ITPP3/443-20/11/ZG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wnioskodawca ma prawo do dokonywania wpisu ilości zużytego oleju do ewidencji raz w miesiącu. Natomiast datą zużycia wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie będzie data wpisu do ewidencji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2011 roku (data wpływu 7.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2011 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od podatku

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka sprowadza z zagranicy w ramach importu olej napędowy oznaczony znacznikiem oraz zabarwiony na niebiesko, przeznaczony do celów żeglugi, w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. Spółka posiada i użytkuje jako podmiot zużywający 3 barki paliwowe, które zużywają olej napędowy zwolniony od podatku akcyzowego. W związku z powyższym, Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie i wpisywać do ewidencji datę zużycia oleju napędowego, jako podmiot zużywający. Obecnie Spółka wpisuje do ewidencji datę zużycia całej partii oleju napędowego dostarczonej na barki. Wpisy daty zużycia oleju napędowego dokonywane są na podstawie pomiarów zużycia oleju napędowego dokonywanych po każdym rejsie i w oparciu o współczynniki zużycia paliwa dla poszczególnych silników barek. Wpisy te dokonywane są raz w miesiącu, zgodnie z treścią § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160 poz. 1075). Faktyczne zużycie paliwa jest mniejsze, niż wynikałoby to z obliczeń zużycia paliwa dokonanych z zastosowaniem określonych dla poszczególnych urządzeń współczynników zużycia.

Spółka posiada dokumentację dla każdej barki, w której określone są współczynniki zużycia paliwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy data zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 wymienionego rozporządzenia to data zużycia całej partii oleju napędowego dostarczonej na barkę, przy czym do ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenia wpisywane są partie paliwa żeglugowego w ilościach odebranych i potwierdzonych przez odbiorców, czy też ilość zużyta w każdym rejsie osobno...

Czy Spółka może raz w miesiącu dokonywać wpisów ilości zużytego zwolnionego paliwa, na podstawie dokonywanych po każdym rejsie pomiarów ilości paliwa w zbiorniku, a ilość zużytych wyrobów zwolnionych jest mniejsza od ustalanej na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne silniki...

Zdaniem Wnioskodawcy datą zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, jest data zużycia całej partii oleju napędowego dostarczonej na barkę, czyli ilości wpisanej do ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Ponadto Spółka stoi na stanowisku, że może raz w miesiącu dokonywać wpisów ilości zużytego zwolnionego paliwa, na podstawie dokonywanych po każdym rejsie pomiarów ilości paliwa w zbiorniku, a ilość zużytych wyrobów zwolnionych jest mniejsza od ustalanej na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne silniki barek. Spółka posiada dla każdej barki dokumentację, w której określone są współczynniki zużycia paliwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 60 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 poz. 11 ze zm.), warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ponadto w art. 38 ust. 1 ustawy, zawarto delegację do określenia w drodze rozporządzenia:

 1. wzoru i sposobu stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1a, oraz podmiotów, które wystawiają dokument dostawy,
 2. szczegółowego zakresu danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia,
 3. środków skażających, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilości oraz warunków stosowania,
 4. warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160 poz. 1075 ze zm.) wydanego na podstawie ww. delegacji, ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zawiera:

 1. dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych:
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. informację odpowiednio o dacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. informację o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. informację o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Ponadto w myśl § 4 ust. 2 wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 3, powinno nastąpić, odpowiednio:

 1. przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
 2. niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;
 3. niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;
 4. niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Jednakże w myśl ust. 3 dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca posiada i użytkuje jako podmiot zużywający 3 barki paliwowe, które zużywają olej napędowy zwolniony od podatku akcyzowego. Spółka prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jako podmiot zużywający.

Wpisy daty zużycia oleju napędowego dokonywane raz w miesiącu, na podstawie pomiarów zużycia oleju napędowego dokonywanych po każdym rejsie i w oparciu o współczynniki zużycia paliwa dla poszczególnych silników barek.

Spółka posiada dokumentację dla każdej barki, w której określone są współczynniki zużycia paliwa.

Zatem dokonując analizy przytoczonych przepisów oraz opisu stanu faktycznego, należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy, iż ma prawo do dokonywania wpisu ilości zużytego oleju do ewidencji raz w miesiącu. Natomiast datą zużycia wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie będzie data wpisu do ewidencji. Zatem uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.