Olej napędowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej napędowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
sty

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy oleju napędowego nabywanego do jachtu

Fragment:

Niemniej jednak w celu zastosowania zwolnienia musi zostać również zachowany „ nadrzędny warunek ” tożsamości podmiotu posiadającego jacht i zużywającego olej napędowy. W przypadku, gdy jacht wraz z olejem napędowym zostanie przez Spółkę wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. Wówczas podmiotem zużywającym taki olej napędowy jest najemca. Zwolnienie natomiast od akcyzy udzielone zostaje pod warunkiem, że oleje napędowy zostanie zużyte przez podmiot zużywający, który posiada jacht. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji wynajmu jachtu wraz z olejem napędowym innym podmiotom Spółka nie dochowa warunku uprawniającego do zwolnienia od akcyzy nabywanego oleju napędowego. Olej napędowy powinien zostać zatem opodatkowany właściwą dla niego stawką akcyzy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
5
cze

Istota:

Zwolnienie od akcyzy oleju napędowego zużywanego do produkcji (jako składnik) preparatu antykorozyjnego (olej procesowo-technologiczny)

Fragment:

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem Nomenklatury Scalonej olej napędowy, który będzie zużywany przez Spółkę, klasyfikowany jest do kodów CN 2710 19 43-46, natomiast zgodnie z brzmieniem Nomenklatury Scalonej z 2009 r., która jest stosowana dla celu podatku akcyzowego, przedmiotowy olej napędowy klasyfikowany jest do kodu CN 2710 19 41. Spółka rozważa, czy olej napędowy, który zamierza zużywać Spółka może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny, przy założeniu, że zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wykorzystywany przez Spółkę jako surowiec do produkcji preparatu antykorozyjnego, olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 według Nomenklatury Scalonej z 2009 r. (zgodnie z obecnym brzmieniem Nomenklatury Scalonej olej napędowy, który zamierza wykorzystywać Spółka, jest klasyfikowany do kodów CN 2710 19 43-46), może zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jako olej procesowo-technologiczny, o ile zostaną zachowane pozostałe warunki zwolnienia z podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy: Olej napędowy klasyfikowany (...)

2012
14
kwi

Istota:

Wnioskodawca chcąc skorzystać z możliwości wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego powinien działać w ramach zezwolenia udzielonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zarejestrowany wysyłający wypełniając określone w przepisach prawa obowiązki związane ze stosowaniem dokumentu e-AD oraz ze złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza wprowadzać do składu podatkowego, prowadzonego przez inny podmiot, będący jej własnością importowany olej napędowy. Odprawa celna importowanego oleju miała miejsce przy składzie podatkowym zlokalizowanym bezpośrednio przy nabrzeżu portowym. Importowany olej napędowy będzie rozładowany ze statku morskiego do zbiornika w składzie podatkowym. W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym przypadku, nie wystąpi obowiązek uzyskania przez Spółkę zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający oraz złożenia z tego tytułu zabezpieczenia akcyzowego, gdyż nie dojdzie w opisywanej sytuacji do czynności przemieszczenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, lecz jedynie do rozładunku w toku którego nie może dojść do nieprawidłowości. W ocenie tutejszego organu, jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia, aby można było dokonać wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego należy przedmiotowe wyroby tam faktycznie przemieścić (przepompować). Zdaniem organu, nie ulega wątpliwości, że dojdzie wówczas do faktu przemieszczenia przedmiotowych wyrobów między zbiornikiem statku, a instalacjami magazynowymi składu podatkowego. W inny sposób bowiem, olej napędowy nie znalazłby się na terenie składu podatkowego.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawca ma prawo do dokonywania wpisu ilości zużytego oleju do ewidencji raz w miesiącu. Natomiast datą zużycia wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie będzie data wpisu do ewidencji.

Fragment:

Spółka sprowadza z zagranicy w ramach importu olej napędowy oznaczony znacznikiem oraz zabarwiony na niebiesko, przeznaczony do celów żeglugi, w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. Spółka posiada i użytkuje jako podmiot zużywający 3 barki paliwowe, które zużywają olej napędowy zwolniony od podatku akcyzowego. W związku z powyższym, Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie i wpisywać do ewidencji datę zużycia oleju napędowego, jako podmiot zużywający. Obecnie Spółka wpisuje do ewidencji datę zużycia całej partii oleju napędowego dostarczonej na barki. Wpisy daty zużycia oleju napędowego dokonywane są na podstawie pomiarów zużycia oleju napędowego dokonywanych po każdym rejsie i w oparciu o współczynniki zużycia paliwa dla poszczególnych silników barek. Wpisy te dokonywane są raz w miesiącu, zgodnie z treścią § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 roku, w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Opisany w zdarzeniu przyszłym olej napędowy zostanie dostarczony wyłącznie w celu wykorzystania do mycia (płukania) instalacji do produkcji asfaltu. Zatem, nie zostanie dostarczony w celu wykorzystania do procesów technologicznych, tym samym nie wypełni dyspozycji przepisu § 10 pkt 3 rozporządzenia, a Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze od akcyzy.

Fragment:

Olej napędowy zostałby wyprowadzony ze składu podatkowego sprzedawcy rurociągiem bezpośrednio do instalacji Spółki. W ocenie Spółki, olej napędowy w opisanej sytuacji można zaliczyć do olejów procesowych – technologicznych. Zgodnie z treścią, przepisu § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070), zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 i 9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Analiza cytowanego przepisu wskazuje, iż sposób przeznaczenia opisanego we wniosku oleju nie wypełni dyspozycji przepisów § 10 pkt 3 rozporządzenia, gdyż wyrób ten nie zostanie wykorzystany na cele olejów procesowych - technologicznych uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Wskazany przez Spółkę sposób wykorzystania oleju napędowego będzie polegał bowiem wyłącznie na myciu (płukaniu) instalacji do produkcji asfaltu, a nie samej jego produkcji.

2011
1
wrz

Istota:

Reasumując, opisany w zdarzeniu przyszłym olej napędowy zostanie dostarczony wyłącznie w celu wykorzystania do mycia (płukania) instalacji do produkcji asfaltu. Zatem, nie zostanie dostarczony w celu wykorzystania do procesów technologicznych, tym samym nie wypełni dyspozycji przepisu § 10 pkt 3 rozporządzenia, a Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze od akcyzy.

Fragment:

Olej napędowy zostałby wyprowadzony ze składu podatkowego Wnioskodawcy rurociągiem po ciśnieniem bezpośrednio do instalacji u odbiorcy. Następnie olej wracałby rurociągiem do składu podatkowego Zainteresowanego. W ocenie Spółki, olej napędowy w opisanej sytuacji można zaliczyć do olejów procesowych – technologicznych. Zgodnie z treścią, przepisu § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070), dalej zwanego rozporządzeniem, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 i 9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. W ocenie tutejszego organu, sposób przeznaczenia opisanego we wniosku oleju nie wypełni dyspozycji przepisów § 10 pkt 3 rozporządzenia, gdyż wyrób ten nie zostanie wykorzystany na cele olejów procesowych - technologicznych uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Wskazany przez Spółkę sposób wykorzystania oleju napędowego będzie polegał bowiem wyłącznie na myciu (płukaniu) instalacji do produkcji asfaltu.

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca chcąc skorzystać z możliwości wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego powinien działać w ramach zezwolenia udzielonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zarejestrowany wysyłający wypełniając określone w przepisach prawa obowiązki związane ze stosowaniem dokumentu ADT oraz ze złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.

Fragment:

W inny sposób bowiem, olej napędowy nie znalazłby się na terenie składu podatkowego. Ze wskazanych wyżej uregulowań wynika także, iż Spółka mogła dokonać wprowadzenia swoich wyrobów na teren składu podatkowego działając wyłącznie w ramach uzyskanego zezwolenia jako zarejestrowany wysyłający. Zatem, uzyskane zezwolenie dotyczyło przede wszystkim samej możliwości wprowadzenia do składu podatkowego pochodzących z importu wyrobów akcyzowych. Podkreślić należy, iż importowane wyroby, które są wprowadzane do składu podatkowego, w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu na podstawie przepisów celnych, z mocy prawa, zostają objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zatem, Spółka korzystając z procedury zawieszenia poboru akcyzy, w chwili wypełnienia obowiązków wynikających z prawa celnego i związanych z dopuszczeniem wyrobów akcyzowych do swobodnego obrotu, powinna dopełnić wszystkich wymogów związanych z rozpoczęciem stosowaniem tej procedury jeszcze przed wprowadzeniem towaru do składu podatkowego. Zatem, powinna dołączyć do przemieszczanych (wprowadzanych do składu) wyrobów akcyzowych dokument ADT oraz złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Wskazać bowiem należy, iż nawet w tak specyficznej sytuacji jak przedstawiona we wniosku nie można wykluczyć powstania ubytków wyrobów akcyzowych, które w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co do zasady, podlegają opodatkowaniu akcyzą.

2011
1
sie

Istota:

Czy wykorzystywanie przez spółkę barwionego oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych o kodzie CN 27101945 i gęstości określonej wart. 89 ust. 1 pkt 10 ppkt a ustawy o podatku akcyzowym, do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą ww. agregatów uprawnia spółkę do korzystania ze stawki określonej wart. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym?

Fragment:

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać barwiony olej napędowy o kodzie CN 2710 19 45 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą agregatów. W świetle powyższego zdaniem tut. organu nie można tutaj mówić, iż dochodzi do bezpośredniego zużycia paliwa w celu uzyskania ciepła lecz do jego zużycia w celu napędzania specjalistycznych urządzeń (maszyn) które służą do utrzymywania odpowiedniej temperatury magazynowanych (przewożonych) towarów. Tym samym przedmiotowy olej napędowy w tym przypadku nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku. Należy bowiem tutaj zauważyć, że przepis art. 86 ust. 3 uznaje za paliwa opałowe tylko takie paliwa które nie służą do napędu silników spalinowych nawet jeżeli urządzenia zaopatrzone w ten silnik służą do celów grzewczych. W konsekwencji użycia ww. wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem zastosowanie znajdzie tutaj stawka podatku określona w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy. W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z olejem barwionym o gęstości niższej niż 890 kilogramów/metr sześcienny w temperaturze 15oC winna być zastosowana stawka podatku we wysokości 1.822,00 zł/1.000 litrów. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

W sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do użycia podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, a paliwo to jest przywożone w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów to przedmiotowe nabycie paliwa będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego na warunkach określonych w cyt. wyżej art. 33 ustawy o podatku akcyzowym.

Fragment:

W związku z powyższym pytanie wnioskodawcy sprowadza się do wyjaśnienia czy spółka może wykorzystywać olej napędowy grzewczy CN 27101945 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą agregatów podczas wykonywanego transportu oraz czy w związku z tym powstaje wątpliwość czy w niniejszych okolicznościach takie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliwa silnikowego tj. oleju napędowego grzewczego CN 27101945, przeznaczonego do wykorzystywania podczas wykonywania transportu podlega zwolnieniu od akcyzy. Zamontowane na izotermach kontenerach na naczepach, agregaty posiadają własne zasilanie, z własnych zbiorników, służących wyłącznie do utrzymywania określonej temperatury. Powyższe oznacza, że agregaty są niezależne i posiadają swoje własne zasilanie z własnymi zbiornikami do przechowywania ww. oleju, które nie służą do jeżdżenia, a jedynie mają na celu wytworzyć i utrzymywać prawidłową temperaturę przewożonego w trakcie transportu towaru. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka chcąc wykorzystywać olej napędowy grzewczy CN 27101945 jako paliwo do agregatorów, służące do wytworzenia i utrzymywania np. ogrzewania lub chłodzenia do kontenerów na naczepach, a więc do zapewnienia prawidłowej temperatury przewożonego w trakcie transportu towaru, i nabywając na taki cel ww. paliwo silnikowe nabycie takie podlega zwolnieniu od akcyzy...

2011
1
lip

Istota:

Wykorzystanie oleju napędowego do ogrzewania powierzchni magazynowych Wnioskodawcy na pomocą agregatów zamontowanych na kontenerach, naczepach (izotermach) nie jest wykorzystywaniem tegoż oleju podczas transportu, a zatem w takim przypadku nie zostaną spełnione warunki zwolnienia dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo w pojemnikach specjalnego przeznaczenia oleju napędowego

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka może wykorzystywać olej napędowy grzewczy CN 27101945 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą ww. agregatów i nie uiszczać z tego tytułu podatku akcyzowego (czy ww. olej napędowy z uwagi na sposób jego wykorzystywania jest zwolniony z tego podatku)... Zdaniem Wnioskodawcy powinien on móc wykorzystywać olej napędowy grzewczy CN 27101945 do ogrzewania powierzchni magazynowych za pomocą agregatów Termoking oraz Carier Maxima Vector i nie musi regulować z tego tytułu podatku akcyzowego, albowiem olej napędowy grzewczy służy wyłącznie do wytwarzania i utrzymywania odpowiedniej temperatury transportowanych towarów - a nie do jeżdżenia. Powyższe jest tym bardziej zasadne, że zamontowane agregaty posiadają własne zasilanie, z własnych zbiorników, służących wyłącznie do utrzymywania określonej temperatury. Są niezależne i posiadają swoje własne zasilanie z własnymi zbiornikami do przechowywania ww. oleju, który nie służy do jeżdżenia, a jedynie ma na celu wytworzyć i utrzymywać prawidłową temperaturę przewożonego towaru. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.