Olej opałowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej opałowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
sty

Istota:

Złożenie oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych.

Fragment:

Jednym z komponentów będzie nabyty od producenta krajowego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyrób akcyzowy olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 68. Między innymi z powyższego komponentu produkowane będzie paliwo grzewcze - olej opałowy średni o kodzie CN 2707 99 99 i olej opałowy ciężki typu B o kodzie CN 2707 99 99. Na powyższe produkty B. posiada wiążące informacje akcyzowe wydane przez Izbę Celną w dniu 20 kwietnia 2015 r. Kontrahentom za zakupiony olej opałowy ciężki C-3 o kodzie 2710 19 68, B. będzie wystawiał oświadczenie, zgodnie z którym nabyty wyrób akcyzowy zostanie w całości przeznaczony na cele opałowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku nabycia przez B. wyrobu akcyzowego o nazwie olej opałowy ciężki o kodzie CN 2710 19 68, poddawany mieszaniu na składzie podatkowym z innymi komponentami, a wytworzone paliwo grzewcze - olej opałowy średni o kodzie CN 2707 99 99 oraz olej opałowy ciężki typu B o kodzie 2707 99 99 przeznaczony będzie do dalszej sprzedaży z przeznaczeniem dla celu opałowego, może zostać złożone oświadczenie dla kontrahenta oraz urzędu celnego, zgodnie z którym nabyte wyroby akcyzowe zostaną sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2015
1
gru

Istota:

W sytuacji opisanej we wniosku, zarówno przed 1 stycznia 2015 r. jak i po tej dacie, w przypadku gdy przy sprzedaży i nabyciu przez Wnioskodawcę ciężkiego oleju opałowego dochowano wszelkich warunków dla zastosowania opisanego zwolnienia, a Wnioskodawca użył niezgodnie ze zwolnieniem nabyte oleje do celów opałowych, to olej ten w ilości w jakiej został użyty do celów opałowych nie objętych zwolnieniem będzie podlegał opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 64zł/1000 kg.

Fragment:

Olej opałowy wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu podlega zwolnieniu na podstawie § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 195) – (dalej: rozporządzenie). Zużywany w Elektrociepłowni olej opałowy Wnioskodawca nabywał jako zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Przed dostawami oleju opałowego złożył Sprzedawcy oświadczenie, że zakupiony olej opałowy wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu w Elektrociepłowni Wnioskodawcy. Spółka może określić ilość oleju zużytego do produkcji określonego typu energii dopiero na podstawie prowadzonej ewidencji zużycia. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przeważającej części nabywany przez Spółkę olej opałowy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, Wnioskodawca nabywa go jako wyrób w całości zwolniony od akcyzy na podstawie wskazanych przepisów rozporządzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy według stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2015 r. w przypadku zmiany przeznaczenia zakupionego oleju opałowego ze zwolnieniem od akcyzy, opodatkowanie użycia oleju opałowego wykorzystanego na cele opałowe podlega stawce 64,00 zł/1000 kg...

2013
9
mar

Istota:

Czy skoro ustawodawca stosuje obniżoną stawkę akcyzy na zużycie oleju opałowego do celów opałowych to oznacza to, że zużycie oleju opałowego w urządzeniu (...)przez Spółkę do podgrzania wody jest zgodne celem wskazanym w ustawie?

Fragment:

Sporadycznie wykorzystuje również olej opałowy na cele własne zużywając go do zasilania grzejnika przepływowego służącego do ogrzewania wody w urządzeniu (...). Olej opałowy zużywany w urządzeniu (...) służy do celów opałowych i jest wykorzystywany jako paliwo opałowe, gdyż jest on zużywany do podgrzania wody przepływającej przez moduł grzewczy, w którym jest spalany celem uzyskania wysokiej temperatury. Natomiast samo urządzenie jest napędzane trójfazowym silnikiem elektrycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy skoro ustawodawca stosuje obniżoną stawkę akcyzy na zużycie oleju opałowego do celów opałowych to oznacza to, że zużycie oleju opałowego w urządzeniu (...) przez Spółkę do podgrzania wody jest zgodne celem wskazanym w ustawie... Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawodawca użył sformułowania, że wyroby nabywane są z przeznaczeniem na cele opałowe to każde zużycie oleju opałowego, w wyniku którego nastąpi ogrzanie nośnika ciepła i tym samym podniesienie temperatury jest celem preferowanym przez ustawę. Urządzenie, w którym Zainteresowany zużywa olej opałowy służy do ogrzania wody. Takie samo działanie osiąga się na skutek zużycia oleju np. do ogrzania wody w instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania.

2013
15
sty

Istota:

W sytuacji gdy przedmiotowe oleje opałowe były przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i w państwie członkowskim, do którego wyroby zostały wysłane (Holandia), zostaną stwierdzone ubytki, to podlegają one opodatkowaniu akcyzą w tym państwie członkowskim, według zasad ustalonych w tym państwie.

Fragment:

Analogicznie jak w polskiej ustawie, zgodnie z dyrektywą, jeżeli w trakcie przemieszczania wykryto nieprawidłowość i ustalenie miejsca wystąpienia nieprawidłowości nie jest możliwe, uznaje się, ze wystąpiła ona w państwie członkowskim, w którym została wykryta. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 4 dyrektywy, jeżeli wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie dotarły do miejsca przeznaczenia, a w trakcie przemieszczenia nie wykryto żadnej nieprawidłowości prowadzącej do dopuszczenia tych wyrobów do konsumpcji, uznaje się, że nieprawidłowość wystąpiła w państwie członkowskim wysyłki i w momencie rozpoczęcia przemieszczania, chyba że w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia przemieszczania, właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki otrzymają wystarczające dowody, że przemieszczenie dobiegło końca lub potwierdzające miejsce wystąpienia nieprawidłowości. Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu powstałych ubytków wyrobu akcyzowego przemieszczonego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, powinien on uiścić należy podatek akcyzowy wyłącznie w Holandii, wg tam obowiązującej stawki podatku, z uwagi na fakt, że to organ tego państwa wykrył powstałe ubytki. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2012
30
cze

Istota:

Sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem preferencyjnej stawki akcyzy.

Fragment:

(...) olej opałowy. W związku z wezwaniem tutejszego organu pismem z dnia 2 lutego 2012 r. sygn. akt ITPP3/443-235/11-3/JK Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe w następujący sposób: Pytanie pierwsze dotyczy stwierdzenia, czy urządzenia zamontowane w autobusach można uznać za urządzenia grzewcze, o których mowa w art. 89 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. W treści oświadczenia nabywca wskaże następujące dane: marka/typ autobusu, numer rejestracyjny autobusu, nr VIN/numer fabryczny autobusu, pojemność zbiornika na olej opałowy, jego rodzaj i typ (np. W. B., S., M., S.), miejsce użytkowania. Opisany we wniosku lekki olej opałowy należy klasyfikować do kodu CN 2710 19 47. Ponadto, w piśmie z dnia 21 lutego 2012 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, iż w składanym oświadczeniu i jego załączniku nabywca oleju opałowego, oprócz danych dotyczących nabywcy (adres, siedziba, NIP, REGON), ilości nabywanego oleju, daty i miejsca złożenia oświadczenia, czytelnego podpisu składającego oświadczenia, określi także: markę pojazdu, numer rejestracyjny, nr nadwozia, pojemność zbiornika na olej opałowy, typ agregatu grzewczego miejsce użytkowania. W związku z powyższym zadano następujące pytania.

2012
15
cze

Istota:

Opodatkowanie oleju opałowego utraconego w wyniku wypadku drogowego.

Fragment:

Stosownie do powyższego sanacyjna stawka podatku akcyzowego ma zastosowanie gdy: olej opałowy zostanie użyty do napędu silników spalinowych, olej opałowy zostanie użyty, a nie spełnia warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, olej opałowy jest przechowywany w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika nie zostaną spełnione warunki formalne dotyczące oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego nie zostaną spełnione odpowiednie warunki określone w art. 89 ust. 5-15 ustawy. Natomiast w sytuacji gdy są spełnione wszystkie warunki warunkujące zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego dla oleju opałowego, a nabywca oleju, użył go niezgodnie z przeznaczeniem ale do celów innych niż do napędu silników spalinowych to w stosunku do tego wyrobu nie będzie miała zastosowanie sankcyjna stawka podatku określona w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy. Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem wniosku w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki formalne dotyczące możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej jak też nie użył tego oleju do celów dla których została określona sankcyjna stawka podatkowa, to olej utracony wskutek wypadku drogowego nie powinien być opodatkowany stawką sanacyjną podatku akcyzowego.

2011
29
lis

Istota:

Czy wyroby olej opałowy TERMEC oraz olej opałowy EGZOTERM przeznaczone na cele opałowe, spełniają warunki, określone w §1 ust. 1 pkt 1 w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu, a jeżeli tak, to czy ze względu na właściwości fizykochemiczne wykazywane przez te oleje, uniemożliwiające ustalenie zawartości barwnika oraz znacznika, może znajdować do nich zastosowanie przepis art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym?Jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować do sprzedaży krajowej oleju opałowego TERMEC oraz oleju opałowego EGZOTERM, przeznaczonych na cele opałowe?

Fragment:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem: 1) Jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować do sprzedaży krajowej oleju opałowego TERMEC oraz oleju opałowego EGZOTERM, przeznaczonych na cele opałowe? 2) Czy wyroby olej opałowy TERMEC oraz olej opałowy EGZOTERM przeznaczone na cele opałowe, spełniają warunki, określone w §1 ust. 1 pkt 1 w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu, a jeżeli tak, to czy ze względu na właściwości fizykochemiczne wykazywane przez te oleje, uniemożliwiające ustalenie zawartości barwnika oraz znacznika, może znajdować do nich zastosowanie przepis art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym? Według Podatnika na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu tej ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy, gdzie w poz. 4 wyliczono produkty rafinacji ropy naftowej - oleje z ropy naftowej klasyfikowane do poz. 23.20 PKWiU oraz 2710 CN. Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust.2 powołanego wyżej przepisu, olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych. W rozporządzeniu w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, gdzie w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia (...)

2011
29
lis

Istota:

Sposób opodatkowania sprzedaży w kraju olejów przeznaczonych na cele opałowe.

Fragment:

(...) wyroby: „Olej opałowy X” oraz „Olej opałowy Y” spełniają wszystkie warunki uzasadniające objęcie ich sprzedaży w kraju stawką podatku akcyzowego w wysokości określonej w poz. 2 lit. a) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, tj. 232 zł/1000 l. Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia, iż stosownie do art. 65 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu. W przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wynosi: 1) dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe - 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu; 2) dla ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe - 1800 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu.

2011
28
lis

Istota:

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

Fragment:

Przedmiotowy olej opałowy o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega więc obowiązkowi znakowania i barwienia. Zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania spraw dotyczących klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Dokonywanie takiej klasyfikacji nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Końcowo tutejszy organ informuje, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych dokonując wykładni prawa podatkowego należy stosować wykładnię gramatyczną, którą to organ zastosował w wydanej interpretacji indywidualnej, jak również w niniejszej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 23 czerwca 2007 r. znak ITPP3/443-76/08/JK Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
28
lis

Istota:

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

Fragment:

Przedmiotowy olej opałowy o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega więc obowiązkowi znakowania i barwienia. Zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania spraw dotyczących klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Dokonywanie takiej klasyfikacji nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Końcowo tutejszy organ informuje, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych dokonując wykładni prawa podatkowego należy stosować wykładnię gramatyczną, którą to organ zastosował w wydanej interpretacji indywidualnej, jak również w niniejszej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 23 czerwca 2007 r. znak ITPP3/443-75/08/JK Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.