Określenie straty | Interpretacje podatkowe

Określenie straty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to określenie straty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przepis art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych ma również zastosowanie do straty z tyułu zbycia przez Bank wierzytelności w ramach umowy o subpastycypację o której mowa w art. 183 ustawy o funduszach inwestycyjnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 08.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca (Bank) przedstawił następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Bank jako inicjator zawiera umowy o subpartycypację (o której mowa w art. 183 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych), z funduszem sekurytyzacyjnym. W wyniku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik, który wybrał sposób opodatkowania nowym 19% podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych poniesionych w działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004r. nr 157/Ż/2004 informuje: Zgodnie z art. 9 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, leżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych łat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W myśl art. (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób należy rozliczać stratę za rok ubiegly ? Czy można odliczyć stratę za rok ubiegly w trakcie roku podatkowego, czy dopiero po jego zakończeniu, w zeznaniu podatkowym ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na zapytanie z dnia 11.10.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.10.2004 r., dotyczące odliczenia straty za rok ubiegły. Jak wynika z treści wyżej wymienionych pism, a także z Pana akt podatkowych, w ubiegłym roku uzyskał Pan stratę z działalności gospodarczej, w związku z czym pyta Pan, czy odliczenie tej straty może nastąpić już w trakcie roku podatkowego, czy też dopiero po jego zakończeniu w zeznaniu podatkowym. Ponadto pyta Pan czy straty odlicza się od dochodu przez 5 lat po 20 %, czy też, w niektórych przypadkach kwota odliczenia może być wyższa niż 20% rocznie. Równocześnie informuje Pan, iż w tej sprawie nie ma Pan swojego zdania, bowiem przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, a nie stać Pana na zatrudnienie „grupy specjalistów od szukania luk (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy strata powstała na sprzedaży wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu ?.
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2004 r. uzupełnionego w dniu 19.10.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 16 ust.1 pkt. 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Firma XXX S.A. dokonała sprzedaży wierzytelności własnych w drodze cesji. Powstały one z tytułu sprzedaży towarów bądź usług i były uprzednio zaliczone do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Sprzedaż udokumentowano fakturami VAT i wykazano w stosownych deklaracjach. Przychód ze sprzedaży wierzytelności (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ponosząc jedynie koszty a nie uzyskując przychodów może te koszty traktować jako stratę podatkową podlegajacą odliczeniu od dochodu zgodnie art. 7 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m. in. spółki kapitałowe w organizacji, mimo iż nie są one osobami prawnymi. W konsekwencji do opodatkowania dochodu osiągniętego przez spółkę z o.o. w organizacji, podobnie jak do dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pełni mają zastosowanie przepisy ww. ustawy. Tak więc przy zarachowaniu wydatków poniesionych przez spółkę z o.o. w organizacji do kosztów uzyskania przychodów, trzeba mieć na uwadze ogólną zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Każdy wydatek spełniający powyższa definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty dotyczące (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.