Okres rozliczeniowy | Interpretacje podatkowe

Okres rozliczeniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okres rozliczeniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu zawartej umowy
Fragment:
Zatem, w odniesieniu do usług rozliczanych okresowo (w okresach rozliczeniowych) – co powinno wynikać z ustaleń między stronami – za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze. Jak stanowi art. 14 ust. 1i ww. ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana stale, w dłuższym – określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, że wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach tej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy. Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny. Wobec powyższego, data powstania przychodu zależy od postanowień umowy co do terminu dokonywania rozliczeń, a nie od daty wykonania świadczenia lub wystawienia faktury.
2017
3
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy Spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy, tj. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku), w sytuacji przyjęcia miesięcznego okresu rozliczenia i umowy zawartej na np. 24 miesiące oraz w pozostałym zakresie.
Fragment:
Wystąpienie więc tej sytuacji – zależnej wyłącznie od woli stron – skutkuje rozliczaniem przychodu w zgodzie z cytowanym przepisem art. 12 ust. 3c ustawy, tj. w okresach rozliczeniowych. W związku z tym w razie zgodnej woli stron wyrażonej w umowie bądź fakturze odnośnie rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych, momentem, w którym powstanie przychód podatkowy powinien być jedynie koniec każdego ustalonego okresu rozliczeniowego, zaś data wystawienia faktury lub data zapłaty (np. zaliczki płatne z góry za przyszłe okresy) nie decyduje o terminie powstania przychodu. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, zdaniem Spółki nie powinno budzić wątpliwości, iż w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powstaje z upływem każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na to, czy okres ten jest ustalony w umowie i wskazany na fakturze, bądź poprzez złożenie i akceptację zamówienia (zawierającego również okres rozliczeniowy) i fakturę (ze wskazaniem w niej, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy). Ustalając zasady współpracy, czy to poprzez umowę czy akceptację zamówienia, strony zamierzały jako okres rozliczeniowy przyjąć miesiąc bądź jego wielokrotność. Uiszczona przedpłata nie zmieniła jednak treści samego stosunku prawnego łączącego Spółkę i jej klienta oraz charakteru świadczonych przez Spółkę usług, tj. rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
2016
6
gru

Istota:
Który z podmiotów - Wnioskodawca jako Spółka przejmująca czy Spółka dzielona - jest zobowiązany do rozpoznania przychodu należnego z tytułu odpłatnego świadczenia wybranych usług, w przypadku których strony (tj. Spółka dzielona oraz Wnioskodawca) ustaliły odrębne okresy rozliczeniowe w miesiącu podziału (tj. od 1 do 30 lipca 2015 r. oraz 31 lipca 2015 r.)?
Fragment:
W konsekwencji, okres rozliczeniowy, w którym przypadał dzień podziału został podzielony na dwa krótsze okresy, tj.: okres obejmujący usługi świadczone w dniach 1-30 lipca 2015 r. oraz okres obejmujący usługi świadczone w dniu 31 lipca 2015 r. Wnioskodawca pragnie w tym miejscu zauważyć, iż przepisy ustawy o CIT nie przewidują szczegółowych warunków oraz regulacji dotyczących sposobu ustalania okresów rozliczeniowych, o których mowa w przepisie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. W ocenie Spółki, oznacza to natomiast, iż w praktyce wybór ten pozostawiony jest stronom transakcji (tj. usługodawcy oraz usługobiorcy), z zastrzeżeniem, że przychód z tytułu świadczenia usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych zostanie rozpoznany nie rzadziej niż raz w roku. Spółka pragnie zatem podkreślić, iż okoliczność, zgodnie z którą ustalone okresy rozliczeniowe nie są sobie równe (przy czym jeden z nich obejmuje jeden dzień) nie powoduje, iż nie mogą one zostać uznane za „ okresy rozliczeniowe ” w rozumieniu art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. W ustawie o CIT brak jest bowiem regulacji nakazujących, aby przyjęte okresy rozliczeniowe znajdowały odzwierciedlenie w okresach kalendarzowych, ani też by były sobie równe.
2016
6
maj

Istota:
1) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?2) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Organ wskazuje, że jeżeli usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze, Wskazać jednocześnie należy, iż rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „ nie rzadziej niż raz w roku ” oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. W odniesieniu do kwestii powstania przychodów należnych w zakresie tzw. usług ciągłych należy sprecyzować zakres tego pojęcia. Słownikowe znaczenie słowa „ ciągłość ” to „ łączność, nieprzerywający się związek jakichś faktów, brak luk, przerw w czasie albo w przestrzeni. To także dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie, bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały ”. Usługi o charakterze ciągłym obejmują więc czynności polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu strony zobowiązanej do ich świadczenia.
2016
7
kwi

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że zaliczka na poczet wynagrodzenia w kwocie netto 283.000 zł otrzymana na wykonanie usług promocji i reklamy produktów Dostawcy stanowi przychód podatkowy na koniec każdego z trzech dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych w jednej trzeciej tej kwoty
Fragment:
Umowa o współpracy zawiera również wyraźny zapis o należnym nabywcy (Wnioskodawcy) wynagrodzeniu za każdy okres rozliczeniowy, wynoszącym 94.333 zł netto. Łączne wynagrodzenie nabywcy (Wnioskodawcy) umowa określa na kwotę 283.000 zł netto, co stanowi trzykrotność kwoty 94.333 zł (różnica 1 zł wynika z zaokrągleń). Ponadto umowa w części dotyczącej odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy zawiera zapis, że jeśli nabywca (Wnioskodawca) w którymkolwiek okresie rozliczeniowym nie nabędzie wymaganej ilości asortymentu, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej obliczanej w określony w umowie sposób. Kara ta będzie dokumentowana notą obciążeniową wystawianą przez Dostawcę po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, a więc po raz kolejny umowa operuje terminem „ okres rozliczeniowy ”. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesłanki są wystarczające, aby rozpoznać przychód podatkowy na koniec każdego z trzech dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych i w kwotach określonych na początku uzasadnienia stanowiska. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (czyli zaliczek) - zdaniem Wnioskodawcy artykuł nie ma zastosowania.
2016
24
lut

Istota:
Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki na poczet przyszłego miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Fragment:
Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Wystąpienie więc tej sytuacji – zależnej wyłącznie od woli stron – skutkuje rozliczaniem przychodu w zgodzie z cytowanym przepisem art. 12 ust. 3c ustawy, tj. w okresach rozliczeniowych. W związku z tym w razie zgodnej woli stron wyrażonej w umowie odnośnie rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych, momentem, w którym powstanie przychód podatkowy powinien być jedynie koniec każdego ustalonego okresu rozliczeniowego, zaś data wystawienia faktury lub data zapłaty (np. zaliczki płatne z góry za przyszłe okresy) nie decyduje o terminie powstania przychodu. Reasumując, skoro w zawartej umowie strony przyjęły do 2017 r. roczny sposób rozliczania usługi dzierżawy a od 2018 r. – miesięczny, to zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień każdego określonego w umowie dzierżawy, okresu rozliczeniowego bez względu na dzień wystawienia faktury. Dodatkowo sam fakt otrzymywania comiesięcznych zaliczek w wysokości 50% na poczet przyszłych miesięcznych okresów rozliczeniowych – co zostało wyjaśnione powyżej – nie będzie skutkował powstaniem przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.
2016
14
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.
Fragment:
Spółka zawiera z Klientami umowy na czas nieoznaczony, jednocześnie rozliczając się z Klientami w stałych okresach rozliczeniowych. Obecnie zostanie dokonana zmiana okresów rozliczeniowych z poszczególnymi Klientami mająca za cel stworzyć indywidualne okresy rozliczeniowe dostosowana do oczekiwań poszczególnych Klientów. Istotą wdrożonego rozwiązania jest określenie okresów rozliczeniowych indywidualnie dla każdego Klienta. Zaprojektowane okresy rozliczeniowe będą jednak miały poniższe cechy: będą precyzyjnie określone, będą sekwencyjnie po sobie następowały (okresy nie będą się pokrywały), będą obejmowały cały okres trwania umowy z danym Klientem, będą krótsze lub dłuższe niż 30 dni zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami, okresy mogą nie pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Przykładowo, z poszczególnymi Klientami mogą zostać ustalone następujące okresy rozliczeniowe: 25-dniowy, 30-dniowy lub 35-dniowy rozpoczynające się przykładowo od 5 dnia każdego miesiąca. Tak określony okres rozliczeniowy ma umożliwić elastyczną reakcję na potrzeby poszczególnych Klientów. Celem planowanych okresów rozliczeniowych jest umożliwienie Spółce kompleksowego wykonania usługi wraz z pełnym zaspokojeniem oczekiwań swoich Klientów.
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.
Fragment:
Spółka zawiera z Klientami umowy na czas nieoznaczony, jednocześnie rozliczając się z Klientami w stałych okresach rozliczeniowych. Obecnie zostanie dokonana zmiana okresów rozliczeniowych z poszczególnymi Klientami mająca za cel stworzyć indywidualne okresy rozliczeniowe dostosowana do oczekiwań poszczególnych Klientów. Istotą wdrożonego rozwiązania jest określenie okresów rozliczeniowych indywidualnie dla każdego Klienta. Zaprojektowane okresy rozliczeniowe będą jednak miały poniższe cechy: będą precyzyjnie określone, będą sekwencyjnie po sobie następowały (okresy nie będą się pokrywały), będą obejmowały cały okres trwania umowy z danym Klientem, będą krótsze lub dłuższe niż 30 dni zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami, okresy mogą nie pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Przykładowo, z poszczególnymi Klientami mogą zostać ustalone następujące okresy rozliczeniowe: 25-dniowy, 30-dniowy lub 35-dniowy rozpoczynające się przykładowo od 5 dnia każdego miesiąca. Tak określony okres rozliczeniowy ma umożliwić elastyczną reakcję na potrzeby poszczególnych Klientów. Celem planowanych okresów rozliczeniowych jest umożliwienie Spółce kompleksowego wykonania usługi wraz z pełnym zaspokojeniem oczekiwań swoich Klientów.
2015
11
gru

Istota:
Czy w razie oddania przez Spółkę środków trwałych (w tym nieruchomości i gruntów) na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub leasingu operacyjnego, przychód podatkowy będzie powstawał na koniec każdego z określonych w umowie okresów rozliczeniowych, nie rzadziej niż raz w roku?
Fragment:
A zatem w razie zgodnej woli stron wyrażonej w umowie odnośnie rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych, momentem, w którym powstanie przychód podatkowy winien być jedynie koniec ustalonego okresu rozliczeniowego, a nie moment wystawienia faktury lub data zapłaty (np. zaliczki płatnej z góry za przyszłe okresy). Sam fakt otrzymania zaliczki tytułem płatności za przyszłe okresy rozliczeniowe nie będzie skutkował powstaniem przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat na poczet usług, które wykonane zostaną w przyszłych okresach rozliczeniowych. Powyższe podejście zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 13 czerwca 2011 r. (sygn. ITPB3/423-169/11/DK ), który wskazał, że „ istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Wystąpienie więc tej sytuacji – zależnej wyłącznie od woli stron – skutkuje rozliczaniem przychodu w zgodzie z cytowanym przepisem art. 12 ust. 3c ustawy, tj. w okresach rozliczeniowych. W takim przypadku przychód z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu ”.
2015
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.
Fragment:
Spółka zawiera z Klientami umowy na czas nieoznaczony, jednocześnie rozliczając się z Klientami w stałych okresach rozliczeniowych. Obecnie zostanie dokonana zmiana okresów rozliczeniowych z poszczególnymi Klientami mająca za cel stworzyć indywidualne okresy rozliczeniowe dostosowana do oczekiwań poszczególnych Klientów. Istotą wdrożonego rozwiązania jest określenie okresów rozliczeniowych indywidualnie dla każdego Klienta. Zaprojektowane okresy rozliczeniowe będą jednak miały poniższe cechy: będą precyzyjnie określone, będą sekwencyjnie po sobie następowały (okresy nie będą się pokrywały), będą obejmowały cały okres trwania umowy z danym Klientem, będą krótsze lub dłuższe niż 30 dni zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami, okresy mogą nie pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Przykładowo z poszczególnymi Klientami mogą zostać ustalone następujące okresy rozliczeniowe: 25-dniowy, 30-dniowy lub 35-dniowy rozpoczynające się przykładowe od 5 dnia każdego miesiąca. Tak określony okres rozliczeniowy ma umożliwić elastyczną reakcję na potrzeby poszczególnych Klientów. Celem planowanych okresów rozliczeniowych jest umożliwienie Spółce kompleksowego wykonania usługi wraz z pełnym zaspokojeniem oczekiwań swoich Klientów.
2015
4
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.