IPPP3/4513-88/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Złożenie oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych.
IPPP3/4513-88/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. olej opałowy
 2. oświadczenia
 3. przeznaczenie
 4. stawki podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma B. planuje rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji na składzie podatkowym nowego rodzaju oleju opałowego z nowych komponentów. Produkcja będzie polegała na wymieszaniu w zbiorniku produkcyjnym kilku komponentów. Jednym z komponentów będzie nabyty od producenta krajowego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyrób akcyzowy olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 68. Między innymi z powyższego komponentu produkowane będzie paliwo grzewcze - olej opałowy średni o kodzie CN 2707 99 99 i olej opałowy ciężki typu B o kodzie CN 2707 99 99. Na powyższe produkty B. posiada wiążące informacje akcyzowe wydane przez Izbę Celną w dniu 20 kwietnia 2015 r. Kontrahentom za zakupiony olej opałowy ciężki C-3 o kodzie 2710 19 68, B. będzie wystawiał oświadczenie, zgodnie z którym nabyty wyrób akcyzowy zostanie w całości przeznaczony na cele opałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku nabycia przez B. wyrobu akcyzowego o nazwie olej opałowy ciężki o kodzie CN 2710 19 68, poddawany mieszaniu na składzie podatkowym z innymi komponentami, a wytworzone paliwo grzewcze - olej opałowy średni o kodzie CN 2707 99 99 oraz olej opałowy ciężki typu B o kodzie 2707 99 99 przeznaczony będzie do dalszej sprzedaży z przeznaczeniem dla celu opałowego, może zostać złożone oświadczenie dla kontrahenta oraz urzędu celnego, zgodnie z którym nabyte wyroby akcyzowe zostaną sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Firma B. stoi na stanowisku, że przy nabyciu wyrobu akcyzowego - oleju opałowego ciężkiego C-3 o kodzie 2710 19 68, używanego do produkcji innego wyrobu energetycznego - paliwa grzewczego - oleju opałowego średniego o kodzie CN 2707 99 99 i oleju opałowego ciężkiego typu B przeznaczonego do dalszej sprzedaży z przeznaczeniem na cel opałowy, może wystawić do kontrahenta oświadczenie, że olej opałowy ciężki C-3 przeznaczony będzie do celu opałowego.

Stanowisko firmy B. znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. IPPP3/443-1179/14-5/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym pod poz. 27 mieszczą się oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe o kodzie CN 2710.

W art. 86 ust. 1 ustawy zawarto katalog wyrobów energetycznych, do których w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W ust. 2 i 3 ww. art. 86 ustawy wyjaśniono, że paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym za paliwo opałowe uznawane są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych. Definicja paliwa opałowego odwołuje się więc do przeznaczenia danego wyrobu, a nie konkretnej pozycji w załączniku do ustawy.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy, sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji na składzie podatkowym nowego rodzaju oleju opałowego z nowych komponentów.

Produkcja będzie polegała na wymieszaniu w zbiorniku produkcyjnym kilku komponentów. Jednym z komponentów będzie nabyty od producenta krajowego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyrób akcyzowy olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 68. Między innymi z powyższego komponentu produkowane będzie paliwo grzewcze - olej opałowy średni o kodzie CN 2707 99 99 i olej opałowy ciężki typu B o kodzie CN 2707 99 99. Kontrahentom za zakupiony olej opałowy ciężki C-3 o kodzie 2710 19 68 Wnioskodawca będzie wystawiał oświadczenie, zgodnie z którym nabyty wyrób akcyzowy zostanie w całości przeznaczony na cele opałowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości postępowania w opisanej sytuacji.

Stosowanie oświadczeń, o których mowa m.in. w ww. art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, jest warunkiem uprawniającym sprzedawcę do zastosowania obniżonych stawek akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy.

Wnioskodawca nabyty od producenta krajowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrób akcyzowy - olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 68 przeznacza do produkcji paliwa grzewczego - oleju opałowego średniego o kodzie CN 2707 99 99 i oleju opałowego ciężkiego typu B o kodzie CN 2707 99 99.

Należy zatem uznać, że przeznaczeniem ww. oleju opałowego ciężkiego C-3 jest szeroko rozumiany cel opałowy i powinien być traktowany jak paliwo opałowe.

W sytuacji zatem dokonywania przez Wnioskodawcę sprzedaży wyprodukowanego z tego oleju paliwa grzewczego – oleju opałowego średniego i oleju opałowego ciężkiego typu B nabywcom (pod warunkiem, że złożą oni oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1-2 ustawy - że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych), uprawnia również Wnioskodawcę do złożenia sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy ciężki będzie przez niego sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.