ILPB1/415-783/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.
ILPB1/415-783/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. moment
 2. okres rozliczeniowy
 3. powstanie przychodu
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Spółka wybrała kasową metodę rozliczeń podatku od towarów i usług, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Spółka zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi na rzecz osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą. Strony umowy o świadczenie przedmiotowej usługi zamierzają ustalić w treści umowy, że usługa jest rozliczana w rocznych okresach rozliczeniowych. Wnioskodawca zamierza również określić okres rozliczeniowy umowy wraz ze wskazaniem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w treści wystawionej faktury. Wnioskodawca zamierza wystawić fakturę w ciągu 7-miu dni od daty zawarcia umowy.

Obejmujący hipotezę pytania nr 1 stan faktyczny to zdarzenie opisane we wstępie.

Obejmujący hipotezę pytania nr 2, możliwy do zaistnienia stan faktyczny to zdarzenie, w którym przy uwzględnieniu opisanego we wstępie stanu faktycznego, druga strona umowy uiści należność umowną przed upływem terminu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego umowy, wskazanego w treści wystawionej faktury lub w treści zawieranej pomiędzy stronami umowy.

Obejmujący hipotezę pytania nr 3, możliwy do zaistnienia stan faktyczny to zdarzenie, w którym przy uwzględnieniu opisanego we wstępie stanu faktycznego, strony określą w treści umowy oraz wystawionej faktury, termin płatności wciągu 7-miu dni od daty doręczenia drugiej stronie umowy faktury z tytułu świadczonej usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym przez Wnioskodawcę we wstępie stanie faktycznym, za datę powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze...
 2. Za jaki termin uważa się datę powstania przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku gdy w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, druga strona umowy uiści należność umowną przed upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze...
 3. Za jaki termin uważa się datę powstania przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku gdy w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, w treści umowy określony zostanie termin płatności w ciągu 7-miu dni od daty doręczenia drugiej stronie umowy faktury z tytułu świadczonej usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania oznaczonego nr 1) w opisanym stanie faktycznym, na podstawie art. 14 ust. 1e updof za datę powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania oznaczonego nr 2) na podstawie art. 14 ust. 1e updof za datę powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, w przypadku gdy w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym druga strona umowy uiści należność umowną przed upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania oznaczonego nr 3) na podstawie art. 14 ust. 1e updof za datę powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, w przypadku gdy w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, w treści umowy określony zostanie termin płatności w ciągu 7-miu dni od daty doręczenia drugiej stronie umowy faktury z tytułu świadczonej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W myśl natomiast art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, że co do zasady, przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wykonania (w tym częściowego) usługi.

Ustawodawca przewidział również szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne określone okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy. W sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana stale, w dłuższym – określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, że wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych (np. rocznych), to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach tej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze), jako okres rozliczeniowy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi na rzecz osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą. Strony umowy o świadczenie przedmiotowej usługi zamierzają ustalić w treści umowy, że usługa jest rozliczana w rocznych okresach rozliczeniowych. Wnioskodawca zamierza również określić okres rozliczeniowy umowy wraz ze wskazaniem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w treści wystawionej faktury.

Możliwe są trzy sytuacje:

 • Wnioskodawca wystawi fakturę w ciągu 7-miu dni od daty zawarcia umowy,
 • kontrahent uiści należność umowną przed upływem terminu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego,
 • termin płatności zostanie wyznaczony na 7-miu dni od daty doręczenia drugiej stronie umowy faktury z tytułu świadczonej usługi umowy.

Wnioskodawca uważa, że w każdym z tych przypadków za datę powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że skoro świadczone przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, usługi mają być rozliczane w rocznych okresach rozliczeniowych, to w takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie powołany art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, bez względu na określenie okresu rozliczeniowego umowy, wcześniejsze uiszczenie należności przed upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, czy też bez względu na określony w treści umowy termin płatności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.