Olej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia od akcyzy dla nabywanego oleju o kodzie CN 2710 19 91

Fragment:

Olej przeznaczony jest do smarowania i chłodzenia walcarki w procesie produkcji blach, taśm i folii aluminiowej i w całości jest zużywany. Olej oznaczony ww. kodem CN objęty jest na terytorium Polski stawką akcyzy w kwocie 1180 zł/1000 litrów. W kraju producenta nie podlega akcyzie. Olej od momentu dostawy na teren zakładu produkcyjnego, który mieści się w X. będzie przechowywany w zbiornikach wyposażonych w liczniki poziomu oleju i z tych zbiorników transportowany rurami do urządzenia wymagającego smarowania/chłodzenia i tam całkowicie zużywany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa S.A. może być zwolniony z obowiązku zapłaty akcyzy za zakupiony olej o kodzie CN 2710 19 91 ze względu na jego przeznaczenie? Zdaniem Wnioskodawcy: Olej o kodzie CN 2710 19 91 zwolniony jest z poboru akcyzy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego paragraf 6 pkt 2. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.

2016
27
lis

Istota:

Czy wydobyty z pojazdów przepracowany olej silnikowy jest towarem opodatkowanym podatkiem akcyzowym, a zatem czy dokonując jego odsprzedaży w celu utylizacji, myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy VAT Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Fragment:

Wydobyty z pojazdów, przepracowany olej silnikowy po wykonanej usłudze sprzedaje firmie zajmującej się jego utylizacją. Wnioskodawca nie prowadzi działalności handlowej, stąd też olej jest efektem ubocznym świadczonych usług i nie został wcześniej przeze niego nabyty. Sprzedaż oleju odpadowego specjalistycznej firmie wynika z obowiązku jaki nałożyła na ww. ustawa o odpadach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydobyty z pojazdów przepracowany olej silnikowy jest towarem opodatkowanym podatkiem akcyzowym, a zatem czy dokonując jego odsprzedaży w celu utylizacji, myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy VAT Wnioskodawca może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zużytego oleju od którego na wcześniejszym etapie została zapłacona akcyza nie podlega podatkowi akcyzowemu. Olej nie został przez Wnioskodawcę wyprodukowany, nie jest jego towarem handlowym, ale skutkiem ubocznym w procesie zużycia wyrobu akcyzowego. Skoro zatem nie jest to towar opodatkowany akcyzą to nie ma tu zastosowania art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. W konsekwencji ww. uważa, że nie traci zwolnienia z podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2015
11
mar

Istota:

Obowiązek ewidencyjnyo nabywanego oleju o kodzie CN 2710 19 99 zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie

Fragment:

Stosownie do powyższego, mając na uwadze przedstawione przepisy prawa i opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca niewątpliwie wykorzystuje zakupiony przez siebie olej do własnej działalności gospodarczej, w której nabyty olej jest zużywany do produkcji środków ochrony roślin, których Wnioskodawca jest również właścicielem. Tym samym należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcę należy uznać za podmiot zużywający nabyty we własnym imieniu z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy olej SAE. W ocenie Organu Wnioskodawca bowiem cały czas jest właścicielem oleju, który go zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Podkreślić należy, że podmiot który w ramach zleconej na powierzonym materiale usługi dokonuje wyprodukowania środków ochrony, co prawda fizycznie zużywa olej będący własnością Wnioskodawcy lecz faktycznego zużycia tj. wykorzystania nabytego oleju do celów zwolnionych dokonuje Wnioskodawca. Olej będzie bowiem jedynie przez Wnioskodawcę wydawany podmiotowi, który na jego zlecenie (w ramach świadczonej usługi) przeznacza go do produkcji towarów (środków ochrony roślin) będących własnością Wnioskodawcy. Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Wnioskodawca - jako zarejestrowany do celów akcyzy podmiot nabywający z zastosowanie zwolnienia z akcyzy olej (...)

2014
3
gru

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowego oleju podlega na terenie kraju opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług - pozycja nr 20?

Fragment:

Spółka, zamierza sprowadzać (importować) z Ukrainy surowy olej sojowy. Olej ten nie jest olejem technicznym, nie służy też do produkcji farb. Olej jest przeznaczony do konsumpcji przez zwierzęta oraz (po wcześniejszej rafinacji) przez ludzi – jest olejem jadalnym. Proces produkcji odbywa się w tej samej technologii i z tego samego surowca, co olej jadalny. Olej przeznaczony do spożycia przez zwierzęta i olej przeznaczony do spożycia przez ludzi są produktami tożsamymi pod kątem jakości, parametrów i technologii produkcji. Na podstawie opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie grupowania wyrobu wymieniony olej sojowy surowy odgumowany/nieodgumowany mieści się w grupowaniu PKWiU 10.41.21.0 Olej sojowy surowy (CN 1507 10 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: Olej surowy, nawet odgumowany Polska klasyfikacja wyrobów i usług grupuje go w sekcji C - Artykuły przetwórstwa przemysłowego Dział 10 Artykuły spożywcze). Spółka zamierza sprzedawać przedmiotowy olej, jako produkt przeznaczony do spożycia przez zwierzęta – jako dodatek do pasz. W uzupełnieniu wniosku, odpowiadając na wezwanie organu w sprawie jednoznacznego (...)

2012
11
wrz

Istota:

Stawki podatku obowiązujące dla dostawy oleju słonecznikowego surowego z przeznaczeniem do produkcji pasz.

Fragment:

Spółka sprowadza z Litwy olej słonecznikowy surowy z przeznaczeniem do produkcji pasz dla zwierząt. Materiał paszowy odsprzedaje wytwórniom pasz. Kod oleju to CN 15 12 119100. Olej ten przez łódzki Ośrodek klasyfikacji został zaklasyfikowany jako „ olej słonecznikowy surowy ” PKWiU 10.41.24.0. Spółka stwierdziła, że PKWiU nie pozwala na zaklasyfikowanie tego oleju jako jadalnego i dostarcza podstaw, aby do obrotu nim zastosować stawkę 23%, pomimo że mieściłby się wśród olejów jadalnych. Spółka wystawia faktury sprzedaży ze stawką 23%. W dniu zbycia oleju przez Spółkę nie nadaje się on do konsumpcji, gdyż olej transportowany jest w autocysternach, które nie mają uprawnień do przewozu artykułów spożywczych. Transport oleju do zastosowań w paszy jest zgodny ze standardami dotyczącymi transportu pasz. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż sprowadzonego z Litwy oleju słonecznikowego surowego o kodzie PKWiU 10.41.24.0 z przeznaczeniem do produkcji pasz należy opodatkować 23% stawką podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, PKWiU 10.41.24.0 nie pozwala na zaklasyfikowanie tego oleju jako jadalnego i dostarcza podstaw, aby do obrotu nim zastosować stawkę 23%, pomimo że mieściłby się wśród olejów jadalnych.

2012
13
cze

Istota:

Oleje smarowe sklasyfikowane do podanych przez Wnioskodawcę kodów jako wyroby akcyzowe podlegają ustawie o podatku akcyzowym należy stwierdzić, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie tych wyrobów będzie przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku braku warunków do zwolnienia od akcyzy przewidzianych w art. 32 ustawy i § 10 pkt 2 rozporządzenia.

Fragment:

(...) postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Jednocześnie w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych dokonywane nie do składu podatkowego podlega opodatkowaniu akcyzą (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy). Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy co do błędnej implementacji prawa wspólnotowego dokonanej przez polskiego ustawodawcę, na wstępie należy wskazać, iż aktualnie obowiązującymi źródłami prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych są Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca wskazaną przez Wnioskodawcę Dyrektywę Rady 92/12/EWG (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie z akcyzy pozostałych olejów o kodzie CN 2710 19 99

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest producentem środka ochrony roślin, do którego używany jest olej podstawowy SAE 10/55 kod CN 2710 19 99. Do 20 lipca 2010r. olej ten był kupowany na skład podatkowy ze zwolnieniem z akcyzy. Od 20 lipca tego roku Wnioskodawca nie posiada składu podatkowego, lecz jest zarejestrowany jako podmiot zużywający. Od tej pory nie było zakupów tego surowca. Olej podstawowy będzie kupowany w dalszym ciągu do przyszłej produkcji. Dotychczas olej wg kodu CN 2710 19 99 występował jako surowiec zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Nowelizacja ustawy w art. 89 ust. 1 pkt 11 wprowadziła rozróżnienie na oleje smarowe i pozostałe. Natomiast rozporządzenie ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego mówi jedynie o olejach smarowych. Nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2010r o zmianie podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 151, poz. 1013) zmieniła brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 11 dotyczące stawek akcyzy i artykuł ten obecnie brzmi „ olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 – 1180 zł/1000 litrów ”.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku VAT właściwej dla importu oleju sojowego surowego przeznaczonego dla zwierząt

Fragment:

W pozycji tej wskazano kod CN 1507 „ Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ” zaznaczając, iż obejmuje ona wyłącznie oleje jadalne. Powyższy kod CN obejmuje „ olej surowy nawet odgumowany ” (1507 10) oraz „ oleje pozostałe ” (1507 90). Z kolei „ olej surowy nawet odgumowany ” dzieli się na „ olej do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów technicznych spożywanych przez ludzi ” (1507 10 10) oraz „ pozostałe ” (1507 1090). Wnioskodawca wskazał, iż sprowadzony przez niego olej oznaczony jest kodem CN 1507 10 90 00, tj.„ olej sojowy surowy, nawet odgumowany, pozostały ”. Z tak przedstawionej charakterystyki kodu CN 1507 nie wynika, aby olej importowany przez Wnioskodawcę, nie był olejem jadalnym. Jadalny charakter oleju sojowego, jako jego kryterium umożliwiające zastosowanie stawki 7%, wskazany został zarówno w załączniku nr 3 do ustawy VAT, jak i w załączniku do rozporządzenia z 28 listopada 2008 r. Tym niemniej, kryterium to nie może być utożsamiane z faktycznym wykorzystaniem produktu przez jego importera lub nabywcę. Przeznaczenie oleju, rozumiane jako faktyczne jego wykorzystanie w określonym celu, nie zostało przewidziane w przepisach dotyczących 7% stawki podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Przemieszczanie towarów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu do usługowego składu podatkowego

Fragment:

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że importowany przez Spółkę olej I-20 klasyfikowany do kodu CN 2710 19 83 jest wyrobem wymienionym w art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy, opodatkowanym stawką w wysokości 1.180 zł/1.000 litrów. Wypełniona jest zatem przesłanka wynikająca z art. 40 ust. 6 ustawy. Ponadto spełnione są zasady określone w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, bowiem Wnioskodawca posiada status zarejestrowanego wysyłającego i dokonuje przemieszenia opisanych wyrobów z miejsca importu (gdzie dochodzi do odprawy celnej i dopuszczenia tych wyrobów do obrotu) do składu podatkowego (usługowego). Należy zauważyć, iż w przedmiotowym przepisie brak zastrzeżenia, aby był to skład podatkowy importera. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. W myśl art. 41 ust. 4, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku obowiązująca do dostawy oleju rybnego.

Fragment:

Od 2011 r. olej rybny, sklasyfikowany wg ww. PKWiU, objęty jest stawką 23%, odpady rybne - 5%, pasze – 8%. Jest Pan również producentem mączki rybnej (PKWiU 2004: 15.20.17-00.00, 2008:10.20.41.0) otrzymywanej z tych samych odpadów rybnych, co olej rybny, będący w istocie produktem ubocznym produkcji mączki. Z danej partii odpadów uzyskuje się jednocześnie mączkę i połowę mniej oleju rybnego. Mączka służy do takich samych celów, jak olej rybny i do 2010 r. opodatkowana była 3% stawką, a obecnie 8%. Stosując stawkę 23% do dostawy oleju rybnego, zakwalifikował go Pan jako niejadalny, tj. nienadający się do spożycia przez ludzi. Jest on natomiast „ jadalny przez zwierzęta ”, których konsumentem jest człowiek, zatem jest on pośrednio spożywany przez ludzi. Nie jest olejem technicznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo stosuje Pan do dostawy oleju rybnego stawkę 23%, a nie 8% - jak w odniesieniu do mączki rybnej... Zdaniem Wnioskodawcy, olej rybny jest pośrednio jadany przez ludzi i jako komponent pasz, tak jak mączka rybna, powinien być objęty obniżoną 8%, a nie podstawową 23% stawką podatku. Uważa Pan, że olej rybny jest takim samym produktem, uzyskiwanym w tym samym procesie produkcyjnym, służącym do tych samych celów co mączka i powinien być opodatkowany stawką 8%.