Ograniczony obowiązek podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczony obowiązek podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia przez płatnika imiennych informacji osobom fizycznym niemającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania a osiągającym na jej terytorium dochody (przychody)

Fragment:

Konsekwentnie Wnioskodawca zamierza zrezygnować z wystawiania informacji o pobranym/niepobranym podatku z tytułu wypłat stawianych do dyspozycji nierezydentów będących osobami fizycznymi ilekroć stwierdzi, iż nie są one objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym w związku ze świadczeniem usług na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie poza terytorium Polski, albowiem uważa, iż obowiązki te obciążają tylko i wyłącznie płatników podatku dochodowego nierezydentów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w wypadku dokonywania wypłat z tytułu umów o dzieło opisanych w punkcie 1 artykułu 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz podmiotów, które z uwagi na brak świadczenia usług na terytorium Polski nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 2a ww. ustawy, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzania informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3-4 oraz art. 42 ust. 6 ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku dokonywania wypłat z tytułu umów o dzieło opisanych w punkcie 1 artykułu 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz podmiotów, które z uwagi na brak świadczenia usług na terytorium Polski nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 2a ww. ustawy, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do sporządzania informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3-4 oraz art. 42 ust. 6 ustawy.

2017
8
gru

Istota:

Powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do osób będących nierezydentami, świadczących usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, brak fizycznej obecności podwykonawców w trakcie wykonywania usług wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyskwalifikuje możliwość uznania, iż osoby te podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od przychodów uzyskanych z tytułu ich świadczenia. Skoro tak, nie znajdzie do nich zastosowania dyspozycja art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazująca potrącanie podatku u źródła z uwzględnieniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli takie zostały zawarte. W konsekwencji Wnioskodawca dokonujący wypłaty tychże świadczeń nie jest obowiązany ani do potrącania podatku, ani też do dokumentowania certyfikatem rezydencji prawa do jego niepotrącania. Na Wnioskodawcy nie będą ciążyć w takiej sytuacji żadne obowiązki płatnika albo potencjalnego płatnika podatku dochodowego pod osób fizycznych osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce.

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy, z tytułu uzyskiwania przez niego dochodu za rok 2017 będzie on podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - "osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)". Ustawodawca doprecyzował przy tym art. 3 ust. 1a ww. ustawy, że "za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym". Natomiast w art. 3 ust. 2a ww. ustawy wskazano, że:" osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)". W świetle powyższego o podleganiu przez podatnika jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu świadczy to, że przeprowadził się on wraz z całą rodziną do Bahrajnu i planuje od 1 stycznia 2017 roku podjąć tam zatrudnienie.

2016
19
kwi

Istota:

1) Czy od momentu wyjazdu do Kataru, tj. od daty 23 czerwca 2013 r. do chwili obecnej Podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, i podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy) na podstawie art. 3 ust. 2a UPDOF?2) Czy dochody (przychody) uzyskane przez Podatnika w roku 2013, 2014 i 2015 za pracę wykonywaną w Katarze na podstawie umowy o pracę zawartej z katarskim pracodawcą podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu w Polsce na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Umowy polsko-katarskiej i art. 3 ust. 2b UPDOF?

Fragment:

Z dniem wyjazdu do Kataru zmienił on miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, tj. rezydencję podatkową z polskiej na katarską, i w związku z tym podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2a UPDOF. Tym samym dochody (przychody) uzyskane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej w Katarze na podstawie umowy o pracę zawartej z katarskim pracodawcą w okresie od dnia 23 czerwca 2013 r. do końca 2015 r. nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Podatnik nie miał i nie ma obowiązku rozliczania tych dochodów (przychodów) w Polsce ani wykazywania ich w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOF, jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. polską rezydencję podatkową, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), w myśl art. 3 ust. 2a UPDOF. Za osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2016
14
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce oraz wpłacania comiesięcznych zaliczek oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53?

Fragment:

Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139). Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która, zgodnie z prawem tego Państwa, podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne.

2016
10
sty

Istota:

1) Czy w momencie składania rocznego zeznania podatkowego z osiągniętych dochodów, należy wykazać w deklaracji dochód z emerytury polskiej oraz stosując metodę progresji, dochód z emerytury niemieckiej oraz dochód z tytułu pracy w Niemczech?
2) Czy też w momencie składania rocznego zeznania podatkowego z osiągniętych dochodów należy wykazać dochód z emerytury polskiej oraz stosując metodę progresji, dochód jedynie z tytułu pracy w Niemczech, nie wykazując w rocznej deklaracji dochodu z tytułu niemieckiej emerytury?

Fragment:

Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2013 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90). Stosownie do art. 4 ust. 1 Umowy, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie ” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

2015
10
gru

Istota:

Należy wskazać, że Wnioskodawca jako osoba mająca miejsce zamieszkania w USA, stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy, podlega opodatkowaniu w Polsce jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Polski. W konsekwencji Wnioskodawca nie był zobowiązany w Polsce rozliczać się z dochodów uzyskanych z indywidualnego konta emerytalnego w USA w zeznaniu podatkowym za 2013 r. składanym w Polsce.

Fragment:

Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca i Jego żona wyjechali z Polski w 1982 r. Oboje posiadają obywatelstwo polskie i USA. W drugiej połowie lipca 2010 r. przyjechali do Polski, aby uregulować sprawy związane z zarządzaniem i wykorzystaniem majątku pozostawionego w Polsce. Po przyjeździe do Polski w 2010 r. Wnioskodawca ponownie wyjeżdżał do USA w kolejnych latach 2011-2015. Żona uzyskuje przychody z najmu budynku położonego w Polsce. Wnioskodawca wskazał, że USA pozostaje zasadniczym miejscem prowadzenia aktywności życiowej (zawodowej i rodzinnej). Nieruchomość położona w Lowell stanowiąca własność małżonków, w części zajmowana jest przez stale przebywających w USA syna z synową i wnukiem.

2015
25
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie art. 18 ust. 1 lit. b) Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych w związku z art. 3 ust. 1, art. 3 ust. la, art. 3 ust. 2a i art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcy z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Ambasadzie RP . oraz w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP . podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym znajduje się ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy?

Fragment:

Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana ondynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ osoba (...)

2015
20
lis

Istota:

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wobec faktu, że Spółka będzie prowadzić działalność we wskazanym zakresie będzie to oznaczało, że spółka ma zakład w Polsce w rozumieniu ZPOU Polska-Niemcy i podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, jego działalność nie powoduje powstania zakładu. Zgodnie z art. 5 ZPOU Polska - Niemcy stała placówka przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa stanowi tzw. zakład. Przez stałą placówkę rozumie się m.in. miejsce zarządu, filię, biuro. Jako zakład w rozumieniu przedmiotowym nie traktuje się jednak m.in. placówek które służą wyłącznie do składowania, dostarczania lub wystawiania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; utrzymywania zapasów dóbr i towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania, dostarczania; utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności o których mowa pod literami od a) do e) art. 5 ust. 4 ZPOU Polska - Niemcy, pod warunkiem, że całkowita działalność stałej placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Spółka uważa że przez jej działalność nie zmieni się istotnie jej dotychczasowy charakter działalności.

2015
4
lis

Istota:

Wnioskodawczyni nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Dochody uzyskiwane przez nią z tytułu zatrudnienia w X. w Londynie, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) polsko – angielskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym Wnioskodawczyni ma ściślejsze powiązania oraz gdzie znajduje się Jej centrum życiowych interesów. Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „ (...)