IPPB5/423-1263/14-3/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia skutków podatkowych sprzedaży udziałów.
IPPB5/423-1263/14-3/AJinterpretacja indywidualna
  1. ograniczony obowiązek podatkowy
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Wnioskodawca jest opodatkowany od całości swoich przychodów w Holandii, tzn. jest rezydentem podatkowym Holandii. Wnioskodawca posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, a w przyszłości może także posiadać udziały w innych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Majątek Spółki składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce.

W ramach procesu restrukturyzacji kapitałowej grupy do której należy Wnioskodawca, rozważana jest sprzedaż udziałów w Spółce do spółki osobowej prawa luksemburskiego Société en Commandite Spéciale (dalej: „SCSp”). SCSp nie posiada osobowości prawnej na gruncie prawa luksemburskiego; na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego SCSp jest podmiotem tzw. transparentnym podatkowo.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że na jego rzecz wydana została Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r. (nr IPPB5/423-236/14-2/AJ („Interpretacja”), dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wniesienia w formie wkładu niepieniężnego udziałów w Spółce do (a) spółki osobowej prawa luksemburskiego (SCSp), (b) spółki kapitałowej prawa holenderskiego (naamloze vennootschap) lub (c) podmiotu holenderskiego funkcjonującego w formie tzw. kooperatywy (coöperatie). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Obecny składany wniosek o interpretację podatkową dotyczy przeniesienia tych samych udziałów w Spółce, których dotyczyła interpretacja z dnia 14 maja 2014 r., a jedynie zmianie uległa forma przeniesienia, tj. w miejsce wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Wnioskodawca planuje sprzedaż tychże udziałów w Spółce do SCSp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą udziałów w Spółce do SCSp, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce do SCSp Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”) podatnicy, jeśli nie mają na terytorium Polski siedziby łub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Przepis ten formułuje zasadę tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego w stosunku do osiąganych w Polsce dochodów przez zagranicznych rezydentów podatkowych (tj. podmiotów nie mających siedziby ani zarządu na terytorium Polski).

Przepisy UPDOP nie definiują jednak pojęcia „dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepisy UPDOP nie definiują również źródeł przychodów (dochodów), ani nie dokonują podziału dochodów nierezydentów ze względu na źródła ich osiągania. UPDOP w szczególności nie wskazuje, czy dochody zagranicznych rezydentów podatkowych osiągnięte ze zbycia w jakiejkolwiek formie akcji lub udziałów w polskich spółkach należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W interpretacji Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2001 r. (nr P4B/AK-8214-1045-277/01) wskazano, że wyjątkowo zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej spółki może rodzić przychód podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski, w sytuacji gdy majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości.

Ponieważ majątek Spółki składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce, sprzedaż udziałów w Spółce może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na gruncie przepisów UPDOP. Z uwagi jednak na fakt, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Holandii, opodatkowania przedmiotowego przychodu Wnioskodawcy należy dokonać z uwzględnieniem przepisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (dalej: „Konwencja”).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Konwencji, zyski i przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zyski z przeniesienia własności udziałów/akcji w spółkach nie zostały wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 Konwencji. Przepisy Konwencji nie przewidują też tzw. klauzuli nieruchomościowej, uprawniającej Państwo źródła do opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów/akcji w spółkach, których majątek składa się bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości. Zatem w analizowanym przypadku przychody Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów Spółki będą podlegały podatkowi dochodowego wyłącznie w Holandii.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów/akcji na gruncie art. 13 ust. 4 Konwencji znajduje potwierdzenie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2011 r. (nr IBPBI/2/423-1505/10/MO) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „(...) z przepisu art. 13 ust. 4 Konwencji wynika, iż zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż skoro zyski z. przeniesienia własności akcji w spółkach nie zostały wymienione w art, 13 ust, 1, 2 i 3 ww. Konwencji, to zgodnie z cytowanym powyżej art. 13 ust. 4 tej Konwencji będą one podlegały opodatkowaniu tylko w kraju, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. (...)”.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe w Interpretacji wydanej na rzecz Wnioskodawcy, która odnosiła się do zdarzenia podlegającego analogicznemu sposobowi opodatkowania. Jedyną różnicą w tym zakresie jest tylko to, że zdarzeniem tym było wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce, a nie ich sprzedaż.

Reasumując, skoro na gruncie Konwencji przychody Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce będą podlegały wyłącznie podatkowi dochodowemu w Holandii, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego opodatkowanego w Polsce, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ograniczony obowiązek podatkowy
IBPBII/1/415-169/14/MK | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPBII/1/415-1009/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.