Olej opałowy ciężki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej opałowy ciężki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży oleju opałowego ciężkiego do celów opałowych

Fragment:

(...) publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2), w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych. Ustawodawca w jednoznaczny sposób zredukował ilość potencjalnych pośredników do jednego podmiotu pośredniczącego (odsprzedawcy). Niewątpliwym celem powyższego ograniczenia liczby pośredników przez ww. rozporządzenie było niedopuszczenie do sytuacji, gdy olej opałowy ciężki jest przedmiotem obrotu nieokreślonej liczby podmiotów gospodarczych. Wyniku powyższych transakcji dochodziłoby do wypaczenia celu powyższej sprzedaży jakim jest zwolnienie sprzedaży ww. oleju przeznaczonego do wykorzystania przez podmioty wymienione § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu ciężkiego oleju opałowego z rafinerii, a następnie sprzedać olej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia wynikającego z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku sprzedaży ciężkiego oleju opałowego dla zużywającej go elektrociepłowni?

Fragment:

(...) Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tj. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) zwalnia od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego w elektrociepłowniach, przez indywidualne gospodarstwa domowe i organizacje charytatywne, w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych – dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt w/w rozporządzenia. Powyższe zwolnienie stosuje się do oleju, z którego mniej niż 30% objętościowo destyluje przy temperaturze 350°C i którego gęstość w temperaturze 15°C jest wyższa niż 830kg/m 3 . Zgodnie zaś z ust. 3 w/w rozporządzenia uprawnionym nabywcą jest podmiot dokonujący zakupu ciężkiego oleju opałowego, który wykorzystuje ciężki olej opałowy do celów, których mowa w § 10 ust. 1 i złoży sprzedawcy (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakie wymagania i jakie formalności musi spełnić spółka i/lub produkt aby w/w produkt mógł być importowany i wprowadzany na rynek w procedurze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie?

Fragment:

(...) w części dot. pytania drugiego nie jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 14 września 2006 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Wskazany wniosek został uzupełniony przez podatnika pismem z dnia 25 września 2006 roku, który wpłynął do tut. organu w tym samym dniu. Z ww. pisma wynika, iż Spółka zamierza importować z Ukrainy olej opałowy ciężki tzw. mazut. o parametrach opisanych w załączniku. Podatnik przewiduje, iż kodem CN tego produktu będzie kod CN 2710 19 63 (tj. o zawartości siarki do 2 %) lub kod CN 2710 19 65 (jeżeli zawartość siarki będzie przekraczała 2 % i nie będzie przekraczała 3,5 %). Ponadto Spółka informuje, iż nie posiada statusu składu podatkowego ani zarejestrowanego handlowca. W/w produkt będzie sprzedawany do odbiorców finalnych. Podatnik zwrócił się do tut. organu z (...)

2011
1
maj

Istota:

Zwolnienie z akcyzy ciężkiego oleju opałowego na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy (Dz.U. Nr 72, poz. 500 ze zm.)

Fragment:

(...) omawianej kolizji należałoby posłużyć się regułą kolizyjną lex posterior derogat legi priori (norma ustanowiona później uchyla normę ustanowioną wcześniej). Dodatkowo za słusznością takiego rozwiązania przemawia fakt, iż „norma ustanowiona później", czyli w omawianym przypadku przepisy ustawy o jakości paliw i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych, mają na celu dostosowanie polskich przepisów do unormowań unijnych. W konsekwencji Spółka, produkując olej opałowy ciężki, powinna opierać się o przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych, które wyznaczają maksymalny 1% udział siarki w oleju opałowym ciężkim. Kluczowe jednak znaczenie przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy winien mieć fakt, iż definicja oleju opałowego ciężkiego zawarta w ustawie o podatku jest niezgodna z przepisami prawa wspólnotowego. Ograniczenie zawartości siarki wynika z przepisów unijnej Dyrektywy. Wskazanie więc właściwego przepisu, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. z 2006 r. Dz. U. nr 72, poz. 500 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży oleju opałowego ciężkiego do elektrowni za pośrednictwem odsprzedającego (pośrednika)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 29.09.2006 r. U Z A S A D N I E N I E Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Zgodnie z opisanym w Państwa wniosku stanem faktycznym Spółka jest producentem ciężkiego oleju opałowego o nazwie handlowej "olej opałowy RG" klasyfikowanego do kodu PKWiU 23.20.17-70.00. Olej ten jest nabywany m.in. przez elektrownie z przeznaczeniem do zużycia w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. W związku z powyższym, wątpliwości podatnika dotyczą możliwości (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. z 2006 r. Dz. U. nr 72, poz. 500 z późn. zm.) w przypadku nabywania ciężkiego oleju opałowego ze składu podatkowego, a następnie odsprzedaży go podmiotom, które będą dalej ten olej odsprzedawać?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 24.10.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 30.10.2006 r. U Z A S A D N I E N I E Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z opisanym w Państwa wniosku stanem faktycznym Spółka zamierza dokonywać odsprzedaży ciężkiego oleju opałowego korzystając ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 10 ust. 1 w/w rozporządzenia. Spółka nie jest producentem ciężkiego oleju opałowego. Przedmiotowy olej zamierza nabywać ze składu podatkowego, a następnie odsprzedawać (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w sytuacji, gdy nabywca ciężkiego oleju opałowego – Elektrociepłownia posiada status elektrociepłowni i wykorzystuje nabyty olej na własne potrzeby, Spółka mogła nie obciążać sprzedaży przedmiotowego oleju opałowego akcyzą. Jeśli tak, to czy naliczona i ujęta przez podatnika w deklaracjach dla podatku akcyzowego oraz odprowadzona do budżetu państwa kwota podatku akcyzowego od sprzedaży mazutu na rzecz elektrociepłowni w okresie 01.05.2004 r. – 01.06.2005 r. była nienależna oraz stanowi podlegającą zwrotowi nadpłatę podatku zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) warunki, jakie muszą spełniać podmioty korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego, szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb ich stosowania (rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.05.2004 r.). Rozporządzenie to zostało zmienione m.in. przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875). Olej opałowy ciężki, o którym mowa w państwa wniosku, wykorzystywany m.in. w elektrociepłowniach został zwolniony od akcyzy na podstawie § 10 w/w rozporządzeń. Analizując treść powyższego przepisu prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż wyraźnie wskazuje ona, że w okresie 01.05.2004 r. – 01.06.2005 r., w przypadku sprzedaży oleju opałowego ciężkiego na rzecz podmiotu posiadającego status elektrociepłowni, która wykorzystuje ten towar do własnych potrzeb, podmiot (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia?

Fragment:

(...) gospodarczą polegającą na obrocie różnymi rodzajami wyrobów rafinacji naftowej. Jedną z prowadzonych form działalności jest nabywanie wewnątrzwspólnotowo olejów opałowych ciężkich. Aktualnie Podatnik planuje rozpoczęcie nabywania wewnątrzwspólnotowo oleju opałowego ciężkiego, którego właściwości fizykochemiczne predysponują ten towar do uznania go za wyrób akcyzowy nie podlegający obowiązkowi znakowania i barwienia. Strona stoi na stanowisku, że przedmiotowy olej opałowy ciężki, który posiada takie właściwości, tzn. że mniej niż 30 % objętościowo tego oleju destyluje przy 350º C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m 3 nie podlega obowiązku znakowania i barwienia. Jednocześnie Podatnik wyjaśnia, że dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego tego typu wyrobów wcześniej, ale ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2005r. nowych przepisów dotyczących obowiązku znakowania i barwienia olejów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i któy to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia a także czy ten olej, spełniający wymogi Taryfy Celnej do kodu CN 2710 19 61 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60 zł/1000kg?

Fragment:

(...) gospodarczą polegającą na obrocie różnymi rodzajami wyrobów rafinacji naftowej. Jedną z prowadzonych form działalności jest nabywanie wewnątrzwspólnotowo olejów opałowych ciężkich. Aktualnie Podatnik planuje rozpoczęcie nabywania wewnątrzwspólnotowo oleju opałowego ciężkiego, którego właściwości fizykochemiczne predysponują ten towar do uznania go za wyrób akcyzowy nie podlegający obowiązkowi znakowania i barwienia. Podatnik stoi na stanowisku, że przedmiotowy olej opałowy ciężki, który posiada takie właściwości, że mniej niż 30% objętościowo tego oleju destyluje przy 350ºC i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m 3 nie podlega obowiązku znakowania i barwienia. Ponadto, zdaniem Strony, taki olej, tj. o parametrach fizyko-chemicznych, w których mniej niż 30% oleju opałowego destyluje w temperaturze 350ºC oraz którego gęstość w temperaturze 15ºC jest niższa niż od 890 kg/m 3 podlega stawce podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca jest pośrednikiem w sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwraca się z zapytaniem czy w opisanych w postanowieniu sytuacjach powstaje wobec wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.10.2005r. (data wpływu dnia 03.11.2005r.) postanawiam uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, w którym stwierdza, że na firmie działającej jako pośrednik, który kupuje i sprzedaje towary akcyzowe zharmonizowane w trakcie transportu, tj. w drodze, pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Unii Europejskiej nie powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Uzasadnienie W dniu 03.11.2005r. wpłynął do tut. Urzędu Celnego wniosek Podatnika z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w trybie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem zapytania wnioskodawcy była kwestia czy dostawa nafty, (...)