Ograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Ograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczony obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce.
Fragment:
Zdaniem wnioskodawcy, z tytułu uzyskiwania przez niego dochodu za rok 2017 będzie on podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - "osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)". Ustawodawca doprecyzował przy tym art. 3 ust. 1a ww. ustawy, że "za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym". Natomiast w art. 3 ust. 2a ww. ustawy wskazano, że:" osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)". W świetle powyższego o podleganiu przez podatnika jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu świadczy to, że przeprowadził się on wraz z całą rodziną do Bahrajnu i planuje od 1 stycznia 2017 roku podjąć tam zatrudnienie.
2017
10
maj

Istota:
1) Czy od momentu wyjazdu do Kataru, tj. od daty 23 czerwca 2013 r. do chwili obecnej Podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, i podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy) na podstawie art. 3 ust. 2a UPDOF?2) Czy dochody (przychody) uzyskane przez Podatnika w roku 2013, 2014 i 2015 za pracę wykonywaną w Katarze na podstawie umowy o pracę zawartej z katarskim pracodawcą podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu w Polsce na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Umowy polsko-katarskiej i art. 3 ust. 2b UPDOF?
Fragment:
Z dniem wyjazdu do Kataru zmienił on miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, tj. rezydencję podatkową z polskiej na katarską, i w związku z tym podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2a UPDOF. Tym samym dochody (przychody) uzyskane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej w Katarze na podstawie umowy o pracę zawartej z katarskim pracodawcą w okresie od dnia 23 czerwca 2013 r. do końca 2015 r. nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Podatnik nie miał i nie ma obowiązku rozliczania tych dochodów (przychodów) w Polsce ani wykazywania ich w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. polską rezydencję podatkową, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), w myśl art. 3 ust. 2a UPDOF. Za osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej (...)
2016
19
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce oraz wpłacania comiesięcznych zaliczek oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53?
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139). Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która, zgodnie z prawem tego Państwa, podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne.
2016
14
kwi

Istota:
1) Czy w momencie składania rocznego zeznania podatkowego z osiągniętych dochodów, należy wykazać w deklaracji dochód z emerytury polskiej oraz stosując metodę progresji, dochód z emerytury niemieckiej oraz dochód z tytułu pracy w Niemczech?
2) Czy też w momencie składania rocznego zeznania podatkowego z osiągniętych dochodów należy wykazać dochód z emerytury polskiej oraz stosując metodę progresji, dochód jedynie z tytułu pracy w Niemczech, nie wykazując w rocznej deklaracji dochodu z tytułu niemieckiej emerytury?
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2013 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90). Stosownie do art. 4 ust. 1 Umowy, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie ” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.
2016
10
sty

Istota:
Należy wskazać, że Wnioskodawca jako osoba mająca miejsce zamieszkania w USA, stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy, podlega opodatkowaniu w Polsce jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Polski. W konsekwencji Wnioskodawca nie był zobowiązany w Polsce rozliczać się z dochodów uzyskanych z indywidualnego konta emerytalnego w USA w zeznaniu podatkowym za 2013 r. składanym w Polsce.
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca i Jego żona wyjechali z Polski w 1982 r. Oboje posiadają obywatelstwo polskie i USA. W drugiej połowie lipca 2010 r. przyjechali do Polski, aby uregulować sprawy związane z zarządzaniem i wykorzystaniem majątku pozostawionego w Polsce. Po przyjeździe do Polski w 2010 r. Wnioskodawca ponownie wyjeżdżał do USA w kolejnych latach 2011-2015. Żona uzyskuje przychody z najmu budynku położonego w Polsce. Wnioskodawca wskazał, że USA pozostaje zasadniczym miejscem prowadzenia aktywności życiowej (zawodowej i rodzinnej). Nieruchomość położona w Lowell stanowiąca własność małżonków, w części zajmowana jest przez stale przebywających w USA syna z synową i wnukiem.
2015
10
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b) Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych w związku z art. 3 ust. 1, art. 3 ust. la, art. 3 ust. 2a i art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcy z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Ambasadzie RP . oraz w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP . podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym znajduje się ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy?
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana ondynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ osoba (...)
2015
25
lis

Istota:
Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wobec faktu, że Spółka będzie prowadzić działalność we wskazanym zakresie będzie to oznaczało, że spółka ma zakład w Polsce w rozumieniu ZPOU Polska-Niemcy i podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, jego działalność nie powoduje powstania zakładu. Zgodnie z art. 5 ZPOU Polska - Niemcy stała placówka przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa stanowi tzw. zakład. Przez stałą placówkę rozumie się m.in. miejsce zarządu, filię, biuro. Jako zakład w rozumieniu przedmiotowym nie traktuje się jednak m.in. placówek które służą wyłącznie do składowania, dostarczania lub wystawiania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; utrzymywania zapasów dóbr i towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania, dostarczania; utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności o których mowa pod literami od a) do e) art. 5 ust. 4 ZPOU Polska - Niemcy, pod warunkiem, że całkowita działalność stałej placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Spółka uważa że przez jej działalność nie zmieni się istotnie jej dotychczasowy charakter działalności.
2015
20
lis

Istota:
Wnioskodawczyni nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Dochody uzyskiwane przez nią z tytułu zatrudnienia w X. w Londynie, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) polsko – angielskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym Wnioskodawczyni ma ściślejsze powiązania oraz gdzie znajduje się Jej centrum życiowych interesów. Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ (...)
2015
4
lis

Istota:
Czy Spółka postąpi prawidłowo, nie pobierając przy uregulowaniu ww. rachunków / faktur podatku źródłowego uwzględniając regulacje z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą PIT - w poł. z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy o PIT?
Fragment:
Słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji, że na gruncie polskiego prawa podatkowego nie można wiązać ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który jest spółką polską, na postawie umowy najmu samochodu osobowego Niemczech, a jej realizacja nie jest związana z terytorium Polski. Pod pojęciem „ terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów ” należy rozumieć miejsce, gdzie faktycznie podejmowane są czynności zmierzające do osiągnięcia dochodu, tj. obszar, na którym urządzenie jest wykorzystywane. Oznacza to, że wykorzystywanie samochodu osobowego poza terytorium Polski przesądzałoby o braku obowiązku podatku u źródła od tego typu płatności. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, kontrahenci Spółki nie osiągną przychodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany pobierać jako płatnik, podatku dochodowego od wypłaconych na rzecz podmiotów niemieckich należności. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji indywidualnej o nr ILPB2/415-122/12-3/AJ z 30 kwietnia 2012 r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
3
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r. z polskim urzędem skarbowym?2. Czy w ewentualnej deklaracji podatkowej za 2014 r. Wnioskodawca powinien wykazać kwotę odszkodowania, którą otrzymał z tytułu poniesionej szkody w wysokości 79.000 euro?3. Jeśli kwota 79.000 euro zostanie wykazana, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej kwoty? Jeśli tak, to ile będzie musiał zapłacić (jaki procent od ww. kwoty)?4. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od ewentualnej części ww. kwoty odszkodowania?5. Czy będzie to ewentualnie jednorazowa zapłata podatku dochodowego od ww. kwoty?6. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany płacić podatek dochodowy co roku od salda pozostałego na koncie bankowym?
Fragment:
Analizując, stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy w świetle ww. przepisów uznać należy, że Wnioskodawca spełnia przesłanki pozwalające go uznać za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Holandii oraz podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP. Wnioskodawca jako kawaler mieszkał w Holandii, tam był leczony oraz przeszedł rehabilitację. W Holandii toczyło się jego życie zawodowe i towarzyskie a do Polski przyjeżdżał tylko okazjonalnie w odwiedziny do rodziców. Wnioskodawca wskazał wprost, że jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to Holandia. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych w 2014 r. z tytułu odszkodowania wypłaconego w Holandii. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku rozliczania się z 2014 rok z dochodu uzyskanego z Holandii tytułem odszkodowania należało uznać za prawidłowe. Wnioskodawca nie jest również zobowiązany do płacenia co roku podatku od salda na rachunku bankowym kwoty powstałej z tytułu otrzymania odszkodowania oraz od wypłacanych kwot odszkodowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.