Okulary | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okulary. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

W ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca nie będzie mógł w rozliczeniu za 2018 r. odliczyć na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do bliży i dali, pomniejszonych o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ zakup ten nastąpi w związku ze schorzeniem narządu wzroku, które nie stanowiło podstawy do wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
Zaliczenie Wnioskodawcy do II grupy inwalidztwa orzeczeniem z dnia 9 stycznia 2017 r. związane jest bowiem z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przewlekłym zaburzeniem neurasteniczno-lękowym upośledzającym funkcjonowanie ustroju, małą niedomykalnością zastawki trójdzielnej i mitralnej z falą zwrotną, przewlekłym zespołem bólowym szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym na tle zmian dyskopatyczno-zwyrodnieniowych, którym towarzyszą schorzenia współistniejące, tj. choroba niedokrwienna serca stabilna i niewydolność mięśnia sercowego w okresie wydolności krążenia (NYHA II), a nie chorobą narządu wzroku.
Reasumując, Wnioskodawca nie może odliczyć wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do bliży i dali w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ ich zakup nie ma związku z chorobami i schorzeniami, stanowiącymi podstawę orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Fragment:

Z uwagi na pogarszający się wzrok zachodzi konieczność wymiany okularów korekcyjnych zarówno do bliży i dali. Bez okularów korekcyjnych jest niemożliwe normalne funkcjonowanie w codziennym życiu, jak dokonywanie przelewów w sieci komputerowej, poruszanie się w mieście. Brak okularów korekcyjnych powoduje zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Wydatek na zakup okularów korekcyjnych zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddziału Wojewódzkiego w A. w kwocie 125 zł (potwierdzenie zlecenia z dnia 6 sierpnia 2018 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zakup okularów korekcyjnych do bliży i dali Wnioskodawca będzie mógł odliczyć w zeznaniu PIT-37, PIT-O za 2018 r. w części wydatki na cele rehabilitacyjne? Zdaniem Wnioskodawcy, dzięki korekcyjnym okularom będzie miał możliwość poprawy jakości życia i będą to wydatki na rehabilitację narządu wzroku. Wnioskodawca uważa, że zakup okularów korekcyjnych jest formą rehabilitacji narządu wzroku, opóźniającą proces rozwarstwienia siatkówki. Bez okularów korekcyjnych Wnioskodawca nie jest w stanie normalnie funkcjonować, czytać książek, podpisać dokumentów w Urzędzie, czy też pomóc w lekcjach wnukom. Na skutek wady prawego oka Wnioskodawca nie widzi niektórych obiektów w pobliżu.

2018
8
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, dokonując sprzedaży okularów korekcyjnych oraz korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych, składających się z oprawek oraz zamontowanych w nich soczewek korekcyjnych (a w przypadku korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych przyciemnianych soczewek korekcyjnych) i wliczając w ich cenę koszty montażu oraz wykazując w związku z tą dostawą koszty transportu jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8%?

Fragment:

W swojej ofercie Spółka posiada różne rodzaje okularów, w tym m.in. okulary korekcyjne oraz okulary przeciwsłoneczne. W ramach kolekcji okularów przeciwsłonecznych, Wnioskodawca oferuje również takie, w których montowane są soczewki korekcyjne (tzw. korekcyjne okulary przeciwsłoneczne). Okulary korekcyjne składają się z opraw okularowych oraz bezbarwnych soczewek okularowych korygujących wady wzroku (czyli soczewek korekcyjnych). Korekcyjne okulary przeciwsłoneczne składają się natomiast z opraw okularowych oraz przyciemnianych soczewek okularowych korygujących wady wzroku (czyli soczewek korekcyjnych). Sprzedawane przez Wnioskodawcę okulary korekcyjne oraz korekcyjne okulary przeciwsłoneczne spełniają kryteria uznania ich za wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Wnioskodawca sprzedaje wyłącznie gotowy produkt - okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne okulary korekcyjne i nie ma możliwości sprzedaży samych soczewek, a sprzedaży gotowego produktu zasadniczo zawsze towarzyszą usługa montażu (soczewek w oprawkach) oraz usługa transportu. Klienci zainteresowani są bowiem nabyciem kompletnego produktu - okularów korekcyjnych (słonecznych okularów korekcyjnych), a nie nabyciem tylko osobno ich montażu lub transportu.

2017
30
cze

Istota:

W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży okularów korekcyjnych

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca dokumentując sprzedaż okularów korekcyjnych wyposażonych w bezbarwne jak i barwione (przyciemniane) soczewki korekcyjne wykazuje na paragonie fiskalnym sprzedaż: 2 szt. soczewek okularowych korygujących wady wzroku (soczewek korekcyjnych) oraz opraw okularowych w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, z których usuwane są soczewki przyciemniane i 2 szt. przyciemnianych soczewek okularowych korygujących wady wzroku (soczewek korekcyjnych), które montowane są do oprawek z okularów słonecznych w przypadku sprzedaży korekcyjnych okularów słonecznych. Spółka stosuje następujące stawki podatku VAT: stawkę 8% w odniesieniu do bezbarwnych lub barwionych (przyciemnianych) soczewek korekcyjnych oraz oprawki okularowej wykorzystywanej przy sprzedaży okularów korekcyjnych; stawkę 23% w odniesieniu do okularów słonecznych, tj. opraw okularowych z których usuwane są zwykłe soczewki barwione w przypadku sprzedaży przeciwsłonecznych okularów korekcyjnych. Nabywane przez Wnioskodawcę bezbarwne oraz barwione (przyciemniane) soczewki okularowe jak również oprawy okularowe / okulary przeciwsłoneczne - składające się finalnie na okulary korekcyjne - posiadają znak CE jako produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2017
10
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od opodatkowania dofinansowania do szkieł korekcyjnych (soczewek kontaktowych lub okularów).

Fragment:

(...) okularów korygujących wzrok – został zaopatrzony w okulary zgodne z zaleceniem lekarza, tj. o określonych parametrach (odpowiednich do stanu wzroku pracownika), przeznaczone do pracy przy monitorze. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki mogą być związane z określonymi wadami wzroku pracownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów. Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli lekarz specjalista, w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł korekcyjnych (soczewek kontaktowych) pracodawca ma obowiązek je zapewnić. Z tych względów należy uznać, że w tych szczególnych sytuacjach świadczenie w postaci zapewnienia szkieł korekcyjnych (soczewek kontaktowych) stanowi przychód pracownika pracującego przy monitorze ekranowym przynajmniej połowę dobowego czasu pracy (zatrudnionego zarówno na cały etat, jak i na ½ etatu), który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca od wypłaconych pracownikowi świadczeń - z tytułu zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Ponadto, pracownik poinformował Wnioskodawcę o zamiarze zakupu nowych okularów korygujących wzrok, w czerwcu 2016 r. Pracownikowi będą wypłacone świadczenia za okulary w czerwcu 2016 r., po przedłożeniu faktury. Od wypłat dokonanych na podstawie wyżej wymienionych faktur nie pobrano zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie świadczenia dotyczące zwrotu kosztów za okulary zostały i w przyszłości będą wypłacane pracownikom na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca od wypłaconych pracownikowi świadczeń - z tytułu zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca od świadczenia – z tytułu zwrotu kosztów zakupu okularów - wypłaconego w przyszłości tj. do grudnia 2019 r. powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Wnioskodawca dokonuje zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów okularów korygujących wzrok do wysokości określonej w zarządzeniu wewnętrznym z dnia 30 czerwca 2005 r. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w ramach lekarskich badań okresowych jest przysługującym na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.

2016
6
mar

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT 8% przy sprzedaży:
-produktu, który określony jest finalnie jako okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE oraz wykazania tej transakcji na fakturze,
-okularów ochronnych do komputera oraz wykazania tej transakcji na fakturze

Fragment:

W przypadkach wskazanych w pytaniach oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 przedmiotem sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę są okulary korekcyjne i okulary ochronne do komputera spełniające definicję wyrobu medycznego. W związku z powyższym, pomimo faktu, że na produkt końcowy jakim są okulary korekcyjne posiadające oznaczenie CE, oraz okulary ochronne do komputera składają się takie elementy jak: soczewki (szkła) okularowe, oprawki i montaż, na fakturze dokumentującej dostawę produktu finalnego powinien zostać wskazany tylko przedmiot sprzedaży, czyli okulary korekcyjne bądź okulary ochronne do komputera. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym: stawki podatku dla dostawy okularów korekcyjnych posiadających oznaczenie CE, w których cenę wliczone są soczewki (szkła) okularowe, oprawki i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze, stawki podatku dla dostawy okularów ochronnych do komputera, w których cenę wliczone są soczewki, oprawy i koszty montażu oraz wykazania tej transakcji na fakturze należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ pragnie zauważyć, że wydana interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionych pytań.

2016
4
mar

Istota:

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę polegającą na obsadzeniu pary soczewek okularowych w oprawie będącej elementem składowym świadczenia, którego końcowym efektem jest dostawa gotowych okularów korekcyjnych dla klienta?

Fragment:

Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę. Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych oraz pomocy optycznych typu: lupy, przysłony itp. Ponadto świadczy usługi w zakresie wszelkich napraw, konserwacji i montażu okularów. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług VAT. Okulary korekcyjne wykonywane w salonie optycznym Wnioskodawczyni realizowane są na podstawie recepty wystawionej przez lekarza optometrystę lub na podstawie odczytu z szkieł uprzednio zamontowanych do oprawy. Na produkt końcowy – „ okulary korekcyjne ” składają się: oprawa okularowa, para soczewek okularowych, montaż, które stanowią finalnie wyrób medyczny PKWiU 32.50.42.0. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą stawki podatku VAT na dostawę okularów korekcyjnych jako wyrobu medycznego składającego się z oprawy okularowej, pary soczewek okularowych oraz montażu.

2016
24
lut

Istota:

Stawka podatku VAT obowiązująca przy sprzedaży okularów korekcyjnych.

Fragment:

Okulary korekcyjne spełniające określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe jak i wykonywane na zamówienie - są wyrobem medycznym. Nie dotyczy to jednak okularów przeznaczonych do celów innych niż medyczne (np. okulary słoneczne). Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjalnej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – salon optyczny. Przedmiotem działalności jest głównie sprzedaż okularów korekcyjnych. Okulary wykonywane są na zamówienie według pisemnego zalecenia lekarza, zawsze są przeznaczone do korekty wad wzroku. Materiał składający się na gotowe okulary to oprawa okularowa oraz szkła korekcyjne. Szkła korekcyjne kupowane są ze stawką 8%, natomiast oprawy okularowe kupowane są ze stawką 23% jak i 8% od dostawców posiadających Certyfikat Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych. Okulary wykonane są na podstawie dokumentu wystawionego przez lekarza okulistę i zawsze mają charakter korygujący wadę wzroku.

2015
31
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok.

Fragment:

U. 148 poz. 973) zapewnia okulary korygujące wzrok w przypadku, gdy konieczność stosowania takich okularów stwierdzi lekarz okulista przeprowadzający badanie wzroku w ramach badań profilaktycznych, na które pracownika skierował pracodawca. Realizacja tego obowiązku następuje poprzez refundację poniesionych kosztów za ich zakup do wysokości określonej w Zarządzeniu Kierownika Urzędu Miasta z dnia 31 stycznia 2012 r. Pracownikom obsługującym w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej 4 godziny dziennie przysługuje zgodnie z zaleceniem lekarza, prawo do ochrony wzroku poprzez, stosowanie okularów korygujących wzrok. Jeżeli wyniki badań lekarskich (okulistycznych) przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę stosowania przez pracowników, o których mowa w ust. 1, okularów korygujących wzrok, to przysługuje im prawo do zwrotu kosztów ich wykonania w wysokości do 210 zł. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na wykonanie okularów korygujących wzrok na podstawie: zaświadczenia o konieczności stosowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym wydanego przez lekarza okulistę zatrudnionego w przychodni lekarskiej, z którą obsługujący Gminę Urząd Miasta ma zawartą umowę na prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich, przedstawienia dowodu (faktury) zakupu okularów, wystawionego na pracodawcę z imiennym wskazaniem osoby, dla której były wykonane.

2015
13
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok.

Fragment:

Wynik badania okulistycznego wskazujący na konieczność stosowania lub wymiany okularów, obliguje pracodawcę do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. W takiej sytuacji, refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów korekcyjnych dokonana przez Wnioskodawcę, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zobowiązany do ustalenia przychodu po stronie pracownika i tym samym pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku uznać należy, że zwrot kosztów zakupu okularów korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.