Okres | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okres. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
20
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego.

Fragment:

W opisanym zdarzeniu przyszłym okres od zawarcia umowy do wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu po zmianie warunków umów nadal będzie spełniał warunki określone w art. 17b u.p.d.o.p. (w szczególności okres obowiązywania umowy będzie dłuższy niż 40% okresu amortyzacji - de facto w opisanym stanie faktycznym okres ten już upłynął gdyż minęły ponad 24 miesiące od dania zawarcia opisanych umów, zatem skrócenie okresu obowiązywania umów dotyczyć będzie tylko ich części przekraczającej okres 40% okresu amortyzacji). W związku z tym gdy dojdzie do wcześniejszego wykupu środków transportu będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego (w wyniku skrócenia pierwotnego okresu leasingu), spełniających w dniu ich zawarcia ww. warunki, możliwe będzie rozliczenie opisanej we wniosku transakcji zakupu środków transportu wg zasad określonych w art. 17c u.p.d.o.p (wydatek na zakup ww. środków transportu stanowić będzie wartość wyrażoną w cenie określonej umową sprzedaży). Zgodnie z przepisem art. 17c u.p.d.o.p., jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych (...)

2014
21
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy sieci wodociągowej.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 91 ust. 3 cyt. ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Jak stanowi art.. 91 ust. 4 ww. ustawy w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy). Stosownie do art. 91 ust. 6 ustawy w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną: opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi; zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

2012
30
maj

Istota:

1) Czy art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie do rozliczania strat poniesionych przez Spółkę na działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?
2) Za jaki okres straty poniesione na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej w trakcie obowiązywania zezwolenia mogą być odliczane od dochodu uzyskanego z tej działalności?

Fragment:

(...) okresie obowiązywania zezwolenia. Ustawodawca nie ograniczył bowiem w pkt 4 < art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej SSE> okresu, w jakim straty winny być poniesione, aby było możliwe ich odliczenie ani nie wskazał odrębnych zasad obliczania dochodu dla określenia wysokości pomocy publicznej z uwagi na czas jego uzyskania (przed i od 1 maja 2004 r.). Brak jest zatem podstaw do różnicowania sposobu określania wielkości pomocy publicznej z uwagi na okres, w jakim straty zostały poniesione. Użyte w art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy zmieniającej SSE określenie „ równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę" oznacza zatem straty, jakie przedsiębiorca poniósł w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, od dnia rozpoczęcia tej działalności. ” Tym samym, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy nowelizującej SSE w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo do odliczenia strat poniesionych na działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, od dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, bez ograniczenia w czasie, aż do wyczerpania wysokości poniesionych strat.

2012
17
mar

Istota:

Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy?

Fragment:

W uzupełnieniu Swojego stanowiska Wnioskodawca dodał, iż ponieważ stosownie do art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, iż usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy podatkowej należy wskazać, iż ustawodawca w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych, wskazał następujące możliwe daty powstania przychodu: ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze. Wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast istotnym dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie (fakturze) rozliczenia w okresie rozliczeniowym. Wystąpienie więc tej sytuacji – zależnej wyłącznie od woli stron – oznacza, iż przychód z tego rodzaju usług powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze nie rzadziej niż raz w roku. Podpisana umowa zawiera okresy rozliczeniowe ustalone między stronami i ustalenie daty powstania przychodu przez okres pięć lat dla dokumentów kat. B-5.

2011
2
gru

Istota:

Dotyczy korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia lokali

Fragment:

Zgodnie z jego brzmieniem, korekta powinna zostać dokonana w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy Ustawy o VAT, rozpoczęcie wykorzystywania Lokali lub Lokalu do czynności zwolnionych z VAT (usług najmu wyłącznie na cele mieszkaniowe) w okresie korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze Ustawy o VAT (tj. w okresie 10 lat poczynając od roku oddania danego lokalu do użytkowania), będzie obligowało Wnioskodawcę do dokonanie korekty podatku od towarów i usług odliczonego przy nabyciu takiego Lokalu lub Lokali. Wskazana wyżej korekta, za każdy rok, w którym dany lokal będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych, będzie obejmowała 1/10 kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od danego Lokalu, aż do zakończenia okresu korekty VAT właściwej dla danego Lokalu. Przykładowo, jeżeli w roku bieżącym Wnioskodawca rozpocznie wykorzystywanie lokalu wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT, w rozliczeniu za styczeń 2012 r. (Wnioskodawca rozlicza się za okresy miesięczne) będzie zobowiązany uwzględnić korektę podatku naliczonego w wysokości 1/10 kwoty odliczonego VAT przy nabyciu Lokalu.

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) pieniądze z tytułu gwarancji bankowej, należy zaliczyć do przychodów w momencie ich otrzymania, czy też w momencie dostaw usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych?

Fragment:

Nr 54, poz.654 z późn. zm.) pieniądze z tytułu gwarancji bankowej, należy zaliczyć do przychodów w momencie ich otrzymania, czy też w momencie dostaw usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych... Stanowisko wnioskodawcy. Zdaniem Spółki w świetle art. 12 ust. 4 do przychodów nie zalicza się wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Usunięcie wad, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych nie zalicza się do przychodów w momencie otrzymania, ale w momencie ponoszenia kosztów. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje: Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie definiują pojęcia „ przychodu ”. W art. 12 ust. 1-3 tej ustawy wskazane zostały przykładowo (katalog otwarty) okoliczności, których zaistnienie rodzi obowiązek rozpoznania przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl art. 12 ust. 3 tej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2011
1
paź

Istota:

Jaki jest minimalny okres , na jaki może zostać zawarta umowa leasingu finansowego?

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż sytuacja finansowa każdego z klientów może w trakcie trwania umowy leasingu finansowego znacznie ulec zmianie w praktyce zdarzają się sytuacje, w których, następuje przedłużenie okresu umowy leasingu. W tym przypadku pomiędzy Spółką i korzystającym nie jest podpisywana nowa umowy leasingu lecz na podstawie aneksu do wcześniej zawartej umowy następuje wydłużenie okresu leasingu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaki jest minimalny okres , na jaki może zostać zawarta umowa leasingu finansowego... Stanowisko Spółki: Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o CIT, można wyróżnić zarówno leasing operacyjny jak również leasing finansowy. Podstawową różnicą jaka zachodzi między leasingiem operacyjnym a finansowym jest upoważnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Stosownie do art. 17 b ustawy o CIT warunkami niezbędnymi do uznania, iż w świetle przepisów podatkowych dana umowa spełnia warunki tzw. leasingu operacyjnego są: 1. umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem jest podlegająca odpisom amortyzacyjnym rzecz ruchoma lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat w sytuacji, gdy jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należy podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka powinna uznać, że z chwilą rozpoczęcia każdego okresu licencyjnego dochodzi do zbycia przez Spółkę prawa majątkowego do tego filmu na rzecz licencjobiorcy - i w konsekwencji rozpoznawać przychody należne zgodnie z art. 12 ust 3a updop, tj. z chwilą rozpoczęcia się każdego okresu licencyjnego dla określonego filmu (w części opłaty licencyjnej przypadającej na ten film), czy też powinna uznać, że udzielane licencje są usługami rozliczanymi w okresach rozliczeniowych a przychody należne powinny być rozpoznawane przez Spółkę zawsze w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku, tj. zgodnie z art. 12 ust 3c updop ?

Fragment:

Art. 12 ust. 3c updop wskazuje, że jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku, Oznacza to, że w przypadku, gdy strony postanowią, iż umowa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, wówczas przychód należny z tytułu takiej umowy musi być wykazywany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego. Jeżeli jednak strony ustalą okres rozliczeniowy przekraczający jeden rok, wówczas przychód z takiego tytułu powinien zostać podzielony na poszczególne lata podatkowe. Należy podkreślić, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia usług ciągłych. Do usług o charakterze ciągłym można zaliczyć wszelkie usługi świadczone stale, nieprzerwanie i w dłuższym okresie czasu albo bezterminowo, rozliczane okresowo, nie rzadziej niż raz w roku. Istotą usług o charakterze ciągłym jest stałe i powtarzalne zachowanie się osoby zobowiązanej do ich świadczenia zgodnie z treścią umowy i w okresie, na jaki została ona zawarta, Cechuje je brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów, w jakich są realizowane, tzn. nie sposób dokładnie określić, kiedy część takiej usługi zostaje wykonana.

2011
1
wrz

Istota:

Jaką stawkę amortyzacyjną dla celów podatkowych Spółka może przyjąć dla tej nieruchomości, po przekazaniu jej ze środków trwałych w budowie na środki trwałe Spółki?(po zakończeniu prac modernizacyjnych jako kompletny, zdatny do użytku w momencie przyjęcia do eksploatacji środek trwały, przeznaczony na własne potrzeby jednostki).

Fragment:

Stosownie do art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż - dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m 3 , domków kempingowych i budynków zastępczych    - których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Na podstawie art. 16j ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza zakupić nieruchomość (budynek), która jest wpisana do rejestru zabytków i objęta indywidualną ochroną konserwatorską. Po zakupie przedmiotowej nieruchomości, Spółka poniesie nakłady na jej modernizację i adaptację.

2011
1
wrz

Istota:

Czy stanowisko Spółki odnośnie uprawnienia do zaliczenia w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodu - zamiast dokonywania odpisów amortyzacyjnych - wydatków na nabycie pojazdu ciężarowego w sytuacji, gdy przewidywany okres używania pojazdu ma być krótszy niż rok, jest prawidłowe?

Fragment:

(...) okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął: zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia, zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej „ Wykazem stawek amortyzacyjnych ”, a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 16m, stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.