Okres sprawozdawczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okres sprawozdawczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak należy rozumieć sformułowanie „okres sprawozdawczy” zawarte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) w ustawie wielokrotnie stosowany jest termin „rok podatkowy”, który został w przepisach tej ustawy jednoznacznie zdefiniowany, to przyjąć należy, iż pojęcia „okres sprawozdawczy” nie należy utożsamiać wyłącznie z rokiem podatkowym. Zauważyć równocześnie należy, iż z brzmienia art. 25 i art. 27 cytowanej ustawy wynika obowiązek rozliczania zaliczek na podatek za okresy miesięczne lub kwartalne oraz podatku za rok podatkowy. Zatem należy uznać, iż przez pojęcie „okres sprawozdawczy” użyty w treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć okres jednego miesiąca w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach miesięcznych lub okres jednego kwartału w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach kwartalnych, bądź okres roku podatkowego w sytuacji, gdy obliczany jest podatek należny za dany rok. (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy rozliczania przychodu należnego z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej w 2003r.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 póz 926 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A, ze stycznia 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie rozliczania przychodu należnego z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej w 2003r Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy dotyczące ujęcia przychodów z tytułu energii dostarczonej w grudniu 2003r podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: W rozliczeniach finansowych XXX z innymi zakładami w zakresie energii elektrycznej terminy płatności określone w fakturach przypadają albo w miesiącu następnym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, lub w tym samym miesiącu, co w konsekwencji powoduje rozbieżności w dacie ustalania przychodu bilansowego i przychodu w ujęciu podatkowym.Zdaniem spółki (...)