Ogrzewanie | Interpretacje podatkowe

Ogrzewanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogrzewanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2008 roku na zakup i montaż ogrzewania gazowego, kabiny, brodzika i zestawu natryskowego?
Fragment:
(...) Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2008 roku na zakup i montaż ogrzewania gazowego, kabiny, brodzika i zestawu natryskowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki poniesione na zmianę systemu ogrzewania oraz wyposażenie łazienki w kabinę natryskową z płytkim brodzikiem, podyktowane były potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych bez angażowania osób trzecich. Ogrzewanie mieszkania piecami kaflowymi tj. noszenie węgla z piwnicy było zajęciem ciężkim , a w chwili zaostrzenia objawów choroby niemożliwym. To samo dotyczy wykonywania czynności higienicznych, korzystanie z wanny wymagało pomocy innych. W związku z tym, Wnioskodawczyni podnosi, iż wyposażenie mieszkania w instalację gazową i urządzenia kąpielowe spełnia przesłanki zawarte w przepisie art. 26 ust. 7a pkt 1) i 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku akcyzowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, od sprzedaży destylatów wolnych kwasów tłuszczowych (kod CN 3823 19 90, PKWiU 24.66.48-99.00) oraz frakolu i przedgonu alkoholowego (kod CN 2905 15 00, PKWiU 24.14.22-50.00) w przypadku, gdy Spółka zna cel (ogrzewanie), do którego zostaną przeznaczone prze kupującego ww. produkty i w przypadku gdy Spółka nie wie do czego kupujący przeznaczy ww. produkty?
Fragment:
(...) że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku akcyzowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, od sprzedaży destylatów wolnych kwasów tłuszczowych (kod CN 3823 19 90, PKWiU 24.66.48-99.00) oraz frakolu i przedgonu alkoholowego (kod CN 2905 15 00, PKWiU 24.14.22-50.00 ) w przypadku gdy Spółka zna cel (ogrzewanie) do którego zostaną przeznaczone przez kupującego ww. produkty i w przypadku gdy Spółka nie wie do czego kupujący przeznaczy ww. produkty? Stanowisko podatnika: Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków poniesionych na montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego w wynajmowanym budynku.
Fragment:
(...) przychodów z tytułu najmu wydatków poniesionych na montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego w wynajmowanym budynku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul.... Uzyskuje Pan przychody z tytułu wynajmu mieszkań i lokali w tym budynku. Obecnie w budynku jest ogrzewanie częściowo elektryczne, częściowo węglowe. W związku z interwencjami najemców postanowił Pan założyć w w/w budynku centralne ogrzewanie gazowe. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Użyty w tym przepisie zwrot "w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy stanowią przychód w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) częściowe refundacje z budzetu gminy udzielane osobom fizycznym z tytułu poniesionych kosztów na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, a w związku z tym, czy Jednostka wypłacająca refundację jest zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-11 o otrzymanych przychodach.
Fragment:
(...) Na podstawie tejże uchwały, po spełnieniu wymagań formalnych wynikających z przedmiotowej uchwały, Jednostka w 2005 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonała wypłaty osobom fizycznym częściowej refundacji poniesionych kosztów na modernizację lub budowę ogrzewania proekologicznego. Wnioskodawca sformułował również własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż otrzymana przez osobę fizyczną refundacja części kosztów poniesionych na ogrzewanie proekologiczne jest przychodem tejże osoby w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. dopłatą i innymi świadczeniami otrzymanymi na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, w związku z tym Urząd zobowiązany jest wystawić podatnikom PIT-8A za rok 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki poniesione na zakup i montaż wkładu kominkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?
Fragment:
(...) podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła. Ze względu na szybko rosnące w ostatnim czasie koszty ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie za pomocą wkładu kominkowego stało sie tanią alternatywą uzyskiwania ciepła. Zdaniem podatniczki w jej domu ogrzewanie kominkowe stało sie podstawowym źródłem ogrzewania. Wkład kominkowy jest trwale związany z konstrukcją budynku. Piec gazowy będzie wykorzystywany w przypadku niskich temperatur. Zdaniem podatniczki analogicznie do zakupu i montażu pieca do ogrzewania gazowego, które można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji mieszkania - zakup i montaż wkładu kominkowego można zaliczyć do wydatków na remont i modernizację. Organ podatkowy informuje, że zgadza sie z (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy sprzedaży zestawu grzewczego (palnik+osprzęt) z montażem (usługa) w obiektach PKOB 111 i 112?
Fragment:
(...) Spółka jest producentem zestawu grzewczego na biomasę - paliwo ekologiczne, które montuje w kotłach centralnego ogrzewania. Zestaw ten składa się z palnika jako elementu montowanego zamiennie do istniejącego lub nowego kotła grzewczego, zasobnika paliwa i systemu podajników do transportu paliwa z zasobnika do komory spalania palnika. Według Spółki zestaw grzewczy jest elementem kotłowni, montowany jest w obiektach o symbolu PKOB 111 i 112 i zastosowanie mają przepisy art.146 ust.1 pkt 2 oraz art.146 ust.3 ustawy o VAT. Zestaw grzewczy (palnik +osprzęt) został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU 29.21.11-50.90 jako "palniki piecowe na paliwo stałe lub na gaz, pozostałe". Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że w przypadku sprzedaży zestawu wraz z wykonaniem usługi jego montażu w instalacji grzewczej Spółka ma prawo do zastosowania stawki 7%. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy czynność wystawienia faktury VAT, na podstawie której obciążono do zapłaty zaległości pieniężnych jest sprzedażą wierzytelności i czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) W związku ze skierowanym w dniu 25.11.2004 r. zapytaniem przez P. czy należności za sprzedane ciepło zasądzone od użytkowników lokali, a obciążające obecnie Z. jest sprzedażą wierzytelności, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ww. P. zawarło w dniu 29.12.2003 r. umowę zlecenia na sprzedaż ciepła z Z. - zarządcą budynków wielorodzinnych. Należności za sprzedane ciepło, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy P. ma pobierać bezpośrednio od użytkowników lokali oraz rozliczać przychody ze sprzedaży ciepła, jak również podatek VAT. Natomiast należności nieuregulowane przez użytkowników, w stosunku do których komornik wykazał bezskuteczność czynności windykacyjnych Z., w oparciu o § 6 i 7 przedmiotowej umowy zobowiązany jest zwrócić P. W (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przychody z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie i dostawę wody winien księgować do okresu (miesiąca) którego dotyczą czy też zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym według terminu ich wymagalności oraz zgodnie z terminem określonym w fakturach VAT.Ponadto prosi o potwierdzenie, czy słusznie przychody dotyczące usług świadczonych w roku poprzednim zarachowano do przychodów roku 2003, pomimo tego, że faktury zostały wystawione po zakończeniu roku, a termin ich płatności został określony na styczeń 2004r.
Fragment:
(...) uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. W związku z powyższym, przychód z tytułu najmu i dzierżawy (czynsz) powstaje w dniu wymagalności należności wynikającym z umowy najmu (zastosowanie znajduje art. 14 ust.1e stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy ustalaniu daty powstania przychodu w odniesieniu do należności z tzw. mediów (woda, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie) ujmowanych na odrębnych fakturach winna być przyjmowana zasada wynikająca z przepisu art. 14 ust.1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza przyjęcie jako daty powstania przychodu , terminu płatności określonego w fakturze lub ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Ponadto w przypadku opłat za wywóz nieczystości i światło w piwnicy ujętych łącznie z czynszem najmu na jednej fakturze, winien być stosowany przepis art. 14 ust.1e (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ogrzewanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.