IPPP1/443-1071/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Okres rozliczeniowy, w którym Spółka nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka M. Sp. z o.o. (dalej Spółka) prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z tą działalnością dokonuje zakupu towarów i usług od dostawców krajowych (dalej Dostawca). Zakupy dokumentowane są fakturami. Spółka rozlicza podatek VAT stosując miesięczny okres rozliczeniowy.

Zdarza się, iż faktury wystawione przez Dostawców dokumentujące dokonaną dostawę lub wykonaną usługę wpływają do Spółki po kilku miesiącach od daty powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo: usługa wykonana w kwietniu, faktura wystawiona przez Dostawcę w maju, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

Spółka przewiduje, iż mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy faktura dokumentująca dokonaną dostawę, lub wykonaną usługę zostanie wystawiona przez Dostawcę, po terminie trzech miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo: usługa wykonana w styczniu, faktura wystawiona przez Dostawcę w czerwcu, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

W którym miesiącu Spółka nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz w jaki sposób należy liczyć termin dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych o jakich mowa w art. 86 ust. 11...

Zdaniem Spółki, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w momencie gdy spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

  1. art. 86 ust. 1 - towary i usługi udokumentowane fakturą wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych
  2. art. 86 ust. 10 - powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług
  3. art. 86 ust. 10b - podatnik jest w posiadaniu faktur dokumentujących daną transakcję.

Termin o jakim mowa w art. 86 ust. 11 należy liczyć od momentu w którym spełnione zostaną łącznie trzy warunki o jakich mowa powyżej.

Przykładowo:

  1. usługa wykonana w kwietniu, faktura wystawiona w maju, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w lipcu. Spółka może odliczyć podatek również w dwóch kolejnych miesiącach: sierpień, wrzesień.

  1. usługa wykonana w styczniu, faktura wystawiona w czerwcu, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w lipcu. Spółka może odliczyć podatek również w dwóch kolejnych miesiącach: sierpień, wrzesień.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o jakim mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasadą zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, jest że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Prawo to ograniczone jest przez normę wynikającą z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, tj. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z powyższym, podatnik dokonując odliczenia podatku naliczonego, musi mieć na uwadze dwa terminy, moment powstania obowiązku podatkowego u dostawcy oraz moment otrzymania faktury lub dokumentu celnego dokumentującego dokonaną transakcję.

Jeśli Spółka nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie w którym spełnione zostaną łącznie oba warunki, zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z tą działalnością dokonuje zakupu towarów i usług od dostawców krajowych. Zakupy dokumentowane są fakturami. Spółka rozlicza podatek VAT stosując miesięczny okres rozliczeniowy.

Zdarza się, że faktury wystawione przez Dostawców dokumentujące dokonaną dostawę lub wykonaną usługę wpływają do Spółki po kilku miesiącach od daty powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo: usługa wykonana w kwietniu, faktura wystawiona przez Dostawcę w maju, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

Spółka przewiduje, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy faktura dokumentująca dokonaną dostawę, lub wykonaną usługę zostanie wystawiona przez Dostawcę, po terminie trzech miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo: usługa wykonana w styczniu, faktura wystawiona przez Dostawcę w czerwcu, wpływ faktury do Spółki w lipcu.

Analiza cytowanych wyżej przepisów art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 10c ustawy prowadzi do wniosku, że z odliczenia podatku można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

  • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję,
  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług lub doszło do zapłaty całości lub części uiszczanej kwoty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Natomiast, termin o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, tj. termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Zatem, w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje od sprzedawcy fakturę VAT w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny późniejszy okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy), będzie uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę albo za jeden z dwóch następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

W odniesieniu do przykładu powołanego we wniosku, wskazać należy, że w przypadku otrzymania przez Spółkę, rozliczającą się miesięcznie, faktury w miesiącu lipcu za wykonaną usługę, która miała miejsce w kwietniu (a zatem w miesiącu kwietniu powstałby obowiązek podatkowy u sprzedawcy) pierwszym miesiącem, w rozliczeniu za który Spółka będzie mogła odliczyć podatek z tej faktury będzie lipiec, gdyż dopiero za ten miesiąc zostaną spełnione wszystkie przesłanki odliczenia. Jeżeli w rozliczeniu za miesiąc lipiec Spółka nie odliczy podatku VAT będzie to mogła zrobić w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych tj. za miesiąc sierpień lub wrzesień.

Natomiast w przypadku otrzymania przez Spółkę, rozliczającą się miesięcznie, faktury w miesiącu lipcu za wykonaną usługę, która miała miejsce w styczniu (a zatem w miesiącu styczniu powstałby obowiązek podatkowy u sprzedawcy) pierwszym miesiącem, w rozliczeniu za który Spółka będzie mogła odliczyć podatek z tej faktury będzie lipiec, gdyż dopiero za ten miesiąc zostaną spełnione wszystkie przesłanki odliczenia. Jeżeli w rozliczeniu za miesiąc lipiec Spółka nie odliczy podatku VAT będzie to mogła zrobić w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych tj. za miesiąc sierpień lub wrzesień.

W przypadku, gdy Spółka nie dokona obniżenia podatku naliczonego w ww. okresach rozliczeniowych, ma Ona prawo, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, do obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełni wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.