IBPP1/443-770/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup okularów korygujących wzrok oraz opodatkowanie przekazania okularów pracownikom
IBPP1/443-770/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia od podatku
 3. okulary
 4. podatek naliczony
 5. pracownik
 6. przekazanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup okularów korygujących wzrok – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup okularów korygujących wzrok oraz opodatkowania przekazania okularów pracownikom.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i przesyłu ciepła. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka wypełnia obowiązek wynikający z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973), zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Spółki. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie, zlecające stosowanie okularów, z fakturą VAT w cenie zakupu okularów wystawioną na Spółkę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury jest ona rozliczana w Spółce do wysokości ustalonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie. Faktury za zakup okularów są wystawiane na Spółkę.

W uzupełnieniu wniosku z 29 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od dnia 15 czerwca 1993 r. Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem VAT w pełnym zakresie.

2.Zakupu okularów dokonują pracownicy Spółki realizując receptę zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty po przeprowadzonych uprzednio badaniach w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pracownicy są upoważnieni do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz pracodawcy, czego dowodem jest faktura zakupu wystawiana na Spółkę. W momencie refundacji kosztów zakupu okularów następuje przekazanie ich pracownikowi w celu użytkowania zgodnie z przepisami BHP oraz zaleceniem lekarza - tak jak w przypadku odzieży ochronnej i roboczej. Dlatego też właścicielem okularów jest Spółka, a użytkownikiem pracownik.

3.W Spółce istnieją dwojakiego rodzaju sytuacje związane z finansowaniem zakupu okularów w odniesieniu do limitu zwrotu określonego w przepisach wewnętrznych.

 • faktura dokumentująca zakup okularów wystawiona jest na kwotę niższą lub równą limitowi, wówczas Spółka pokrywa w całości koszt zakupu okularów,
 • faktura dokumentująca zakup okularów jest wystawiona na kwotę wyższą od limitu, wówczas Spółka pokrywa koszt zakupu okularów wyłącznie do wysokości limitu.

4.Spółka przekazuje pracownikom okulary korygujące wzrok wyłącznie do wykonywania czynności zawodowych. Spółka nie ma możliwości sprawdzenia czy i w jakim zakresie pracownik wykorzystuje okulary korygujące wzrok do czynności innych niż zawodowe, gdyż wiązałoby się to z codziennym sprawdzaniem, czy po godzinach pracy pracownik korzysta z tych okularów.

5.Przekazanie pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych (u których stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok) okularów korygujących wzrok jest niezbędne i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezbędność polega na tym, że pracownik u którego lekarz okulista stwierdza konieczność stosowania okularów korygujących wzrok nie mógłby w należyty sposób, bez błędów oraz bez uszczerbku na zdrowiu wykonywać czynności zawodowych, a w niektórych przypadkach wykonywanie tych czynności bez używania okularów korygujących wzrok byłoby wręcz niemożliwe.

6.Zakup okularów korygujących wzrok jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

7.W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, cyt.: „W przypadku, gdy zakup okularów jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do różnych kategorii czynności wskazać należy, czy istnieje obiektywna możliwość przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju wykonywanych czynności...” Wnioskodawca wskazał - nie dotyczy.

8.Spółka korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem okularów wyłącznie do kwoty limitu określonego w przepisach wewnętrznych.

9.i10. Spółka zapewnia pracownikom okulary do wykorzystywania wyłącznie na stanowisku pracy i stwierdza, że w trakcie wykonywania czynności zawodowych w godzinach pracy pracownicy wykorzystują przedmiotowe okulary. Jednakże określenie czy pracownik wykorzystuje okulary poza godzinami pracy do celów prywatnych jest niemożliwe z przyczyn o których Wnioskodawca pisze w pkt 4.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (pytanie nr 2 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 października 2014 r.):

 • Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika...
 • Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup okularów korygujących wzrok w całości w sytuacji, gdy kwota faktury opiewa na kwotę niższą lub równą limitowi, oraz czy Spółka ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego do wysokości określonego limitu w przypadku, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą od limitu określonego w przepisach wewnętrznych...
 • Czy Spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikom...
 • Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do odliczenia VAT z faktury za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, wystawionej na Spółkę, ponieważ istnieje związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w czasie pracy, a więc zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Spółka pokrywając koszty zakupu okularów dla swoich pracowników, wypełnia obowiązki nałożone odrębnymi przepisami (BHP oraz profilaktyka zdrowotna) i tym samym koszty te związane są z prowadzoną działalnością Spółki - istnieje bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Ad. 2

  Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka pokrywa koszty zakupu okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na Spółkę, na kwotę niższą oraz równą limitowi - Spółka ma prawo odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej zakup okularów. W sytuacji, gdy Spółka pokrywa jedynie część ww. wydatków do wysokości określonego limitu tj. z faktury na kwotę wyższą niż określony w wewnętrznych przepisach limit, Wnioskodawca uważa, że odliczenie VAT może być dokonane jedynie w tej części, w jakiej pracodawca faktycznie pokrył wydatki na zakup okularów. Skoro Spółka zwraca pracownikowi kwotę limitu, księgując w koszty wartość netto od kwoty limitu - stąd zdaniem Spółki - VAT można odliczyć w kwocie, jaka proporcjonalnie przypada na kwotę obciążającą pracodawcę tj. proporcjonalnie do wysokości przekazanej refundacji za zakup okularów korekcyjnych.

  Ad. 3

  Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekazaniem okularów dla pracowników Spółka nie ma obowiązku wykazywania podatku VAT należnego. Do zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych obligują pracodawcę odpowiednie przepisy prawa pracy i BHP. Pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w czasie pracy a zdaniem Spółki w czasie pracy pracownicy nie realizują celów osobistych, stąd też nie dochodzi do przekazania towaru na cele osobiste. Wnioskodawca uważa, że nie wystąpi obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej i odprowadzania podatku należnego z tytułu przekazania okularów korekcyjnych pracownikom.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Natomiast artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Jak stanowi art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i przesyłu ciepła. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem VAT w pełnym zakresie.

  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca wypełnia obowiązek wynikający z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973), zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

  Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Spółki. Wnioskodawca pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie, zlecające stosowanie okularów, z fakturą VAT w cenie zakupu okularów wystawioną na Wnioskodawcę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury jest ona rozliczana w Spółce do wysokości ustalonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Wnioskodawca zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie. Faktury za zakup okularów są wystawiane na Wnioskodawcę.

  Tak więc w Spółce istnieją dwojakiego rodzaju sytuacje związane z finansowaniem zakupu okularów w odniesieniu do limitu zwrotu określonego w przepisach wewnętrznych.

  • faktura dokumentująca zakup okularów wystawiona jest na kwotę niższą lub równą limitowi, wówczas Spółka pokrywa w całości koszt zakupu okularów,
  • faktura dokumentująca zakup okularów jest wystawiona na kwotę wyższą od limitu, wówczas Spółka pokrywa koszt zakupu okularów wyłącznie do wysokości limitu.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup okularów oraz opodatkowania ich przekazania pracownikom.

  Zasady związane z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników reguluje art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

  Z kolei, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe i wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

  W oparciu o § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  Z § 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

  Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie określają szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę okularów korekcyjnych. W związku z tym, powyższe kwestie powinny zostać uregulowane w aktach prawa zakładowego (układ zbiorowy pracy, regulaminy), które normują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w danym zakładzie pracy oraz organizację i porządek pracy.

  W odniesieniu do kwestii możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę (pracodawcę) podatku VAT związanego z nabyciem okularów korygujących wzrok należy zauważyć, że w opisanym przypadku nabycia okularów korygujących wzrok dokonuje pracownik i to pracownik - a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup - posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Wnioskodawcy. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie, zlecające stosowanie okularów, z fakturą VAT w cenie zakupu okularów wystawioną na Wnioskodawcę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Zakupu okularów dokonują pracownicy Wnioskodawcy realizując receptę zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty po przeprowadzonych uprzednio badaniach w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pracownicy są upoważnieni do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz pracodawcy, czego dowodem jest faktura zakupu wystawiana na Wnioskodawcę.

  Zatem, jak wynika z opisu sprawy, to pracownik dokonuje nabycia okularów korygujących wzrok, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Z samego wystawienia faktury na pracodawcę, jeżeli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy podmiotem sprzedającym ww. okulary a pracodawcą), nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

  Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korygujących wzrok, które są wykorzystywane przez jego pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto, bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje kwestia czy pracodawca, który realizuje obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, finansuje w całości czy w części zakup okularów korygujących wzrok pracownikowi.

  Zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez jego pracowników okularów korygujących wzrok.

  Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym posiada on prawo do odliczenia VAT z faktury za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika (dotyczy własnego stanowiska w sprawie pytania oznaczonego numerem 1) oraz że w sytuacji, gdy pokrywa on koszty zakupu okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na Wnioskodawcę, na kwotę niższą oraz równą limitowi - ma prawo odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej zakup okularów, zaś w sytuacji, gdy pokrywa on jedynie część ww. wydatków do wysokości określonego limitu można odliczyć VAT proporcjonalnie do wysokości przekazanej refundacji za zakup okularów korekcyjnych (dotyczy własnego stanowiska w sprawie pytania oznaczonego numerem 2), należało uznać za nieprawidłowe.

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii opodatkowania przekazania okularów pracownikom.

  Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że po stronie Wnioskodawcy, który finansuje pracownikowi zakup okularów korygujących wzrok, nie mamy do czynienia z żadną czynnością opodatkowaną wymienioną w katalogu art. 5 ust. 1 ustawy. Okulary korekcyjne nabyte przez pracownika – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - są od momentu nabycia własnością pracownika, zatem Wnioskodawca nimi nie dysponuje i w konsekwencji nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym, nie dojdzie do przekazania okularów korygujących wzrok przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika.

  W konsekwencji, odpowiedź na pytanie dotyczące opodatkowania przekazania pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego lub częściowego sfinansowania nabycia okularów, na podstawie faktury na której jako nabywca wykazany jest Wnioskodawca (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3), stała się bezprzedmiotowa.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.