Określenie straty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to określenie straty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy przepis art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych ma również zastosowanie do straty z tyułu zbycia przez Bank wierzytelności w ramach umowy o subpastycypację o której mowa w art. 183 ustawy o funduszach inwestycyjnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 08.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca (Bank) przedstawił następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Bank jako inicjator zawiera umowy o subpartycypację (o której mowa w art. 183 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych), z funduszem sekurytyzacyjnym. W wyniku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik, który wybrał sposób opodatkowania nowym 19% podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych poniesionych w działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004r. nr 157/Ż/2004 informuje: Zgodnie z art. 9 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, leżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych łat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W myśl art. (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy rozliczać stratę za rok ubiegly ? Czy można odliczyć stratę za rok ubiegly w trakcie roku podatkowego, czy dopiero po jego zakończeniu, w zeznaniu podatkowym ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na zapytanie z dnia 11.10.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.10.2004 r., dotyczące odliczenia straty za rok ubiegły. Jak wynika z treści wyżej wymienionych pism, a także z Pana akt podatkowych, w ubiegłym roku uzyskał Pan stratę z działalności gospodarczej, w związku z czym pyta Pan, czy odliczenie tej straty może nastąpić już w trakcie roku podatkowego, czy też dopiero po jego zakończeniu w zeznaniu podatkowym. Ponadto pyta Pan czy straty odlicza się od dochodu przez 5 lat po 20 %, czy też, w niektórych przypadkach kwota odliczenia może być wyższa niż 20% rocznie. Równocześnie informuje Pan, iż w tej sprawie nie ma Pan swojego zdania, bowiem przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, a nie stać Pana na zatrudnienie „grupy specjalistów od szukania luk (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy strata powstała na sprzedaży wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu ?.

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2004 r. uzupełnionego w dniu 19.10.2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 16 ust.1 pkt. 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Firma XXX S.A. dokonała sprzedaży wierzytelności własnych w drodze cesji. Powstały one z tytułu sprzedaży towarów bądź usług i były uprzednio zaliczone do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Sprzedaż udokumentowano fakturami VAT i wykazano w stosownych deklaracjach. Przychód ze sprzedaży wierzytelności (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ponosząc jedynie koszty a nie uzyskując przychodów może te koszty traktować jako stratę podatkową podlegajacą odliczeniu od dochodu zgodnie art. 7 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m. in. spółki kapitałowe w organizacji, mimo iż nie są one osobami prawnymi. W konsekwencji do opodatkowania dochodu osiągniętego przez spółkę z o.o. w organizacji, podobnie jak do dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pełni mają zastosowanie przepisy ww. ustawy. Tak więc przy zarachowaniu wydatków poniesionych przez spółkę z o.o. w organizacji do kosztów uzyskania przychodów, trzeba mieć na uwadze ogólną zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Każdy wydatek spełniający powyższa definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty dotyczące (...)