IBPP2/4512-903/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży:
-produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
-okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze
IBPP2/4512-903/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. okulary
 3. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2015r. (data wpływu 21 października 2015r.), uzupełnionym pismem z 8 stycznia 2016r. (data wpływu 8 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015r. został złożony ww. wniosek, uzupełnionym pismem z 8 stycznia 2016r. (data wpływu 8 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży:

 • produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
 • okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie optyki, jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz ewidencjonuje obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. We wpisie do CEIDG widnieje między innymi zapis PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa oprawy okularowe oraz soczewki na rynku posiadające odpowiednie certyfikaty oraz zleca montaż soczewek korekcyjnych do tych opraw firmie zewnętrznej. Usługa montażu może być zlecana osobom trzecim. Montaż oprawy z soczewką zlecany jest na podstawie zamówienia złożonego przez salony optyczne, które realizują swoją sprzedaż na podstawie recept. W ten sposób powstaje nowy wyrób okulary korekcyjne oraz okulary ochronne do komputera, które sprzedawane są do salonów optycznych ze stawką podatku od towarów i usług 8%.

Usługa montażu oprawy okularowej z soczewką obciążona jest 23% stawką VATU. Nabywane soczewki korekcyjne obciążone są 8% stawką VAT, natomiast oprawy okularowe nabywane są na terenie UE oraz importowane z Chin. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia oprawy okularowe opodatkowane są 23% VAT. W związku z importem opraw okularowych z Chin naliczany jest podatek VAT w stawce 23% i cło.

Oprawy okularowe nabywane w krajach Unii Europejskiej oraz importowane z Chin posiadają stosowny dla wyrobów medycznych certyfikat CE, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej następuje sprzedaż okularów korekcyjnych i ochronnych do komputera, płynów do czyszczenia oraz innych akcesoriów optycznych. Sprzedaż okularów wykonywana jest na podstawie zamówień złożonych przez salony optyczne, których zamówienia są realizowane na podstawie wystawionych recept.

Wnioskodawca nie jest producentem wyrobów medycznych. Sprzedawany produkt finalny w postaci okularów korekcyjnych i ochronnych do pracy przy komputerze składający się z dwóch soczewek (szkieł): okularowych opodatkowanych stawką 8% i oprawy okularowej nabywanej w krajach UE oraz importowanej z Chin spełniają definicję wyrobu medycznego podaną w ustawie z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE...
 2. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy uznać sprzedaż okularów ochronnych do komputera...
 3. Czy prawidłowo będzie gdy na fakturze sprzedaży widnieć będzie produkt okulary korekcyjne i ochronne do komputera opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 8%... (pytanie sformułowane ostatecznie w piśmie uzupełniającym z 8 stycznia 2016r.)

Stanowisko Wnioskodawcy.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na PKWiU.

Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały w odrębnych przepisach ustawy z dn. 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, pod pojęciem wyrobu medycznego należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, z tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez jego wytwórcę do stosowania, u ludzi m.in. w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do używania są oznakowane znakiem CE.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. Jeżeli wytwórca nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialność tę ponosi podmiot, który wprowadził wyrób do obrotu.

Stosownie do art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy wyroby medyczne muszą spełniać odnoszące się do nich wymagania zasadnicze.

Według art. 29 ustawy o wyrobach medycznych wytwórca przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu oraz przed przekazaniem wyrobu do badań klinicznych lub do oceny działania jest obowiązany do przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 tej ustawy wytwórca może powierzyć autoryzowanemu przedstawicielowi prowadzenie niektórych procedur zgodności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 3 oraz ust 4 pkt 3.

Na podstawie art. 26 pkt 2 tej ustawy domniemywa się, że wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi, o których mowa w art. 23 ust. 1 w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C, jako normy zharmonizowane z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych - w przypadku wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych.

W oparciu o art. 58 ww. ustawy, wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania, lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania.

W związku art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z art. 30a ustawy o podatku od towarów i usług do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Należy zauważyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę/sprzedaż towaru, usługa/sprzedaż towaru nie powinna być sztucznie dzieloną dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi/sprzedaż towaru nie powinny być dzielone dla celów podatkowych w sytuacji kiedy tworzyć będą jedną usługę /towar obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Aby móc wskazać, że dana usługa/sprzedaż towaru jest złożona powinna się ona składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu. Na złożoną sprzedaż usług/towarów składa się kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – wykonania świadczenia głównego, na które składają się świadczenia pomocnicze. Pojedyncza usługa/sprzedaż towaru traktowana jest zatem jak element usługi/sprzedaży kompleksowej, wówczas jeżeli cel świadczenia usługi/sprzedaży, pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę/sprzedaż główną oraz nie można wykonać bez usługi pomocniczej usługi/sprzedaży końcowej.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa oprawy okularowe oraz soczewki na rynku posiadające odpowiednie certyfikaty oraz zleca montaż soczewek korekcyjnych do tych opraw firmie zewnętrznej. Usługa montażu oprawy okularowej z soczewką obciążona jest 23% stawką VAT.

Montaż opraw z soczewkami realizowany jest na podstawie zlecenia z salonu optycznego, którego zamówienie realizowane jest na podstawie recepty. Nabywane soczewki korekcyjne obciążone są 8% stawką VAT, natomiast oprawy okularowe, nabywane na terenie UE opodatkowane są 23% stawką VAT. W przypadku importu opraw okularowych z Chin naliczany jest podatek VAT w stawce 23% oraz cło. Końcowy produkt czyli okulary korekcyjne, których części składowe zakupywane są w różnych stawkach VAT, zdaniem wnioskodawcy powinny być sprzedawane w obniżonej stawce VAT 8%. Swoją sytuację wnioskodawca może porównać do piekarza, który z elementów składowych zakupywanych w różnych stawkach VAT np. mąka, cukier wytwarza produkt finalny pieczywo.

Według wnioskodawcy, produkt finalny czyli okulary korekcyjne i ochronne do komputera są wyrobem medycznym mieszczącym się w definicji wyrobu medycznego na podstawie ustawy o wyrobach medycznych, a co za tym idzie, sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W piśmie uzupełniającym z 8 stycznia 2016r. Wnioskodawca przedstawił stanowisko własne dotyczące pytania 3 z pozycji 68.

Produkt finalny jakim są okulary korekcyjne i ochronne do komputera składające się z dwóch soczewek nabywanych w stawce 8% VAT i oprawy okularowej nabywanej w stawce 23% VAT stanowi integralną całość i nie powinien być sprzedawany z rozbiciem na soczewki i oprawy okularowe. Zdaniem Wnioskodawcy, końcowy produkt, czyli okulary korekcyjne i ochronne do komputera spełniają definicję wyrobu medycznego podaną w ustawie z dnia 20.05.2010 (Dz.U. Nr 107, poz.679) i powinny być opodatkowane obniżoną stawką 8% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem, dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r. – 8%), pod pozycją 103 wymienione zostały „Soczewki kontaktowe, soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów” – PKWiU 32.50.41.0.

Natomiast pod poz. 105 ww. załącznika wymienione zostały „wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika – bez względu na symbol PKWiU”.

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Klasyfikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych musi być dokonana na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przywoływanej ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji, wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych określone zostały w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 876).
Definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć
 • których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że to wytwórca decyduje czy wyrób jest wyrobem medycznym, czy też nim nie jest, zgodnie z przewidywanym zastosowaniem tego wyrobu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 45 cyt. wyżej ustawy, wytwórcą jest:

 1. podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot,
 2. podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta.

Z definicji zwartych w ww. przepisach wynika, że okulary korekcyjne spełniające określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe, jak i wykonywane na zamówienie – są wyrobem medycznym. Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary przeciwsłoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nabywa oprawy okularowe oraz soczewki na rynku posiadające odpowiednie certyfikaty oraz zleca montaż soczewek korekcyjnych do tych opraw firmie zewnętrznej. Usługa montażu może być zlecana osobom trzecim. Montaż oprawy z soczewką zlecany jest na podstawie zamówienia złożonego przez salony optyczne, które realizują swoją sprzedaż na podstawie recept.

Jak wskazał Wnioskodawca, sprzedawany produkt finalny w postaci okularów korekcyjnych i ochronnych do pracy przy komputerze składający się z dwóch soczewek (szkieł): okularowych opodatkowanych stawką 8% i oprawy okularowej nabywanej w krajach UE oraz importowanej z Chin spełniają definicję wyrobu medycznego podaną w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla ww. czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, istotne jest ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami tj. z dostawą soczewek korekcyjnych, oprawek okularowych i usługą montażu, czy też jedną czynnością, a mianowicie dostawą okularów korekcyjnych i ochronnych do pracy przy komputerze, na które składają się soczewki (szkła) korekcyjne i oprawki wraz z montażem, które to elementy traktowane są jako jedno świadczenie.

Zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą. A zatem, w przedstawionych okolicznościach zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno dostawy soczewek korekcyjnych, oprawek jak i usługi ich montażu uwarunkowane jest od ustalenia, co jest przedmiotem sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że postanowienia umów cywilnoprawnych zawieranych między podatnikami nie mogą zmieniać obowiązków, jakie wynikają z prawa podatkowego. Prawa i obowiązki określone przepisami prawa podatkowego zgodnie z zasadą autonomii prawa podatkowego są bowiem niezależne od regulacji ustanowionych w ramach innych gałęzi prawa (np. Prawa cywilnego).

W analizowanej sprawie, istotą zakupu dokonywanego przez klienta, są gotowe okulary korekcyjne i ochronne do pracy przy komputerze.

Skoro zatem przedmiotem dostawy w ww. przypadkach są okulary korekcyjne i ochronne do pracy przy komputerze, składające się z soczewek (szkieł) okularowych, które muszą zostać zamontowane w oprawach, to wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ podstawą opodatkowania u podatnika dokonującego dostawy jest uzgodniona kwota za wykonanie określonego świadczenia, bez względu na jego poszczególne elementy (materiały, robocizna, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonane świadczenie ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wobec powyższego, usługa montażu soczewek (szkieł) okularowych do opraw wraz z montażem nie stanowi odrębnej usługi, lecz związana jest z dostawą okularów korekcyjnych. Oznacza to, że usługa montażu soczewek (szkieł) okularowych, opodatkowana jest stawką podatku przyporządkowaną dla tego wyrobu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla opodatkowania (stawki VAT) sprzedaży wyrobu jakim są okulary korekcyjne i ochronne do pracy przy komputerze, bez znaczenia jest stawka VAT z jaką wykonawca nabył poszczególne elementy (np. oprawy okularowe) składające się na wyrób końcowy, jakim są okulary korekcyjne i ochronne do pracy przy komputerze. Bez znaczenia jest także fakt, że w niektórych przypadkach składające się na wyrób końcowy oprawy okularowe zostały zakupione w krajach UE oraz importowane z Chin.

Jak wskazano bowiem wyżej, jeżeli produktem końcowym – zgodnie z umową łączącą strony transakcji – są okulary korekcyjne i ochronne do pracy przy komputerze to pomimo, że składają się na nie elementy, które zbywane osobno miałyby różne stawki VAT, należy przyjąć stawkę podatku VAT właściwą dla produktu finalnego, czyli okularów korekcyjnych i ochronnych do pracy przy komputerze.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa okularów korekcyjnych i ochronnych do pracy przy komputerze, będących wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na które składają się soczewki (szkła) okularowe, oprawki oraz montaż, potraktowana jako kompleksowe świadczenie podlega – zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy – opodatkowaniu według 8% stawki podatku.

W przypadkach wskazanych w pytaniach oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 przedmiotem sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę są okulary korekcyjne i okulary ochronne do komputera spełniające definicję wyrobu medycznego. W związku z powyższym, pomimo faktu, że na produkt końcowy jakim są okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE, oraz okulary ochronne do komputera składają się takie elementy jak: soczewki (szkła) okularowe, oprawki i montaż, na fakturze dokumentującej dostawę produktu finalnego powinien zostać wskazany tylko przedmiot sprzedaży, czyli okulary korekcyjne bądź okulary ochronne do komputera.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym:

 • stawki podatku dla dostawy okularów korekcyjnych posiadających oznaczenie CE, w których cenę wliczone są soczewki (szkła) okularowe, oprawki i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
 • stawki podatku dla dostawy okularów ochronnych do komputera, w których cenę wliczone są soczewki, oprawy i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze
 • należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ pragnie zauważyć, że wydana interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionych pytań. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności nie rozstrzyga kwestii zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla dostawy soczewek korekcyjnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów, gdyż nie było to przedmiotem pytań, jak również Wnioskodawca nie przedstawił w tej kwestii własnego stanowiska.

Jednocześnie, tut. Organ pragnie zauważyć, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 15 ustawy - Ordynacja podatkowa, organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Oznacza to, że nie mają umocowania prawnego do dokonywania interpretacji przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie jest organem kompetentnym do dokonania oceny w zakresie stwierdzenia, czy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych sprzedawany przez Spółkę towar (produkt) stanowiący przedmiot pytania jest wyrobem medycznym, nie jest też organem uprawnionym do badania, czy spełnione zostały uregulowania związane z wprowadzeniem wyrobu do obrotu, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Ustawa ta, choć powołana w ustawie o podatku od towarów i usług, nie jest elementem prawa podatkowego, wobec czego przepisy tej ustawy nie mogą być przedmiotem interpretacji udzielanej przez tut. organ. Interpretacja taka wykraczałaby poza zakres interpretacji prawa podatkowego, do której uprawniony jest Dyrektor Izby Skarbowej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Końcowo nadmienia się, ze zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.