Olej roślinny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej roślinny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik posiadający zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i stosowny wpis do rejestru wytwórców, który produkuje olej roślinny w części przeznaczony do sprzedaży na cele jadalne, a w części na cele przemysłowe (do produkcji biopaliw):1. jest zobowiązany dokonywać produkcji oleju jadalnego w składzie podatkowymi i czy całości produkcji podlegać będzie wymogom rozliczenia składu podatkowego? 2. czy możliwe jest produkowania oleju roślinnego z przeznaczeniem do produkcji biopaliw poza składem podatkowym, 3. czy od wyprodukowanego poza składem podatkowym oleju roślinnego przeznaczonego następnie na cele przemysłowe (do produkcji estrów) należy naliczać podatek akcyzowy i według jakich zasad i stawek.

Fragment:

(...) przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu innych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, zwolnione są od akcyzy. Istota objęcia czystego oleju roślinnego jako biokomponentu szczególnym nadzorem podatkowym i wytwarzaniem w składzie podatkowym, sprowadza się do kontroli jego ilości i jakości, przebiegu procesów technologicznych, ruchu towarowego oraz dokumentacji prowadzonej w powyższych zakresach. Natomiast, czysty olej roślinny jako biopaliwo, produkowane z naruszeniem warunków i form określonych przepisami prawa, np. produkowany poza składem podatkowym czy niewykorzystany przez rolnika wyłącznie na własny użytek, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 1.882,00zł za 1000 litrów. Powyższych odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu sporządzenia niniejszego postanowienia. (...)

2011
1
maj

Istota:

Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.

Fragment:

(...) i zamierza go oferować jako surowiec służący innym firmom do wytworzenia biokomponentów, to nie można przyjąć, że decyduje on o bezpośrednim przeznaczeniu takiego oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje bowiem dopiero producent biokomponentu. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) jako biokomponent traktuje się bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz węglowodory syntetyczne. Przepis ten stanowi więc, iż biokomponentem nie jest każdy olej rzepakowy, tym bardziej surowy, lecz wyłącznie tzw. czysty olej rzepakowy. Dla produkcji takiego wyrobu ww. ustawa przewiduje w art. 5 ust. 1 pkt 3 wymóg prowadzenia składu podatkowego. Reasumując należy stwierdzić, iż produkcja surowego oleju rzepakowego, który posłuży dopiero do produkcji biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Wobec powyższego (...)

2011
1
maj

Istota:

Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.

Fragment:

(...) być surowcem służącym innym firmom do wytworzenia biokomponentów, to nie można przyjąć, że decyduje On o bezpośrednim przeznaczeniu takiego oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje bowiem dopiero producent biokomponentu. Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) jako biokomponent traktuje się bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz węglowodory syntetyczne. Przepis ten stanowi więc, iż biokomponentem nie jest każdy olej rzepakowy, tym bardziej surowy, lecz wyłącznie ww. wyroby. W świetle postanowień art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musi posiadać jedynie wytwórca biokomponentu. Reasumując należy stwierdzić, iż w zakresie planowanej przez Zainteresowanego działalności dotyczącej surowego oleju rzepakowego nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie (...)