IPPB5/4510-681/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-681/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. ograniczony obowiązek podatkowy
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zakłady osób zagranicznych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 5 i 7 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 12, poz. 90, dalej: ZPOU Polska - Niemcy) oraz art. 4a ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 5 i 7 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 12, poz. 90, dalej: ZPOU Polska - Niemcy) oraz art. 4a ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się produkcją i handlem komponentami dla przemysłu chemicznego i jej zakład produkcyjny znajduje się w Niemczech. Spółka polega podatkowi dochodowemu od osób prawnych w Niemczech. Spółka zatrudnia w Polsce jedną osobę, która utrzymuje kontakty z stałymi lub potencjalnymi klientami spółki, prezentuje towary, dostarcza informacji o nich. Osoba ta nie ma jednak pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa. W chwili obecnej spółka rozważa założenie składu konsygnacyjnego w którym jeden z odbiorców będzie odbierał sobie towar w miarę zapotrzebowania. Skład ten będzie składem konsygnacyjnym w rozumieniu przepisów VAT, prowadzony będzie przez odbiorcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec faktu, że Spółka będzie prowadzić działalność we wskazanym zakresie będzie to oznaczało, że spółka ma zakład w Polsce w rozumieniu ZPOU Polska-Niemcy i podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego działalność nie powoduje powstania zakładu. Zgodnie z art. 5 ZPOU Polska - Niemcy stała placówka przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa stanowi tzw. zakład. Przez stałą placówkę rozumie się m.in. miejsce zarządu, filię, biuro. Jako zakład w rozumieniu przedmiotowym nie traktuje się jednak m.in. placówek które służą wyłącznie do składowania, dostarczania lub wystawiania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; utrzymywania zapasów dóbr i towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania, dostarczania; utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności o których mowa pod literami od a) do e) art. 5 ust. 4 ZPOU Polska - Niemcy, pod warunkiem, że całkowita działalność stałej placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Spółka uważa że przez jej działalność nie zmieni się istotnie jej dotychczasowy charakter działalności. Skład konsygnacyjny będzie wyłącznie zapasem towarów utrzymywanym w celu pobierania dóbr przez odbiorcę, a więc nie będzie to magazyn prowadzony przez wnioskodawcę. Jedyny cel tego rozwiązania to ułatwienie rozliczeń z tytułu podatku VAT przewidziane w art. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Utrzymywanie takiego zapasu spełnia przesłanki wyłączenia z definicji zakładu o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt b ZPOU Polska - Niemcy. W związku z tym uważamy, że działalność Spółki w Polsce poprzez stałą placówkę ograniczająca się co do zasady do dostarczania dóbr dla jednego z klientów ze składu konsygnacyjnego prowadzonego przez odbiorcę nie spełnia definicji zakładu określonej w art. 5 ZPOU Polska- Niemcy. Również definicja zakładu w rozumieniu osobowym a więc osoby działającej dla przedsiębiorstwa i posiadającej pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa która to pełnomocnictwo zwyczajowo wykonuje nie jest spełniona, gdyż pracownik polski Spółki nie ma pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa. Definicja zakładu nie jest również spełniona gdy weźmiemy pod uwagę zarówno działalność pracownika spółki w Polsce jak i skład konsygnacyjny utrzymywany w Polsce gdyż utrzymywanie składu wynika wyłącznie z życzenia klienta który chce mieć zawsze do dyspozycji określoną ilość substancji dla swojej działalności.

Nie zwiększa to istotnie działalności Spółki w Polsce, a zapas towarów ma tylko pomocniczy charakter (ułatwienie rozliczeń).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ograniczony obowiązek podatkowy
IPPB4/4511-745/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-630/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

zakłady osób zagranicznych
1471/DPR1/423-8/07/KK/2 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.