowadzonych procesów technologicznych ilość oleju smarowego jest mniejsza od ilości zużytego do rafinacji oleju maszynowego, hydraulicznego, przekładniowego, transformatorowego oraz silnikowego,
 • powstały olej smarowy będzie zużywany do produkcji innych olejów smarowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prowadzenie działalności w zakresie odzysku przepracowanych olejów maszynowych, hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych z zastosowaniem fizycznych metod oczyszczania (mających na celu usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych, wody) określony w załączniku nr 5 ustawy o odpadach jako R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju musi odbywać się w składzie podatkowym...
 2. czy sprzedaż odzyskanych olejów maszynowych, hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych do kontrahentów na terenie kraju nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych...

Zdaniem Wnioskodawcy rozpoczęcie działalności, której przedmiotem jest zbieranie, transport, magazynowanie oraz odzysk przepracowanych olejów maszynowych, hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych nie stanowi produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W rezultacie w odniesieniu do art. 47 wspomnianej ustawy Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia składu podatkowego w związku ze zbieraniem, transportem, magazynowaniem oraz odzyskiwaniem ww. olejów.

Olej przepracowany (odpadowy) jest jedynie produktem ubocznym zużywania oleju smarowego, który po upływie okresu żywotności (tj. przydatności do smarowania) nie nadającym się z uwagi na zanieczyszczenia do kolejnego zużycia. Spółka dokonując zbierania oraz odzysku oleju przepracowanego (nie wytwarza nowego wyrobu energetycznego), przywraca jedynie zużytemu olejowi smarowemu jego pierwotne właściwości. Tym samym zgodnie z art. 8 ust. 6 ww. ustawy sprzedaż odzyskanych olejów smarowych do kontrahentów na terenie kraju nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych. W przeciwnym wypadku zdanie Spółki mielibyśmy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem tej samej partii oleju, gdyż działalność Wnioskodawcy nie polega (jak wyżej opisano) na produkcji wyrobów energetycznych lecz na odzyskiwaniu np. z przepracowanego oleju maszynowego (niezdatnego do użytku), zregenerowanego oleju maszynowego (zdatnego do ponownego zużycia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) do wyrobów akcyzowych zaliczono wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe wymienione w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym w poz. 27 zostały wymienione wyroby zaliczone do kodu CN 2710.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 do 2715.

Natomiast w myśl art. 89 ust.1 pkt 11 stawka akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobu o kodzie CN 2710 419 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99 - wynosi 1.180 zł/1.000 litrów.

Zgodnie zaś z § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finanów z dnia 23 sierpnia 2010r w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 157, poz.1070 ze zm). zwalnia się z akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Powyższe oznacza, co zaznaczył również Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, iż skupowane przez niego wyroby pochodzące z przemysłu mogły zostać nabyte przez kontrahentów, od których są one skupowane w dwojaki sposób tj. z zapłaconą akcyzą lub z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonywać skupu przepracowanych (odpadowych) olejów smarowych zużytych zgodnie ze swoim przeznaczeniem, następnie zamierza poddać je procesowi polegającemu na usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych oraz wody. W ten sposób zamierza uzyskać zregenerowany olej smarowy, który nadaje się do ponownego użycia. Odzysk przepracowanych olejów odbywać się będzie wyłącznie z zastosowaniem procesu odzysku, który został określony w załączniku nr 5 ustawy o odpadach jako R9 czyli powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju.

W myśl powyższego, w przedmiotowej sprawie niezbędne jest odniesienie się do przepisów zawartych w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej. ustawy odpady oznaczają każda substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 9, 11 i 14 cyt. ustawy:

 • odzysk - to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy;
 • oleje odpadowe - to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne;
 • recykling - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Jednocześnie w myśl. art. 39 ust. 1ww. ustawy oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera ogólnych definicji czynności, które na mocy prawa rozumiane są jako produkcja wyrobów energetycznych, tj. pojęcie wytwarzanie i przetwarzanie

Zgodnie ze Słonikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, wydawnictwo internetowe...) wytworzyć oznacza „zrobić, wyprodukować coś, natomiast przetworzyć znaczy „przekształcić coś twórczo; zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd”. Regeneracja zaś to odzyskiwanie w procesach technologicznych wartościowych substancji, energii lub przywracanie zużytym substancjom i niektórym materiałom ich pierwotnych właściwości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż regeneracja olejów odpadowych mieści się w definicji produkcji zawartej w art. 87 ustawy o podatku akcyzowym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych oleje odpadowe czyli przepracowane oleje maszynowe o kodzie CN 2710 19 99, przekładniowe o kodzie CN 2710 19 87, transformatorowe o kodzie CN 2710 19 93, hydrauliczne o kodzie CN 2710 19 83 oraz silnikowe o kodzie CN 2710 19 81. W tym miejscu zauważyć należy, iż kody CN 2710 19 99, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 93 2710 19 81 wskazane przez wnioskodawcę dotyczą olejów maszynowych, hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych oraz silnikowych podczas gdy zgodnie z Nomenklaturą Scaloną oleje odpadowe zaklasyfikowane są do kodu 2710 91-99.

W związku z powyższym oleje maszynowe o kodzie CN 2710 19 99, przekładniowe o kodzie CN 2710 19 87, transformatorowe o kodzie CN 2710 19 93, hydrauliczne o kodzie CN 2710 19 83, oleje silnikowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz oleje przepracowane (odpadowe) o kodzie CN stanowią na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym odmienne wyroby akcyzowe. Zgodnie z tym przepisem bowiem do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Dla takiego kodu nie została określona stawka podatku akcyzowego w art. 89 ust. 1 ustawy akcyzowej. Tym samym wyroby te pozyskiwane do produkcji olejów smarowych podlegają, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy opodatkowaniu zerową stawka podatku akcyzowego. Natomiast jak wskazano na wstępie oleje smarowe o kodach od 2710 19 71 do 2710 19 99 podlegają opodatkowaniu stawka podatku akcyzowego w wysokości 1.180 zł / 1000 litrów.

W świetle postanowień art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca dokonując produkcji olejów smarowych objętych pozytywną stawką podatku akcyzowego, z wykorzystaniem odpadowych olejów objętych zerową stawką podatku akcyzowego zobowiązany jest do prowadzenia składu podatkowego.

Nie ma przy tym znaczenia czy pierwotny wyrób był opodatkowany podatkiem akcyzowym, czy też korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego, gdyż wyrób ten został już zużyty i stanowi odpad. Wnioskodawca zaś w takim przypadku nie nabywa już do produkcji olejów smarowych olejów maszynowych, przekładniowych, transformatorowy lub silnikowych lecz nabywa odpadowy olej objęty zerową stawką podatku akcyzowego czyli olej powstały w wyniku zużycia olejów maszynowych, przekładniowych, transformatorowych lub silnikowych.

Przedmiotem opodatkowania w przedmiotowej sytuacji będzie zatem, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych. Nie znajdzie zaś zastosowania w takim przypadku art. 8 ust. 6 ustawy, gdyż jak wskazano wyżej w stosunku do nabytych zużytych olejów odpadowych stawka podatku akcyzowego wynosi zero. Nie wystąpi w takim przypadku zatem podwójne opodatkowanie tego samego wyrobu.

Powyższe oznacza, że w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę odpadowych olejów nie ma zastosowania wyłączenie z obowiązku prowadzenia składu podatkowego, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powstałe oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w związku z ich produkcją. Natomiast warunki dotyczące sprzedaży tych wyrobów powstałych w wyniku przetworzenia (regeneracji) zależeć będą od tego czy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu dokumentu ADT, z zastosowaniem zwolnienia - wówczas zastosowanie będzie miał dokument dostawy, lub też na podstawie dokumentów handlowych – w sytuacji wyprowadzenia powstałych olejów smarowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.