Ogrzewanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogrzewanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2008 roku na zakup i montaż ogrzewania gazowego, kabiny, brodzika i zestawu natryskowego?

Fragment:

(...) Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2008 roku na zakup i montaż ogrzewania gazowego, kabiny, brodzika i zestawu natryskowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki poniesione na zmianę systemu ogrzewania oraz wyposażenie łazienki w kabinę natryskową z płytkim brodzikiem, podyktowane były potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych bez angażowania osób trzecich. Ogrzewanie mieszkania piecami kaflowymi tj. noszenie węgla z piwnicy było zajęciem ciężkim , a w chwili zaostrzenia objawów choroby niemożliwym. To samo dotyczy wykonywania czynności higienicznych, korzystanie z wanny wymagało pomocy innych. W związku z tym, Wnioskodawczyni podnosi, iż wyposażenie mieszkania w instalację gazową i urządzenia kąpielowe spełnia przesłanki zawarte w przepisie art. 26 ust. 7a pkt 1) i 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku akcyzowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, od sprzedaży destylatów wolnych kwasów tłuszczowych (kod CN 3823 19 90, PKWiU 24.66.48-99.00) oraz frakolu i przedgonu alkoholowego (kod CN 2905 15 00, PKWiU 24.14.22-50.00) w przypadku, gdy Spółka zna cel (ogrzewanie), do którego zostaną przeznaczone prze kupującego ww. produkty i w przypadku gdy Spółka nie wie do czego kupujący przeznaczy ww. produkty?

Fragment:

(...) że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku akcyzowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, od sprzedaży destylatów wolnych kwasów tłuszczowych (kod CN 3823 19 90, PKWiU 24.66.48-99.00) oraz frakolu i przedgonu alkoholowego (kod CN 2905 15 00, PKWiU 24.14.22-50.00 ) w przypadku gdy Spółka zna cel (ogrzewanie) do którego zostaną przeznaczone przez kupującego ww. produkty i w przypadku gdy Spółka nie wie do czego kupujący przeznaczy ww. produkty? Stanowisko podatnika: Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków poniesionych na montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego w wynajmowanym budynku.

Fragment:

(...) przychodów z tytułu najmu wydatków poniesionych na montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego w wynajmowanym budynku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul.... Uzyskuje Pan przychody z tytułu wynajmu mieszkań i lokali w tym budynku. Obecnie w budynku jest ogrzewanie częściowo elektryczne, częściowo węglowe. W związku z interwencjami najemców postanowił Pan założyć w w/w budynku centralne ogrzewanie gazowe. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Użyty w tym przepisie zwrot "w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stanowią przychód w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) częściowe refundacje z budzetu gminy udzielane osobom fizycznym z tytułu poniesionych kosztów na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, a w związku z tym, czy Jednostka wypłacająca refundację jest zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-11 o otrzymanych przychodach.

Fragment:

(...) Na podstawie tejże uchwały, po spełnieniu wymagań formalnych wynikających z przedmiotowej uchwały, Jednostka w 2005 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonała wypłaty osobom fizycznym częściowej refundacji poniesionych kosztów na modernizację lub budowę ogrzewania proekologicznego. Wnioskodawca sformułował również własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż otrzymana przez osobę fizyczną refundacja części kosztów poniesionych na ogrzewanie proekologiczne jest przychodem tejże osoby w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. dopłatą i innymi świadczeniami otrzymanymi na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, w związku z tym Urząd zobowiązany jest wystawić podatnikom PIT-8A za rok 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup i montaż wkładu kominkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

Fragment:

(...) podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła. Ze względu na szybko rosnące w ostatnim czasie koszty ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie za pomocą wkładu kominkowego stało sie tanią alternatywą uzyskiwania ciepła. Zdaniem podatniczki w jej domu ogrzewanie kominkowe stało sie podstawowym źródłem ogrzewania. Wkład kominkowy jest trwale związany z konstrukcją budynku. Piec gazowy będzie wykorzystywany w przypadku niskich temperatur. Zdaniem podatniczki analogicznie do zakupu i montażu pieca do ogrzewania gazowego, które można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji mieszkania - zakup i montaż wkładu kominkowego można zaliczyć do wydatków na remont i modernizację. Organ podatkowy informuje, że zgadza sie z (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy sprzedaży zestawu grzewczego (palnik+osprzęt) z montażem (usługa) w obiektach PKOB 111 i 112?

Fragment:

(...) Spółka jest producentem zestawu grzewczego na biomasę - paliwo ekologiczne, które montuje w kotłach centralnego ogrzewania. Zestaw ten składa się z palnika jako elementu montowanego zamiennie do istniejącego lub nowego kotła grzewczego, zasobnika paliwa i systemu podajników do transportu paliwa z zasobnika do komory spalania palnika. Według Spółki zestaw grzewczy jest elementem kotłowni, montowany jest w obiektach o symbolu PKOB 111 i 112 i zastosowanie mają przepisy art.146 ust.1 pkt 2 oraz art.146 ust.3 ustawy o VAT. Zestaw grzewczy (palnik +osprzęt) został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU 29.21.11-50.90 jako "palniki piecowe na paliwo stałe lub na gaz, pozostałe". Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że w przypadku sprzedaży zestawu wraz z wykonaniem usługi jego montażu w instalacji grzewczej Spółka ma prawo do zastosowania stawki 7%. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy czynność wystawienia faktury VAT, na podstawie której obciążono do zapłaty zaległości pieniężnych jest sprzedażą wierzytelności i czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) W związku ze skierowanym w dniu 25.11.2004 r. zapytaniem przez P. czy należności za sprzedane ciepło zasądzone od użytkowników lokali, a obciążające obecnie Z. jest sprzedażą wierzytelności, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ww. P. zawarło w dniu 29.12.2003 r. umowę zlecenia na sprzedaż ciepła z Z. - zarządcą budynków wielorodzinnych. Należności za sprzedane ciepło, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy P. ma pobierać bezpośrednio od użytkowników lokali oraz rozliczać przychody ze sprzedaży ciepła, jak również podatek VAT. Natomiast należności nieuregulowane przez użytkowników, w stosunku do których komornik wykazał bezskuteczność czynności windykacyjnych Z., w oparciu o § 6 i 7 przedmiotowej umowy zobowiązany jest zwrócić P. W (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przychody z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie i dostawę wody winien księgować do okresu (miesiąca) którego dotyczą czy też zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym według terminu ich wymagalności oraz zgodnie z terminem określonym w fakturach VAT.Ponadto prosi o potwierdzenie, czy słusznie przychody dotyczące usług świadczonych w roku poprzednim zarachowano do przychodów roku 2003, pomimo tego, że faktury zostały wystawione po zakończeniu roku, a termin ich płatności został określony na styczeń 2004r.

Fragment:

(...) uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. W związku z powyższym, przychód z tytułu najmu i dzierżawy (czynsz) powstaje w dniu wymagalności należności wynikającym z umowy najmu (zastosowanie znajduje art. 14 ust.1e stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy ustalaniu daty powstania przychodu w odniesieniu do należności z tzw. mediów (woda, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie) ujmowanych na odrębnych fakturach winna być przyjmowana zasada wynikająca z przepisu art. 14 ust.1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza przyjęcie jako daty powstania przychodu , terminu płatności określonego w fakturze lub ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Ponadto w przypadku opłat za wywóz nieczystości i światło w piwnicy ujętych łącznie z czynszem najmu na jednej fakturze, winien być stosowany przepis art. 14 ust.1e (...)