Olej smarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej smarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
mar

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie obowiązków barwienia i znakowania olejów smarowych.

Fragment:

Z uwagi na fakt, że „ olej smarowy do form (...) ” oznaczony kodem CN 2710 19 91 zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) obowiązującą na 1 marca 2009 r. nie jest objęty treścią art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, nie podlega obowiązkowi barwienia. Dodatkowo, nawet jeżeli uznać, że Spółka dla celów wypełnienia obowiązku nałożonego art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie powinna klasyfikować produkty zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) w brzmieniu aktualnie obowiązującym, z uwagi na fakt, że olej (...) klasyfikowany jest wg treści ww. Nomenklatury Scalonej (CN) do kodu CN 2710 20 31, który również nie mieści się w treści przepisu art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie, Spółka również nie ma obowiązku jego barwienia. W konsekwencji, od dnia wejścia w życie ustawy o akcyzie, tj. od 1 marca 2009 r. Spółka prawidłowo stosuje art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie nie dokonując barwienia produktu „ olej smarowy do form (...) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2014
19
paź

Istota:

Brak opodatkowania nabycia i posiadania silników zalanych olejem smarowym

Fragment:

Z informacji uzyskanych od producentów silników wynika, że dostarczane silniki będą zalane olejem antykorozyjnym (smarowym) o kodach CN 2710 19 99 lub CN 2710 19 81 (dalej: olej smarowy) w ilości ok. 2 litrów. Jest to odpowiednia ilość wlewana przez producenta do silnika niezbędna w celu zapewnienia jego sprawności. Na fakturach zakupu jako przedmiot transakcji będą wskazywane silniki. Oleje smarowe nie będą wyszczególniane na fakturze, ani żadnych innych dokumentach towarzyszących tej transakcji. Olej ten jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania silnika i nie może być z niego odzyskany w niezmienionym stanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy import zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym... Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym... Czy posiadanie zalanych olejem silników stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy ani import, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie, ani też posiadanie zalanych olejem silników nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym. Poniżej E. przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie.

2012
5
paź

Istota:

Obowiązek zapłaty akcyzy

Fragment:

Podatek akcyzowy w takiej sytuacji jest nakładany tylko raz i w tej samej wysokości na pierwszym etapie obrotu – niezależnie od tego, czy olej smarowy został wyprodukowany na terytorium kraju czy przywieziony z innego państwa członkowskiego. Organy podatkowe w tym zakresie mogą zatem skutecznie sprawować nadzór nad obrotem olejami smarowymi w tym nad zastosowaniem zwolnienia z podatku przypadku ich przeznaczenia do celów objętych zwolnieniem. W ocenie organu nie zasługuje na aprobatę stanowisko stanowiące, iż przepisy krajowego ustawodawcy dyskryminują Wnioskodawcę wobec innych podmiotów prowadzących działalność na unijnym rynku. Krajowe przepisy nie rozgraniczają zakresu i trybu opodatkowania olejów smarowych w zależności od przynależności krajowej podmiotu dokonującego obrotu olejami smarowymi na terytorium kraju. Niezależnie czy podatnikiem podatku akcyzowego od olejów smarowych jest podmiot z Polski, Litwy, Holandii oleje te są opodatkowane na terytorium kraju na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości. Natomiast jeżeli, jakiej państwo członkowskie nie wprowadziło na swoim terytorium opodatkowania olejów smarowych, to jest to autonomiczna decyzja tego państwa, która nie ma nic wspólnego z regulacjami obowiązującymi na terytorium Polski, która miała prawo do opodatkowania olejów smarowych wyłączonych z zakresu działania dyrektywy energetycznej.

2012
14
wrz

Istota:

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do produkcji kleju, czyli w celach innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników należy uznać za pozostające poza zakresem przedmiotowym podatku akcyzowego, czy też należy uznać, iż podlega ono opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lecz jest zwolnione pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek?

Fragment:

Jednakże nabywany wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę olej smarowy o kodzie CN 2710 19 99 jest na gruncie krajowych uregulowań prawnych, wyrobem akcyzowym. Czynnością, która podlega opodatkowaniu – stawką 1.180,00 zł/1.000 litrów – podatkiem akcyzowym jest nabycie wewnątrzwspólnotowe tego wyrobu. Tym niemniej może on korzystać ze zwolnienia od tego podatku przy spełnieniu warunków, określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. W zakresie interpretacji dotyczącej opisanego zdarzenia przyszłego, została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2012 r. Nr ILPP3/443-108/11-3/TK . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
14
wrz

Istota:

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju smarowego, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do produkcji kleju, czyli w celach innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników należy uznać za pozostające poza zakresem przedmiotowym podatku akcyzowego, czy też należy uznać, iż podlega ono opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lecz jest zwolnione pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek?

Fragment:

Jednakże nabywany wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę olej smarowy o kodzie CN 2710 19 99 jest na gruncie krajowych uregulowań prawnych, wyrobem akcyzowym. Czynnością, która podlega opodatkowaniu – stawką 1.180,00 zł/1.000 litrów – podatkiem akcyzowym jest nabycie wewnątrzwspólnotowe tego wyrobu. Tym niemniej może on korzystać ze zwolnienia od tego podatku przy spełnieniu warunków, określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie interpretacji dotyczącej opisanego stanu faktycznego, została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2012 r. Nr ILPP3/443-108/11-2/TK . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
29
maj

Istota:

Czy nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę oleje smarowe, przeznaczone na cele inne niż napędowe lub grzewcze, zbywane następnie innym podmiotom, podlegają podatkowi akcyzowemu?

Fragment:

Istotne jest – jak wyżej wykazano – iż nie jest sprzeczne z celami dyrektywy Energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż opisane we wniosku olej smarowe w ustawie o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi. Zatem mogą one na terytorium kraju podlegać obowiązkowi ewidencjonowania lub stosowania określonych procedur, np. zawieszonego poboru akcyzy. Zaznaczyć należy, iż nie jest to naruszenie zasady swobodnego handlu i przepływu towarów na wspólnym rynku. Przepisy krajowe, które ustanawiają odrębne procedury, jakie należy stosować w przypadku ww. wyrobów, nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie przekraczania granic i nie nakładają na podatników, ani na inne państwa członkowskie obowiązków, które byłyby niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego. Przede wszystkim w obrocie wewnątrzwspólnotowym m.in. olejami smarowymi, nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i e-AD lub dokument zastępujący e-AD – nabycie wewnątrzwspólnotowe tych wyrobów odbywa się bowiem na podstawie dokumentów handlowych. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego zawartą w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

2012
19
kwi

Istota:

Nabycie oleju hydraulicznego z firmy z Belgi na terytorium kraju z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

Fragment:

Z powyższego wynika, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne, w tym oleje smarowe, należy uznać za wyroby akcyzowe. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nabywał olej ze składu podatkowego w kraju. W sierpniu 2011 r. zlikwidowano skład podatkowy w związku z tym Spółka zmuszona jest do składania zamówień bezpośrednio w firmie w Belgii (produkt ten jest unikalny, ze specyfikacją potwierdzoną przez T. w Japonii). Dostawy tego oleju do Spółki będą realizowane bezpośrednio z tej firmy jako wewnątrzwspólnotowe nabycia. Towar ten nie jest towarem akcyzowym w kraju dostawcy. Jest on sklasyfikowany pod kodem CN 2710 19 83. Prawodawca przewidział jednak, iż w określonych okolicznościach ww. wyroby podlegają zwolnieniu od akcyzy. Zgodnie bowiem z przepisem § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228 ze zm.), oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

2011
7
gru

Istota:

Sprzedaż oleju zakupionego z zapłaconą akcyzą zużytego zgodnie z przeznaczeniem, do podmiotu zajmującego się jego utylizacją, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa z akcyzą zapłaconą olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urządzeń. Po zużyciu przedmiotowy olej podlega sprzedaży podmiotowi, który przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej dostarcza go następnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Wątpliwości Spółki dotyczą faktu, czy sprzedaż oleju przepracowanego podlega opodatkowaniu akcyzą. Odnosząc się do przedmiotowej kwestii, biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 6 ustawy, stwierdzić należy, iż sprzedaż wyrobu akcyzowego od którego na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona akcyza nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym w stosunku do tej sprzedaży nie powstaje zobowiązanie podatkowe i obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Podkreślić również należy, iż w opisanej sytuacji olej został zużyty, a nie wyprodukowany przez Wnioskodawcę. Nie powstał on także w wyniku celowego przetwarzania, lecz jest on produktem powstałym w wyniku zużycia wyrobu akcyzowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż oleju zakupionego z zapłaconą akcyzą zużytego zgodnie z przeznaczeniem, do podmiotu zajmującego się jego utylizacją, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, należało uznać za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Odzysk olejów smarowych z przepracowanych(odpadowych) olejów smarowych.

Fragment:

W ten sposób zamierza uzyskać zregenerowany olej smarowy, który nadaje się do ponownego użycia. Odzysk przepracowanych olejów odbywać się będzie wyłącznie z zastosowaniem procesu odzysku, który został określony w załączniku nr 5 ustawy o odpadach jako R9 czyli powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju. W myśl powyższego, w przedmiotowej sprawie niezbędne jest odniesienie się do przepisów zawartych w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej. ustawy odpady oznaczają każda substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Stosownie zaś do art. 3 ust. 1 pkt 9, 11 i 14 cyt. ustawy: odzysk - to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy; oleje odpadowe - to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie (...)

2011
1
paź

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 83.

Fragment:

Spółka podkreśliła, iż przedmiotowy olej smarowy nie jest wykorzystywany do celów napędowych lub opałowych. Spółka nabywa olej smarowy od dostawcy niemieckiego, w związku z czym jest on przemieszczany z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Następnie, Spółka sprzedaje go dealerom, bądź w sporadycznych przypadkach bezpośrednio rolnikom. Olej smarowy transportowany jest bezpośrednio od dostawcy z Niemiec do dealerów lub odpowiednio rolników, tj. w żadnym momencie nie znajduje się w fizycznym posiadaniu Spółki (w szczególności nie „ przechodzi ” on przez magazyn Spółki). Jak wynika z informacji uzyskanych od przewoźnika, już na terytorium Polski, olej smarowy jest przeładowywany z większych na mniejsze samochody transportowe. W przypadkach, gdy olej smarowy dostarczany jest rolnikom, zużywany jest on w sposób bieżący, jako preparat smarowy do użytkowanego sprzętu rolniczego. Natomiast w sytuacji, kiedy przedmiotowy olej smarowy sprzedawany jest przez Spółkę dealerom, odsprzedawany jest on następnie przez nich na rzecz rolników (zużywają go oni w powyżej wskazany sposób jako preparat smarowy) lub jest wykorzystywany przez nich w celu serwisowania sprzętu rolniczego (a więc de facto również w identycznych celach smarowych).