Okres rozliczeniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okres rozliczeniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

W przypadku opisanych usług wykonywanych przez spółkę osobową, Wnioskodawca jako jej wspólnik powinien rozpoznać przychód podatkowy na podstawie art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego określonego z klientem, nie rzadziej niż raz w roku, niezależnie od terminu, w którym nastąpi zapłata przez klienta za dostęp do systemu.

Fragment:

Zatem okresem rozliczeniowym przykładowo może być kalendarzowy miesiąc, kwartał lub rok bądź inny okres trwający 30/31 dni (np. od 21 dnia danego miesiąca do 20 następnego miesiąca), 90 dni lub 365 dni. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „ nie rzadziej niż raz w roku ” oznacza, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Dokonując analizy przytoczonego przepisu art. 14 ust. 1e cyt. ustawy, Organ wskazuje, że ustawodawca określił bowiem następujące możliwe daty powstania przychodu: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze. W powyższym przypadku przychód z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu.

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawartej umowy najmu masztu stalowego dla potrzeb telefonii komórkowej.

Fragment:

Jak zostało już wyżej wyjaśnione, okres rozliczeniowy obejmuje okres, w którym następuje cykliczne wykonanie usługi, jednocześnie usługa ta rozliczana jest za ten okres. Innymi słowy rozliczenie między stronami umowy dotyczy okresu, w którym ma miejsce świadczenie usługi. Zatem okresem rozliczeniowym przykładowo może być kalendarzowy miesiąc, kwartał lub rok bądź inny okres trwający 30/31 dni (np. od 21 dnia danego miesiąca do 20 następnego miesiąca), 90 dni lub 365 dni. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 12 ust. 3c updop, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „ nie rzadziej niż raz w roku ” oznacza, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Dokonując analizy przytoczonego przepisu art. 12 ust. 3c updop Organ wskazuje, że ustawodawca określił bowiem następujące możliwe daty powstania przychodu: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika że, Wnioskodawca uzyskuje m.in. przychody z najmu.

2018
31
sie

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu usług marketingowych.

Fragment:

Dla jednoznacznego określenia momentu powstania przychodu z tytułu usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych istotne znaczenie ma sposób rozumienia pojęcia „ okres rozliczeniowy ” oraz określenie „ rok ”, którym ustawodawca posłużył się w końcowej części przepisu. Literalna wykładnia przepisu art. 12 ust. 3c ustawy o CIT prowadzi do wniosku, iż w przypadku, gdy strony ustaliły w umowie okres rozliczeniowy lub wskazały na wystawionej fakturze, iż dotyczy ona danego okresu rozliczeniowego, przychód powstaje ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie rzadziej niż raz w roku. Pojęcie okresu rozliczeniowego nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT. Z art. 12 ust. 3c jasno wynika, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych wtedy, kiedy strony ustalą takie okresy nie rzadziej niż raz w roku. Literalna wykładnia przepisu art. 12 ust. 3c ustawy o CIT prowadzi do wniosku, iż w przypadku, gdy strony ustaliły w umowie okres rozliczeniowy lub wskazały na wystawionej fakturze, iż dotyczy ona danego okresu rozliczeniowego, przychód powstaje ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie rzadziej niż raz w roku. Pojęcie okresu rozliczeniowego nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego.

Fragment:

Spółka zawiera z Klientami umowy na czas nieoznaczony, jednocześnie rozliczając się z Klientami w stałych okresach rozliczeniowych. Obecnie zostanie dokonana zmiana okresów rozliczeniowych z poszczególnymi Klientami mająca za cel stworzyć indywidualne okresy rozliczeniowe dostosowana do oczekiwań poszczególnych Klientów. Istotą wdrożonego rozwiązania jest określenie okresów rozliczeniowych indywidualnie dla każdego Klienta. Zaprojektowane okresy rozliczeniowe będą jednak miały poniższe cechy: będą precyzyjnie określone, będą sekwencyjnie po sobie następowały (okresy nie będą się pokrywały), będą obejmowały cały okres trwania umowy z danym Klientem, będą krótsze lub dłuższe niż 30 dni zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami, okresy mogą nie pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Przykładowo, z poszczególnymi Klientami mogą zostać ustalone następujące okresy rozliczeniowe: 25-dniowy, 30-dniowy lub 35-dniowy rozpoczynające się przykładowe od 5 dnia każdego miesiąca. Tak określony okres rozliczeniowy ma umożliwić elastyczną reakcję na potrzeby poszczególnych Klientów. Celem planowanych okresów rozliczeniowych jest umożliwienie Spółce kompleksowego wykonania usługi wraz z pełnym zaspokojeniem oczekiwań swoich Klientów.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, iż usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Dokonując analizy przytoczonego przepisu art. 12 ust. 3c ustawy podatkowej, należy wskazać, iż ustawodawca, w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych, wskazał następujące możliwe daty powstania przychodu: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze. Wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) okresu rozliczeniowego. Umowa została zawarta przez Wnioskodawcę na cały okres korzystania z finansowania przez A.S.A. Strony ustaliły, iż usługa poręczenia rozliczana jest w rocznych okresach rozliczeniowych. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu usługi poręczenia powstanie w ostatnim dniu miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego będzie to październik 2017 r.

2018
28
lut

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym tj. w przypadku zapisów umownych, że podstawą do wystawienia dokumentu uprawniającego do wystawienia faktury jest przedstawiony na koniec okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy...) obmiar wykonanych w okresie rozliczeniowym robót, lub że rozliczenia między stronami dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych w okresach miesięcznych i/lub innych okresach zgodnych z harmonogramem, za datę powstania przychodu należy uznać zgodnie z art. 12 ust. 3c ostatni dzień okresu rozliczeniowego?

Fragment:

Faktury wystawiane są na podstawie Certyfikatu płatności, Przejściowego świadectwa płatności, Protokołu zaawansowania robót i tym podobnych dokumentów określających stan zaawansowania robót w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą do wystawienia przez GW ww. dokumentów jest przedstawiony przez Spółkę na koniec okresu rozliczeniowego (najczęściej okres rozliczeniowy jeden miesiąc), obmiaru (zestawienia) wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym oraz wszystkich dokumentów wymaganych kontraktem. Certyfikat płatności lub inny dokument wystawiany na koniec okresu rozliczeniowego wystawiany jest przez GW w określonym terminie (np. 7 dni) od zatwierdzenia przez GW otrzymanego od PW obmiaru (zestawienia) wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku niektórych umów, nieosiągnięcie przez PW stanu zaawansowania robót przewidzianego w Harmonogramie, GW jest uprawniony wstrzymać wystawienie Certyfikatu Płatności Faktury lub innego dokumentu za dany miesiąc do czasu wykonania całości robót objętych Harmonogramem dla danego miesiąca roboczego. Po wykonaniu stosownych brakujących prac za dany miesiąc roboczy wszystkie prace, które miały zostać uwzględnione we wstrzymanym Certyfikacie Płatności Faktury zostaną uwzględnione w kolejnym Certyfikacie Płatności Faktury. W niektórych umowach w zapisach dotyczących rozliczania częściowego prac strony ustalają, że rozliczenia między stronami dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych w okresach miesięcznych i/lub innych okresach zgodnych z harmonogramem na podstawie protokołów zaawansowania robót.

2017
8
lis

Istota:

W zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi

Fragment:

Okres rozliczeniowy oznacza zatem przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na obowiązek uregulowania przez dane podmioty spraw finansowych. Istotną okolicznością w tym wypadku, świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie i na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny. Sformułowanie „ nie rzadziej niż raz w roku ” odnosi się do okresu w jakim świadczona usługa jest rozliczana. Oznacza to, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Klub Sportowy zawarł ze Sponsorem umowę na świadczenie usług reklamowych wykonywanych cyklicznie przez okres trzech sezonów sportowych. Strony określiły okresy rozliczeniowe świadczonych usług. Okresy rozliczeniowe obejmują 12 miesięcy sezonu sportowego. Usługi będą świadczone nieprzerwanie przez trzy kolejne sezony sportowe. W okresie rozliczeniowym nie sposób dokładnie określić kiedy część takiej usługi zostaje wykonana. Wystawiane w każdym miesiącu faktury na raty wynagrodzenia należnego za okres rozliczeniowy, ustalone zostały w jednakowej wysokości i nie odnoszą się do faktycznie wykonanych w danym miesiącu usług.

2017
30
cze

Istota:

Ustalenie momentu powstania przychodu podatkowego w związku ze świadczeniem serwisowym, w przypadku gdy umowy zawierane są na okres dłuższy niż rok i rozliczne są w okresach rozliczeniowych.

Fragment:

Zatem w odniesieniu do usług rozliczanych okresowo (w okresach rozliczeniowych) – co powinno wynikać z ustaleń między stronami – za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze. Jak zostało już wyżej wyjaśnione, okres rozliczeniowy obejmuje okres, w którym następuje cykliczne wykonanie usługi, jednocześnie usługa ta rozliczana jest za ten okres. Innymi słowy rozliczenie między stronami umowy dotyczy okresu, w którym ma miejsce świadczenie usługi. Zatem okresem rozliczeniowym przykładowo może być kalendarzowy miesiąc, kwartał lub rok bądź inny okres. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „ nie rzadziej niż raz w roku ” oznacza, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczania w okresach rozliczeniowych i ustalenie tych okresów. Dokonując analizy przytoczonego przepisu art. 12 ust. 3c ww. ustawy Organ wskazuje, że ustawodawca określił bowiem następujące możliwe daty powstania przychodu: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu

Fragment:

Umowa stanowi dalej, iż rozliczenie odpłatności za uczestnictwo w Kursie Programowania następuje po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Odpłatność za dany okres rozliczeniowy ustalana jest biorąc pod uwagę cenę za moduł, wskazaną w Umowie i proporcjonalnie do liczby zajęć przewidzianych dla danego okresu rozliczeniowego w Harmonogramie oraz faktycznie zrealizowanych przez Spółkę w tym okresie (niezależnie od obecności słuchacza na danych zajęciach i powodu jego ewentualnej absencji). Przykładowo jeżeli dany okres rozliczeniowy obejmuje realizację modułu, za który odpłatność zgodnie z Umową wynosi 1.300 zł brutto i moduł ten obejmują zgodnie z Harmonogramem pięć dni kursu (pięć dni zajęć dydaktycznych) natomiast po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego okaże się, iż faktycznie przeprowadzono w tym okresie cztery spotkania, to odpłatność należna Spółce od Kursanta za ten okres rozliczeniowy wyniesie 1.040 zł (tj. 4/5 z 1.300). Umowa przewiduje, że po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego następuje zaliczenie (części) zaliczki opłaconej przez Kursanta, na poczet odpłatności za zakończony okres rozliczeniowy, ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami. Zatem, po zakończeniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego wskazanego w Harmonogramie, Spółka przerachowuje kwotę ustaloną w sposób wcześniej opisany, z zaliczki na odpłatność Kursanta za udział w Kursie Programowania w zakończonym okresie rozliczeniowym.

2017
18
maj

Istota:

Moment powstania przychodu.

Fragment:

Spółka zawiera z Klientami umowy na czas nieoznaczony, jednocześnie rozliczając się z Klientami w stałych okresach rozliczeniowych. Obecnie zostanie dokonana zmiana okresów rozliczeniowych z poszczególnymi Klientami mająca za cel stworzyć indywidualne okresy rozliczeniowe, dostosowana do oczekiwań poszczególnych Klientów. Istotą wdrożonego rozwiązania jest określenie okresów rozliczeniowych indywidualnie dla każdego Klienta. Zaprojektowane okresy rozliczeniowe będą jednak miały poniższe cechy: będą precyzyjnie określone, będą sekwencyjnie po sobie następowały (okresy nie będą się pokrywały), będą obejmowały cały okres trwania umowy z danym Klientem, będą krótsze lub dłuższe niż 30 dni zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientami, okresy mogą nie pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Przykładowo, z poszczególnymi Klientami mogą zostać ustalone następujące okresy rozliczeniowe: 25-dniowy, 30-dniowy lub 35-dniowy rozpoczynające się przykładowo od 5 dnia każdego miesiąca. Tak określony okres rozliczeniowy ma umożliwić elastyczną reakcję na potrzeby poszczególnych Klientów. Celem planowanych okresów rozliczeniowych jest umożliwienie Spółce kompleksowego wykonania usługi wraz z pełnym zaspokojeniem oczekiwań swoich Klientów.