Ogrodzenie | Interpretacje podatkowe

Ogrodzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogrodzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości z ogrodzeniem
Fragment:
Słuszność tych wniosków, w szczególności odnośnie ogrodzenia, potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych: „ Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem budowlanym, zaś niezabudowanej - obiektem budowlanym. ” - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 187/11. „ Ogrodzenie od strony miejsca publicznego stanowi budowlę, o jakiej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 p.b. Treść tego przepisu w związku z treścią art. 3 pkt 6 tego aktu prawnego przesądza, że wolą prawodawcy ogrodzenia zostały uznane za obiekty budowlane, gdyż tylko ich realizacja stanowi budowlę w rozumieniu p.b. ” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn. II SA/Gl 628/08. „ Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem a obiektem budowlanym. Jeżeli więc nieruchomość posiada większą powierzchnię, niż jej teren zabudowany (działka budowlana) to ogrodzenie będzie tylko wtedy urządzeniem budowlanym, gdy będzie związane z zabudową, a nie z ogrodzeniem całej nieruchomości. ” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. II SA/Kr 101/07. Zatem Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budowlą w postaci ogrodzenia.
2015
3
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz usytuowanym na niej ogrodzeniem oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w związku z ww. nabyciem
Fragment:
Zbywca zamierza zbyć na rzecz Wnioskodawcy nabyte w dniu 15 maja 2006 roku prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej Działki wraz z usytuowanym na niej ogrodzeniem niezwiązanym trwale z gruntem. Należy zauważyć, że w ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu, określonych odrębnie od budowli, urządzeń budowlanych. Zatem ogrodzenie zgodnie z Prawem budowlanym nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. W konsekwencji, ogrodzenie usytuowane na Działce, niezwiązane trwale z gruntem, nie stanowi samodzielnej budowli, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Zatem nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „ przypisać ” grunt. Ponadto wobec tego, że na nabywanym gruncie nie znajdują się inne obiekty poza ww. ogrodzeniem, które stanowiłyby Przedmiot Transakcji - w szczególności budynki bądź budowle lub ich części - to nieruchomość, o której mowa we wniosku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług jest gruntem niezabudowanym.
2015
16
lip

Istota:
W związku z brakiem możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT i brakiem w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z ogrodzeniem sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej
Fragment:
W momencie nabycia jedynym obiektem na powyższej Działce było niezwiązane trwale z gruntem ogrodzenie przebiegające wokół Działki. Wnioskodawca zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego Działki wraz z usytuowanym na niej ogrodzeniem na rzecz podmiotu trzeciego. W ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu, określonych odrębnie od budowli, urządzeń budowlanych. Zatem ogrodzenie zgodnie z Prawem budowlanym nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. W konsekwencji, ogrodzenie niezwiązane trwale z gruntem stanowi urządzenie budowlane, a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Zatem nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „ przypisać ” grunt. Ponadto wobec tego, że na gruncie nie znajdują się inne niż ogrodzenie – budynki bądź budowle nieruchomość, o której mowa we wniosku w myśl ustawy o podatku od towarów i usług jest gruntem niezabudowanym.
2015
29
maj

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się plac postojowy oraz ogrodzenie.
Fragment:
Słuszność tych wniosków, w szczególności odnośnie muru ogrodzeniowego, potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych „ Ogrodzenie działki już zabudowanej jest urządzeniem budowlanym, zaś niezabudowanej - obiektem budowlanym. ” - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 187/11. Ogrodzenie od strony miejsca publicznego stanowi budowlę, o jakiej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 p.b. Treść tego przepisu w związku z treścią art. 3 pkt 6 tego aktu prawnego przesądza, że wolą prawodawcy ogrodzenia zostały uznane za obiekty budowlane, gdyż tylko ich realizacja stanowi budowlę w rozumieniu p.b.” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 października 2009 r., sygn. II SA/Gl 628/08; Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem a obiektem budowlanym. Jeżeli więc nieruchomość posiada większą powierzchnię, niż jej teren zabudowany (działka budowlana) to ogrodzenie będzie tylko wtedy urządzeniem budowlanym, gdy będzie związane z zabudową, a nie z ogrodzeniem całej nieruchomości.” - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. II SA/Kr 101/07. Zatem Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budowlą w postaci co najmniej muru ogrodzeniowego i parkingu.
2013
11
paź

Istota:
Dot. zwolniona z opodatkowania VAT sprzedaży działek z wybudowanymi na nich budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem (ewentualnie wyłącznie z budynkiem gospodarczym albo wyłącznie z ogrodzeniem)
Fragment:
W konsekwencji powyższego, wyłącznie Wnioskodawca jest w stanie jednoznacznie określić jaką funkcję spełnia samodzielnie posadowione na sprzedawanej działce ogrodzenie tj. czy w tym konkretnym przypadku ogrodzenie jest budowlą czy jest urządzeniem budowlanym. W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego o wskazanie czy przedmiotowe ogrodzenie znajdujące się na sprzedawanej działce stanowi budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego wskazał, że opisane ogrodzenie nie stanowi budowli. Zatem przedmiotem dostawy w odniesieniu do sprzedaży działek wraz z posadowionym na nich wyłącznie ogrodzeniem będzie grunt niezabudowany, gdyż nie znajduje się na nim budynek ani budowla lub jej część w myśl przepisów Prawa budowlanego. W konsekwencji powyższego uznając, że ogrodzenie nie stanowi samodzielnej budowli, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT nie znajdzie tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a i art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do gruntu na którym posadowione zostanie wyłącznie ogrodzenie uznać należy, iż nie wystąpi dostawa budowli, do której można byłoby „ przypisać ” grunt. Tym samym, sprzedaż działki z wybudowanym samym ogrodzeniem (bez budynku gospodarczego) należy rozpatrywać w kontekście opodatkowania terenu niezabudowanego wraz z urządzeniem budowlanym.
2013
6
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej wraz z posadowionymi na niej ogrodzeniami
Fragment:
Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z kraty żelaznej oraz ogrodzeniem z prętów płaskich, które nie są obiektami trwale związanymi z gruntem. Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wszystkie środki trwałe posiadane przez Spółkę, w tym ww. Nieruchomość wraz z ogrodzeniami, służą do prowadzenia tej działalności. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z kolei na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Z powyższego wynika, że, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione.
2012
28
sie

Istota:
1. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany w dniu 29 grudnia 2009 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N. w części przypadającej udziałowi Wnioskodawcy w tym kredycie przeznaczonej na spłatę kredytu w Banku S. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany na ogrodzenie działki siedliskowej zakupionej pod budowę nowego domu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca sprzedał powyższy budynek przeznaczając w dniu 29 grudnia 2009 r. część środków na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N.Uzyskany ze sprzedaży powyższego budynku przychód Wnioskodawca wydatkował również w części na zakup działki siedliskowej pod budowę nowego domu oraz na ogrodzenie tej działki (dochód został wydatkowany na ogrodzenie w dniu 21 listopada 2011r.). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany w dniu 29 grudnia 2009 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku N. w części przypadającej udziałowi Wnioskodawcy w tym kredycie przeznaczonej na spłatę kredytu w Banku S. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy przychód ze sprzedaży domu uzyskany 15 grudnia 2009 r. wydatkowany na ogrodzenie działki siedliskowej zakupionej pod budowę nowego domu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży domu wydatkowany zarówno na spłatę kredytu w banku N. (w części przypadającej na Wnioskodawcę) przeznaczonej i wydatkowanej na spłatę kredytu w Banku S., który był zaciągnięty na zakup tego sprzedanego domu jak też przychód ze sprzedaży powyższego budynku wydatkowany w dniu 21 listopada 2011 r. na ogrodzenie działki siedliskowej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
21
kwi

Istota:
Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
Fragment:
Jeśli zatem w niniejszej sprawie przedmiotem dostawy będzie ogrodzenie stanowiące budowlę trwale związaną z gruntem właściwą dla tej dostawy stawką VAT będzie stawka 23%, gdyż nie można uznać, że mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego stałego zamieszkania. Jednocześnie, skoro przedmiotem dostawy będzie również grunt, na którym budowla w postaci ogrodzenia jest posadowiona, zastosowanie znajdzie przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem grunt będzie objęty taką samą stawką jak budowla na nim trwale posadowiona, a więc w przedmiotowej sprawie 23% stawką podatku VAT. Podsumowując, do całości planowanej transakcji jako sprzedaży działki zabudowanej budowlą (ogrodzeniem) zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Ponadto należy zauważyć, iż powoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPP2/443-208/10-4/RR oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu znak: ILPP1/443-912/10-3/AW oraz ILPP1/443-224/11-2/KŁ niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego.
2012
9
mar

Istota:
Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się budowla w postaci ogrodzenia
Fragment:
Jeśli zatem na ogrodzonej działce nie znajdują się inne obiekty budowlane, wówczas ogrodzenie jest budowlą, a nie urządzeniem budowlanym. Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądowym: wyrok WSA w Krakowie z 13 lutego 2008 II SA/Kr 1113/07 zawierający tezę:" Mimo treści art. 3 ust. 9 ustawy z 7 lipca 1994 prawo budowlane nie zawsze ogrodzenie może być traktowane jako urządzenie budowlane związane z innymi obiektami. Możliwe jest także przyjęcie, że ogrodzenie stanowi samodzielny obiekt budowlany, nie będący urządzeniem budowlanym związanym z jakimkolwiek innym obiektem budowlanym. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 II SA/Rz 617/08 zawierający tezę:" Trzeba w tym miejscu dodać, że każde ogrodzenie jest obiektem budowlanym (budowlą), ale ze względu na funkcje niektóre z nich są równocześnie urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa budowlanego" wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 II SA/Kr 101/07 zawierający tezę: "Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym tylko wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana i pozostaje funkcjonalny związek między ogrodzeniem, a obiektem budowlanym. Zatem stawka podatku dla zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów powinna być ustalona w oparciu o stawkę dla budowli.
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej (ogrodzenie).
Fragment:
Ogrodzenie działki składa się ze stalowej siatki na słupkach metalowych osadzonych w gruncie. Ogrodzenie zostało nabyte aportem w roku 1997, w związku powyższy Spółka nie korzystała w chwili nabycia z odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. W latach 2002 – 2007 Spółka ponosiła nakłady na ogrodzenie, stanowiące ponad 30% jego wartości. Przy nabyciu kosztów modernizacji jednostka dokonała odliczenia podatku. Pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku stanu faktycznego o informację dotyczącą symbolu PKOB obiektu budowlanego (ogrodzenia) znajdującego się na ww. działce. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 17 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o wskazane informacje. Podatnik stwierdził, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ogrodzenie mieści się w definicji budowli. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ogrodzenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.