Okulary | Interpretacje podatkowe

Okulary | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okulary. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży:
-produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
-okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze
Fragment:
W przypadkach wskazanych w pytaniach oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 przedmiotem sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę są okulary korekcyjne i okulary ochronne do komputera spełniające definicję wyrobu medycznego. W związku z powyższym, pomimo faktu, że na produkt końcowy jakim są okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE, oraz okulary ochronne do komputera składają się takie elementy jak: soczewki (szkła) okularowe, oprawki i montaż, na fakturze dokumentującej dostawę produktu finalnego powinien zostać wskazany tylko przedmiot sprzedaży, czyli okulary korekcyjne bądź okulary ochronne do komputera. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym: stawki podatku dla dostawy okularów korekcyjnych posiadających oznaczenie CE, w których cenę wliczone są soczewki (szkła) okularowe, oprawki i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze, stawki podatku dla dostawy okularów ochronnych do komputera, w których cenę wliczone są soczewki, oprawy i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ pragnie zauważyć, że wydana interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionych pytań.
2016
6
mar

Istota:
Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę polegającą na obsadzeniu pary soczewek okularowych w oprawie będącej elementem składowym świadczenia, którego końcowym efektem jest dostawa gotowych okularów korekcyjnych dla klienta?
Fragment:
Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę. Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych oraz pomocy optycznych typu: lupy, przysłony itp. Ponadto świadczy usługi w zakresie wszelkich napraw, konserwacji i montażu okularów. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług VAT. Okulary korekcyjne wykonywane w salonie optycznym Wnioskodawczyni realizowane są na podstawie recepty wystawionej przez lekarza optometrystę lub na podstawie odczytu z szkieł uprzednio zamontowanych do oprawy. Na produkt końcowy – „ okulary korekcyjne ” składają się: oprawa okularowa, para soczewek okularowych, montaż, które stanowią finalnie wyrób medyczny PKWiU 32.50.42.0. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych jako wyrobu medycznego składającego się z oprawy okularowej, pary soczewek okularowych oraz montażu.
2016
4
mar

Istota:
Stawka podatku VAT obowiązująca przy sprzedaży okularów korekcyjnych.
Fragment:
Okulary korekcyjne spełniające określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe jak i wykonywane na zamówienie - są wyrobem medycznym. Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – salon optyczny. Przedmiotem działalności jest głównie sprzedaż okularów korekcyjnych. Okulary wykonywane są na zamówienie według pisemnego zalecenia lekarza, zawsze są przeznaczone do korekty wad wzroku. Materiał składający się na gotowe okulary to oprawa okularowa oraz szkła korekcyjne. Szkła korekcyjne kupowane są ze stawką 8%, natomiast oprawy okularowe kupowane są ze stawką 23% jak i 8% od dostawców posiadających Certyfikat Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych. Okulary wykonane są na podstawie dokumentu wystawionego przez lekarza okulistę i zawsze mają charakter korygujący wadę wzroku.
2016
24
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok.
Fragment:
U. 148 poz. 973) zapewnia okulary korygujące wzrok w przypadku, gdy konieczność stosowania takich okularów stwierdzi lekarz okulista przeprowadzający badanie wzroku w ramach badań profilaktycznych, na które pracownika skierował pracodawca. Realizacja tego obowiązku następuje poprzez refundację poniesionych kosztów za ich zakup do wysokości określonej w Zarządzeniu Kierownika Urzędu Miasta z dnia 31 stycznia 2012 r. Pracownikom obsługującym w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje zgodnie z zaleceniem lekarza, prawo do ochrony wzroku poprzez, stosowanie okularów korygujących wzrok. Jeżeli wyniki badań lekarskich (okulistycznych) przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę stosowania przez pracowników, o których mowa w ust. 1, okularów korygujących wzrok, to przysługuje im prawo do zwrotu kosztów ich wykonania w wysokości do 210 zł. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na wykonanie okularów korygujących wzrok na podstawie: zaświadczenia o konieczności stosowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym wydanego przez lekarza okulistę zatrudnionego w przychodni lekarskiej, z którą obsługujący Gminę Urząd Miasta ma zawartą umowę na prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich, przedstawienia dowodu (faktury) zakupu okularów, wystawionego na pracodawcę z imiennym wskazaniem osoby, dla której były wykonane.
2015
31
gru

Istota:
Opodatkowanie świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok.
Fragment:
Wynik badania okulistycznego wskazujący na konieczność stosowania lub wymiany okularów, obliguje pracodawcę do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. W takiej sytuacji, refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów korekcyjnych dokonana przez Wnioskodawcę, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zobowiązany do ustalenia przychodu po stronie pracownika i tym samym pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku uznać należy, że zwrot kosztów zakupu okularów korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2015
13
gru

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez jego pracowników okularów korekcyjnych.
Fragment:
Przekazanie własności okularów o wartości przekraczającej taki limit będzie się wiązało z pokryciem przez pracownika wartości okularów powyżej ustalonego limitu w momencie zbycia okularów pracownikowi przez Spółkę. To Spółka będzie nabywała okulary, przy czym na podstawie pełnomocnictwa pracownik będzie uprawniony do ich zamówienia i odbioru (wraz z fakturą dokumentującą nabycie przez Spółkę okularów) w imieniu Spółki. W związku z treścią Rozporządzenia Spółka przeniesie następnie własność okularów na danego pracownika. Po przekazaniu własności okularów na pracownika Spółka nie jest uprawniona do limitowania pracownika w sposobie wykorzystywania jego własności (okularów). Rozporządzenie nie zawiera regulacji upoważniających pracodawcę (Spółkę) do limitowania sposobu korzystania z okularów. W konsekwencji Spółka nie jest uprawniona do limitowania sposobu korzystania z okularów przez pracowników po ich zbyciu przez Spółkę. Mając na uwadze powyższe Spółka zamierza przenosić prawo własności okularów na pracownika. W efekcie ustanie stosunku pracy nie będzie wpływało na okoliczność, że okulary, od momentu przekazania ich własności przez Spółkę na pracownika, będą stanowiły własność pracownika.
2015
13
lis

Istota:
Jaka powinna być stawka podatku VAT na usługę badania wzroku wykonywaną przez lekarza okulistę pod kątem doboru korekcji okularowej lub soczewkowej, a jaka na usługę badania wzroku, dobór okularów lub soczewek kontaktowych oraz terapie wzrokowe wykonywaną przez dyplomowanego magistra optometrii?
Fragment:
Usługi badania i korygowania wzroku, a w szczególności rozpoznanie wady wzroku i dobranie mocy okularów czy dobór soczewek kontaktowych, są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Okulary wykonywane są na podstawie zlecenia lekarza dostarczanego przez klienta w postaci recepty lub na podstawie przeprowadzonego na miejscu badania wzroku przez okulistę lub dyplomowanego optometrystę. Na produkt finalny – okulary – składają się szkła oraz oprawki. Wszystkie kupowane przez Wnioskodawcę produkty/półprodukty tj. soczewki, szkła korekcyjne, szkła do okularów leczniczych i ochronnych do komputera, oprawki okularowe, z których powstają później produkty końcowe – okulary oznaczone są symbolem CE (wyrób wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej). Klasyfikacja statystyczna soczewek okularowych wg PKWiU to: 32.50.4 Okulary, soczewki i ich części. 32.50.41 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów. 32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów. Równocześnie w cenę okularów wliczona jest usługa ich wykonania, na którą składa się m.in. szlifowanie soczewek okularowych do kształtu oprawy, ustawienie środków optycznych soczewek zamontowanych w oprawie stosownie do położenia źrenic oraz ustalenie wykonania dodatkowych walorów jakościowych soczewek o mocy określonej w zaleceniach lekarza.
2015
15
paź

Istota:
Ulga rehabilitacyjna – okulary korekcyjne, soczewki.
Fragment:
W 2014 roku Wnioskodawca zakupił niżej wymienione specjalistyczne okulary korekcyjne. Pierwsza para okularów została zakupiona 8 marca 2014 r. - kompletne okulary korekcyjne, tj. soczewki korekcyjne + oprawa do okularów korekcyjnych za kwotę 1510,00 + 790,00 = 2300,00 zł brutto (faktura 1 oraz 2). W dniu 26 kwietnia 2014 r. zgodnie z zaleceniem lekarskim Zainteresowany dokonał wymiany soczewek korekcyjnych za kwotę 400,00 zł brutto (faktura 3). W dniu 19 września 2014 r. Wnioskodawca zakupił drugą kompletną parę okularów korekcyjnych, tj. soczewki korekcyjne + oprawa do okularów korekcyjnych za kwotę 1350 + 1100,00 = 2450,00 zł brutto (faktura 4 i 5). Wszystkie zakupy – ww. kwoty w 100% Zainteresowany sfinansował z własnych środków. Wyżej wymienione okulary zostały przepisane przez lekarza okulistę jako niezbędne w indywidualnym leczeniu choroby oczu Wnioskodawcy oraz umożliwiające funkcjonowanie w codziennym życiu w tym również w pracy zawodowej, a także spowalniające i minimalizujące postęp chorób oczu. Wymienione powyżej pary kompletnych korekcyjnych okularów oraz wymienione same soczewki korekcyjne są różne w rodzaju i ze względu na specyfikę chorób oczu Zainteresowanego i związanych z nimi schorzeń używane w różnych okolicznościach do bliży, do dali, w dzień, w nocy, w zależności od warunków oświetleniowych - natężenia światła sztucznego, promieni słonecznych i intensywności słońca oraz zmęczenia oczu, a także niezbędne podczas pracy zawodowej przed monitorem ekranowym komputera.
2015
29
wrz

Istota:
Opodatkowanie świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok.
Fragment:
Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych następuje raz na dwa lata, po przedstawieniu przez pracownika dokumentu potwierdzającego zakup okularów do kwoty nie wyższej niż 200 zł. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych są przedstawione przez pracownika: wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego; orzeczenie lub zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej; dokument potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, wystawiony na nazwisko pracownika. Pracownicy Wnioskodawcy mają aktualne badania okresowe: jeden pracownik do grudnia 2014 r., a drugi pracownik do stycznia 2015 r., posiadający zaświadczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania okularów, po badaniu przeprowadzonym przez lekarza medycyny pracy, skorzystali już w 2012 r. z refundacji do zakupu okularów. Na podstawie tego samego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, po upływie dwóch lat jeden pracownik we wrześniu bieżącego roku, a drugi pracownik w grudniu bieżącego roku, wystąpili ponownie z wnioskiem do burmistrza miasta zgodnie z zarządzeniem o dofinansowanie do zakupu okularów.
2015
24
wrz

Istota:
Zwrot przez pracodawcę wydatków na zakup okularów lub soczewek kontaktowych, które korygują wzrok.
Fragment:
Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dofinansowania zakupu okularów lub soczewek kontaktowych dla pracownika. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: W bieżącym roku kilku pracowników mających aktualne badania okresowe zwróciło się do Prezesa Sądu Okręgowego o skierowanie na badania profilaktyczne mające na celu określenie potrzeby stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Wnioskodawca zlecił przychodni, z którą ma zawartą umowę na prowadzenie badań profilaktycznych, przeprowadzenie dodatkowego, jakby uzupełniającego badania okulistycznego do badań okresowych w celu uzyskania przez pracowników odpowiednich zaświadczeń. Po przeprowadzeniu tych badań pracownicy otrzymali zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Wnioskodawca, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. zrefundował tym pracownikom zakup okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych do kwoty nieprzekraczającej 450 zł, na podstawie faktury zakupu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym refundacja zakupu okularów lub soczewek kontaktowych podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2015
13
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Okulary
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.