Ogrodzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogrodzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
3
wrz

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości z ogrodzeniem

Fragment:

Słuszność tych wniosków, w szczególności odnośnie ogrodzenia, potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych: „ Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem budowlanym, zaś niezabudowanej - obiektem budowlanym. ” - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 187/11. „ Ogrodzenie od strony miejsca publicznego stanowi budowlę, o jakiej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 p.b. Treść tego przepisu w związku z treścią art. 3 pkt 6 tego aktu prawnego przesądza, że wolą prawodawcy ogrodzenia zostały uznane za obiekty budowlane, gdyż tylko ich realizacja stanowi budowlę w rozumieniu p.b. ” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn. II SA/Gl 628/08. „ Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem a obiektem budowlanym. Jeżeli więc nieruchomość posiada większą powierzchnię, niż jej teren zabudowany (działka budowlana) to ogrodzenie będzie tylko wtedy urządzeniem budowlanym, gdy będzie związane z zabudową, a nie z ogrodzeniem całej nieruchomości. ” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. II SA/Kr 101/07. Zatem Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budowlą w postaci ogrodzenia.

2015
16
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz usytuowanym na niej ogrodzeniem oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w związku z ww. nabyciem

Fragment:

Zbywca zamierza zbyć na rzecz Wnioskodawcy nabyte w dniu 15 maja 2006 roku prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej Działki wraz z usytuowanym na niej ogrodzeniem niezwiązanym trwale z gruntem. Należy zauważyć, że w ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu, określonych odrębnie od budowli, urządzeń budowlanych. Zatem ogrodzenie zgodnie z Prawem budowlanym nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. W konsekwencji, ogrodzenie usytuowane na Działce, niezwiązane trwale z gruntem, nie stanowi samodzielnej budowli, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Zatem nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „ przypisać ” grunt. Ponadto wobec tego, że na nabywanym gruncie nie znajdują się inne obiekty poza ww. ogrodzeniem, które stanowiłyby Przedmiot Transakcji - w szczególności budynki bądź budowle lub ich części - to nieruchomość, o której mowa we wniosku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług jest gruntem niezabudowanym.

2015
29
maj

Istota:

W związku z brakiem możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT i brakiem w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z ogrodzeniem sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej

Fragment:

W momencie nabycia jedynym obiektem na powyższej Działce było niezwiązane trwale z gruntem ogrodzenie przebiegające wokół Działki. Wnioskodawca zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego Działki wraz z usytuowanym na niej ogrodzeniem na rzecz podmiotu trzeciego. W ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu, określonych odrębnie od budowli, urządzeń budowlanych. Zatem ogrodzenie zgodnie z Prawem budowlanym nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. W konsekwencji, ogrodzenie niezwiązane trwale z gruntem stanowi urządzenie budowlane, a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Zatem nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „ przypisać ” grunt. Ponadto wobec tego, że na gruncie nie znajdują się inne niż ogrodzenie – budynki bądź budowle nieruchomość, o której mowa we wniosku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług jest gruntem niezabudowanym.

2013
11
paź

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się plac postojowy oraz ogrodzenie.

Fragment:

Słuszność tych wniosków, w szczególności odnośnie muru ogrodzeniowego, potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych „ Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem budowlanym, zaś niezabudowanej - obiektem budowlanym. ” - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 187/11. Ogrodzenie od strony miejsca publicznego stanowi budowlę, o jakiej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 p.b. Treść tego przepisu w związku z treścią art. 3 pkt 6 tego aktu prawnego przesądza, że wolą prawodawcy ogrodzenia zostały uznane za obiekty budowlane, gdyż tylko ich realizacja stanowi budowlę w rozumieniu p.b.” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn. II SA/Gl 628/08; Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem a obiektem budowlanym. Jeżeli więc nieruchomość posiada większą powierzchnię, niż jej teren zabudowany (działka budowlana) to ogrodzenie będzie tylko wtedy urządzeniem budowlanym, gdy będzie związane z zabudową, a nie z ogrodzeniem całej nieruchomości.” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. II SA/Kr 101/07. Zatem Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budowlą w postaci co najmniej muru ogrodzeniowego i parkingu.

2013
6
paź

Istota:

Dot. zwolniona z opodatkowania VAT sprzedaży działek z wybudowanymi na nich budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem (ewentualnie wyłącznie z budynkiem gospodarczym albo wyłącznie z ogrodzeniem)

Fragment:

W konsekwencji powyższego, wyłącznie Wnioskodawca jest w stanie jednoznacznie określić jaką funkcję spełnia samodzielnie posadowione na sprzedawanej działce ogrodzenie tj. czy w tym konkretnym przypadku ogrodzenie jest budowlą czy jest urządzeniem budowlanym. W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego o wskazanie czy przedmiotowe ogrodzenie znajdujące się na sprzedawanej działce stanowi budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego wskazał, że opisane ogrodzenie nie stanowi budowli. Zatem przedmiotem dostawy w odniesieniu do sprzedaży działek wraz z posadowionym na nich wyłącznie ogrodzeniem będzie grunt niezabudowany, gdyż nie znajduje się na nim budynek ani budowla lub jej część w myśl przepisów Prawa budowlanego. W konsekwencji powyższego uznając, że ogrodzenie nie stanowi samodzielnej budowli, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a i art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do gruntu na którym posadowione zostanie wyłącznie ogrodzenie uznać należy, iż nie wystąpi dostawa budowli, do której można byłoby „ przypisać ” grunt. Tym samym, sprzedaż działki z wybudowanym samym ogrodzeniem (bez budynku gospodarczego) należy rozpatrywać w kontekście opodatkowania terenu niezabudowanego wraz z urządzeniem budowlanym.

2012
28
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej wraz z posadowionymi na niej ogrodzeniami

Fragment:

Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z kraty żelaznej oraz ogrodzeniem z prętów płaskich, które nie są obiektami trwale związanymi z gruntem. Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wszystkie środki trwałe posiadane przez Spółkę, w tym ww. Nieruchomość wraz z ogrodzeniami, służą do prowadzenia tej działalności. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z kolei na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z powyższego wynika, że, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione.

2012
21
kwi

Istota:

1. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany w dniu 29 grudnia 2009 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N. w części przypadającej udziałowi Wnioskodawcy w tym kredycie przeznaczonej na spłatę kredytu w Banku S. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany na ogrodzenie działki siedliskowej zakupionej pod budowę nowego domu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca sprzedał powyższy budynek przeznaczając w dniu 29 grudnia 2009 r. część środków na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N.Uzyskany ze sprzedaży powyższego budynku przychód Wnioskodawca wydatkował również w części na zakup działki siedliskowej pod budowę nowego domu oraz na ogrodzenie tej działki (dochód został wydatkowany na ogrodzenie w dniu 21 listopada 2011r.). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany w dniu 29 grudnia 2009 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N. w części przypadającej udziałowi Wnioskodawcy w tym kredycie przeznaczonej na spłatę kredytu w Banku S. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany na ogrodzenie działki siedliskowej zakupionej pod budowę nowego domu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży domu wydatkowany zarówno na spłatę kredytu w banku N. (w części przypadającej na Wnioskodawcę) przeznaczonej i wydatkowanej na spłatę kredytu w Banku S., który był zaciągnięty na zakup tego sprzedanego domu jak też przychód ze sprzedaży powyższego budynku wydatkowany w dniu 21 listopada 2011 r. na ogrodzenie działki siedliskowej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
9
mar

Istota:

Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej

Fragment:

Jeśli zatem w niniejszej sprawie przedmiotem dostawy będzie ogrodzenie stanowiące budowlę trwale związaną z gruntem właściwą dla tej dostawy stawką VAT będzie stawka 23%, gdyż nie można uznać, że mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego stałego zamieszkania. Jednocześnie, skoro przedmiotem dostawy będzie również grunt, na którym budowla w postaci ogrodzenia jest posadowiona, zastosowanie znajdzie przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem grunt będzie objęty taką samą stawką jak budowla na nim trwale posadowiona, a więc w przedmiotowej sprawie 23% stawką podatku VAT. Podsumowując, do całości planowanej transakcji jako sprzedaży działki zabudowanej budowlą (ogrodzeniem) zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Ponadto należy zauważyć, iż powoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPP2/443-208/10-4/RR oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu znak: ILPP1/443-912/10-3/AW oraz ILPP1/443-224/11-2/KŁ niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się budowla w postaci ogrodzenia

Fragment:

Jeśli zatem na ogrodzonej działce nie znajdują się inne obiekty budowlane, wówczas ogrodzenie jest budowlą, a nie urządzeniem budowlanym. Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądowym: wyrok WSA w Krakowie z 13 lutego 2008 II SA/Kr 1113/07 zawierający tezę:" Mimo treści art. 3 ust. 9 ustawy z 7 lipca 1994 prawo budowlane nie zawsze ogrodzenie może być traktowane jako urządzenie budowlane związane z innymi obiektami. Możliwe jest także przyjęcie, że ogrodzenie stanowi samodzielny obiekt budowlany, nie będący urządzeniem budowlanym związanym z jakimkolwiek innym obiektem budowlanym. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 II SA/Rz 617/08 zawierający tezę:" Trzeba w tym miejscu dodać, że każde ogrodzenie jest obiektem budowlanym (budowlą), ale ze względu na funkcje niektóre z nich są równocześnie urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa budowlanego" wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 II SA/Kr 101/07 zawierający tezę: "Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem, a obiektem budowlanym. Zatem stawka podatku dla zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów powinna być ustalona w oparciu o stawkę dla budowli.

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej (ogrodzenie).

Fragment:

Ogrodzenie działki składa się ze stalowej siatki na słupkach metalowych osadzonych w gruncie. Ogrodzenie zostało nabyte aportem w roku 1997, w związku powyższy Spółka nie korzystała w chwili nabycia z odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. W latach 2002 – 2007 Spółka ponosiła nakłady na ogrodzenie, stanowiące ponad 30% jego wartości. Przy nabyciu kosztów modernizacji jednostka dokonała odliczenia podatku. Pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku stanu faktycznego o informację dotyczącą symbolu PKOB obiektu budowlanego (ogrodzenia) znajdującego się na ww. działce. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 17 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o wskazane informacje. Podatnik stwierdził, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ogrodzenie mieści się w definicji budowli. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.