IPPP3/443-728/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Wnioskodawca będzie uprawniony do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej Spółka lub Wnioskodawca> jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług <dalej: VAT>. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży leków oraz innych wyrobów farmaceutycznych.

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nabywa towary, które są wysyłane lub transportowane z terytoriów różnych państw członkowskich UE innych niż Polska na terytorium Polski. Towary sprzedawane są Spółce przez podatników podatku od wartości dodanej i są przez Spółkę wykorzystywane w ramach podlegającej opodatkowaniu VAT działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, dla celów podatku VAT, Wnioskodawca kwalifikuje przedmiotowe transakcje jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów <dalej: WNT>.

Spółka rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT z chwilą wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta (dostawcę towarów), nie później jednak niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem WNT. Z tytułu WNT Spółka wykazuje również podatek VAT naliczony.

Co do zasady Spółka otrzymuje faktury dokumentujące WNT przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli Spółka otrzymuje fakturę przed upływem tego terminu, lecz po upływie terminu dla złożenia deklaracji VAT za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania towarów, Spółka dokonuje rozliczenia podatku VAT z tytułu WNT w jeden z poniższych sposobów.

Sposób 1 (przykład 1):

Data wystawienia faktury: 10 stycznia 2014 r.

Data otrzymania towarów: 12 stycznia 2014 r.

Data otrzymania faktury: 15 kwietnia 2014 r.

Jeżeli Spółka nie jest w stanie rozpoznać podatku VAT należnego jak i podatku VAT naliczonego na podstawie ewidencji magazynowej (tj. na podstawie wpływu towaru), to rozliczenie VAT z tytułu WNT następuje dopiero po otrzymaniu faktury. W podanym przykładzie Spółka dokonuje zatem korekty deklaracji VAT za miesiąc styczeń 2014 r. poprzez wykazanie w tej deklaracji równocześnie podatku VAT należnego z tytułu WNT, jak i naliczonego (podlegającego odliczeniu).

Sposób 2 (przykład 2):

Data wystawienia faktury: 10 stycznia 2014 r.

Data otrzymania towarów: 12 stycznia 2014 r.

Data otrzymania faktury: 15 kwietnia 2014 r.

W przypadku, gdy Spółka na podstawie ewidencji magazynowej odnotowuje wpływ nabytego towaru do Spółki, wykazuje ona VAT należny z tytułu dokonanego WNT oraz VAT naliczony (podlegający odliczeniu) w deklaracji VAT za luty 2014 r. W tym bowiem miesiącu mija 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu otrzymania towarów. Spółka wykazuje WNT w oparciu o dane magazynowe, gdyż nie posiada jeszcze faktury wystawionej przez kontrahenta.

Następnie, po otrzymaniu faktury, Spółka dokonuje korekty deklaracji VAT za styczeń 2014 r. (w którym wykazuje VAT należny oraz naliczony z tytułu WNT, gdyż w tym miesiącu wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu WNT). Jednocześnie Spółka dokonuje korekty deklaracji VAT za luty 2014 r. poprzez stosowne zmniejszenie kwot podatku VAT naliczonego i należnego.

Zdarzają się jednak przypadki, w których Wnioskodawca otrzymuje faktury dokumentujące WNT od zagranicznych kontrahentów (dostawców towarów) już po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W takim przypadku Spółka zamierza rozliczać podatek VAT z tytułu WNT w następujący sposób:

Przykład rozliczenia podatku z tytułu WNT (otrzymanie faktury po upływie trzech miesięcy od miesiąca, w którym powstaje obowiązek podatkowy):

Data wystawienia faktury: 10 stycznia 2014 r.

Data otrzymania towarów: 12 stycznia 2014 r.

Data otrzymania faktury: 15 lipca 2014 r.

Po otrzymaniu faktury (w lipcu 2014 r.) Spółka dokona następujących czynności:

 • Spółka dokona korekty deklaracji VAT za styczeń 2014 r. wykazując równocześnie podatek VAT należny i podatek VAT naliczony z tytułu WNT,
 • Spółka dokona korekty deklaracji VAT za kwiecień 2014 r. poprzez stosowne pomniejszenie kwoty podatku VAT naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT). W przypadku wystąpienia zaległości podatkowej za kwiecień Spółka dokona zapłaty zaległości wraz z odsetkami od zaległości.
 • Spółka wykaże ponownie kwotę podatku VAT naliczonego, podlegającego odliczeniu, w deklaracji VAT za lipiec 2014 r. (zgodnie z art. 86 ust. 10h ustawy o VAT).

Dodatkowo, jeżeli Spółka wcześniej rozliczyła podatek VAT (w oparciu o prowadzoną ewidencję magazynową) za okres, w którym upłynął 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu otrzymania towarów (zgodnie z przykładem 2 powyżej - za luty 2014 r.), to Spółka dokona również korekty deklaracji VAT za luty 2014 r. poprzez pomniejszenie zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego za ten okres. Korekta deklaracji VAT za luty 2014 r. wynikać będzie z faktu, że obowiązek podatkowy z tytułu WNT wystąpił w miesiącu styczniu 2014 r. (miesiąc wystawienia faktury przez kontrahenta), nie zaś w lutym.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o VAT w zakresie momentu ujmowania podatku VAT naliczonego Spółka powzięła wątpliwość co do prawidłowości wskazanego sposobu rozliczania VAT naliczonego z tytułu WNT w przypadku otrzymania faktury dokumentującej WNT od zagranicznego kontrahenta (dostawcy towarów) po upływie terminu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie poprawności rozliczania VAT z tytułu WNT w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury dokumentującej WNT po upływie trzech miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania faktury dokumentującej WNT po upływie terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT, Spółka będzie postępowała prawidłowo ujmując w deklaracji VAT za okres wystawienia tej faktury przez zagranicznego dostawcę zarówno podatek VAT należny jak i VAT naliczony z tytułu WNT, a następnie stosownie pomniejszając podatek VAT naliczony w rozliczeniu za okres upływu terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT i wykazując tę kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10h ustawy o VAT w rozliczeniu za okres otrzymania faktury...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania faktury dokumentującej WNT po upływie terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT Spółka będzie postępowała prawidłowo ujmując w deklaracji VAT za okres wystawienia tej faktury przez zagranicznego dostawcę zarówno podatek VAT należny jak i VAT naliczony z tytułu WNT, a następnie stosownie pomniejszając podatek VAT naliczony w rozliczeniu za okres upływu terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT i wykazując tę kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10h ustawy o VAT w rozliczeniu za okres otrzymania faktury.

Przepisy ustawy o VAT:

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT zawarte zostały w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego WNT.

Z kolei zasady określające moment i zasady odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT określone zostały w art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 4 lit. c, ust. 10, ust. 10b pkt 2 lit. a i b, ust. 10g oraz ust. 10h ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego z tytułu WNT.

Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jak natomiast wynika z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, pod warunkiem, że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, oraz :
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

W świetle art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, w przypadku nieotrzymania w terminie trzech miesięcy, faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika WNT, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 10h ustawy o VAT, otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u niego WNT, w terminie późniejszym niż trzymiesięczny termin wynikający z ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

Wykładnia przepisów ustawy o VAT w zakresie momentu odliczenia VAT z tytułu WNT:

W ocenie Wnioskodawcy dla określenia prawidłowego sposobu rozliczania podatku VAT - w szczególności podatku VAT naliczonego - z tytułu WNT, kluczowe znaczenie ma brzmienie art. 86 ust. 10g ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik nie otrzymał faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym po jego stronie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, jest on zobowiązany do stosownego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym ten termin upłynął.

W ocenie Spółki oznacza to, że po otrzymaniu faktury podatnik jest zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT za okres, w którym po jego stronie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, podatku VAT należnego oraz jednocześnie jest uprawniony do odliczenia za ten sam okres podatku VAT naliczonego. Następnie, stosując się do art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, podatnik zobowiązany jest do pomniejszenia podatku VAT naliczonego za okres, w którym upłynął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury.

Należy podkreślić, że w wielu sytuacjach Spółka nie jest w stanie ustalić prawidłowych kwot podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku VAT z tytułu WNT przed otrzymaniem faktury od zagranicznego dostawcy. Dopiero kwoty wskazane na fakturze przesłanej Wnioskodawcy przez kontrahenta (sprzedawcę towarów) stanowią podstawę dla rozliczenia podatku VAT z tytułu WNT. W takich przypadkach, przed otrzymaniem faktury Spółka nie jest więc w stanie wykazać ani podatku VAT należnego, ani też podatku VAT naliczonego za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Do momentu złożenia deklaracji podatkowej za ten okres podatnik nie posiada bowiem faktury umożliwiającej ustalenie właściwych kwot podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego i naliczonego.

W opisanych sytuacjach Spółka ma możliwość wykazania podatku VAT należnego oraz podatku VAT naliczonego za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, dopiero po otrzymaniu faktury. Wykazania podatku VAT należnego i naliczonego za okres, w którym wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu WNT, Spółka dokonywać będzie zatem w drodze korekty deklaracji VAT - składanej już po otrzymaniu faktury dokumentującej WNT. Jednocześnie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT Spółka dokonywać będzie obniżenia podatku VAT naliczonego za okres, w którym upłynie trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury. W konsekwencji, za ten okres Spółka dokonywać będzie wpłaty zaległości podatkowej (o ile zaległość taka wystąpi w związku z korektą deklaracji VAT) oraz uiszczać będzie stosowne odsetki od tej zaległości.

Z kolei kierując się uprawnieniem wynikającym z art. 86 ust. 10h ustawy o VAT, Wnioskodawca dokonywać będzie stosownego podwyższenia podatku VAT naliczonego z tytułu WNT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

W ocenie Wnioskodawcy, intencją ustawodawcy wyrażoną w przepisach art. 86 ust. 10b pkt 2, ust. 10g i ust. 10h ustawy o VAT, w przypadku otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej WNT w terminie późniejszym niż trzy miesiące od końca okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, było nałożenie na podatnika sankcji w postaci odsetek podatkowych za okres:

 • począwszy od dnia złożenia deklaracji VAT za miesiąc, w którym upłynął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury;
 • do dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym podatnik ostatecznie otrzymał fakturę.

Analiza wskazanych przepisów wskazuje bowiem, że ustawodawca założył, iż podatnicy (pomimo braku posiadania faktury od kontrahenta zagranicznego) będą rozpoznawać zarówno VAT należny jak i VAT naliczony za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Świadczy o tym w szczególności treść art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, zgodnie z którym „podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin”. Powołany przepis nakłada więc na podatników bezwzględny obowiązek dokonania korekty (zmniejszenia) podatku VAT naliczonego w każdej sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Wymóg dokonania korekty (zmniejszenia) VAT naliczonego uwarunkowany jest zatem jedynie faktem późnego (po upływie 3 miesięcy) otrzymania faktury.

W ocenie Spółki, nałożenie na podatników bezwzględnego obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego za okres wskazany w art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, dowodzi bezsprzecznie, iż ustawodawca założył wcześniejsze wykazanie przez podatnika kwoty tego podatku naliczonego. W przeciwnym wypadku obowiązek wynikający z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT nie miałby charakteru bezwzględnego, lecz ustawodawca uzależniłby obowiązek stosownego pomniejszenia podatku naliczonego VAT od tego czy podatnik wcześniej w ogóle wykazał VAT naliczony. Przepis art. 86 ust. 10g ustawy o VAT miałby zatem zupełnie inne brzmienie.

Innymi słowy, aby wypełnić obowiązek nałożony w art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, Spółka niewątpliwie ma także prawo do dokonania odliczenia VAT naliczonego (przy równoczesnym wykazaniu VAT należnego) za okres, w którym po jej stronie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT.

Odmienna wykładania tego przepisu prowadziłaby do wniosku, że aby wypełnić warunek nałożony przez ustawodawcę w art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, Wnioskodawca byłby zobowiązany do obniżenia kwoty VAT naliczonego również w sytuacji, gdy uprzednio nie dokonał jakiegokolwiek odliczenia VAT z tytułu WNT danych towarów. Taka wykładnia przepisów ustawy o VAT w oczywisty sposób byłaby niezgodna z intencją ustawodawcy, a co więcej prowadziłaby w jawny sposób do naruszenia zasady neutralności podatku VAT. Przy takiej wykładni przepisów Spółka z jednej strony dokonałaby zapłaty VAT należnego z tytułu WNT (za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy), a z drugiej strony nie mogłaby dokonać odliczenia VAT naliczonego. VAT naliczony nie byłby efektywnie wykazany, gdyż z jednej strony Spółka byłaby zobowiązana do pomniejszenia VAT naliczonego za okres, w którym upłynął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury (art. 86 ust. 10g), a z drugiej strony byłaby uprawniona do odliczenia VAT za okres, w którym otrzymała fakturę (art. 86 ust. 10h). Zmniejszenie VAT naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 10g) oraz zwiększenie VAT naliczonego (art. 86 ust. 10h) ulegałyby kompensacie, a w konsekwencji Spółka efektywnie nie dokonałaby odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT. Naturalnie taka interpretacja przepisów musi zostać odrzucona jako naruszająca zasadę neutralności podatku VAT oraz intencje ustawodawcy.

Natomiast wskazana przez Spółkę interpretacja przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2, ust. 10g i ust. 10h ustawy o VAT pozostaje w zgodzie z zasadą neutralności VAT jak i z celem tych regulacji. Wedle stanowiska Spółki prawidłowe rozliczenie VAT w przypadku późnego otrzymania faktury (po upływie 3 miesięcy od końca okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT) polega na:

 1. wykazaniu zarówno VAT należnego jak i VAT naliczonego za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (poprzez korektę rozliczenia VAT za ten okres);
 2. pomniejszeniu, poprzez korektę deklaracji VAT, podatku naliczonego za okres, w którym upłynął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury (co wypełnia obowiązek wynikający z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT). Za ten okres Spółka będzie także zobowiązana do zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami; oraz
 3. powiększeniu podatku VAT naliczonego za okres, w którym ostatecznie otrzymana została faktura VAT (co stanowi realizację uprawnienia wynikającego z art. 86 ust. 10h ustawy o VAT).

Z jednej strony wskazany powyżej sposób rozliczenia VAT pozostaje w zgodzie z zasadą neutralności VAT, gdyż Spółka efektywnie dokona odliczenia VAT naliczonego, za okres, w którym ostatecznie otrzyma fakturę. Z drugiej zaś strony, taki sposób rozliczenia VAT spełnia cel ustawodawcy, to jest:

 • funkcję porządkującą - skłania bowiem podatników do egzekwowania od zagranicznych kontrahentów faktur w jak najszybszym terminie; oraz
 • funkcję sankcyjną - w przypadku otrzymania faktury ze znacznym opóźnieniem (co najmniej po 3 miesiącach) podatnik jest bowiem zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Podkreślenia wymaga także fakt, że późniejsze otrzymanie faktury nie jest konsekwencją lub tym bardziej działaniem zawinionym ze strony Spółki. W znacznej mierze spowodowane jest to opieszałością kontrahentów lub dłuższym czasem, jaki potrzebny był na dostarczenie faktury. W opinii Wnioskodawcy, opóźnienie nie będące wynikiem zawinienia Spółki nie może skutkować dla niej negatywnymi konsekwencjami związanymi z koniecznością uiszczania odsetek począwszy już od dnia terminu na złożenie deklaracji VAT, za okres, w którym wystawiona została faktura.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku otrzymania faktury dokumentującej WNT po upływie terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT Spółka będzie postępowała prawidłowo:

 1. ujmując za okres wystawienia tej faktury przez zagranicznego dostawcę zarówno podatek VAT należny jak i VAT naliczony z tytułu WNT,
 2. a następnie pomniejszając podatek VAT naliczony w rozliczeniu za okres upływu terminu wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT i
 3. wykazując tę kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10h ustawy o VAT w rozliczeniu za okres otrzymania faktury.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.