ITPP1/443-1317/14/MS | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów korekcyjnych dla pracownika.
ITPP1/443-1317/14/MSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. okulary
  3. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów korekcyjnych dla pracownika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów korekcyjnych dla pracownika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i zajmuje się głównie zbieraniem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych i surowców wtórnych. Średnie zatrudnienie w Spółce to około 300 osób. Spółka nabywa okulary korekcyjne dla pracowników. Pracownicy otrzymują zwrot za nabycie okularów korekcyjnych (oprawa, soczewki) na podstawie dostarczonej do Spółki i wystawionej na Spółkę faktury VAT. Zwrot za zakup okularów otrzymują pracownicy, którzy pracują przed monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy i zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych (w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy. Zgodnie z obowiązującym w Spółce zarządzeniem wewnętrznym, pracownikom należy się zwrot jedynie do wysokości 300 zł brutto. W świetle powyższego stanu faktycznego Spółka powzięła wątpliwość, czy jest uprawniona w ogóle do odliczenia podatku wykazanego na fakturze wystawionej na Spółkę i do niej dostarczonej, a także czy odliczenie to przysługuje Spółce w całości, jeżeli wartość okularów przekracza, kwotę 300 zł i jeżeli pracownik otrzymuje tylko kwotę 300 zł. Obecnie Spółka odlicza VAT tylko w tej części, którą finansuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Spółka jest w ogóle uprawniona do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach dostarczanych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych (oprawa, szkła, usługa optyczna), wystawionych na Spółkę...
  2. Jeżeli wartość brutto faktury przekracza kwotę 300 zł, a Spółka zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym zwraca pracownikowi nie więcej niż 300 zł, to czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT (wynikającego z przekazanej przez pracownika faktury VAT) w całości, czy może jedynie w części finansowanej przez Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczenia podatku VAT „w części dofinansującej” zakup okularów korekcyjnych. Pracownicy nabywają okulary i sami za nie płacą. Faktura wystawiona jest na Spółkę, a Spółka zwraca na podstawie dostarczonej faktury pracownikowi kwotę nie więcej niż 300 zł brutto. Zwrot kwoty za zakup okularów korekcyjnych (okulary, szkła, usługa optyczna) jest związany ze sprzedażą opodatkowaną. Wynika to z faktu, że pracownicy Spółki korzystający z okularów korekcyjnych otrzymują okulary w ramach stosunku służbowego, zaś Spółka stosownie do właściwych przepisów prawa pracy ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym przed monitorem ekranowym przez określoną liczbę godzin okulary korekcyjne. Warunki określone w paragrafie 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe są spełnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Spółka ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi przez określona liczbę godzin - okulary korekcyjne. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego wówczas Spółka zapewnia takie okulary. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok przysługują okulary na koszt Spółki. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu (tj. do wysokości 300 zł brutto). Na podstawie dostarczonej do Spółki i wystawionej na Spółkę faktury VAT - pracownicy otrzymują zwrot za nabycie okularów korekcyjnych (oprawa, soczewki).

W świetle powyższego stanu faktycznego Spółka powzięła wątpliwość, czy jest uprawniona w ogóle do odliczenia podatku wykazanego na fakturze wystawionej na Spółkę i do niej dostarczonej, a także czy odliczenie to przysługuje Spółce w całości, jeżeli wartość okularów przekracza kwotę przyznanego limitu 300 zł, jeżeli pracownik otrzymuje tylko kwotę 300 zł.

Zasady związane z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników reguluje art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., 1502), jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).

Z kolei, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe i wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).

W oparciu o § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Z § 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wynika obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie określają szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę okularów korekcyjnych. W związku z tym, powyższe kwestie powinny zostać uregulowane w aktach prawa zakładowego (układ zbiorowy pracy, regulaminy), które normują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w danym zakładzie pracy oraz organizację i porządek pracy.

W odniesieniu do kwestii możliwości odliczenia przez pracodawcę podatku VAT związanego z nabyciem okularów korekcyjnych należy zauważyć, że w opisanym przypadku nabycia okularów korekcyjnych dokonuje pracownik i to pracownik - a nie pracodawca, który tylko finansuje (dofinansowuje) ich zakup - posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel.

Jak wskazał Wnioskodawca okulary korekcyjne są zapewniane pracownikom, w przypadku, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. Pracownicy otrzymują zwrot za nabycie okularów korekcyjnych (oprawa, soczewki), na podstawie dostarczonej do Spółki faktury VAT (wystawionej na Spółkę).

Zatem, jak wynika z opisu sprawy, to pracownik, dokonuje nabycia okularów korekcyjnych, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i to pracownik wchodzi w ekonomiczne władztwo tego towaru. Z samego wystawienia faktury na pracodawcę, jeżeli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą), nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez jego pracowników okularów korekcyjnych (oprawka, soczewki). Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów korekcyjnych, jest nieprawidłowe.

W konsekwencji, odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu prawa do odliczenia w związku z częściowym dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w przypadku zdarzenie przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.