IPTPB1/4511-5/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Czy do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego, będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego?
IPTPB1/4511-5/15-4/ASZinterpretacja indywidualna
 1. okulary
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. stawki ryczałtu
 4. zakład optyczny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/4511-5/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 lutego 2015 r. (data doręczenia 27 lutego 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 5 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – salon optyczny. Od 2015 r. zamierza zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% od przychodów z działalności handlowej.

W związku z planową zmianą formy opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zwróciła się do Urzędu Statystycznego w X Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, o nadanie symbolu klasyfikacyjnego dla opisanych poniżej rodzajów działalności:

 1. Wykonanie okularów korekcyjnych do wybranej oprawy – Wnioskodawczyni dokonuje zakupów opraw, które są eksponowane w sali obsługi klienta, klient dokonuje wyboru oprawy wg swojego gustu i uznania, zamawia się wg recepty szkła, a następnie przy wykorzystaniu sprzętu szkła oszlifowuje się do wybranej przez klienta oprawy; do kompletu dodawane jest etui i ściereczka. Klient odbiera i płaci za całość – okulary korekcyjne.
 2. Wymiana oprawy – Wnioskodawczyni dokonuje zakupów opraw, które są eksponowane w sali obsługi klienta, klient dokonuje wyboru oprawy wg swojego gustu i uznania, a następnie przy wykorzystaniu własnego sprzętu i soczewek będących własnością klienta oszlifowuje się je do wybranej oprawy.
 3. Wymiana soczewek do oprawy będącej własnością klienta – Wnioskodawczyni dokonuje zakupów soczewek, a następnie przy wykorzystaniu własnego sprzętu oszlifowuje się je do oprawy będącej własnością klienta.
 4. Naprawy – Wnioskodawczyni na zlecenie klienta wymienia zużyte żyłki lub noski, uzupełnia śrubki.
 5. Sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.
 6. Badanie wzroku – dobór korekcji okularowej.

Pismem z dnia 18 listopada 2014 r. Urząd Statystyczny w X poinformował Wnioskodawczynię, że wyżej opisana działalność mieści się w grupowaniu: PKD 47.78.Z – „Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że opisane zdarzenie przyszłe według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm) klasyfikowany jest w sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, symbole PKWiU:

 • 47.00.83 – Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków,
 • 47.00.83.0 – Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego, obejmującej:

 • wykonanie i sprzedaż okularów korekcyjnych na indywidualne zamówienie klienta, z materiału powierzonego lub własnego wykonawcy,
 • usługi związane ze sprzedażą/wymianą opraw okularowych i szkieł (np. oszlifowanie soczewek za pomocą własnego sprzętu),
 • naprawę okularów, wymianę zużytych części,
 • sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.,
 • badanie wzroku (np. komputerowe lub badanie pola widzenia) wykonywane przez optyka, celem ustalenia wady wzroku (związane z wykonaniem okularów korekcyjnych),

będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego obejmującej:

 • wykonanie i sprzedaż okularów korekcyjnych, na indywidualne zamówienie klienta, z materiału powierzonego lub własnego wykonawcy,
 • usługi związane ze sprzedażą/wymianą opraw okularowych i szkieł (np. oszlifowanie soczewek za pomocą własnego sprzętu),
 • naprawę okularów, wymianę zużytych części,
 • sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.,
 • badanie wzroku (np. komputerowe lub badanie pola widzenia) wykonywane przez optyka celem ustalenia wady wzroku (związane z wykonaniem okularów korekcyjnych),

będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określono świadczenie jakich usług, wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zauważyć przy tym należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależą wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz.1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu – to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, „działalność wytwórcza” oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) cytowanej ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi, m.in.:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy – art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego – art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy,
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy,
 • 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu – art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – salon optyczny. Od 2015 r. zamierza zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług klasyfikowany jest w sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, symbole PKWiU:

 • 47.00.83 – Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków,
 • 47.00.83.0 – Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Natomiast przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonane usługi (pomniejszona o należny podatek od towarów i usług), która obejmuje zarówno wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Tak więc w zakładach optycznych, do przychodów z działalności usługowej zalicza się nie tylko wartość samej robocizny, lecz także przychody uzyskane ze świadczenia usług łącznie z wartością materiałów zużytych do realizacji usługi.

Zatem, podstawę opodatkowania w przypadku sprzedaży okularów i wykonania usługi polegającej na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie stanowi całość uzyskanego przychodu, tj. nie tylko wartość samej robocizny, lecz także przychody ze świadczenia usług, łącznie z wartością części, które klient zakupił przed zamówieniem usługi lub w trakcie realizacji tego zamówienia. Zakupu soczewek i oprawy okularowej, nie można w żadnym przypadku utożsamiać z działalnością handlową. Przychody ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału wykonawcy w całości podlegają więc opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 5,5%.

Natomiast, w przypadku świadczenia usługi optycznej polegającej na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie (zarówno soczewki, jak i oprawa stanowią własność klienta – materiał powierzony) uzyskany przychód podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 8,5% – działalność usługowa z materiału powierzonego.

Reasumując, mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej należy opodatkować następująco:

 • przychód uzyskany z tytułu usługi optycznej polegającej m.in. na wymianie opraw okularowych i szkieł, naprawie okularów oraz badaniu wzroku (związanego z wykonaniem okularów korekcyjnych) – według stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • przychód uzyskany ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału powierzonego – według stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy),
 • przychód uzyskany ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału wykonawcy – według stawki 5,5% (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy),
 • przychód uzyskany ze sprzedaży opraw okularowych, szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui, itp. – według stawki 3% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, za nieprawidłowe uznano stanowisko Wnioskodawczyni, że całość przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki w wysokości 3%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.